Kezdőlap

"Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében,
tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig."
Máté evangéliuma 28,19-20 

Kedves Látogatók! A hivatkozás az élő adás kezdete előtt 5 perccel  lesz aktív, ha a böngésző nem frissít automatikusan, az F5 billentyűvel frissíthet

Pillanatképek

B í z d  Ú j r a  É l e t e d  K r i s z t u s r a

Aktuális

 • Hirdetések, 2022. augusztus 14. (8/14/2022)

  Aki szeretné a Hirdetéseket emailben is megkapni kérjük, jelezze személyesen a Lelkészi hivatalban.

  Segítségnyújtás Kárpátaljára, Ukrajnába:

  – Kárpátaljai testvéreinket folyamatosan kívánjuk támogatni, ezért az adománygyűjtő perselyt kint hagytuk a templom hátuljában, ebbe lehet az Ukrajnába szánt támogatásokat elhelyezni.

  A következő utunk előtt pedig majd fogjuk jelezni, hogy milyen élelmiszeradományokra van szükség, addig kérjük a testvéreket, ilyen felajánlásokat ne hozzanak, hiszen azt nekünk is tárolni kell.

  Istentiszteletünk végén a kárpátaljai reformátusok kedves énekét fogjuk énekelni, amit az ottani református templomokban „kivonulóra” énekelnek: „Mindig velem Uram, mindig velem…”

  Alakalmaink:

  – Újkenyéri úrvacsorai közösségünkre készülve bűnbánati istentiszteleteket fogunk tartani szerdán, csütörtökön és pénteken 18 órakor

  – Jövő vasárnap 10 órakor lesz istentisztelet itt a templomban, ekkor meg fogjuk teríteni az úrasztalát is az újkenyéri úrvacsora alkalmából (online közvetítve: https://kkre.hu/wpm/)

   

  Presbiteri gyűlés:

  – 2022. augusztus 19-én, pénteken a 18 órakor kezdődő bűnbánati istentisztelet után, az alagsorban, Presbiteri gyűlést tartunk két tárgysorozattal:

  1. Óvodavezető választása
  2. Beszámoló az Egyházközség folyamatban levő pályázatairól

   

  Államalapítás ünnepe:

  – Augusztus 20-án, szombaton 10.30-kor a Templom téren a Szent István szobornál lesz Kispest városának ünnepsége a magyar állam alapítására és I. István királyunkra emlékezve. Az ünnepségen elfogjuk helyezni egyházközségünk és az intézményeink koszorúját.

   

  Állás:

  – A Szőlőskert Református Óvodában keresünk óvónőket. Érdeklődni hétközben Rajkiné Sörös Andrea vezető óvónőnél, vagy a lelkipásztornál lehet.

  Az Ady Endre Református Általános Iskolába is keresünk pedagógusokat és technikai dolgozókat. Érdeklődni Botka Nóra intézményvezetőnél, vagy a lelkipásztornál lehet.

   

  Templomtakarítás:

  – Ezen a héten újra szeretettel várjuk a testvéreket, pénteken, az istentisztelet után, hogy kitakarítsuk a templomot. Köszönjük azoknak, akik el nem múló szeretettel jönnek hétről-hétre takarítani, hogy templomunkban mindig tisztaság és rend lehessen alkalmainkra.

   

  Lectio: 2 Mózes: 20, 1-17  és Máté: 22, 37-40

  Textus: 1 Mózes: 4, 1-15 (6-7)

  Énekek:                       11: 1

  329: 2 (új: 412)

  Ker.: Szigeti Áron László– Zsoltárok: 11: 4

  Szülők: Szigeti László és B. Balog Marianna

  134: 3

  Heidelbergi Káté XXXIII. Úrnapja

  168: 1-4(új: 205)

  180 (új: 461)

  461: 1-6 (új: 760)

  799: 1

  Igehirdető: Harkai Ferenc lelkipásztor

Mózes első könyve 5

1 Ez Ádám nemzetségének könyve. Amikor Isten megteremtette az embert, Istenhez hasonlóvá alkotta. 1Krón 1,1-4; Lk 3,36-38; 1Móz 1,27

2 Férfivá és nővé teremtette, megáldotta, és embernek nevezte őket teremtésük napján. Mt 19,4; Mk 10,6

3 Ádám százharminc éves volt, amikor fiút nemzett, magához hasonlót, a maga képmására, és elnevezte Sétnek. 1Kor 15,49

4 Sét születése után Ádám nyolcszáz évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat;

5 Ádám teljes életkora tehát kilencszázharminc év volt, amikor meghalt.

6 Sét százöt éves volt, amikor Enóst nemzette. 1Móz 4,26

7 Enós születése után Sét nyolcszázhét évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat;

8 Sét teljes életkora tehát kilencszáztizenkét év volt, amikor meghalt.

9 Enós kilencvenéves volt, amikor Kénánt nemzette.

10 Kénán születése után Enós nyolcszáztizenöt évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat;

11 Enós teljes életkora tehát kilencszázöt év volt, amikor meghalt.

12 Kénán hetvenéves volt, amikor Mahalalélt nemzette.

13 Mahalalél születése után Kénán nyolcszáznegyven évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat;

14 Kénán teljes életkora tehát kilencszáztíz év volt, amikor meghalt.

15 Mahalalél hatvanöt éves volt, amikor Jeredet nemzette. 1Móz 4,17-18

16 Jered születése után Mahalalél nyolcszázharminc évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat;

17 Mahalalél teljes életkora tehát nyolcszázkilencvenöt év volt, amikor meghalt.

18 Jered százhatvankét éves volt, amikor Énókot nemzette.

19 Énók születése után Jered nyolcszáz évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat;

20 Jered teljes életkora tehát kilencszázhatvankét év volt, amikor meghalt.

21 Énók hatvanöt éves volt, amikor Metúselahot nemzette.

22 Énók az Istennel járt, Metúselah születése után háromszáz évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat;

23 Énók teljes életkora tehát háromszázhatvanöt év volt.

24 Énók az Istennel járt, és egyszer csak eltűnt, mert Isten magához vette őt. Zsid 11,5; Júd 14

25 Metúselah száznyolcvanhét éves volt, amikor Lámeket nemzette.

26 Lámek születése után Metúselah hétszáznyolcvankét évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat;

27 Metúselah teljes életkora tehát kilencszázhatvankilenc év volt, amikor meghalt.

28 Lámek száznyolcvankét éves volt, amikor fiút nemzett.

29 Nóénak nevezte el, és ezt mondta: Ő vigasztal meg bennünket kezünk fáradságos munkájában a termőföldön, amelyet megátkozott az Úr.

30 Nóé születése után Lámek ötszázkilencvenöt évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat;

31 Lámek teljes életkora tehát hétszázhetvenhét év volt, amikor meghalt.

32 Nóé ötszáz éves volt, amikor fiakat nemzett: Sémet, Hámot és Jáfetet.


Forrás: abibliamindenkie.hu (RÚF)
Pál első levele a korinthusiakhoz 3,6-23

6 Én ültettem, Apollós öntözött, de Isten adta a növekedést. ApCsel 18,4-11.24-28

7 Úgyhogy az sem számít, aki ültet, az sem, aki öntöz, hanem csak Isten, aki a növekedést adja.

8 Aki ültet és aki öntöz: egyek, és mindegyik a maga jutalmát kapja majd fáradozásához méltóan.

9 Mert mi Isten szolgálatában állunk, ti pedig Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok.

10 Az Istentől nekem adott kegyelem szerint, mint bölcs építőmester, alapot vetettem, de más épít rá. Vigyázzon azonban mindenki, hogyan épít rá.

11 Mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, aki Jézus Krisztus. Ézs 28,16

12 Azt pedig, hogy ki mit épít erre az alapra: aranyat, ezüstöt, drágakövet, fát, szénát vagy szalmát,

13 az a nap fogja világossá tenni, mivel tűzben jelenik meg, és akkor mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz; és hogy kinek mit ér a munkája, azt a tűz fogja próbára tenni. 1Pt 1,7

14 Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmat fog kapni;

15 de ha valakinek a munkája megég, kárt vall. Ő maga megmenekül ugyan, de úgy, mint aki tűzön ment át.

16 Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten Lelke bennetek lakik? 2Kor 6,16; Ef 2,20-22

17 Ha valaki Isten templomát beszennyezi, azt elpusztítja Isten, mert Isten temploma szent, és ez a templom ti vagytok.

18 Senki meg ne csalja önmagát! Ha valaki bölcsnek gondolja magát közöttetek ebben a világban, legyen bolonddá, hogy bölccsé lehessen.

19 E világ bölcsessége ugyanis bolondság Isten előtt. Mert meg van írva: „Saját ravaszságukkal fogja meg a bölcseket”, Jób 5,13

20 aztán ez is: „Az Úr tudja, hogy a bölcsek gondolatai hiábavalók.” Zsolt 94,11

21 Azért senki ne dicsekedjék emberekkel, mert minden a tietek;

22 akár Pál, akár Apollós, akár Kéfás, akár a világ, akár az élet, akár a halál, akár a jelenvalók, akár az eljövendők: minden a tietek.

23 Ti viszont Krisztuséi vagytok, Krisztus pedig Istené.


Forrás: abibliamindenkie.hu (RÚF)
Napi Ige 2022.08.15.Református Bibliaolvasó Kalauz - Református Kálvin Kiadó
„...csak Isten, aki a növekedést adja” (7). Miben növekedtem? Nőtt-e bennem az alázat, a békesség, a szeretet, nőtt-e bennem Krisztus? „Neki növekednie kell...” (Jn 3,30). Mennyi életemben még a számítás? Ki a legfontosabb tanítóm? A növekedést csak Isten adhatja! Akarok-e Isten szolgatársamat segítő eszköze lenni, tudva, hogy Krisztus az alap, az út és a cél, aki előtt számot kell adni minden benne hívőnek? (2Kor 5,10). Ő a szolgáló élethez mindent megadott!
33. úrnapjaHeidelbergi Káté - Református Kálvin Kiadó
88. Hány részből áll az igazi bűnbánat, vagyis az ember megtérése?
Kettőből: az óember megöldökléséből és az új ember megelevenítéséből.
Róm 6,4–6; Ef 4,22–24; Kol 3,5–10; 1Kor 5,7
89. Mi az óember megöldöklése?
Az, hogy bűneinket szívből fájlaljuk, egyre jobban gyűlöljük és kerüljük azokat.
Róm 8,13; Jóel 2,13
90. Mi az új ember megelevenítése?
Istenben való szívbeli öröm Krisztus által,1 és az Isten akarata szerinti jó cselekedetekben gyönyörködő szeretet.2
1Róm 5,1; 14,17; Ézs 57,15 • 2Róm 6,10–11; Gal 2,20
91. Melyek a jó cselekedetek?
Csak azok, amelyek igaz hitből fakadnak,1 Isten törvényének megfelelnek2 és az ő dicsőségére történnek;3 nem pedig azok, amiket mi tartunk jónak, vagy amelyek emberi meghagyáson alapulnak.4
1Róm 14,23 • 21Sám 15,22; Ef 2,10 • 31Kor 10,31 • 45Móz 13,1; Ez 20,18–19; Ézs 29,13; Mt 15,9
92. Hogyan szól Isten törvénye?
Megszólalt Isten, és ezeket az igéket mondta: Első parancsolat: „Én, az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Ne legyen más istened rajtam kívül!” Második parancsolat: „Ne csinálj magadnak semmiféle istenszobrot azoknak a képmására, amik fenn az égben, lenn a földön, vagy a föld alatt a vízben vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én, az Úr, a te Istened féltőn szerető Isten vagyok! Megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat is harmad- és negyedízig, ha gyűlölnek engem. De irgalmasan bánok ezerízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják parancsolataimat.” Harmadik parancsolat: „Ne mondd ki hiába Istenednek, az Úrnak a nevét, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül, ha valaki hiába mondja ki a nevét!” Negyedik parancsolat: „Emlékezzél meg a szombat napjáról, és szenteld meg azt! Hat napon át dolgozz, és végezd mindenféle munkádat! De a hetedik nap a te Istenednek, az Úrnak szombatja. Semmiféle munkát ne végezz azon, se te, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgálód, se állatod, se a kapuidon belül tartózkodó jövevény. Mert hat nap alatt alkotta meg az Úr az eget, a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megpihent. Azért megáldotta és megszentelte az Úr a szombat napját.” Ötödik parancsolat: „Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet Istened, az Úr ad neked!” Hatodik parancsolat: „Ne ölj!” Hetedik parancsolat: „Ne paráználkodj!” Nyolcadik parancsolat: „Ne lopj!” Kilencedik parancsolat: „Ne tanúskodj hamisan felebarátod ellen!” Tizedik parancsolat: „Ne kívánd felebarátod házát! Ne kívánd felebarátod feleségét, se szolgáját, se szolgálóját, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a felebarátodé!”
2Móz 20,1–17; 5Móz 5,6–21