Kezdőlap

"Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében,
tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig."
Máté evangéliuma 28,19-20 

Kedves Látogatók! A hivatkozás az élő adás kezdete előtt 5 perccel  lesz aktív, ha a böngésző nem frissít automatikusan, az F5 billentyűvel frissíthet

Pillanatképek

B í z d  Ú j r a  É l e t e d  K r i s z t u s r a

Aktuális

 • Hirdetések, 2024. július 21. (7/21/2024)

  Aki szeretné a Hirdetéseket emailben is megkapni kérjük, jelezze személyesen a Lelkészi hivatalban.

   

  Segítségnyújtás Kárpátaljára, Ukrajnába:

  Kárpátaljai testvéreinket folyamatosan kívánjuk támogatni, ezért az adománygyűjtő perselyt kint hagytuk a templom hátuljában, ebbe lehet az Ukrajnába szánt anyagi támogatásokat elhelyezni.

  A következő utunk előtt pedig majd fogjuk jelezni, hogy milyen élelmiszeradományokra van szükség, addig kérjük a testvéreket, ilyen felajánlásokat ne hozzanak, hiszen azt nekünk is tárolni kell.

  Istentiszteletünk végén a kárpátaljai reformátusok kedves énekét fogjuk énekelni, amit az ottani református templomokban „kivonulóra” énekelnek: „Mindig velem Uram, mindig velem…”

   

  Alkalmaink:

  Szerdán 18 órakor lesz istentisztelet itt a templomban (online közvetítve: https://kkre.hu/wpm/)

  – Jövő vasárnap 10 órakor lesz istentisztelet itt a templomban (online közvetítve: https://kkre.hu/wpm/)

   

  Temetés:                                                                            

  – Július 18-án, szerdán délelőtt a Rákoskeresztúri újtemetőben búcsúztunk Muraközy Csabáné, született Horák Márta asszonytestvérünktől, aki június 27-én 84 éves korában hunyt el és a Vak Bottyán utcában lakott. Az örök élet és a feltámadás bizonyságát a János evangéliuma 14. részének 6 verse alapján hirdettük, ahol Jézus így szól: „Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csak énáltalam.” Isten vigasztalását kérjük elhunyt testvérünk lányainak és szeretteinek A Boldog Feltámadás Reménysége Alatt.

  Adakozás:

  – Szeretettel várjuk a gyülekezet adományát a Hunyadi utcai ingatlanunk felújításához, hogy ott segéd-, beosztott lelkész számára megfelelő lakhatást tudjunk kialakítani.

  Fel kell újítanunk a közműveket: víz-, csatorna- és villanyhálózatot. Ehhez kapcsolódóan a fürdőszobát és a fűtést is rendbe kell tenni.

  Ezekhez a munkákhoz várjuk a gyülekezet anyagi támogatását!

   

  Iratterjesztés:

  – Az iratterjesztésünkben még van 2024. évi Bibliaolvasó kalauz, Kálvin kalendárium és Református falinaptár is.

  Advent első vasárnapja óta az új énekeskönyveket használjuk az istentiszteleteken és ezzel a számozással rakjuk ki az énekeket a templomban az énektáblára. Akinek még nincs új énekeskönyve, az iratterjesztésben tud vásárolni.

  Iskolai beiratkozás:

  – A Budapest-Kispest-Központi Református Egyházközség Ady Endre Általános Iskolája nem körzetes iskola, így a felvételi eljárás is más, mint az állami iskolákban! A fentiek miatt, még van lehetőség jelentkezni az iskola jövő évi első osztályaiba, azoknak, akik ezt eddig nem tették meg, illetve tudunk fogadni felsőbb évfolyamokba jelentkezőket is.

  Akinek további információkra van szüksége, érdeklődjön Józsa Gábornál az iskola igazgatójánál, vagy keresheti az egyházközség vezető lelkipásztorát is,

  Álláslehetőség intézményeinkben:

  – A következő tanév (2024-25) tervezéséhez, szeretettel várjuk azoknak a pedagógusoknak a jelentkezését, akik szívesen szolgálnának intézményeinkben. Érdeklődni az intézményvezetőnél, vagy a lelkipásztornál lehet.

  Az óvodánkba keresünk dajka és óvódapedagógus munkatársakat!

  Templomtakarítás:

  – Köszönjük azoknak, akik az elmúlt héten is voltak a templomot takarítani.

  A szolgálatban résztvevő asszonytestvérek a nyár folyamán egymás között egyeztetik a takarítás időpontját, aki szeretne részt venni a templom heti rendezésében Pusch Idánál érdeklődhet az időpontról.

   

  Lectio: Ezékiel:34, 11-31

  Textus: Máté: 18, 11-14

  Énekek:          23: 1

  Heidelbergi káté XXIX. Úrnapja

  238: 1-3 (régi. 215

  715: 1-3 (régi: 338)

  287: 1-4 (régi: 199)

  799 : 1

  Igehirdető: Szabó Ábel Barnabás

  „és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad,

  meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat

  Krisztus Jézusban.”

  Filippi: 4, 7

   

A Zsoltárok könyve 2

Isten és felkentje diadalmaskodik

1 Miért tombolnak a népek, milyen hiábavalóságot terveznek a nemzetek? ApCsel 4,25-26; Jel 19,19

2 Összegyűlnek a föld királyai, a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és felkentje ellen:

3 Dobjuk le magunkról bilincseiket, tépjük le köteleiket!

4 A mennyben lakozó kineveti, az Úr kigúnyolja őket. Zsolt 59,9

5 Majd így szól hozzájuk haragjában, izzó haragjában így rémíti meg őket:

6 Én kentem föl királyomat szent hegyemen, a Sionon!

7 Kihirdetem az Úr végzését. Ezt mondta nekem: Az én fiam vagy! Fiammá tettelek ma téged! ApCsel 13,33; Zsid 1,5; 5,5; Zsolt 89,28

8 Kérd tőlem, és neked adom örökségül a népeket, birtokul a földkerekséget. Dán 7,14

9 Összetöröd őket vasvesszővel, szétzúzod, mint a cserépedényt! Jel 2,27; 12,5; 19,15

10 Azért ti, királyok, térjetek észhez, okuljatok, ti, bírái a földnek!

11 Félelemmel szolgáljátok az Urat, reszketve vigadjatok!

12 Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne pusztuljatok az úton. Mert hamar föllángol haragja, de mind boldog, aki hozzá menekül!


Forrás: abibliamindenkie.hu (RÚF)
Máté evangéliuma 8,18-22

Jézus követése

18 Amikor Jézus meglátta maga körül a sokaságot, megparancsolta, hogy keljenek át a túlsó partra.

19 És odalépve így szólt hozzá egy írástudó: Mester, követlek téged, bárhová mégy.

20 Jézus ezt mondta neki: A rókáknak barlangjuk van, és az égi madaraknak fészkük, de az Emberfiának nincs hova fejét lehajtania.

21 Egy másik tanítvány pedig ezt mondta neki: Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek, és eltemessem az apámat. 1Kir 19,20

22 De Jézus így szólt hozzá: Kövess engem, és hagyd, hogy a halottak eltemessék saját halottaikat!


Forrás: abibliamindenkie.hu (RÚF)
Napi Ige 2024.07.22.Református Bibliaolvasó Kalauz - Református Kálvin Kiadó
Természetes emberi igény, hogy a szépekhez, gazdagokhoz és sikeresekhez tartozzunk. Egy írástudó megszólítja a látszólag népszerű, szeretett és sikeres Jézust, aki számtalan csodát tett, és lelkesen csatlakozni akar hozzá. Otthontalanság, megalázottság, kitaszítottság - erre kell felkészülnöd, ha a tanítványom szeretnél lenni. Vállalod? - kérdezi tőle Jézus. Fel vagyunk készülve arra, hogy túllássunk a pillanatnyi népszerűségen, és megmaradjunk Jézus mellett? Hányszor kellett már hívő életed során megválaszolnod ezt a kérdést?
29. úrnapjaHeidelbergi Káté - Református Kálvin Kiadó
78. Átváltozik-e a kenyér és a bor Krisztus valóságos testévé és vérévé?
Nem. Ahogy a keresztség vize sem változik át Krisztus vérévé, és nem az mossa le a bűnöket, hanem csak isteni jegy és zálog.1 Ugyanígy az úrvacsorai kenyér sem változik át Krisztus testévé,2 hanem a sákramentumokra való tekintettel és a Szentlélek közlésmódja3 szerint nevezzük Krisztus testének.
1Mt 26,29; Mk 14,24 • 21Kor 10,16–17; 11,26–28 • 31Móz 17,10–11.14.19; 2Móz 12,27.43.48; Tit 3,5; 1Pt 3,21; 1Kor 10,1–4
79. Akkor miért nevezi Krisztus a kenyeret az ő testének és a poharat az ő vérének, illetve az ő vére általi új szövetségnek? Pál apostol pedig miért beszél a Krisztus testével és vérével való közösségről?
Krisztus alapos okkal mondja ezt. Nemcsak tanítani akar minket, hogy lelkünket úgy táplálja megfeszített testével és kiontott vérével örök életre, ahogyan mi tápláljuk földi testünket kenyérrel és borral,1 hanem ezzel a látható jeggyel és záloggal egészen bizonyossá akar tenni minket, hogy egyrészt a Szentlélek munkája által olyan valóságosan részesedünk az ő testében és vérében, mint amilyen valóságos az, hogy e szent jegyeket az ő halála emlékezetére elfogyasztjuk;2 másrészt, hogy Krisztus szenvedése és engedelmessége annyira a miénk, mintha mi magunk szenvedtünk volna el mindent, és mi magunk tettünk volna eleget a bűnért.
1Jn 6,51.55 • 21Kor 10,16–17