Kezdőlap

"Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében,
tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig."
Máté evangéliuma 28,19-20 

Kedves Látogatók! A hivatkozás az élő adás kezdete előtt 5 perccel  lesz aktív, ha a böngésző nem frissít automatikusan, az F5 billentyűvel frissíthet

Pillanatképek

B í z d  Ú j r a  É l e t e d  K r i s z t u s r a

Aktuális

 • Hirdetések, 2021. szeptember 19. (9/19/2021)

  Aki szeretné a Hirdetéseket emailben is megkapni kérjük, jelezze személyesen a Lelkészi hivatalban.

   

  Ezen az Istentiszteleten főtiszteletű Szenn Péter, zágrábi lelkipásztor, a Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház püspöke szolgált közöttünk Isten áldását kérjük életére, családjára és szolgálatára.

  Köszöntjük Tóth Ádám exmisszus urat is, aki püspök úrral együtt érkezett.

   

  Alkalmak:

  – Ma 18 órakor is lesz Istentisztelet itt a templomban, ami egyben az általunk fenntartott Szőlőskert Református Óvoda évkezdő Istentisztelete is lesz, ami után szeretetvendégséget is tartunk (online közvetítve: https://kkre.hu/wpm/)

  – Szerdán 18 órakor tartunk Istentiszteletet itt a templomban

  – Jövő vasárnap 10 órakor Istentiszteletet tartunk a Templomban, az igehirdetés előtt a gyermekek kimehetnek a gyülekezeti házba Gyermekistentiszteletre. Reménységünk szerint a keresztség sákramentumát is ki fogjuk szolgálni Pálla Renátó és felesége Szilvási Éva első gyermekének Lili Zoénak. Hordozzuk imádságban a keresztelőre készülő családot. (online közvetítve: https://kkre.hu/wpm/)

  – Jövő vasárnap 18 órakor Orgonazenés Istentisztelet lesz itt a templomban, amelyen Balogh Lázár orgonaművész, a Nagyvárad téri Református Egyházközség orgonaművész-kántora fog játszani az orgonán J. S. Bach és W. A. Mozart műveit (online közvetítve: https://kkre.hu/wpm/)

   

  Temetés:

  – Az elmúlt héten, szeptember 17-én, pénteken délelőtt a Kispesti temetőben búcsúztunk Gyulai Károlyné, született Rábai Emmától, aki 81 éves korában, szeptember 6-án hunyt el. A feltámadás igéit a Galata: 3, 5 alapján hirdettük: „Tehát, az aki a Le1ket adja nektek, és hatalmas erőkkel munkálkodik közöttetek, vajon a törvény cselekedetei vagy a hit igéjének hallása által teszi-e ezt?” Isten vigasztalását kérjük fiának, menyének és szeretteinek A Boldog Feltámadás Reménysége Alatt.

   

  Esküvő:

  – Harmadik alkalommal hirdetjük, hogy Mátraházi Péter Emil és Szilágyi Ildikó Györgyi református informatikus legény fia Csaba Péter eljegyezte Bodor Ferenc és Fülöp Margit, római katolikus hajadon, mentőápoló leányát, Barbarát. Házasságukra Isten áldását szeretnék kérni szeptember 26-án, 16 órakor, Ráckevén. Hordozzuk imádságban az esküvőre készülő jegyespárt.

   

  Konfirmáció:

  – Akiknek már tavaly tavasszal elmaradt a konfirmációjuk, az Istentisztelet után tartunk vasárnaponta konfirmáció felkészítést.

  – Akiknek idén tavasszal lett volna eredetileg a konfirmációjuk, nekik , csütörtökön, 16 óra 30 perckor lesz órájuk, szeptember 30-tól

  – Szeretettel várjuk azokat a legalább 8. osztályos ifjakat is konfirmáció előkészítőre, akik még nem kezdték meg a legalább két éves felkészülést a konfirmációi fogadalomtételre. Az ő óráik szeptember 29-én kezdődnek és szerdánként 16 órakor lesznek

   

  Felnőtt konfirmáció:

  – Többen vannak a vasárnapi igehallgató gyülekezetben olyan felnőttek, akiknek az életében eddig nem történt meg a keresztség, vagy még nem tettek konfirmációi fogadalmat és így nem lehetnek az úrvacsorai közösség tagjai, és nem szerepelhetnek a Választói névjegyzékben sem. Őket hívjuk és várjuk, hogy a konfirmációs tanfolyamra jelentkezzenek. A beszélgetések csütörtökön 18 órakor lesznek, az első alkalmat szeptember 30-án fogjuk tartani. Kérem az érdeklődők jelentkezzenek a Lelkészi hivatalban.

   

  Énekkar:

  – A nyári szünet után szeptember utolsó hétfőjén, szeptember 27-én 18 órakor lesz az énekkar első alkalma. Szeretettel. várjuk azokat is, akik eddig is tagjai voltak ennek a közösségnek és hívjuk azokat a testvéreket is, akik eddig nem voltak ilyen alkalmon.

   

  Hálaadó Istentisztelet:

  – Szeptember 26-án, jövő vasárnap 15 órakor lesz Pesterzsébeten a Mátyás király téren a Pesterzsébet-Szabó-telepi Református Egyházközség ünnepe, amelyen az új református templomért fognak hálát adni.

   

  Beiktatás:

  – Október 3-án, vasárnap 15 órakor lesz a Budapest-Pestszentimrei Református Egyházközségben, Édes Árpád Tamás lelkipásztor úr beiktatása.

   

  Templomtakarítás:

  – Ezen a héten újra szeretettel várjuk a testvéreket, pénteken 17 órától, hogy kitakarítsuk a templomot. Köszönjük azoknak, akik el nem múló szeretettel jönnek hétről-hétre takarítani, hogy templomunkban mindig tisztaság és rend lehessen alkalmainkra.

  Orgona Cd:

  – Örömmel jelentem a gyülekezetnek, hogy Szotyori Nagy Gábor orgonaművészünknek megjelent az Önálló „CD-je”, Felix Mendelssohn orgona műveiből. A CD-k az iratterjesztésben megvásárolhatók és az árukból befolyt összeget művész úr az orgona tisztítására, szükséges karbantartására ajánlotta fel.

  Lectio: Galata: 3, 19-29

  Textus: Galata: 3, 26

  Énekek:         141: 1

  329: 2

  Ker.: Somogyi Amira: Zsoltárok: 140: 7

  Szülők: Somogyi Gábor és Krányik Ágnes

  134: 3

  Heidelbergi Káté: XXXVIII. Úrnapja

  396: 1-3

  1: 1-2

  398: 1-5

  Igehirdető: Szenn Péter (Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház püspöke)

   

   

  Délután:

  Szőlőskert Református Óvoda nevelési évnyitó Istentisztelete

   

  Hálaadással kezdjük immár a 8. nevelési évet a Szőlőskert Református Óvodában. Köszönjük, hogy Józsa József kurátor úr vezetésével idén nyáron is a szükséges karbantartásokat el tudtuk végezni és így változatlanul rendezett körülmények között nevelhetjük a ránk bízott gyermekeket.

  Komoly anyagi támogatást kaptunk, ami lehetővé teszi, hogy régi szükségünk megoldódjon és az óvoda egy önálló épületben legyen elhelyezve. A Dunamelléki Református Egyházkerület, a Magyarország kormánya, és az Önkormányzat részéről egyenlőre támogatásban van részünk, bízunk benne, hogy a Tankerület is együtt fog működni és akkor Kispesten egy komoly köznevelési fejlesztés valósulhat meg, aminek eredményeként nekünk is lesz egy szép óvodaépületünk a már eddig is használt udvar mellett.

  Óvodánkban jelenleg a mostani épület biztosította lehetőségek között 70 kisgyermek nevelését tudjuk biztosítani 7 óvodapedagógus, egy pedagógiai asszisztens és 5 nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő főállású munkatárssal, továbbá egy megbízott logopédus és mozgásfejlesztő munkatárssal.

  Hálásak vagyunk, hogy mindaz, amit óvodánk alapításakor terveztünk valósággá lesz, és sok korábbi Szőlőskertes gyermek immár az Ady Endre Református Általános Iskola diákja, és így megvalósul a tervezett missziónk! Soli Deo gloria – Egyedül Istené a dicsőség!

   

  Lectio: János: 15, 1-8; Zsoltárok: 5, 1-13

   

  Textus: Zsoltárok: 5, 8

   

  Heidelbergi Káté: XXXVIII. Úrnapja

  Énekek:                     356: 1

  5: 1

  165: 1

  90: 1, 9

  Himnusz

  Igehirdető: Harkai Ferenc

Ezékiel próféta könyve 16,35-63

35 Ezért halld meg az Úr igéjét, te, parázna!

36 Így szól az én Uram, az Úr: Mivel meztelenre vetkőztél, és mutogattad szemérmedet, amikor paráználkodtál szeretőiddel és minden utálatos bálványoddal, sőt fiaid vérét is nekik adtad,

37 ezért íme, összegyűjtöm minden szeretődet, akiknek kelletted magad: azokat is, akiket szerettél, meg azokat is, akiket gyűlöltél. Köréd gyűjtöm őket mindenfelől, és leleplezem előttük szemérmedet, hadd lássák egész szemérmedet. Jer 13,22

38 Azután elítéllek a házasságtörők és a vérontók törvénye szerint, és kiszolgáltatlak a haragnak és a vérbosszúnak. 1Móz 9,6 ; 3Móz 20,10 ; 5Móz 22,22 ; Ez 23,45

39 Kezükbe adlak: szétdúlják dombjaidat, lerombolják magaslataidat, lehúzzák rólad a ruhát, elveszik ékszereidet, és otthagynak teljesen meztelenül.

40 Gyűlést hívnak össze ellened, megköveznek, és kardjukkal darabokra vágnak.

41 Házaidat fölperzselik, és végrehajtják rajtad az ítéletet a többi asszony szeme láttára. Véget vetek paráznaságodnak, és nem fogsz többé senkinek bért adni érte. Ez 5,8

42 Akkor majd lecsillapszik rajtad lángoló haragom, és elmúlik felindulásom; megnyugszom, és nem bosszankodom többé.

43 Mivel nem gondoltál vissza ifjúkorodra, sőt mindezekkel ingereltél engem, én majd a fejedre olvasom tetteidet – így szól az én Uram, az Úr –, és nem folytathatod többé fajtalankodásodat, sem utálatos dolgaidat.

44 Aki szereti a szólásokat, ezt a szólást fogja majd mondani rád: Amilyen az anya, olyan a leánya.

45 Anyád lánya vagy te, aki megutálta férjét és fiait. Ugyanolyan vagy, mint a nővéreid, akik megutálták férjüket és fiaikat. Anyátok hettita volt, apátok pedig emóri.

46 A nővéred Samária, aki lányaival együtt tőled északra lakik, húgod pedig a lányaival együtt tőled délre lakó Sodoma.

47 Egy kis ideig nem úgy éltél, mint ők, és nem követtél el olyan utálatos dolgokat. De azután mindenben, amit csak tettél, romlottabbá váltál náluk.

48 Életemre mondom – így szól az én Uram, az Úr –, hogy még a húgod, Sodoma sem tett olyat lányaival együtt, amiket te tettél lányaiddal együtt! JSir 4,6 ; Mt 10,15

49 Az volt a bűne a húgodnak, Sodomának, hogy bár fenségben, kenyérbőségben és zavartalan békességben volt része neki és lányainak, a nincstelent és a szegényt mégsem támogatta.

50 Felfuvalkodtak, és utálatos dolgokat műveltek előttem; azért elvetettem őket, amikor ezt láttam. 1Móz 19,24-25

51 Samária hozzád képest feleannyit sem vétkezett, hiszen te több utálatos dolgot követtél el, mint ő; nővéreid igazabbak nálad, olyan sok utálatos dolgot követtél el.

52 Viseld azért te is gyalázatodat, mert nővéreid oldalára álltál vétkeiddel, amikor még náluk is utálatosabb dolgokat követtél el; még ők is igazabbak nálad! Szégyelld magad, és viseld gyalázatodat te is, hiszen még nővéreid is igazabbak nálad!

53 De majd jóra fordítom a sorsukat, Sodomának és leányainak meg Samáriának és leányainak a sorsát; és akkor a te sorsodat is jóra fordítom majd az övékével együtt. 5Móz 30,3

54 Viseld azért gyalázatodat, és szenvedd el a gyalázatot mindazért, amit elkövettél, vigasztalódásukra.

55 Nővéreid, Sodoma és leányai ismét olyanok lehetnek majd, mint hajdan, Samária és leányai is olyanok lehetnek majd ismét, mint hajdan; azután te és leányaid is olyanok lehettek majd ismét, mint hajdan.

56 Milyen rossz hírét terjesztetted húgodnak, Sodomának, amikor még gőgös voltál,

57 míg le nem lepleződött a te gonoszságod! Ugyanígy gyaláznak most téged a körülötted élő arámok és filiszteusok, akik mindnyájan utálnak téged.

58 Neked is viselned kell fajtalan és utálatos tetteid következményeit! – így szól az Úr.

59 Ezt mondja az én Uram, az Úr: Úgy bánok majd veled, ahogy viselkedtél, mert semmibe vetted az esküt, és megszegted a szövetséget.

60 De én visszaemlékezem szövetségemre, amelyet ifjúkorodban kötöttem veled, és örök szövetségre lépek veled. 3Móz 26,45 ; Jer 31,31-34 ; Ez 37,26-28

61 Akkor visszagondolsz majd a tetteidre, és szégyenkezni fogsz. Magadhoz fogadod nővéreidet és húgaidat, én pedig leányaiddá teszem őket, bár ők nem tartoznak a veled kötött szövetséghez.

62 Szövetségre lépek veled, és megtudod, hogy én vagyok az Úr.

63 Gondolj erre, szégyenkezz, és gyalázatod miatt ne nyisd ki többé a szádat, ha majd megbocsátom mindazt, amit elkövettél – így szól az én Uram, az Úr. Ez 36,31-32


Forrás: abibliamindenkie.hu (RÚF)
Pál levele a galatákhoz 4,21-31

21 Mondjátok meg nekem ti, akik a törvény uralma alatt akartok lenni, nem halljátok, mit mond a törvény?

22 Mert meg van írva, hogy Ábrahámnak két fia volt: az egyik a rabszolganőtől, a másik a szabad asszonytól. 1Móz 16,15 ; 21,2

23 De a rabszolganőtől való csak test szerint született, a szabad asszonytól való viszont az ígéret által.

24 Ez képes beszéd, mert ezek az asszonyok két szövetséget jelentenek. Az egyik a sínai-hegyi szövetség, amely szolgaságra szül: ez Hágár.

25 Mert Hágár a Sínai-hegy Arábiában, megfelel a mostani Jeruzsálemnek, amely szolgaságban van fiaival együtt.

26 De a mennyei Jeruzsálem szabad: ez a mi anyánk.

27 Mert meg van írva: „Ujjongj, te meddő, aki nem szültél, vigadj és örvendj, aki nem vajúdtál, mert több a gyermeke az elhagyottnak, mint a férjes asszonynak.” Ézs 54,1

28 Ti pedig, testvéreim, Izsák módjára az ígéret gyermekei vagytok.

29 De amint akkor a test szerint született üldözte a Lélek szerintit, úgy van ez most is. 1Móz 21,9

30 De mit mond az Írás? „Űzd el a rabszolganőt és a fiát, mert nem örökölhet együtt a rabszolganő fia a szabad asszony fiával.” 1Móz 21,10

31 Ezért tehát, testvéreim: mi nem a rabszolganő, hanem a szabad asszony gyermekei vagyunk.


Forrás: abibliamindenkie.hu (RÚF)
Napi Ige 2021.09.23.Református Bibliaolvasó Kalauz - Református Kálvin Kiadó
A bűnért a vétkesnek bűnhődnie kell, az Úr célja mégis az, hogy a büntetésből okulva Júda visszatérjen hozzá, s ő ismét szeretetébe fogadhassa őt. Mi Krisztusban ugyan hit által új életet nyertünk, de emberi természetünk és az új, megszentelődött élet szüntelenül hadakozik bennünk. A fenyítés nekünk is a hasznunkra van tehát, mint akik tudjuk, hogy ő szerető Atyaként „...javunkra teszi ezt, hogy szentségében részesüljünk” és igazságra jussunk (Zsid 12,10).
38. úrnapjaHeidelbergi Káté - Református Kálvin Kiadó
103. Mit akar Isten a negyedik parancsolatban?
Először azt, hogy tartsuk fenn az igehirdetés szolgálatát és az iskolákat.1 Én magam pedig – különösen a nyugodalom napján – Isten gyülekezetébe szorgalmasan eljárjak,2 Isten igéjét tanuljam,3 a sákramentumokkal éljek,4 az Urat a szentek közösségében nyilvánosan segítségül hívjam,5 és keresztyéni módon adakozzam.6 Továbbá, hogy gonosz cselekedeteimmel életem minden napján felhagyjak, és engedjem, hogy az Úr Szentlelke által bennem munkálkodjék, és így az örökkévaló szombatot már ebben az életben megkezdjem.7
1Tit 1,5; 1Tim 3,1–13; 4,13–14; 5,17; 1Kor 9,11.13–14; 2Tim 2,2; 3,15 • 2Zsolt 40,10–11; 68,27; ApCsel 2,42.46 • 31Kor 14,19.29.31 • 41Kor 11,33 • 51Tim 2,1–3.8; 1Kor 14,16 • 61Kor 16,2 • 7Ézs 66,23