Kezdőlap

"Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében,
tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig."
Máté evangéliuma 28,19-20 

Kedves Látogatók! A hivatkozás az élő adás kezdete előtt 5 perccel  lesz aktív, ha a böngésző nem frissít automatikusan, az F5 billentyűvel frissíthet

Pillanatképek

B í z d  Ú j r a  É l e t e d  K r i s z t u s r a

Aktuális

 • Hirdetések, 2024. június 23. (6/24/2024)

  Aki szeretné a Hirdetéseket emailben is megkapni kérjük, jelezze személyesen a Lelkészi hivatalban.

   

  Segítségnyújtás Kárpátaljára, Ukrajnába:

  Kárpátaljai testvéreinket folyamatosan kívánjuk támogatni, ezért az adománygyűjtő perselyt kint hagytuk a templom hátuljában, ebbe lehet az Ukrajnába szánt anyagi támogatásokat elhelyezni.

  A következő utunk előtt pedig majd fogjuk jelezni, hogy milyen élelmiszeradományokra van szükség, addig kérjük a testvéreket, ilyen felajánlásokat ne hozzanak, hiszen azt nekünk is tárolni kell.

  Istentiszteletünk végén a kárpátaljai reformátusok kedves énekét fogjuk énekelni, amit az ottani református templomokban „kivonulóra” énekelnek: „Mindig velem Uram, mindig velem…”

   

  Alkalmaink:

  – Ma 18 órakor i s Tanévzáró istentisztelet itt a templomban utána pedig szeretetvendégséget tartunk, amire kérjük a testvéreket, hozzanak süteményt és üdítőt (online közvetítve: https://kkre.hu/wpm/)

  Szerdán 18 órakor lesz istentisztelet itt a templomban. (online közvetítve: https://kkre.hu/wpm/)

  Csütörtökön 19 órakor lesz bibliaóra az alagsorban

  – Jövő vasárnap 10 órakor lesz istentisztelet itt a templomban (online közvetítve: https://kkre.hu/wpm/)

  – Jövő vasárnap 18 órakor istentisztelet itt a templomban, de ezután a nyár végéig nem lesznek vasárnap délutáni alkalmaink (online közvetítve: https://kkre.hu/wpm/)

   

  Konfirmáció:

  A konfirmandus órákat az alagsori úgynevezett könyvtárteremben tartjuk, ahová a gyülekezeti ház oldalsó, utcáról nyíló ajtaján át lehet bemenni.

  – Csütörtökön a szokott időben lesz konfirmáció előkészítője a felnőtteknek

   

  Ifjúsági óra:

  -Csütörtökön 17 órakor lesz ifjúsági óra az alagsorban

   

  Presbiteri gyűlés:                                                                            

  – Június 25-én, kedden 19 órától Presbiteri gyűlést fogunk tartani az alagsori Gyülekezeti teremben, az alábbi tárgysorozattal:

  1. Fenntartói igazgatótanács új tagjainak megválasztása
  2. Budapest-Kispest-Központi Református Egyházközség Szőlőskert Óvodája igazgatói megbízásának meghosszabbítása
  3. Budapest-Kispest-Központi Református Egyházközség Ady Endre Általános Iskolája igazgatói megbízásának meghosszabbítása
  4. Egyéb

   

  Gyenesdiási gyermek és ifjúsági hét:   

  – Ebben az esztendőben július 1-7-ig lesz Gyenesdiáson a korábbi évekhez hasonlóan a csendeshetünk gyermekeinknek. Erre a hétre azokat a gyermekeket várjuk, akik még nem konfirmáltak.

  Konfirmált ifjaink is jelentkezhetnek, de rájuk segítőkként számítunk.

   

  Jelentkezni az alábbi linken lehet:

  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGPvZBAf0nbnNKL8wb60KvB8ykx2fmvNQKvyU37QkTub1Ylw/viewform?usp=sf_link

   

  Iratterjesztés:

  – Az iratterjesztésünkben még van 2024. évi Bibliaolvasó kalauz, Kálvin kalendárium és Református falinaptár is.

  Advent első vasárnapja óta az új énekeskönyveket használjuk az istentiszteleteken és ezzel a számozással rakjuk ki az énekeket a templomban az énektáblára. Akinek még nincs új énekeskönyve, az iratterjesztésben tud vásárolni.

  Iskolai beiratkozás, előkészítő:

  – A Budapest-Kispest-Központi Református Egyházközség Ady Endre Általános Iskolája nem körzetes iskola, így a felvételi eljárás is más, mint az állami iskolákban! A fentiek miatt, még van lehetőség jelentkezni az iskola jövő évi első osztályaiba, azoknak, akik ezt eddig nem tették meg.

  Akinek további információkra van szüksége, érdeklődjön Józsa Gábornál az iskola igazgatójánál, vagy keresheti az egyházközség vezető lelkipásztorát is,

  Budapest-Kispest-Központi Református Egyházközség Ady Endre Általános Iskolája és Szőlőskert Óvodája:

  Mindkét intézményünk esetében fontos tudni, hogy mind az óvodában, mind az iskolában szakképzett pedagógusok és nevelők foglalkoznak a gyermekekkel.

  Az óvoda minden csoportjában megfelelő létszámú óvónő és dajka van a gyermekekkel.

  Az iskolánkban pedig nemcsak a tárgyi feltételek nagyon magas színvonalúak, de délután is pedagógus végzettségű kollégák vannak a diákokkal és a felső tagozaton is megoldott a szakos ellátás a természettudományos tárgyakból is!

  Álláslehetőség intézményeinkben:

  – A következő tanév (2024-25) tervezéséhez, szeretettel várjuk azoknak a pedagógusoknak a jelentkezését, akik szívesen szolgálnának intézményeinkben. Érdeklődni az intézményvezetőnél, vagy a lelkipásztornál lehet.

  Az óvodánkba keresünk dajka és óvódapedagógus munkatársakat!

  Templomtakarítás, díszítés:

  – Köszönjük, hogy a konfirmáció után is ki lett takarítva a templom.

  Ezen a héten, pénteken 17 órától várjuk a testvéreket, hogy felkészítsük a templomot a vasárnapi istentiszteletre

   

   

  Lectio: 1 Korinthus: 3, 6-22, Ezsdrás: 6, 1-5

  Textus: Ezsdrás: 6, 3c: Maradjanak meg a régi alapjai!

  Énekek:          33 : 1

  412: 2 (régi: 329)

  Keresztelő: Zsolt: 33: 11 Csáti Boldizsár Dávid

  Szülők: Csáti Dávid Géza felesége Csátiné Kozma Medárda Kinga

  Zsolt: 33: 16 Kozma Tas Balázs

  Szülő: Csátiné Kozma Medárda Kinga

  134: 3

  Heidelbergi káté XXV. Úrnapja

  89: 1, 4 (régi: 89: 1, 7)

  590: 1-3 (régi: 392)

  290: 1 (régi: 434)

  290: 2-4 (régi: 434)

  799 : 1

  799 : 1

   

   

  Délutáni istentisztelet:

   

  -Budapest-Kispest-Központi Református Egyházközség Ady Endre Általános Iskolája tanévzárója-

   

  Lectio: Zsoltárok 7, 1-18

   

  Textus: Máté: 2, 19-23

   

  Heidelbergi káté: XXV. Úrnapja

  Énekek:

                                         90: 1

  225: 1 (régi: 165)

  7: 1

  23: 1

  1. osztály, majd minden gyermek éneke

  90: 9

  799: 1

  Igehirdető: Harkai Ferenc

  „Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged!

  25Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad!

  26Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet!”

  (4Móz: 6, 24-26)

Ezsdrás könyve 8

Az Ezsdrással hazatért családfők

1 Ezek a családfők és a származási jegyzékbe fölvett férfiak jöttek velem Artahsasztá király uralkodása alatt Babilóniából:Ezsd 7,1.7

2 Fineás fiai közül Gérsóm, Ítámár fiai közül Dániel, Dávid fiai közül Hattús, 1Krón 3,22

3 Sekanjá fia. Parós fiai közül Zekarjá és vele százötven, a származási jegyzékbe fölvett férfi.

4 Pahat-Móáb fiai közül Eljehóénaj, Zerahjá fia és vele kétszáz férfi.

5 Sekanjá fiai közül Jahazíél fia és vele háromszáz férfi.

6 Ádín fiai közül Ebed, Jónátán fia és vele ötven férfi.

7 Élám fiai közül Jesajá, Ataljá fia és vele hetven férfi.

8 Sefatjá fiai közül Zebadjá, Míkáél fia és vele nyolcvan férfi.

9 Jóáb fiai közül Óbadjá, Jehíél fia és vele kétszáztizennyolc férfi.

10 Selómít fiai közül Jószifjá fia és vele százhatvan férfi.

11 Bébaj fiai közül Zekarjá, Bébaj fia és vele huszonnyolc férfi.

12 Azgád fiai közül Jóhánán, Hakkátán fia és vele száztíz férfi.

13 Adóníkám fiai közül az ifjabbak, akiknek nevei: Elífelet, Jeíél meg Semajá és velük hatvan férfi.

14 Bigvaj fiai közül Útaj meg Zabbúd és vele hetven férfi.

Az Ezsdrással hazatért léviták és templomszolgák

15 Összegyűjtöttem őket az Ahavába ömlő folyónál, és ott táboroztunk három napig. Szemügyre vettem a népet és a papokat, de a léviták közül nem találtam ott senkit.

16 Elküldtem azért Elíézer, Aríél, Semajá, Elnátán, Járíb, Elnátán, Nátán, Zekarjá és Mesullám családfőket, továbbá Jójáríb és Elnátán tanítókat,

17 és odarendeltem őket egy Kászifjá nevű helyre Iddó főemberhez, miután szájukba adtam, hogy mit mondjanak Iddónak és szolgatársainak, a templomszolgáknak azon a Kászifjá nevű helyen, hogy szolgálattevőket hozhassanak Istenünk háza számára.

18 Istenünk jóakarata által el is hoztak nekünk egy hozzáértő embert Mahlí utódai közül, aki Lévi fia, Izráel unokája volt; továbbá Sérébját fiaival és testvéreivel, összesen tizennyolcat Neh 8,7; 12,24

19 meg Hasabját és vele Jesaját, Merárí fiai közül, testvéreivel és fiaival, összesen húszat,

20 a templomszolgák közül pedig, akiket még Dávid és a vezető emberek rendeltek a léviták szolgálatára, kétszázhúsz templomszolgát; mindnyájuk neve föl van jegyezve.Ezsd 2,43-54

21 Ekkor böjtöt hirdettem ott az Ahavá-folyó mellett, hogy megalázzuk magunkat Istenünk előtt, és jó utat kérjünk tőle magunknak, hozzátartozóinknak és minden jószágunknak. 2Krón 20,3; Jer 36,9

22 Mert szégyelltem sereget és lovasokat kérni a királytól, hogy oltalmazzanak az ellenséggel szemben az úton, hiszen azt mondtuk a királynak: Istenünk ereje mindazoknak a javára van, akik őt keresik, de hatalma és haragja fordul mindazok ellen, akik őt elhagyják. Neh 2,9

23 Böjtöltünk tehát, és könyörögtünk ezért Istenünkhöz, ő pedig meghallgatott minket.

A templomra gyűjtött adományok

24 Ezután kiválasztottam a papok vezetői közül tizenkettőt: Sérébját, Hasabját és még tíz szolgatársukat.

25 Kimértem előttük az Istenünk házának felajánlott ezüstöt, aranyat és edényeket, amelyeket a király és tanácsosai, vezető emberei, valamint az egész ott élő Izráel ajánlott fel. Ezsd 7,19

26 Kimértem és átadtam nekik hatszázötven talentum ezüstöt, száz talentum értékű ezüstedényt és száz talentum aranyat,

27 továbbá ezer dárik értékben húsz aranykelyhet és két szépen kifényesített rézedényt, amelyek olyan becsesek voltak, mint az arany.

28 Majd ezt mondtam nekik: Ti az Úrnak vagytok szentelve, ezek az edények is szentek, ez az ezüst és arany őseitek Istenének, az Úrnak felajánlott önkéntes adomány.

29 Vigyázzatok rá, és őrizzétek meg, amíg ki nem méritek a papok és a léviták vezetői előtt meg Izráel családjainak a vezetői előtt Jeruzsálemben, az Úr háza kamráiban!

30 Ekkor átvették a papok és léviták a kimért ezüstöt, aranyat és az edényeket, hogy elszállítsák Jeruzsálembe, Istenünk házába.

31 Ezután elindultunk az Ahavá-folyó mellől az első hónap tizenkettedik napján, hogy Jeruzsálembe menjünk. Istenünk ereje velünk volt, és megóvott bennünket az ellenségtől és az útonállóktól.

32 Amikor megérkeztünk Jeruzsálembe, három napig pihentünk.

33 A negyedik napon azután kimérték az ezüstöt, aranyat és az edényeket Istenünk házában, és átadták Merémót papnak, Úrijjá fiának. Vele volt Eleázár, Fineás fia is, meg ott volt velük a léviták közül Józábád, Jésúa fia meg Nóadjá, Binnúj fia is.

34 Mindent megszámoltak és megmértek, és mindjárt föl is jegyezték mindennek a súlyát.

35 Amikor megérkeztek a fogságból a száműzöttek, égőáldozatot mutattak be Izráel Istenének: tizenkét bikát egész Izráelért, kilencvenhat kost, hetvenhét bárányt, tizenkét vétekáldozati bakot, mindezt égőáldozatul az Úrnak.

36 És átadták a király rendelkezését a királyi kormányzóknak és a Folyamon túli helytartóknak. Ezek támogatták a népet és az Isten házát. Ezsd 7,12-26


Forrás: abibliamindenkie.hu (RÚF)
Máté evangéliuma 3,13-17

Jézus megkeresztelése

13 Akkor eljött Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy keresztelje meg őt.

14 János azonban megpróbálta visszatartani őt: Nekem volna szükségem arra, hogy megkeresztelj, és te jössz hozzám?

15 Jézus ezt válaszolta: Engedj most, mert így illik minden igazságot betöltenünk. Akkor engedett neki.

16 Amikor pedig Jézus megkeresztelkedett, azonnal kijött a vízből, és íme, megnyílt az ég, és látta, hogy Isten Lelke mint egy galamb aláereszkedik, és őreá száll.

17 És íme, hang hallatszott a mennyből: Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm. Zsolt 2,7; Ézs 42,1; Mt 12,18; 17,5


Forrás: abibliamindenkie.hu (RÚF)
Napi Ige 2024.06.25.Református Bibliaolvasó Kalauz - Református Kálvin Kiadó
Két különös szó állított meg ebből a mai szakaszból, a „visszatartani” és az „engedett”. De e között a két szó között feszül a mi teremtményi behatároltságunk és a cselekvő Isten Fia. Bármivel is próbálnád visszatartani Jézust, ha ő jön, előle minden akadály elhárul. Mert az ég nyílik meg, és maga a mennyei Atyánk szólal meg ellenálhatatlan módon. Mik azok a te általad felhozott akadályok, amelyek ma engednek a szavának?
25. úrnapjaHeidelbergi Káté - Református Kálvin Kiadó
65. Honnan származik a hit, amely által Krisztusnak és minden jótéteményének részeseivé leszünk?
A Szentlélektől, aki a hitet a szent evangélium hirdetésével szívünkben felébreszti1 és a sákramentumokkal megerősíti.2
1Ef 2,8–9; Jn 3,5 • 2Mt 28,19–20; 1Pt 1,22–23
66. Mik a sákramentumok?
A sákramentumok látható szent jegyek és pecsétek. Isten ezeket azért rendelte, hogy általuk az evangélium ígéretét még jobban megértesse és megpecsételje. Ő ugyanis megígérte, hogy Krisztus egyszeri keresztáldozatáért kegyelemből bűnbocsánatot és örök életet ajándékoz nekünk.
1Móz 17,11; Róm 4,11; 5Móz 30,6; 3Móz 6,18; Zsid 9,8–9.24; Ez 20,12
67. Mi a célja az igének és a sákramentumoknak? Vajon az, hogy hitünket Krisztus keresztáldozatára mint üdvösségünk egyedüli alapjára irányítsák?
Igen, ez a céljuk. Mert a Szentlélek az evangéliumban tanítja, amit a sákramentumokkal meg is erősít, hogy teljes üdvösségünk Krisztus egyszeri keresztáldozatában rejlik.
Róm 6,3; Gal 3,27
68. Hány sákramentumot rendelt Krisztus az Újszövetségben?
Kettőt: a szent keresztséget és az Úr szent vacsoráját.