Kezdőlap

"Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében,
tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig."
Máté evangéliuma 28,19-20 

Kedves Látogatók! A hivatkozás az élő adás kezdete előtt 5 perccel  lesz aktív, ha a böngésző nem frissít automatikusan, az F5 billentyűvel frissíthet

Pillanatképek

B í z d  Ú j r a  É l e t e d  K r i s z t u s r a

Aktuális

 • Hirdetések, 2020. október 18. (10/18/2020)

  Aki szeretné a Hirdetéseket emailben is megkapni kérjük, jelezze személyesen a Lelkészi hivatalban.

  Alkalmak:

  – Ma 18 órakor Zenés áhítatot tartunk a templomban Szotyori Nagy Gábor orgonaművész közreműködésével.

  – Jövő vasárnap, 10 órakor lesz Istentisztelet a templomban, és ekkor tartjuk az Újbori úrvacsorai közösséget

  – Jövő vasárnap, 17 órakor is lesz Istentisztelet és ekkor is meg fogjuk teríteni az Úrasztalát és lesz úrvacsorai közösség, hogy akik a járvány idején délután járnak a templomba – elkerülendő a délelőtti zsúfoltságot -, ők is élhessenek a sákramentummal

  – Előreláthatólag novembertől újra fogunk Gyermekistentiszteleteket tartani

  Reformáció ünnepe:

  A korábbi években kispesti reformátusok a reformáció havában összegyűltünk egymás közösségeiben és együtt készültünk az Újbori úrvacsorára. Ebben az évben a Rózsatériek nem vesznek részt ebben a közösségben, de a Wekerleiek igen az alábbi rend szerint a helyi lelkipásztorok szolgálatával:

  – Szerdán 18 órakor tartunk nálunk Istentiszteletet itt a templomban

  – Csütörtökön 18 órakor lesz Istentisztelet a Wekerle-telepi Református Templomban (Hungária út 37.)

  Énekkar:

  – Újra kezdjük az énekkari próbákat is. Egyenlőre a járványügyi helyzetre tekintettel a próbák a templomban lesznek. Szeretettel várjuk az énekelni szerető testvéreket, akik szívesen vesznek részt ebben a közösségben

  Presbiteri gyűlés:

  – Ma az a délelőtti Istentisztelet után Presbiteri gyűlést tartunk, amelyen az idei egyházi választások egyházmegyei és egyházkerületi jelöltjeiről fog szavazni a Presbitérium

  Templomtakarítás:

  – Ezen a héten is szeretettel várjuk a testvéreket, szerdán este, 18 órára az Istentiszteletre, és utána kitakarítjuk a templomot. Köszönjük azoknak, akik az elmúlt héten, pénteken eljöttek takarítani és külön köszönöm, hogy azt, hogy fertőtlenítenek is az istentiszteleti helyünkön, így nagyobb biztonsággal vehetünk részt az alkalmakon!

  Segítségnyújtás:

  – Kérem, jelezzék, amennyiben olyan idős egyháztagunkról tudnak, akinek segítségre van szüksége, ha kérik, szívesen segítünk bevásárlásban, gyógyszerek kiváltásában!

  Kérem azt is jelezzék, ha tudnak olyanról, akinek nincs internet hozzáférése, hogy Egyházközségünk hírei eljussanak hozzá, ha szeretné azokat olvasni.

  Aki kéri, annak szívesen eljuttatjuk a vasárnapi igehirdetéseket nyomtatott formában is!

  Lectio: 2 Sámuel: 15, 24-37

  Textus: 2 Sámuel: 15, 25-26

  Énekek:

   67: 1

  Heidelbergi Káté: XLII. Úrnapja

  91: 1,

  156

  227: 4

  235: 5

  Igehirdető: Szabó Ráchel

  Délután:

  Zenés áhítat: Szotyori Nagy Gábor egyházközségünk orgonaművészének orgonajátékával

  Textus: 2 Korinthus: 2, 5-11

  Heidelbergi Káté: XLII. Úrnapja

  Énekek:        

  42: 1-2

  Káté, Imádság, Prédikáció

  134: 3 (orgona után)

   42: 7

  Igehirdető: Harkai Ferenc

  A koronavírushoz kapcsolódó intézkedéseink:

  Felhívjuk a Testvérek figyelmét, hogy a járványügyi helyzet nem múlt el, sőt újabb megszorításokkal szembesülünk! Az Egyházközség elnökségének, Józsa József kurátor úrnak, és Harkai Ferenc Csaba lelkipásztornak a felelőssége, hogy minden előírás be legyen tartva.

  „Amit csak szeretnétek, hogy az emberek tegyenek veletek, mindenben ugyanúgy tegyetek ti is velük, mert ezt tanítja a törvény és a próféták.” Máté 7, 12

  Legfrissebb intézkedések a COVID 19-hez kapcsolódóan:

  Miután a gyülekezeti alkalmunk 15 percnél tovább tart, ezért a jelenlegi járványügyi protokoll következtében,

  aki nem tud minden körülötte ülőtől legalább 2 méter távolságot tartani, köteles a templomban maszkot viselni!

  Ezért kérünk mindenkit, hogy kellő körültekintéssel legyen!

  Hála Istennek többen járunk templomba, így sokan vagyunk együtt!

  Aki nem hozott magával maszkot a szolgálatot teljesítő presbiterek adnak orvosi maszkot mindenkinek, aki azt kéri.

  Kérünk mindenkit a bejáratnál elhelyezett kézfertőtlenítőt használja!

  A fenti módon tudjuk elkerülni, hogy ha valaki fertőzött lesz közöttünk a későbbi kontaktkutatások alkalmával minél kevesebb embernek okozzon kellemetlenséget!

  Megértésükben, együtt működésükben bízva, kérjük!

  Egyházközségünkben az elmúlt hetekben, hónapokban is folyamatosan tartottunk Istentiszteleteket a templomban, és így kialakult egy jó rend, amit továbbra is alkalmazunk! Kérem, hogy így vegyék figyelembe az alábbi tájékoztatást, szabályozást!

  A templomi –járványügyi- ülésrenddel kapcsolatban kérem, mindenki figyeljen az ajtónál szolgálatot teljesítő presbiterek irányítására.

  Továbbra is a Templomban tartjuk az alkalmainkat. Fogadjuk el, hogy most nem tudunk a megszokott helyünkre ülni, hiszen érkezési sorrendben az első padoktól kezdve tudunk helyet foglalni. A később érkezők, illetve a megengedett létszám fölött érkezők már csak a Gyülekezeti házban tudnak leülni.

  Kérjük, mindenki hozzon magával otthonról Énekeskönyvet. Természetesen most is lehet a templomban a szokott helyről elvenni Énekeskönyvet, amit viszont kérjük, hogy az erre a célra kihelyezett tartóba tegyenek vissza, az Istentisztelet végén, hogy így is csökkentsük az esetleges fertőzés lehetőségét!

  Kivonulásnál figyeljünk arra, hogy először az első sorban ülők induljanak el, majd sorban haladjunk a hátsó padok felé, így elkerülhető, hogy a kijáratnál nagyon feltorlódjon a gyülekezet.

  Csak a hirdetésben jelzett alkalmak kerülnek megtartásra, amiket online közvetítünk, azért hogy aki szeretné Isten igéjét hallgatni, megtehesse otthonában is!

  Mindenki figyelmét felhívjuk arra, hogy felelőséggel tartozunk egymás iránt!

  Kérjük a gyakori kézmosás betartását és a száj és orr eltakarását mindenütt, ahol erre előírás van!

  Amikor elmúlt a jelenlegi járvány, akkor egy hálaadó Istentiszteletet fogunk tartani, hogy újra élhessünk mindannyian az úrvacsora sákramentumával itt a gyülekezet közösségében.

  Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek! A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt! Az Úr közel! Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad,  meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban.” Filippi 4, 4-7

Sámuel második könyve 18,19-32

19 Ahímaac, Cádók fia ezt mondta: Futok, megviszem az örömhírt a királynak, hogy igazságot szolgáltatott neki ellenségeivel szemben az Úr. 2Sám 15,36

20 De Jóáb ezt mondta neki: Ne légy te ma hírvivő, majd máskor vihetsz örömhírt. Ma nem örömhírt vinnél, hiszen meghalt a király fia!

21 Egy etióp embernek azonban ezt parancsolta Jóáb: Menj, jelentsd a királynak, amit láttál! Az etióp ember leborult Jóáb előtt, azután futásnak eredt.

22 Ahímaac, Cádók fia megint ezt mondta Jóábnak: Bármi történjék is, elfutok én is az etióp után! De Jóáb ezt felelte: Miért futnál éppen te, fiam? Nem örömhír ez, amelyért jutalmat kapnál.

23 Bármi történjék is – mondta –, elfutok! Erre azt mondta neki Jóáb: Hát fuss! Futásnak eredt tehát Ahímaac a kikkári úton, és megelőzte az etiópot.

24 Dávid ott ült a két kapu között, az őrálló pedig fölment a kapu tetejére a bástyára, és amikor körülnézett, látta, hogy egy ember fut egyedül.

25 Az őr lekiáltott, és jelentette ezt a királynak. A király ezt mondta: Ha egyedül van, örömhírt hoz. Közben az az ember egyre közeledett.

26 Azután meglátta az őr, hogy fut egy másik ember is. Lekiáltott hát az őr a kapuba: Jön még valaki, az is egyedül fut! A király ezt mondta: Az is örömhírt hoz.

27 Majd ezt mondta az őr: Úgy látom a futása alapján, mintha az első Ahímaac, Cádók fia volna. Akkor ezt mondta a király: Jó ember ő, biztosan jó hírt hoz.

28 Ahímaac ezt kiáltotta a királynak: Békesség! Azután leborult a király elé arccal a földre, és ezt mondta: Áldott az Úr, a te Istened! Kezedbe adta azokat, akik kezet emeltek az én uramra, királyomra.

29 De a király ezt kérdezte: Épségben van-e az a fiú, Absolon? Ahímaac így felelt: Láttam egy nagy tömeget, de Jóáb elküldte a király egyik szolgáját meg a te szolgádat is, ezért nem tudom, mi történt.

30 A király erre ezt mondta: Eredj odébb, állj félre! Ő tehát odébbment, és félreállt.

31 Közben megérkezett az etióp ember is, és így szólt: Jó hírt küldenek, uram, királyom! Igazságot szolgáltatott ma neked az Úr mindazokkal szemben, akik fölkeltek ellened.

32 De a király ezt kérdezte az etióptól: Épségben van-e az a fiú, Absolon? Az etióp így felelt: Úgy járjanak az én uram, királyom ellenségei és mindazok, akik a vesztedre törnek, mint az a fiú!


Forrás: abibliamindenkie.hu (RÚF)
Pál második levele a korinthusiakhoz 6,1-10

1 Vele együtt munkálkodva intünk is titeket: úgy éljetek, mint akik nem hiába kapták Isten kegyelmét.

2 Mert ő mondja: „A kegyelem idején meghallgattalak, és az üdvösség napján megsegítettelek.” Íme, most van a kegyelem ideje! Íme, most van az üdvösség napja! Ézs 49,8

3 Senkinek semmiféle megütközést nem okozunk, hogy ne szidalmazzák szolgálatunkat,

4 hanem úgy ajánljuk magunkat mindenben, mint Isten szolgái: sok tűrésben, nyomorúságban, szükségben, szorongattatásban, 1Kor 4,9-13

5 verésekben, bebörtönzésben, nyugtalan időkben, fáradozásban, átvirrasztott éjszakákban, böjtölésben,

6 tisztaságban, ismeretben, türelemben, jóságban, Szentlélekben, képmutatás nélküli szeretetben,

7 az igazság igéjével, Isten erejével, az igazság jobb és bal felől való fegyvereivel,

8 dicsőségben és gyalázatban, rossz hírben és jó hírben, mint ámítók és igazak,

9 mint ismeretlenek és jól ismertek, mint meghalók és íme, élők, mint megfenyítettek és meg nem öltek,

10 mint szomorkodók, de mindig örvendezők, mint szegények, de sokakat gazdagítók, mint akiknek nincsen semmijük és akiké mégis minden.


Forrás: abibliamindenkie.hu (RÚF)
Napi Ige 2020.10.25.Református Bibliaolvasó Kalauz - Református Kálvin Kiadó
„Épségben van-e az a fiú, Absolon?” (29.32). Dávid a legfontosabb kérdést teszi fel, mert egy személyben király és apa. A hadsereg parancsnokának, Jóábnak Absolon egy lázadó. Jézus egy személyben Fiú és Király. Absolon mint elutasított fiú lázad. Jézus mint engedelmes Fiú éppen a mi elutasítottságunk árát fizette meg. Nem az elkeseredés, nem a megbántottság, hanem a szeretetben való engedelmesség tanít meg győztes küzdelemre apákat és fiakat, anyákat és leányokat, testvéreket, felekezeteket, nemzedékeket.
43. úrnapjaHeidelbergi Káté - Református Kálvin Kiadó
112. Mit akar Isten a kilencedik parancsolatban?
Azt, hogy senki ellen hamisan ne tanúskodjam,1 szavát ki ne forgassam,2 ne rágalmazzam, hitelét ne rontsam,3 meghallgatása nélkül könnyelműen el ne ítéljem.4 Ha Isten haragját magamra vonni nem akarom,5 kerüljem a hazugságot és a csalást, mint az ördög mesterkedéseit.6 A törvény előtt és más hivatalos eljárásban az igazságot kedveljem, őszintén kimondjam és megvalljam,7 felebarátom tisztességét és jó hírnevét pedig tőlem telhetően megoltalmazzam és előmozdítsam.8
1Péld 19,5.9; 21,28 • 2Zsolt 15,3 • 3Róm 1,29–30 • 4Mt 7,1–2; Lk 6,37 • 5Péld 12,22; 13,5 • 6Jn 8,44 • 71Kor 13,6; Ef 4,25 • 81Pt 4,8