Kezdőlap

"Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében,
tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig."
Máté evangéliuma 28,19-20 

Kedves Látogatók! A hivatkozás az élő adás kezdete előtt 5 perccel  lesz aktív, ha a böngésző nem frissít automatikusan, az F5 billentyűvel frissíthet

Pillanatképek

B í z d  Ú j r a  É l e t e d  K r i s z t u s r a

Aktuális

 • Hirdetések, 2021. július 18. (7/18/2021)

  Aki szeretné a Hirdetéseket emailben is megkapni kérjük, jelezze személyesen a Lelkészi hivatalban.

   

  Alkalmak:

  – Szerdán 18 órakor tartunk Istentiszteletet itt a templomban

  – Jövő vasárnap 10 órakor Istentiszteletet tartunk a Templomban (online közvetítve: https://kkre.hu/wpm/)

  Temetés:

  – Az elmúlt héten július 17-én, szombaton délelőtt búcsúztunk ifj. Mursa Ferenctől, aki 63 éves korában június 14-én hunyt el. A feltámadás és vigasztalás igéit a Máté evangéliuma: 11, 28-30  alapján hirdettük. Isten vigasztalását kérjük gyermekeinek, édesanyjának és családjának A Boldog Feltámadás Reménysége Alatt.

  Megemlékezés:

  – Holnap lesz négy éve, hogy 2017. július 19-én 74 éves korában váratlanul hunyt el Gally Zoltán Ernő presbiter testvérünk. Akkor a vigasztalás igéit a 1 Kor: 3, 4-5: Ha az egyik ezt mondja: „Én Pálé vagyok”, a másik pedig azt: „Én Apollósé”, nem emberi módon beszéltek-e? 5Hát ki az az Apollós, és ki az a Pál? Szolgák csupán, akik által hívőkké lettetek; mégpedig ki-ki úgy szolgál, ahogy megadta neki az Úr.” És a 2 Tim: 4, 7-8: Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, 8végül eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró azon a napon; de nemcsak nekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az ő megjelenését. Isten vigasztalását kérjük feleségének, gyermekeinek és szeretteinek A Boldog Feltámadás Reménysége Alatt.

  Gyülekezeti konferenciák 2021-ben:

  – Az elmúlt héten és még mai is Tahiban a Sion-hegye konferenciaközpontba gyülekezeti csendes hetünk, amin 36-an vettünk részt. Köszönjük a gyülekezet imádságát ezért az áldott konferenciáért!

   

  Templomtakarítás:

  – Ezen a héten újra szeretettel várjuk a testvéreket, pénteken délután 17 órára, hogy kitakarítsuk a templomot. Köszönjük azoknak, akik el nem múló szeretettel jönnek hétről-hétre takarítani, hogy templomunkban mindig tisztaság és rend lehessen alkalmainkra.

   

   Lectio: 1 Sámuel: 20, 35- 21, 7

  Textus: Márk: 2, 23-28

  Énekek:           23: 1

  Heidelbergi Káté: XIX. Úrnapja

  438: 1-3

  171

  236: 1

  194

  Igehirdető: Harkai Ferenc

A királyok első könyve 14

1 Abban az időben megbetegedett Abijjá, Jeroboám fia.

2 Ekkor Jeroboám ezt mondta a feleségének: Kelj föl, öltözz álruhába, hogy ne tudják meg, hogy Jeroboám felesége vagy! Menj el Sílóba, mert ott van Ahijjá próféta, aki megmondta nekem, hogy ennek a népnek a királya leszek. 1Kir 11,29-31

3 Vigyél magaddal tíz kenyeret és kalácsot meg egy korsó mézet, úgy menj el hozzá; ő majd megmondja neked, mi történik a fiúval.

4 Jeroboám felesége így is tett: fölkelt, elment Sílóba, és bement Ahijjá házába. Ahijjá azonban már nem látott, mert az öregség miatt hályog támadt a szemén.

5 De az Úr ezt mondta Ahijjának: Jeroboám felesége eljön hozzád, hogy kijelentést kérjen tőled a beteg fiáról. Te majd így meg így beszélj hozzá, ha megérkezik, mert idegennek tetteti magát.

6 Amikor Ahijjá meghallotta az ajtajához érkező asszony lépteit, így szólt: Jöjj be, Jeroboám felesége! Miért tetteted magad idegennek? Kemény üzenetet küldtek velem hozzád.

7 Menj és mondd meg Jeroboámnak, hogy ezt mondja az Úr, Izráel Istene: Én kiemeltelek a nép közül, és népemnek, Izráelnek a fejedelmévé tettelek. 1Kir 11,37

8 Elszakítottam ezt az országot Dávid házától, és neked adtam. Te azonban nem voltál olyan, mint az én szolgám, Dávid, aki megtartotta parancsolataimat, teljes szívből követett engem, és csak azt tette, amit helyesnek látok. 1Kir 12,16-20

9 Rosszabbat tettél mindazoknál, akik előtted voltak, mert arra vetemedtél, hogy más isteneket csinálj magadnak: öntött bálványokat az én bosszantásomra, nekem pedig hátat fordítottál. 1Kir 12,28-33

10 Ezért veszedelmet hozok Jeroboám házára, és kiirtom Izráelből Jeroboám férfiutódait, apraját-nagyját, és teljesen kisöpröm Jeroboám háza népét úgy, ahogy a szemetet szokták. 1Kir 15,29

11 Aki Jeroboám családjából a városban hal meg, azt a kutyák falják fel; aki pedig a mezőn hal meg, azt az égi madarak eszik meg, mert így mondta meg az Úr!

12 Te pedig készülj, menj haza; mire belépsz a városba, halott lesz a gyermek.

13 Egész Izráel elsiratja, és eltemetik. Jeroboám hozzátartozói közül csak őt teszik sírba, mert Jeroboám háza népéből csak benne talált valami jót az Úr, Izráel Istene.

14 Támaszt majd az Úr egy királyt Izráelben, aki kiirtja Jeroboám háza népét egy napon. És még más is következik:

15 Megveri az Úr Izráelt, és ingadozni fog, mint a nád a vízben. Kitépi majd Izráelt ebből a jó földből, amelyet őseiknek adott, és az Eufráteszen túl szórja szét őket, mivel bálványoszlopokat készítettek az Úr bosszantására. 2Kir 17,23

16 És kiszolgáltatja Izráelt a vétkek miatt, amelyeket Jeroboám elkövetett, és amelyekkel Izráelt is vétekbe vitte.

17 Akkor Jeroboám felesége elindult, és hazament Tircába. Amint belépett a ház küszöbén, meghalt a fia.

18 Eltemették őt, és elsiratta egész Izráel az Úr szava szerint, amelyet kijelentett szolgája, Ahijjá próféta által.

19 Jeroboám egyéb dolgai, hogy milyen háborúkat viselt és hogyan uralkodott, meg vannak írva az Izráel királyainak történetéről szóló könyvben.

20 Jeroboám uralkodásának az ideje huszonkét esztendő volt, majd pihenni tért őseihez. Utána a fia, Nádáb lett a király.

21 Roboám, Salamon fia Júdában uralkodott. Negyvenegy éves volt Roboám, amikor uralkodni kezdett, és tizenhét évig uralkodott Jeruzsálemben, abban a városban, amelyet kiválasztott az Úr Izráel valamennyi törzse közül, hogy oda helyezze nevét. Anyjának a neve Naamá volt, Ammónból származott. 1Kir 12,17

22 De a júdaiak is azt tették, amit rossznak lát az Úr, és vétkeikkel, amelyeket elkövettek, még sokkal jobban felingerelték őt, mint őseik a maguk tetteivel.

23 Ők is építettek áldozóhalmokat, szent oszlopokat és szent fákat minden magas halmon és minden zöldellő fa alatt.

24 Még férfiparáznák is voltak az országban. Elkövették azoknak a népeknek minden utálatosságát, amelyeket kiűzött az Úr Izráel fiai elől. 5Móz 23,18 ; 2Kir 23,7 ; 5Móz 18,9-12

25 Roboám uralkodásának ötödik évében fölvonult Sisák, Egyiptom királya Jeruzsálem ellen. 1Kir 11,40

26 Elvitte az Úr templomának meg a királyi palotának a kincseit; mindent elvitt. Még a kerek aranypajzsokat is mind elvitte, amelyeket Salamon csináltatott. 1Kir 10,16

27 Ezek helyett rézpajzsokat csináltatott Roboám király, és azoknak a testőröknek a parancsnokaira bízta, akik a királyi palota bejáratát őrizték.

28 Valahányszor bement a király az Úr templomába, bevitték azokat a testőrök, majd visszavitték a testőrök őrszobájába.

29 Roboám egyéb dolgai, minden tette meg van írva a Júda királyainak történetéről szóló könyvben.

30 Állandó háborúskodás folyt Roboám és Jeroboám közt.

31 Azután Roboám pihenni tért őseihez, és eltemették ősei mellé Dávid városában. Anyjának a neve Naamá volt, Ammónból származott. Utána a fia, Abijjá lett a király.


Forrás: abibliamindenkie.hu (RÚF)
Márk evangéliuma 4,30-34

30 Majd így folytatta: Mihez hasonlítsuk az Isten országát, vagy milyen példázatba foglaljuk?

31 Olyan, mint a mustármag: mikor elvetik a földbe, kisebb minden magnál a földön,

32 miután pedig elvetették, megnő, és nagyobb lesz minden veteménynél, és olyan nagy ágakat hajt, hogy árnyékában fészket rakhatnak az égi madarak. Dán 4,9-18 ; Ez 17,23-24 ; 31,6

33 Még sok hasonló példázatban hirdette nekik az igét úgy, amint megérthették.

34 Példázat nélkül nem is szólt hozzájuk, maguk között azonban tanítványainak megmagyarázott mindent.


Forrás: abibliamindenkie.hu (RÚF)
Napi Ige 2021.07.27.Református Bibliaolvasó Kalauz - Református Kálvin Kiadó
„Amint belépett... meghalt a fia” (17). Jeroboám felesége életében lépésről lépésre láthatjuk, amit mi is minden úrvacsorakor megvallunk: „bűneink miatt, büntetést, halált és kárhozatot érdemlünk”. Jó, ha már élő hittel vallhatjuk, hogy Jézus Krisztus, „Már lehozta az életet.../ Hogy ti is véle éljetek, Boldogságban örvendjetek” (RÉ 316:4). Jézussal járva, így oldja le rólunk Urunk a gyászt, hogy minden lépéssel közelebb jussunk az igazi élethez, mi is és gyermekeink is (ApCsel 2,39).
30. úrnapjaHeidelbergi Káté - Református Kálvin Kiadó
80. Mi a különbség az úrvacsora és a pápista mise között?
Az úrvacsora azt tanúsítja egyrészt, hogy Krisztus egyszeri keresztáldozatáért teljes bűnbocsánatot nyertünk,1 másrészt, hogy a Szentlélek minket Krisztusba olt,2 aki most valóságos teste szerint a mennyben, az Atya jobbján van,3 és azt akarja, hogy őt ott imádjuk.4 Ezzel szemben a mise tagadja, hogy élő és holt elnyerhetné Krisztus szenvedéséért a bűnbocsánatot, hacsak a misemondó papok nem mutatják be naponta értük Krisztus áldozatát. Továbbá azt tanítja, hogy Krisztus testileg van jelen a kenyér és a bor színe alatt, és ezért ezekben kell őt imádni. A mise így alapját tekintve megtagadja Jézus Krisztus egyszeri áldozatát és szenvedését,5 és ezért kárhozatos bálványimádás.
1Zsid 7,27; 9,12.25–28; 10,10.12–14; Jn 19,30; Mt 26,28; Lk 22,19–20 • 21Kor 6,17; 10,16 • 3Zsid 1,3; 8,1–2 • 4Jn 4,21–24; 20,17; Lk 24,52; ApCsel 7,55–56; Kol 3,1; Fil 3,20–21; 1Thessz 1,10 • 5Zsid 9,6–10; 10,19–31
81. Kik járuljanak az Úr asztalához?
Azok, akik bánkódnak bűneik miatt, ám bíznak abban, hogy Isten bűneiket megbocsátotta, a még meglévő gyengeséget Krisztus szenvedése és halála elfedezte, és igyekeznek hitüket erősíteni és életüket megjobbítani. A meg nem térők és a képmutatók viszont ítéletükre esznek és isznak.
1Kor 10,21; 11.28–29
82. Bocsássuk-e az úrvacsorához azokat, akik szavaikkal és életvitelükkel azt bizonyítják, hogy hitetlenek és istentelenek?
Semmiképpen. Ez Isten szövetségét sértené, és az ő haragját vonná az egész gyülekezetre. Éppen ezért a keresztyén egyháznak kötelessége, Krisztus és az apostolok rendelése szerint, a kulcsok hatalmával az ilyeneket eltiltani az úrvacsorától, míg életvitelüket meg nem jobbítják.
1Kor 11,20.34; Ézs 1,11–15; 66,3; Jer 7,21–23; Zsolt 50,16