50. Miért teszed hozzá: „ül a mindenható Atya Istennek jobbján”?

Krisztus azért ment fel a mennybe, hogy nyilvánvalóvá legyen: ő az anyaszentegyház feje,1 aki által az Atya mindeneket kormányoz.2

1Ef 1,20–23; Kol 1,18 • 2Mt 28,18; Jn 5,22
51. Mit használ nekünk Krisztusnak, a mi Fejünknek ez a dicsősége?

Először azt, hogy Szentlelke által mibelénk, tagjaiba mennyei ajándékokat áraszt.1
Másodszor, hogy hatalmával minden ellenség ellen oltalmaz és megtart minket.2

1Ef 4,8 • 2Zsolt 2,9; Jn 10,28; Ef 4,10
52. Miféle vigasztalásod van abból, hogy Krisztus eljön ítélni élőket és holtakat?

Az, hogy minden háborúságom és üldöztetésem közepette fölemelt fővel várom a mennyből azt a bírót, aki azelőtt értem Isten ítélőszéke előtt állt, és rólam minden kárhoztatást elvett;1
hogy ő minden ellenségét, akik nekem is ellenségeim, örök kárhozatra veti,2 engem pedig az ő többi választottaival együtt a mennyei örömbe és dicsőségbe önmagához átvisz.3

1Lk 21,28; Róm 8,23; Fil 3,20; Tit 2,13  • 22Thessz 1,6–10; Mt 25,41–43 • 3Mt 25,34