Kezdőlap

"Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében,
tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig."
Máté evangéliuma 28,19-20 

Kedves Látogatók! A hivatkozás az élő adás kezdete előtt 5 perccel  lesz aktív, ha a böngésző nem frissít automatikusan, az F5 billentyűvel frissíthet

Pillanatképek

B í z d  Ú j r a  É l e t e d  K r i s z t u s r a

Aktuális

 • Hirdetések, 2023. október 01. (10/1/2023)

  Aki szeretné a Hirdetéseket emailben is megkapni kérjük, jelezze személyesen a Lelkészi hivatalban.

   

  Segítségnyújtás Kárpátaljára, Ukrajnába:

  Kárpátaljai testvéreinket folyamatosan kívánjuk támogatni, ezután is, ezért az adománygyűjtő perselyt kint hagytuk a templom hátuljában, ebbe lehet az Ukrajnába szánt támogatásokat elhelyezni.

  A következő utunk előtt pedig majd fogjuk jelezni, hogy milyen élelmiszeradományokra van szükség, addig kérjük a testvéreket, ilyen felajánlásokat ne hozzanak, hiszen azt nekünk is tárolni kell.

  Istentiszteletünk végén a kárpátaljai reformátusok kedves énekét fogjuk énekelni, amit az ottani református templomokban „kivonulóra” énekelnek: „Mindig velem Uram, mindig velem…”

   

  Gyülekezeti gyakorlat:

  – Szeptember 18-tól október 1-ig Böttger Judit Hajna a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának 4. éves lelkész szakos hallgatója tölti közöttünk gyülekezeti gyakorlatát.

   

  Alakalmaink:

  – Ma 18 órakor lesz kátémagyarázatos istentisztelet, itt a templomban (online közvetítve: https://kkre.hu/wpm/)

  Szerdán 18 órakor istentisztelet lesz itt a templomban (online közvetítve: https://kkre.hu/wpm/)

  – Jövő vasárnap 10 órakor lesz istentisztelet itt a templomban. Reménységünk szerint a keresztség sákramentumát is ki fogjuk szolgálni: Nagy Szilárd és Farkas Krisztina első gyermekét Abigélt készülünk megkeresztelni. Hordozzuk imádságban a keresztelőre készülő családot A gyermekek az igehirdetés előtt kimehetnek gyermekistentiszteletre (online közvetítve: https://kkre.hu/wpm/)

  – Jövő vasárnap délután 18 órakor is lesz kátémagyarázatos istentisztelet, itt a templomban (online közvetítve: https://kkre.hu/wpm/)

   

  Ifjúsági óra:

  – Csütörtökön 17 órakor ifjúsági órát tartunk az alagsori gyülekezeti terembe, ahová a Gyülekezeti ház „oldalsó” ajtaján lehet bejutni

  Erre az alkalomra azokat az ifjainkat várjuk, akik már konfirmáltak az elmúlt években, illetve most készülnek a konfirmációi fogadalomra.

   

  Esküvő:

  – Örömmel hirdetem a gyülekezetnek, hogy Baraté Viktor és Szatmári Angéla református, autószerelő, legény fia Ádám Károly eljegyezte Kócsi Oszkár és Huszár Katalin hajadon, református, tanár leányát, Katalin Henriettát. Házasságkötésük megáldásának tervezett időpontja ezen a október 7., héten szombaton délután fél 4 itt a templomban. Hordozzuk imádságban a házasságra készülő ifjú párt.

   

  Presbiteri gyűlés:

  – Október 3-án, kedden 18 órakor Presbiteri gyűlést tartunk, aminek egyetlen tárgysorozata a presbiterválasztás előkészítése.

   

  Konfirmáció:

  Ezen a héten elkezdődnek a konfirmációi előkészítők is! A konfirmandus órákat az alagsori úgynevezett könyvtárteremben fogjuk tartani, ahová a gyülekezeti ház oldalsó, udvarról nyíló ajtaján át lehet bemenni.

  – Szerdán 16 órakor fog kezdődni a konfirmandus órája azoknak, akik már legalább 8. osztályosok és eddig nem jártak konfirmáció előkészítőre

  – Csütörtökön 16 órakor kezdődik a konfirmandus órája azoknak, akik már tavaly is jártak előkészítőre

  – Csütörtökön 18 órakor fog kezdődni a felnőttek konfirmáció előkészítője. Erre az alkalomra azokat várjuk, akik már járnak a közösségünkben, de még nem konfirmáltak, vagy nincsenek megkeresztelve sem.

  Konfirmációval kapcsolatos kérdésekkel Harkai Ferenc lelkipásztort kell keresni. Felnőtt konfirmációi előkészítőre még nem jelentkezett senki sem.

  Énekkar:

  – Szeretettel hívjuk, várjuk a testvéreket az énekkar hétfőnként 18 órakor kezdődő alkalmaira a gyülekezeti ház alagsorában a gyülekezeti terembe.

  Óvoda születésnapja:

  – A Budapest-Kispest-Központi Református Egyházközség által, 2014. május 29-én alapított Szőlőskert Református Óvoda 2014. október 6-án kapott működési engedélyt. Óvodánk szép szokása, hogy október 6-án megünnepeljük az intézmény születésnapját. Ebben az esztendőben is szeretettel várjuk volt és jelenlegi óvodásainkat, hogy október 6-án, pénteken együtt örüljünk az immár 9 éve működő köznevelési feladatellátásunknak. Pénteken 16 órára az óvoda Esze Tamás utcai udvarára várjuk a gyermekeket, szüleiket és fenntartó közösség érdeklődő tagjait.

   

  Hittanoktatói állás:

  – Egyházközségünk hittanoktatókat vagy vallástanárokat keres, akik az állami iskolákban és az önkormányzati óvodákban látnák el a hit- és erkölcstanórákat és foglalkozásokat. Aki szívesen látná el ezt a szolgálatot, a lelkipásztornál jelentkezzen.

   

  Presbiterválasztás:

  – A Magyarországi Református Egyházban 2023-ban általános presbiteri tisztújítás van. Ez azt jelenti, hogy  jelenlegi Presbitérium mandátuma 2023. december 31-én le fog járni, ezért újra presbitereket és főgondnokot kell választani. A Presbitérium július 16-án tartott gyűlésén, 2023. október 15-re tűzte ki a presbiterválasztó közgyűlés időpontját.

  A jelölést lezártuk, és a Választási bizottság a héten átadja a jelöltek névsorát a Presbitériumnak.

  Fontos! A választói közgyűlésünk, akkor lesz érvényes, ha legalább 85 olyan egyháztagunk jelen lesz, aki a Választói névjegyzékbe is fel van véve!

   

  Ráday napok 2023:

  – A mögöttünk levő napokban volt a Ráday-napok, ami az Egyházkerületünk rendezvénysorozata. A tegnapi gyülekezeti napon – ami a szentendrei Skanzenben került megrendezésre – 24-en képviseltük egyházközségünket.

   

  Jelentkezés, beiratkozás az Ady Endre Református Általános Iskolába:

  – Az Ady Endre Református Általános Iskolában továbbra is megfelelő létszámban vannak pedagógusok.

  Az osztályokban még többnyire vannak helyek, ezért még ezen a héten van lehetőség gyermekek beíratására az évfolyamok többségén.

  Érdeklődni lehet az intézményvezetőnél, vagy a lelkipásztornál.

   

  Álláslehetőség intézményeinkben:

  – A következő tanév (2024-25) tervezéséhez, szeretettel várjuk azoknak a pedagógusoknak a jelentkezését, akik szívesen szolgálnának intézményeinkben. Érdeklődni az intézményvezetőnél, vagy a lelkipásztornál lehet.

   

  Templomtakarítás:

  – Ezen a héten újra szeretettel várjuk a testvéreket kivételesen, pénteken 17 órától, hogy kitakarítsuk a templomot. Köszönjük azoknak, akik el nem múló szeretettel jönnek hétről-hétre takarítani, hogy templomunkban mindig tisztaság és rend lehessen alkalmainkra.

  Lectio: 4 Mózes: 11, 16-35

  Textus: 4 Mózes: 11, 16

  Énekek:                       77: 1

  Heidelbergi Káté XL. úrnapja

  77:  2, 5 (4)

  369: 1-5

  369: 6

  369: 7-10

  799: 1

  Igehirdető: Harkai Ferenc

   

  Délután:

   

  Textus: Apostolok cselekedetei: 12, 20-25

   

  Heidelbergi Káté: XL. Úrnapja

  Énekek:                     125: 1

  125: 2-4

  502: 1-6

  799: 1

   

  Igehirdető: Harkai Ferenc

   

  20Ti azonban, szeretteim, épüljetek szentséges hitetekben, imádkozzatok a Szentlélek által, 21tartsátok meg magatokat Isten szeretetében, várva a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmát az örök életre.

  24Annak pedig, aki megőrizhet titeket a botlástól, és dicsősége elé állíthat feddhetetlenségben, ujjongó örömmel: 25az egyedül üdvözítő Istennek a mi Urunk Jézus Krisztus által: dicsőség, fenség, erő és hatalom öröktől fogva, most és mindörökké. Ámen.”

  (Jakab: 1, 20-21, 24-25)

   

Mózes negyedik könyve 14,1-25

1 Ekkor az egész közösség elkezdett hangosan jajveszékelni, és sírt a nép egész éjjel. 5Móz 1,26-44

2 Izráel fiai mindnyájan zúgolódtak Mózes és Áron ellen. Ezt mondta nekik az egész közösség: Bárcsak meghaltunk volna Egyiptomban, vagy halnánk meg itt a pusztában! 2Móz 16,2-3; 17,2-3; Józs 9,18

3 Miért akar bevinni minket az Úr arra a földre? Azért, hogy fegyvertől hulljunk el, asszonyaink és gyermekeink pedig prédára jussanak? Nem volna jobb visszatérnünk Egyiptomba?

4 Majd ezt mondták egymásnak: Válasszunk vezetőt, és térjünk vissza Egyiptomba! Neh 9,17; Zsolt 106,24-26; ApCsel 7,39

5 Ekkor Mózes és Áron arcra borult Izráel közösségének egész gyülekezete előtt.

6 De Józsué, Nún fia és Káléb, Jefunne fia, akik az országba küldött kémek között voltak, megszaggatták ruhájukat, 2Kir 19,1; 22,11

7 és ezt mondták Izráel fiai egész közösségének: A föld, amelyet bejártunk, hogy kikémleljük, igen-igen jó föld.

8 Ha az Úr kedvel bennünket, akkor bevisz bennünket arra a földre, és nekünk adja azt a tejjel és mézzel folyó földet.

9 Csak az Úr ellen ne lázadjatok, és ne féljetek a föld népétől, mert a fél fogunkra sem elegek! Tőlük eltávozott oltalmuk, de velünk van az Úr! Ne féljetek tőlük!

10 De az egész közösség azt mondta, hogy meg kell kövezni őket. Akkor megjelent az Úr dicsősége a kijelentés sátra fölött egész Izráelnek,

11 és ezt mondta az Úr Mózesnek: Meddig vesz semmibe engem ez a nép, és meddig nem hisz bennem a sok jel ellenére sem, amelyet közöttük tettem?!

12 Megverem dögvésszel, és elűzöm őket, de téged náluk nagyobb és erősebb nemzetté teszlek.

13 Mózes azonban azt mondta az Úrnak: Hallották az egyiptomiak, hogy te hoztad ki közülük hatalmaddal ezt a népet,

14 és elmondták e föld lakóinak. Ők tehát már hallották, hogy te, Uram, e nép között vagy; hogy te, Uram, a szemük láttára megjelentél, és hogy a te felhőd állt fölöttük, és nappal felhőoszlopban jársz előttük, éjjel pedig tűzoszlopban. 2Móz 13,21; 40,34-38

15 Ha most mind egy szálig megölöd ezt a népet, akkor azt fogják mondani azok a nemzetek, amelyek hallották a híredet:

16 Nem tudta az Úr bevinni ezt a népet arra a földre, amelyet esküvel ígért meg nekik, ezért lemészárolta őket a pusztában. 5Móz 9,28; Józs 7,9

17 Most azért mutasd meg, Uram, hogy nagy a te hatalmad, ahogyan megmondtad:

18 Az Úr türelme hosszú, szeretete nagy, megbocsátja a bűnt és a hitszegést; bár nem hagyja egészen büntetés nélkül, hanem megbünteti az atyák bűnéért a fiakat is, három, sőt négy nemzedéken át. 2Móz 20,5; 34,6-7; Zsolt 103,8

19 Bocsásd meg hát ennek a népnek a bűnét nagy szereteteddel, ahogyan megbocsátottál ennek a népnek Egyiptomtól fogva mindeddig!

20 Akkor az Úr ezt mondta: Megbocsátok, ahogyan kérted.

21 De életemre mondom és az Úr dicsőségére, amely betölti az egész földet, Ézs 6,3

22 hogy azok közül az emberek közül, akik látták dicsőségemet és a jeleket, amelyeket Egyiptomban és a pusztában tettem, mégis megkísértettek engem tízszer is, és nem hallgattak szavamra,

23 senki sem fogja meglátni azt a földet, amelyet esküvel ígértem atyáiknak. Senki sem látja meg azt azok közül, akik engem semmibe vettek. 4Móz 26,65; 32,11

24 De szolgámat, Kálébot, mivel más lélek volt benne, és hűségesen követett engem, beviszem arra a földre, ahol járt, és az ő utódai fogják majd birtokba venni azt.

25 A völgyekben azonban az amálékiek és a kánaániak laknak. Holnap forduljatok meg, és induljatok el a pusztába a Vörös-tenger felé!


Forrás: abibliamindenkie.hu (RÚF)
Az apostolok cselekedetei 13,23-37

23 Az ő utódai közül tette Isten Izráel üdvözítőjévé Jézust, ígéret szerint,

24 miután János előre meghirdette, még az ő eljövetele előtt, Izráel egész népének, hogy térjenek meg és keresztelkedjenek meg.

25 Küldetése végén János így szólt: Én nem az vagyok, akinek ti gondoltok engem. Hanem íme, utánam jön az, akinek a saruját sem vagyok méltó leoldani. Mt 3,11; Jn 1,20

26 Testvéreim, férfiak, Ábrahám nemzetségének fiai és a hozzátok csatlakozott istenfélők! Nekünk küldetett el ennek az üdvösségnek az igéje.

27 De Jeruzsálem lakói és vezetői nem ismerték fel őt, és így betöltötték a próféták szavait, amelyeket minden szombaton felolvasnak, azáltal, hogy elítélték őt.

28 Bár semmiféle halálos bűnt nem találtak benne, mégis azt követelték Pilátustól, hogy ölesse meg.

29 Amikor véghezvitték mindazt, ami meg van írva róla, levették a fáról, és sírba tették.

30 De Isten feltámasztotta őt a halálból,

31 és ő több napon át megjelent azoknak, akik együtt mentek fel vele Galileából Jeruzsálembe, és akik most az ő tanúi a nép előtt.

32 Mi is hirdetjük nektek, hogy azt az ígéretet, amelyet az atyáknak tett Isten, beteljesítette nekünk, az ő gyermekeiknek, amikor feltámasztotta Jézust.

33 Ahogyan meg van írva a második zsoltárban is: „Fiam vagy te, ma nemzettelek téged.” Zsolt 2,7

34 Azt pedig, hogy feltámasztotta őt a halálból, és többé nem fog visszatérni az elmúlásba, így mondta meg: „Nektek váltom be a Dávidnak tett biztos, szent ígéreteket.” Ézs 55,3

35 Ezért más helyen is így szól: „Nem engeded, hogy a te Szented elmúlást lásson.” Zsolt 16,10

36 Mert Dávid, miután a maga nemzedékében szolgált Isten akarata szerint, meghalt, és eltemették atyái mellé, tehát elmúlást látott.

37 Akit azonban Isten feltámasztott, az nem látott elmúlást.


Forrás: abibliamindenkie.hu (RÚF)
Napi Ige 2023.10.04.Református Bibliaolvasó Kalauz - Református Kálvin Kiadó
40. úrnapjaHeidelbergi Káté - Református Kálvin Kiadó
105. Mit akar Isten a hatodik parancsolatban?
Azt, hogy felebarátomat sem gondolatban, sem szóval, sem viselkedésemmel, még kevésbé tettlegesen, sem személyesen, sem közvetve meg ne sértsem, ne gyűlöljem, ne bántsam és meg ne öljem.1 Ellenkezőleg: oltsak ki magamból minden bosszúvágyat,2 magamban se tegyek kárt, és magamat könnyelműen veszedelembe ne sodorjam.3 A közhatalom kezében azért van fegyver, hogy az emberölést megelőzze.4
1Mt 5,21–22; 26,52; 1Móz 9,6 • 2Ef 4,26; Róm 12,19; Mt 5,25; 18,35 • 3Róm 13,14; Kol 2,23; JSirák 3,27; Mt 4,7 • 41Móz 9,6; 2Móz 21,14; Mt 26,52; Róm 13,4
106. Csak az emberölésről szól ez a parancsolat?
Amikor Isten a gyilkosságot tiltja, arra is tanít, hogy ő a gyilkosságnak a gyökerét: az irigységet,1 a gyűlölséget,2 a haragot3 és a bosszúvágyat gyűlöli, és mindezt titkos gyilkosságnak tartja.4
1Róm 1,29 • 21Jn 2,9.11 • 3Jak 2,13; Gal 5,19–21 • 41Jn 3,15
107. De elég-e, ha felebarátunkat így meg nem öljük?
Nem, mert mikor Isten az irigységet, gyűlölséget és haragot kárhoztatja, ezzel azt kívánja, hogy szeressük felebarátunkat, mint magunkat:1 iránta türelemmel, békességgel, szelídséggel,2 könyörületességgel,3 szívességgel4 viseltessünk, őt veszedelmében tőlünk telhetően megvédjük,5 és ellenségeinkkel is jót tegyünk.6
1Mt 7,12; 22,39 • 2Ef 4,2; Gal 6,1–2; Mt 5,9; Róm 12,18 • 3Mt 5,7; Lk 6,36 • 4Róm 12,10.15 • 52Móz 23,5 • 6Mt 5,44–45; Róm 12,20–21