Kezdőlap

"Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében,
tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig."
Máté evangéliuma 28,19-20 

Kedves Látogatók! A hivatkozás az élő adás kezdete előtt 5 perccel  lesz aktív, ha a böngésző nem frissít automatikusan, az F5 billentyűvel frissíthet

Pillanatképek

B í z d  Ú j r a  É l e t e d  K r i s z t u s r a

Aktuális

 • Hirdetések, 2024. május 12. (5/12/2024)

  Aki szeretné a Hirdetéseket emailben is megkapni kérjük, jelezze személyesen a Lelkészi hivatalban.

   

  Segítségnyújtás Kárpátaljára, Ukrajnába:

  Kárpátaljai testvéreinket folyamatosan kívánjuk támogatni, ezért az adománygyűjtő perselyt kint hagytuk a templom hátuljában, ebbe lehet az Ukrajnába szánt anyagi támogatásokat elhelyezni.

  A következő utunk előtt pedig majd fogjuk jelezni, hogy milyen élelmiszeradományokra van szükség, addig kérjük a testvéreket, ilyen felajánlásokat ne hozzanak, hiszen azt nekünk is tárolni kell.

  Istentiszteletünk végén a kárpátaljai reformátusok kedves énekét fogjuk énekelni, amit az ottani református templomokban „kivonulóra” énekelnek: „Mindig velem Uram, mindig velem…”

   

  Alkalmaink:

  – Ma 18 órakor is lesz istentisztelet itt a templomban (online közvetítve: https://kkre.hu/wpm/)

  Szerdán, csütörtökön és pénteken 18 órakor bűnbánati istentisztelet lesz itt a templomban (online közvetítve: https://kkre.hu/wpm/)

  – Jövő vasárnap, pünkösd első napján 10 órakor lesz istentisztelet itt a templomban, ekkor az úrasztalát is megterítjük és az úrvacsora sákramentumát is kiszolgáljuk (online közvetítve: https://kkre.hu/wpm/)

  – Jövő vasárnap 18 órakor zenés istentisztelet lesz, az igehirdetés után Nyakas István fuvolaművész presbiterünk fog tanítványaival fuvolakoncertet adni. (online közvetítve: https://kkre.hu/wpm/)

  – Május 20-án Pünkösd másod napján is lesz istentisztelet 10 órakor itt a templomban, ekkor is lesz úrvacsorai közösség (online közvetítve: https://kkre.hu/wpm/)

  A bűnbánati istentiszteletek és az ünnepi istentiszteletek teljes programja letölthető a honlapról az alábbi linken: https://kkre.hu/wpm/wp-content/uploads/2024/05/Punkosdi-alkalmak-2024.pdf

  Elhunyt:

  – Április 16-án életének 54. évében elhunyt Pongor Gábor az Albertfalva-Kelenvölgyi Református Egyházközség főgondnoka, a Budapest-Déli Református Egyházmegye presbiteri tanácsosa, aki a Baár-Madas Református Gimnázium és Általános Iskola tanára is volt.

  Temetése ezen a héten május14-én, kedden 14:30 órakor lesz a Farkasréti temetőben. Isten vigasztalását kérjük A Boldog Feltámadás Reménysége Alatt a gyászoló családnak és református egyházunk közösségének.

   

  Ifjúsági óra:

  – Csütörtökön 17 órakor ifjúsági órát tartunk az alagsori gyülekezeti teremben, ahová a Gyülekezeti ház „oldalsó” ajtaján lehet bejutni.

  Erre az alkalomra azokat az ifjainkat várjuk, akik már konfirmáltak az elmúlt években, illetve most készülnek a konfirmációi fogadalomra.

   

  Konfirmáció:

  A konfirmandus órákat az alagsori úgynevezett könyvtárteremben tartjuk, ahová a gyülekezeti ház oldalsó, utcáról nyíló ajtaján át lehet bemenni.

  – Szerdán 16 órakor lesz a konfirmáció előkészítője, azoknak, akik legalább nyolcadikosok

  – Csütörtökön 16 órára várjuk azokat, akik idén készülnek konfirmációi vizsgára (június 9.) és fogadalomra (június 16.)

  Énekkar:

  – Szeretettel hívjuk, várjuk a testvéreket az énekkar hétfőnként 18 órakor kezdődő alkalmaira a gyülekezeti ház alagsorában a gyülekezeti terembe.

   

  Református Zenei Fesztivál:

  Május 17-19-ig kerül megrendezésre a Reformátu Zenei Fesztivál, aminek keretében idén is lesz péntek este zsoltáréneklő felvonulás a Bakáts térről a Kálvin térre. Részletes program itt található: https://rkk.reformatus.hu/v/reformatus-zenei-fesztival/

   

  Szeretethíd:

  Május 24-én és 25-én kerül megrendezésre a Magyar Református Szeretetszolgálat Szeretethíd című programja, amikor a református közösségek környezetükben végeznek jótékonysági tevékenységeket: takarítást, karbantartás stb.

  A mi tervünk, hogy május 25-én, szombaton az iskolánkban tartanánk egy kis szépítő szolgálatot udvarrendezéssel, takarítással. Szombaton 9 órakor a Budapest-Kispest-Központi Református Egyházközség Ady Endre Általános Iskolája Nagysándor József utcai oldalkapujánál lesz a találkozó.

  Ezen az alkalmon együtt szoktunk ebédelni, ezért és a munka tervezéséért is kérem, aki részt kíván venni, ebben a szolgálatban jelentkezzen az istentiszteletek után a presbitereknél.

   

  Iratterjesztés:

  – Az iratterjesztésünkben még van 2024. évi Bibliaolvasó kalauz, Kálvin kalendárium és Református falinaptár is.

  Advent első vasárnapja óta az új énekeskönyveket használjuk az istentiszteleteken és ezzel a számozással rakjuk ki az énekeket a templomban az énektáblára. Akinek még nincs új énekeskönyve, az iratterjesztésben tud vásárolni.

  Iskolai beiratkozás, előkészítő:

  – A Budapest-Kispest-Központi Református Egyházközség Ady Endre Általános Iskolája nem körzetes iskola, így a felvételi eljárás is más, mint az állami iskolákban! A fentiek miatt, még van lehetőség jelentkezni az iskola jövő évi első osztályaiba, azoknak, akik ezt eddig nem tették meg.

  A tanév végéig minden hónap második keddjén tervezünk foglalkozásokat nagycsoportos óvodásoknak az iskolánkban, azért, hogy a gyermekek szeptemberig megkedvelhessék azt a számukra új intézményt, ahová tartozni fognak és a pedagógusok is jobban megismerjék a jelentkező gyermekeket.

  Szeretettel, hívjuk a Budapest-Kispest-Központi Református Egyházközség Ady Endre Általános Iskolája TUDÁS HÖRPENTŐ-SZÖRPENTŐ iskolaelőkészítő programjára azokat a családokat, akiknél iskolába készülő óvodás gyermek van.

  A következő, egyben utolsó előkészítő alkalom ezen a héten május 14-én, kedden 17 órakor lesz, amikor az iskolában dolgozó pedagógusok fognak foglalkozni a gyermekekkel, azért is, hogy a szülők is lássák, milyen kollégák közé kerül, majd a gyermekük.

  Akinek további információkra van szüksége, érdeklődjön Józsa Gábornál az iskola igazgatójánál, vagy keresheti az egyházközség vezető lelkipásztorát is,

  Budapest-Kispest Központi Református Egyházközség Ady Endre Általános Iskolája és Szőlőskert Óvodája:

  Mindkét intézményünk esetében fontos tudni, hogy mind az óvodában, mind az iskolában szakképzett pedagógusok és nevelők foglalkoznak a gyermekekkel.

  Az óvoda minden csoportjában megfelelő létszámú óvónő és dajka van a gyermekekkel.

  Az iskolánkban pedig nemcsak a tárgyi feltételek nagyon magas színvonalúak, de délután is pedagógus végzettségű kollégák vannak a diákokkal és a felső tagozaton is megoldott a szakos ellátás a természettudományos tárgyakból is!

  Álláslehetőség intézményeinkben:

  – A következő tanév (2024-25) tervezéséhez, szeretettel várjuk azoknak a pedagógusoknak a jelentkezését, akik szívesen szolgálnának intézményeinkben. Érdeklődni az intézményvezetőnél, vagy a lelkipásztornál lehet.

  Templomtakarítás:

  – Köszönjük a testvéreknek, akik az elmúlt héten, pénteken délután voltak a templomban takarítani!

  Ezen a héten, is pénteken várjuk a testvéreket a templom takarítás szolgálatáram, de kivételesen a megszokottól eltérő időpontban: a bűnbánati istentisztelet után lesz.

  Lectio: 1 Korinthus: 7, 17-24

  Textus: Efezus: 6, 5-9

  Énekek:

  66: 1

  Heidelbergi káté XIX. Úrnapja

  720: 1-6 (régi: 445)

  204: 1-4 (régi: 226)

  821: 1-3 (régi: 395)

  823: 1-5 (régi: 299)

  799 : 1

  Igehirdető: Kuncz Ábel János pünkösdi legátus KRE HTK

  Délutáni istentisztelet

   

  Textus: Jelenések: 2, 1-7

   

  Heidelbergi káté: XIX. Úrnapja

  Énekek:

                                        50: 1

  624: 1-4 (régi: 367)

  690: 1-10

  799: 1

  Igehirdető: Harkai Ferenc

   

  „Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek!

  5A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt! Az Úr közel!

  6Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt;

  7és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban.”

  (Filippi: 4, 4-7)

A királyok első könyve 17

Illés története

1 A Gileádban lakó tisbei Illés ezt mondta Ahábnak: Az élő Úrra, Izráel Istenére mondom, akinek a szolgálatában állok, hogy ezekben az esztendőkben nem lesz sem harmat, sem eső, amíg én azt nem mondom.5Móz 28,23-24; Jak 5,17; Jel 11,6

2 Ezután így szólt hozzá az Úr igéje:

3 Eredj el innen, menj kelet felé, és rejtőzz el a Kerít-patak mellett, a Jordántól keletre!

4 A patakból majd ihatsz, a hollóknak pedig megparancsoltam, hogy gondoskodjanak ott rólad.

5 Elment tehát, és az Úr igéje szerint járt el. Odaérve letelepedett a Kerít-patak mellett, a Jordántól keletre.

6 A hollók hordtak neki kenyeret és húst reggel, kenyeret és húst este, a patakból pedig ihatott.

7 Egy idő múlva azonban kiszáradt a patak, mert nem volt eső az országban.

Illés a sareptai özvegynél

8 Ekkor így szólt hozzá az Úr igéje:

9 Kelj föl, és menj el a Szidónhoz tartozó Sareptába, és maradj ott! Én megparancsoltam ott egy özvegyasszonynak, hogy gondoskodjék rólad. Lk 4,25-26

10 Fölkelt tehát, és elment Sareptába. Amikor a város bejáratához érkezett, éppen ott volt egy özvegyasszony, aki fát szedegetett. Odakiáltott neki, és ezt mondta: Hozz nekem egy kis vizet valamilyen edényben, hadd igyam!

11 Amikor az elment, hogy vizet hozzon, utánakiáltott, és ezt mondta: Hozz nekem egy falat kenyeret is magaddal!

12 De az asszony így felelt: A te Istenedre, az élő Úrra mondom, hogy nincs miből. Csak egy marék liszt van a fazekamban, és egy kevés olaj a korsómban. Éppen most szedegetek pár darab fát, hogy hazamenve kisüssem azt magamnak és a fiamnak. Azt most megesszük, azután meghalunk.

13 Illés azonban ezt mondta neki: Ne félj, csak menj, és tégy úgy, ahogyan mondtad; de előbb készíts belőle egy kis lepényt, és hozd ki nekem! Magadnak és a fiadnak csak azután készíts!

14 Mert így szól az Úr, Izráel Istene: A lisztesfazék nem ürül ki, és az olajoskorsó nem fogy ki addig, amíg az Úr esőt nem bocsát a földre.

15 Az asszony elment, és Illés szavai szerint járt el. És evett ő is meg az asszony és a háza népe is mindennap.

16 A lisztesfazék nem ürült ki, az olajoskorsó sem fogyott ki az Úr ígérete szerint, ahogy igéjében, Illés által, megmondta az Úr.

17 Történt ezek után, hogy megbetegedett az asszonynak, a ház úrnőjének a fia, és betegsége olyan súlyossá vált, hogy már nem is lélegzett.

18 Az asszony így szólt Illéshez: Mi bajod van velem, Isten embere? Azért jöttél hozzám, hogy emlékeztess bűnömre, és megöld a fiamat? Lk 5,8

19 Ő ezt mondta neki: Add ide a fiadat! És kivette az öléből, felvitte a felső szobába, ahol lakott, és az ágyra fektette.

20 Majd az Úrhoz kiáltott, és ezt mondta: Istenem, Uram! Még bajt is hozol erre az özvegyre, akinek én a vendége vagyok, és megölöd a fiát?!

21 Azután háromszor ráborult a gyermekre, és így kiáltott az Úrhoz: Istenem, Uram! Térjen vissza a lélek ebbe a gyermekbe! 2Kir 4,33-35; ApCsel 20,10

22 Az Úr meghallgatta Illés szavát, a lélek pedig visszatért a gyermekbe, és az föléledt.

23 Illés ekkor fogta a gyermeket, levitte a felső szobából a házba, odaadta az anyjának, és ezt mondta Illés: Nézd, él a fiad! Lk 7,15; Zsid 11,35

24 Az asszony így felelt Illésnek: Most már tudom, hogy te Isten embere vagy, és hogy igaz a te szádban az Úr igéje!


Forrás: abibliamindenkie.hu (RÚF)
A jelenések könyve 3,14-22

Levél a laodiceai gyülekezethez

14 A laodiceai gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja az Ámen, a hű és igaz tanú, Isten teremtésének kezdete: Péld 8,22

15 Tudok cselekedeteidről, hogy nem vagy sem hideg, sem forró. Bárcsak hideg volnál, vagy forró!

16 Így mivel langyos vagy, és sem forró, sem pedig hideg: kiköplek a számból.

17 Mivel ezt mondod: Gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire; de nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas és a szegény, a vak és a mezítelen:

18 tanácsolom neked, végy tőlem tűzben izzított aranyat, hogy meggazdagodj, és fehér ruhát, hogy felöltözz, és ne lássék szégyenletes mezítelenséged; és végy gyógyító írt, hogy bekend a szemed, és láss.

19 Akit én szeretek, megfeddem és megfenyítem: igyekezz tehát, és térj meg! Péld 3,12; Zsid 12,6

20 Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig énvelem.

21 Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónomon; mint ahogy én is győztem, és Atyámmal együtt ülök az ő trónján.

22 Akinek van füle, hallja meg, amit a Lélek mond a gyülekezeteknek!


Forrás: abibliamindenkie.hu (RÚF)
Napi Ige 2024.05.18.Református Bibliaolvasó Kalauz - Református Kálvin Kiadó
„Tudok cselekedeteidről, hogy nem vagy sem hideg, sem forró. Bárcsak hideg volnál, vagy forró! Így mivel langyos vagy, és sem forró, sem pedig hideg: kiköplek a számból.” (15-16) Manapság divat nem állást foglalni. Jelen lenni tét nélkül. Nem elköteleződni. Középre helyezkedve úgymond nyitottnak maradni minden irányba. Ímmel-ámmal, félgőzzel, félszívvel nincs Krisztus-követés. Merj igent mondani, vállalva az elköteleződés minden következményét! (Szentgyörgyi László)
19. úrnapjaHeidelbergi Káté - Református Kálvin Kiadó
50. Miért teszed hozzá: „ül a mindenható Atya Istennek jobbján”?
Krisztus azért ment fel a mennybe, hogy nyilvánvalóvá legyen: ő az anyaszentegyház feje,1 aki által az Atya mindeneket kormányoz.2
1Ef 1,20–23; Kol 1,18 • 2Mt 28,18; Jn 5,22
51. Mit használ nekünk Krisztusnak, a mi Fejünknek ez a dicsősége?
Először azt, hogy Szentlelke által mibelénk, tagjaiba mennyei ajándékokat áraszt.1 Másodszor, hogy hatalmával minden ellenség ellen oltalmaz és megtart minket.2
1Ef 4,8 • 2Zsolt 2,9; Jn 10,28; Ef 4,10
52. Miféle vigasztalásod van abból, hogy Krisztus eljön ítélni élőket és holtakat?
Az, hogy minden háborúságom és üldöztetésem közepette fölemelt fővel várom a mennyből azt a bírót, aki azelőtt értem Isten ítélőszéke előtt állt, és rólam minden kárhoztatást elvett;1 hogy ő minden ellenségét, akik nekem is ellenségeim, örök kárhozatra veti,2 engem pedig az ő többi választottaival együtt a mennyei örömbe és dicsőségbe önmagához átvisz.3
1Lk 21,28; Róm 8,23; Fil 3,20; Tit 2,13  • 22Thessz 1,6–10; Mt 25,41–43 • 3Mt 25,34