Kezdőlap

"Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében,
tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig."
Máté evangéliuma 28,19-20 

Kedves Látogatók! A hivatkozás az élő adás kezdete előtt 5 perccel  lesz aktív, ha a böngésző nem frissít automatikusan, az F5 billentyűvel frissíthet

Pillanatképek

B í z d  Ú j r a  É l e t e d  K r i s z t u s r a

Aktuális

 • Hirdetések, 2022. szeptember 25. (9/26/2022)

  Aki szeretné a Hirdetéseket emailben is megkapni kérjük, jelezze személyesen a Lelkészi hivatalban.

  Segítségnyújtás Kárpátaljára, Ukrajnába:

  – Kárpátaljai testvéreinket folyamatosan kívánjuk támogatni, ezért az adománygyűjtő perselyt kint hagytuk a templom hátuljában, ebbe lehet az Ukrajnába szánt támogatásokat elhelyezni.

  A következő utunk előtt pedig majd fogjuk jelezni, hogy milyen élelmiszeradományokra van szükség, addig kérjük a testvéreket, ilyen felajánlásokat ne hozzanak, hiszen azt nekünk is tárolni kell.

  Istentiszteletünk végén a kárpátaljai reformátusok kedves énekét fogjuk énekelni, amit az ottani református templomokban „kivonulóra” énekelnek: „Mindig velem Uram, mindig velem…”

   

  Alakalmaink:                                                                                                            

  – Ma 18 órakor orgonazenés istentisztelet lesz itt a templomban, amelyen Szotyori Nagy Gábor orgonaművészünk fog játszani (online közvetítve: https://kkre.hu/wpm/)

  – Szerdán 18 órakor lesz istentiszteletet itt a templomban (online közvetítve: https://kkre.hu/wpm/)

  – Jövő vasárnap 10 órakor lesz istentisztelet itt a templomban, az igehirdetés előtt a gyermekek kimehetnek gyermekistentiszteletre a gyülekezeti ház alagsorába a gyülekezeti terembe. Reménységünk szerint ekkor fogjuk megkeresztelni néhai Pekarek Tibor és Telekesi Orsolya leányát Ritát és Török Bálint és Pekarek Rita gyermekeit Esztert és Annát. Hordozzuk imádságban a keresztelőre készülő családot! (online közvetítve: https://kkre.hu/wpm/)

  Jövő vasárnap 18 órakor is fogunk istentiszteletet tartani itt a templomban (online közvetítve: https://kkre.hu/wpm/)

  Konfirmáció:

  – Csütörtökön 17 órakor lesz azoknak a konfirmandus órája, akik már tavaly is csütörtökön jártak.

  – Csütörtökön 16 órakor várjuk azokat, akik tavaly szerdán jártak

  – Október 5-én, szerdán 16 órakor várjuk azokat, akik már legalább 8. osztályosok és eddig nem jártak konfirmáció előkészítőre.

  Ráday Ház átadása:

  – 2019 januárjában rongálódott meg a Ráday utcai református kollégium épülete egy tűzesetben. Azóta felépült egy új kollégium és megújult az Egyházkerület Székháza is. Ebből az alkalomból szeptember 29-től egy három napos program lesz, amely részletei itt találhatóak meg: https://www.parokia.hu/v/talalkozzunk-a-raday-napokon/

   

  Gyülekezeti túra:

  – Hosszú kihagyás után október elsején gyülekezeti túrát szervezünk ezúttal Pilisbe. Érdeklődni és jelentkezni Szabó Tamásnál és Józsa Gábornál lehet. A tervezett indulás szombat reggel 9 óra gyülekezeti ház elöl. Szerda este az istentisztelet után lehet még erről a programról beszélgetni.

   

  Szotyori Nagy Gábor orgonahangversenyei:

  – Októberben Szotyori Nagy Gábor orgonaművészünk 3 koncertet is fog adni a Szent István Bazilikában. Részletes program itt található: https://www.facebook.com/gaborgan/

   

  Állás:

  – Az Ady Endre Református Általános Iskolába keresünk pedagógusokat elsősorban az alsó tagozatra és takarítókat. Érdeklődni Botka Nóra intézményvezetőnél, vagy a lelkipásztornál lehet.

  Szőlőskert Református Óvodába dajkát keresünk érdeklődni Rajkiné Sörös Andrea intézményvezetőnél, vagy a lelkipásztornál lehet.

                       

  Templomtakarítás:

  – Ezen a héten újra szeretettel várjuk a testvéreket, pénteken 17 órától, hogy kitakarítsuk a templomot. Köszönjük azoknak, akik el nem múló szeretettel jönnek hétről-hétre takarítani, hogy templomunkban mindig tisztaság és rend lehessen alkalmainkra.

  Lectio: Zsoltárok: 62, 2-9

  Textus: Lukács: 18: 9-14

  Énekek:                       62: 1

  Heidelbergi Káté XXXIX. Úrnapja

  264: 1-3 (új: 249)

  162: 1-3 (új: 224)

  396: 1-3 (új: 834)

  264: 4-5 (új: 249)

  799: 1

  Igehirdető: Dr. Lakatos Enikő lelkipásztor

  Délután:

   

  Textus: 2 Korinthus: 8, 16-24

   

  Heidelbergi Káté: XXXIX. Úrnapja

  Énekek:                     111: 1

  395: 1-3 (új: 821)

  799: 1

   

  Igehirdető: Virányi-Gecse Irén

Mózes első könyve 41,37-57

37 Tetszett ez a beszéd a fáraónak és minden udvari emberének.

38 A fáraó ezt mondta szolgáinak: Találhatunk-e ehhez hasonló embert, akiben isteni lélek van? Dán 5,11.14

39 Józsefnek pedig ezt mondta a fáraó: Miután Isten mindezt neked adta tudtul, nincs hozzád fogható értelmes, bölcs ember. Zsolt 105,21; ApCsel 7,10

40 Te felügyelsz majd a házamra, és egész népem a te szavadnak engedelmeskedik. Csak a trón tesz engem nagyobbá nálad.

41 Azután ezt mondta a fáraó Józsefnek: Nézd, én téged egész Egyiptom felügyelőjévé teszlek!

42 Azzal levette a fáraó a pecsétgyűrűt az ujjáról, és József ujjára húzta, gyolcsruhába öltöztette, és aranyláncot tett a nyakába. Eszt 3,10; 8,2; Dán 5,29

43 Majd körülhordoztatta második kocsiján, és így kiáltottak előtte: Térdre! Így tette őt egész Egyiptom felügyelőjévé.

44 És ezt mondta a fáraó Józsefnek: Én vagyok a fáraó, de nélküled még a kezét vagy lábát sem mozdíthatja senki egész Egyiptomban.

45 Ezután elnevezte a fáraó Józsefet Cáfenat-Panéahnak, és hozzáadta feleségül Ászenatot, Pótiferának, Ón papjának a leányát. Így lett József egész Egyiptom felügyelője.

46 József harmincesztendős volt, amikor ott állt Egyiptom királya, a fáraó előtt. Azután kiment József a fáraó elől, és bejárta egész Egyiptomot.

47 A bőség hét esztendeje alatt gazdagon termett a föld.

48 József összegyűjtött a hét esztendő alatt minden élelmet, ami csak volt Egyiptomban. A városokban helyezte el az élelmet: minden városban a körülötte levő mező élelmét helyezte el.

49 József így annyi gabonát halmozott föl, mint a tengerpart homokja: olyan sokat, hogy végül már nem is vették számba, mert megszámlálhatatlan volt.

50 Józsefnek két fia született, mielőtt eljött az éhínség esztendeje. Ászenat, Pótiferának, Ón papjának a leánya szülte őket. 1Móz 48,5

51 Elsőszülöttjét Manassénak nevezte el József, mert ezt mondta: Elfeledtette velem Isten minden gyötrelmemet és atyámnak egész házát.

52 A másodikat pedig Efraimnak nevezte el, mert ezt mondta: Megszaporított engem Isten nyomorúságom földjén.

53 Azután eltelt a bőség hét esztendeje Egyiptomban,

54 és megkezdődött az éhínség hét esztendeje, ahogyan megmondta József. Éhínség támadt minden országban, de Egyiptomban mindenütt volt kenyér. Zsolt 105,16; ApCsel 7,11

55 Azután Egyiptomban is éhezni kezdtek mindenütt, és a nép kenyérért kiáltott a fáraóhoz. Ekkor a fáraó ezt mondta az egyiptomiaknak: Menjetek Józsefhez, és tegyétek azt, amit mond nektek!

56 Amikor az éhínség kiterjedt az egész országra, József megnyitotta az összes magtárat, és gabonát árult az egyiptomiaknak, mert súlyos volt az éhínség Egyiptomban.

57 És az egész földről Egyiptomba mentek Józsefhez gabonát vásárolni, mert súlyos volt az éhínség az egész földön.


Forrás: abibliamindenkie.hu (RÚF)
Pál második levele a korinthusiakhoz 9

1 A szentek iránti szolgálatról fölösleges írnom nektek.

2 Hiszen ismerem készségeteket, amely miatt dicsekszem veletek a makedónoknak, hogy Akhája tavaly óta készen áll, és hogy a ti buzgóságotok magával ragadta a többséget.

3 De mégis elküldtem a testvéreket, nehogy a veletek való dicsekedésünk ebben az ügyben hiábavaló legyen, hanem amint megmondtam: készen legyetek.

4 És ha velem makedónok érkeznek, és felkészületlenül találnak titeket, valamiképpen szégyent ne valljunk mi – hogy ne mondjuk: ti – ebben a bizodalmunkban.

5 Szükségesnek tartottam tehát, hogy megkérjem a testvéreket, menjenek el hozzátok előre, és készítsék elő a már megígért adományokat, hogy az úgy legyen készen, mint hálaáldozat, nem pedig mint kényszerű adomány.

6 Tudjuk pedig, hogy aki szűken vet, szűken is arat, és aki bőven vet, bőven is arat.

7 Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert „a jókedvű adakozót szereti Isten”. Péld 22,9

8 Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt mindenkor minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségetekből jusson minden jó cselekedetre.

9 Amint meg van írva: „Bőkezűen osztott a szegényeknek, igazsága megmarad örökké.” Zsolt 112,9

10 Aki pedig magot ad a magvetőnek, és eledelül kenyeret, megadja és megsokasítja vetőmagotokat, és megszaporítja igazságotok gyümölcsét. Ézs 55,10; Hós 10,12

11 Így mindenben meggazdagodtok a teljes tisztaszívűségre, amely általunk hálaadást szül Isten iránt.

12 Mert ez az Isten előtti szolgálat nemcsak enyhít a szentek nyomorúságán, hanem sokakat hálaadásra is indít Isten iránt.

13 Mert e szolgálat eredményességéért dicsőítik majd Istent, azért az engedelmességért, amellyel Krisztus evangéliumáról vallást tesztek, és azért a jószívűségetekért, amely irántunk és mindenki iránt megnyilvánul.

14 Ők könyörögnek is értetek, és vágyódnak utánatok, mivel Isten jósága bőven kiáradt rátok.

15 Hála legyen Istennek kimondhatatlan ajándékáért!


Forrás: abibliamindenkie.hu (RÚF)
Napi Ige 2022.09.26.Református Bibliaolvasó Kalauz - Református Kálvin Kiadó
„...aki bőven vet, bőven is arat” (6). Az adakozás nem gazdasági kérdés, hanem hitvallás. Egy szegény embernek is van mit adnia, és a gazdag is képes pénzzavarba kerülni. Nem érzi, hogy bőségben él, és nem tudja nélkülözni a fölöslegét sem. Ne méricskéljük, mennyit adjon más, magunkat szánjuk oda a szegénynek. Az adománykérés nem a vagyonosoknak szól, hanem a hívőknek, akik tudják, hogy a gazdag Isten ajándékaiból élnek, és az adakozás magvetés.
39. úrnapjaHeidelbergi Káté - Református Kálvin Kiadó
104. Mit akar Isten az ötödik parancsolatban?
Azt, hogy szüleimnek és valamennyi elöljárómnak minden tiszteletet, szeretetet és hűséget megadjak, minden jó tanításuknak és büntetésüknek magamat illő engedelmességgel alávessem,1 és az ő vétkeik és szeszélyeik iránt is türelmes legyek,2 mivel Isten minket az ő kezük által akar vezetni.3
1Ef 5,22; 6,1–4; Kol 3,18.20–24; Péld 1,8; 4,1.15.20; 20,20; 2Móz 21,17; Róm 13,1–7 • 2Péld 23,22; 1Móz 9,24–25; 1Pt 2,18 • 3Ef 6,4.9; Kol 3,19.21; Mt 22,21