Húsvéti levél 2018

NAGYPÉNTEK – HÚSVÉT

2018

Miután kigúnyolták,
levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába,
és elvitték, hogy keresztre feszítsék.”

Máté: 27, 31

 

Kedves Testvérünk!

 

Szeretettel köszöntjük 2018 Böjtjében Önt, akit közösségünk számon tart, akiért imádkozunk.

Nagypéntek nekünk reformátusoknak a legnagyobb ünnepünk, hiszen ilyenkor emlékezünk arra, amit Isten egyszülött Fia Jézus Krisztus a golgotai kereszten érettünk tett: meghalt a mi bűneink miatt, hogy az Atya haragját kiengesztelje és nekünk örök életünk lehessen. Ezt úgy is nevezzük: helyettes áldozat. Ezt a kifejezést ma is jól értjük, valaki helyett megtenni valamit. Másképpen valaki, akinek ott kellene lennie, nem vesz részt az eseményben.
Ha elolvassuk Máté evangéliuma 27. részének a 31-50. versig terjedő szakaszát, akkor észrevehetjük: milyen tárgyilagos a tudósítás: a keresztet ki kell vinni, a kivégzett ruhája a katonákat illeti, az emberek úgy szidják Jézust, mintha ő is egy köztörvényes bűnöző lenne. Mai szemmel talán elcsodálkozunk: egy haldokló ember közvetlen környezetében, mintha senki sem rendülne meg: mindenki teszi a dolgát: a katonák őrzik, a kíváncsiskodó tömeg csúfolódik. Talán meg is nyugtatjuk magunkat: ezeknek nem sok köze volt Jézushoz: ők nem tudták kicsoda, nem voltak vele közös élményeik. De, hol vannak a tanítványok? Hol van Péter: aki néhány napja még kész lett volna Jézusért meghalni? Hol van Jakab és János, akik a főhelyekre vágytak Jézus királyságában? Hol van Péter, Jakab, János, akik ott voltak a megdicsőülés, hegyén és látták a csodát, ahogy Jézus Mózessel és Illéssel beszélget? Miért nem említi meg Máté a sok Jézus által meggyógyított embert? Mert az evangélium nem rólunk, emberekről szól itt, hanem Krisztusról: aki ott van! Nem azt nézi, kik vannak körülötte, kik támogatják? Nem! Ma így beszélünk sokszor hasonló helyzetekben: teszi a dolgát! Tudja: ami a kereszten történik arra csak Ő képes! Ez nem egy „egyszerű” kivégzés! Ez az egész világ bűnéért való elégtétel! Ez azokért történik, akik a bűneikkel nem állhatnak meg Isten előtt!
Máté evangéliumából csodálatosan megérthetjük Nagypéntek lényegét: Jézus ott volt! Nem menekült el a keresztről: végig csinálta! Szenvedett helyettünk: ott és akkor az Atya a mi bűneink miatt Rá haragudott! Mi nem voltunk ott, de értünk tette!
De! A halála után minden megváltozik! A római katona bizonyságot tesz: „Bizony, Isten Fia volt ez! Kiderül: a távolban ott vannak a Jézust követő asszonyok is! Egy gazdag ember a saját sírját ajánlja fel a tisztességes temetéshez.
A következő hét első napján, már hiába keresik a halottak között: „nincs itt, feltámadt” mondja az angyal. Az a Krisztus, aki ártatlanul halt meg a kereszten, támad fel Húsvétkor: értünk emberekért! Ezért találkozhatnak Vele az asszonyok, a tanítványok! Az Ige és a Szentlélek által mi is Vele találkozhatunk, aki azt mondja: „Ne féljetek!” és „tegyetek tanítvánnyá minden népet”.
A feltámadott Krisztus velünk vállal közösséget! Ezt ünnepelhetjük Nagypénteken: mi gyakran hátat fordítunk Istennek, mert nem tudunk mit kezdeni egy-egy helyzettel, de Ő nem fordít hátat Nekünk: akiket kiválasztott, azokat Ő keresi meg!
Így csendesedjünk el együtt ebben az esztendőben is Nagypénteken, a magunk esendő, bűnös voltára gondolva, és örvendezzünk Isten szeretetében a Húsvét ünnepében!

Egyházunk életének néhány aktualitásáról is tájékoztatást adunk!
Január 1-je óta új Presbitérium kezdte meg 6 éves szolgálatát. Törekszünk rá, hogy a gyülekezet is minél jobban megismerje az elöljáróit, ennek egyik módja, hogy vasárnap az Istentiszteletek előtt, mindig más-más presbiterek fogadják a testvéreket.
Hálát adunk azért, hogy február 1-je óta közöttünk szolgál Borza Ferenc Bence 6. éves teológus, így több, mint egy év szünet után újra ketten végzik a lelkészi szolgálatot Egyházközségünkben.
Már a hetedik olyan tanévre készülünk, amikor az összes állami iskolában lehet az erkölcstan helyett órarendbe illeszkedően kötelezően választható hit- és erkölcstant kérni. Fontos, hogy az elsős gyermekek beíratásánál a szülőknek kell kérni a református hit- és erkölcstan tárgyat. Többször előfordul az is, hogy valaki első osztályban nem lett hittanra beíratva, az ő esetükben minden év május 20-ig kell a szülőknek ezt írásban kérni abban az iskolában ahol a gyermek tanul. Bátorítunk mindenkit, hogy éljen ezzel a lehetőséggel, hiszen az Egyházközségünk területén levő összes állami iskolában tartunk hittanórákat: Cseresznyés Ágota, Józsa Gábor és Lóránt Krisztián hittanoktatók segítségével.
Szeretettel ajánljuk az Egyházközségünk által fenntartott köznevelési intézményeinket is!
A Szőlőskert Református Óvodába várjuk azokat a gyermekeket, akik szeptember 1-jével kezdik az óvodai életet. Arra is van lehetőség, hogy nagyobb óvodás korú gyermek legyen beíratva. Az Egyházközségünkhöz tartozó gyermekek előnyt élveznek, de ehhez fontos, hogy a családok időben jelentkezzenek. Ezért kérjük, hogy még április hónapban kérjenek az Óvodában, vagy a Lelkészi hivatalban jelentkezési lapot, és azt kitöltve hozzák is vissza az Intézménybe.
Szeptember óta az Ady Endre Református Általános Iskolában már a 6-14 éves korosztály nevelésében is aktívan részt veszünk. Az iskolába is várjuk azokat az új diákokat, akik elfogadják, hogy ez egy egyházi iskola, ahol magas oktatási színvonal elérése a cél, amihez a tanárok munkája és a tárgyi feltételek biztosítása mellett szükséges a diákok együtt működése is.
Az elsősök beíratása április 12-13-án lesz 8-19 óráig. 2 első osztályt tervezünk indítani 25-25 fős tanulói létszámmal. A beíratásnál a lelkészi ajánlás előnyt jelent, de lelkipásztori ajánlás nélkül is lehet jelentkezni. Az iskolában folyamatosan alakítjuk ki az egyházias környezetet, ezért van arra lehetőség, hogy másik iskolából már ott tanulmányaikat megkezdett tanulók is átiratkozzanak. Az iskolában már most is heti két hittanóra van, és a beiratkozók már nem választhatnak erkölcstant, de lehetőségük van: evangélikus, római katolikus és szeptembertől akár baptista hittanra is iratkozni. A református hittanórák megtartásáról Egyházközségünk gondoskodik, míg a többi hittanórára az adott egyházak biztosítanak hittanoktatókat. Az iskolában már megünnepeljük az egyházi ünnepeket is.
Zenei élet. Március 30-án (Nagypénteken) 18 órakor Scheer Lívia énekművész és Szotyori Nagy Gábor orgonaművész ad koncertet az Istentisztelet keretében.
Április 7-én 17 órától Egyházközségünkben lesz az egyházmegyei énekkari találkozó.
Ősszel minden hónap utolsó vasárnapján tervezünk Orgonahangversenyt.
Ebben az esztendőben is két nyári konferenciát szervezünk.
Gyenesdiáson június 24-június 30-ig lesz a gyerektábor, ahová az általános iskolás korosztályt várjuk. A gyermekek utazását külön busszal fogjuk megoldani, és teljes ellátásban fognak részesülni.
Tahiban is megtartjuk a táborunkat, ahol az ifjúság mellett számítunk a családokra közös lelki feltöltődésre július 28-ig. Ez a táborunk hasonlóan épül fel, mint a téli Mátraházi konferencia, csak itt nem egy hétvégét, hanem egy teljes hetet töltünk együtt.
Szeretnénk Gyülekezeti kirándulást is tartani május hónapban, amikor újra a Velencei tó környékére fogunk elmenni busszal. Erről majd később adunk tájékoztatást.
A konferenciákra és kirándulásra a Lelkészi hivatalban lehet jelentkezni, illetve a lelkipásztornál lehet további tájékoztatást kapni.
Az elmúlt évekhez hasonlóan a húsvéti hálaáldozatból befolyt összeget elsősorban misszióra kívánjuk fordítani, ami elsősorban a táborozó gyermekeink nyaralását jelenti. Ugyanakkor ebben az esztendőben szükséges a Templom előtti térkő javítása, illetve a gyülekezeti bejáratánál a februárban felfagyott burkolat csereéje. A fenti két célra várjuk az ünnepi hálaáldozatokat, hogy Egyházközségünk lelkiekben és épületeiben is fejlődhessen.
Az ÜNNEPI HÁLAÁLDOZATot lehet az adakozó nevével és lakcímével ellátott lezárt borítékban a presbitereknek az Ünnepi Istentisztelet előtt vagy után átadni, illetve a 11719001-20221627 OTP Számlaszámra utalni vagy a mellékelt csekken befizetni. Köszönjük testvéreink Egyházközségünk szolgálatához szükséges, Isten iránti hálából származó eddigi adományait!

Szeretettel várjuk testvéreinket az ünnepi alkalmakra, amiknek a rendjét mellékeljük!

Budapest-Kispest, 2018 Böjtjében

Áldás, békesség!

Józsa József s.k.
gondnok-kurátor
Harkai Ferenc Csaba s.k.
lelkipásztor

Alkalmaink az ünnepkörben:

Március 23. – PÉNTEK 16 ÓRA

HÚSVÉTI KREATÍV GYEREKDÉLUTÁN

VIRÁGVASÁRNAP, március 25.:

10 óra: Istentisztelet

Igehirdető: Borza Ferenc teológus

18 óra: Családi Istentisztelet

Szőlőskert Református Óvodások részvételével

Igehirdető: Harkai Ferenc Csaba lelkipásztor

NAGYKEDD, március 27. 18 óra:

Bűnbánati Istentisztelet

Igehirdető: Borza Ferenc teológus

NAGYSZERDA, március 28. 18 óra:

Bűnbánati Istentisztelet

Igehirdető: Harkai Ferenc Csaba lelkipásztor

NAGYCSÜTÖRTÖK, március 29. 18 óra:

Bűnbánati Istentisztelet

Igehirdető: Borza Ferenc teológus

NAGYPÉNTEK, március 30.:

10 óra: ÜNNEPI ISTENTISZTELET ÉS ÚRVACSORA

Igehirdető: Harkai Ferenc Csaba lelkipásztor

18 óra: ÜNNEPI ZENÉS ISTENTISZTELET ÉS ÚRVACSORA

Igehirdető: Borza Ferenc teológus

HÚSVÉT VASÁRNAP, április 1.:

10 óra: ÜNNEPI ISTENTISZTELET ÉS ÚRVACSORA

Igehirdető: Harkai Ferenc Csaba lelkipásztor

18 óra: ÜNNEPI ESTI ISTENTISZTELET

Igehirdető: Harkai Ferenc Csaba lelkipásztor

HÚSVÉT HÉTFŐ, április 2.:

10 óra: Ünnepi Istentisztelet és úrvacsora

Igehirdető: Borza Ferenc teológus

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK GYÜLEKEZETI
ALKALMAI

VASÁRNAPI ISTENTISZTELETEK:
A TEMPLOMBAN ÉS A KÁLVIN-HÁZBAN:
10 óra Gyülekezeti Istentisztelet
és Gyermekistentisztelet
18 óra Esti Istentisztelet (téli időszámítás alatt 17 óra)

BIBLIAÓRÁK:
A KÁLVIN-HÁZ alagsori nagyteremében
Kedd: 10 óra Imaóra
Szerda: 18 óra Bibliaóra
Csütörtök: 19 óra Fiatal felnőttek Bibliaórája – kéthetente

IFJÚSÁGI ÓRA:
A KÁLVIN-HÁZ alagsori nagytermében
Csütörtök: 17 óra

KONFIRMANDUS ÓRÁK:
A KÁLVIN-HÁZ hittantermében
Szerda: 16 óra ifjak „első” év
Csütörtök: 16 óra ifjak „második” év
Csütörtök: 18 óra felnőtt konfirmandus óra

GYÜLEKEZETI HITTANÓRÁK:
A KÁLVIN-HÁZ hittantermében
Szerda és péntek délután

LELKÉSZI HIVATAL
1196 Budapest, Templom tér 19.
Tel/fax: 357 6107, 357 6108 – Email: hivatal@kkre.hu
Honlap: www.kkre.hu

Hivatali idő: hétfő – péntek: 11-13 óra
Más időpontban a lelkipásztorral egyeztetve

Lelkipásztor: Harkai Ferenc Csaba
mobil: 06-30-636-5840
email: cfharkai@hu.inter.net

Gondnok – kurátor: Józsa József
mobil: 06-30-902-1154