20. Ugyanúgy üdvözül-e Krisztus által minden ember, ahogyan Ádám által elveszett?

Nem.
Csak azok üdvözülnek, akiket Isten igaz hit által Krisztusba oltott, s akik az ő jótéteményeit elfogadják.

Jn 1,12; Ézs 53,11; Zsolt 2,12; Róm 11,17.19; Zsid 4,2; 10,39
21. Mi az igaz hit?

Az igaz hit ismeret, amelynél fogva igaznak tartom mindazt, amit Isten az ő igéjében nekünk kijelentett.1
Ám egyúttal szívbéli bizalom is,2 amelyet a Szentlélek ébreszt bennem az evangélium által,3
hogy Isten nemcsak másoknak, hanem nekem is bűnbocsánatot, örök igazságot és üdvösséget ajándékoz,4 ingyen kegyelméből, egyedül Krisztus érdeméért.5

1Zsid 11,1.3; Jak 2,19 • 2Róm 4,16–22; Jak 1,6 • 32Kor 4,13; Róm 10,17 • 4Zsid 10,38; Hab 2,4; Ef 2,7–9; Róm 5,1 • 5Róm 3,24–25; Gal 2,16
22. Mit higgyen a keresztyén ember?

Mindazt, amit Isten az evangéliumban nekünk megígért,
s amit az Apostoli Hitvallás keresztyén hitünk egyetemes és szilárd tételeiként összefoglalt.

Jn 20,31; Mt 28,20
23. Hogy szól ez a hitvallás?

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében.
És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban,
aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt,
megfeszítették, meghalt és eltemették.
Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe,
ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben.
Hiszem az egyetemes keresztyén anyaszentegyházat, a szentek közösségét,
a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen.