Új vagyok

"Emlékezz meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt!"
Mózes második könyve 20,8 

Miért járjak templomba? Otthon nem lehet Bibliát olvasni vagy imádkozni?

Isten a hetedik napot a magáénak kívánja. Az Úr hajléka nem arra való, hogy üresen álljon, hanem arra, hogy benne rendszeresen dicsérjük az Urat. Nem, mintha Isten kézzel csinált templomokban lakna. De Jézus Krisztus által meghagyta nekünk, hogy tegyünk tanítvánnyá minden népet; azaz hallgassuk és hirdessük az Igét, és hogy a sákramentumokat gyakoroljuk. Természetesen fontos, hogy otthon olvassuk a Bibliát, de az olvasás nem elég, meg is kell azt értenünk. Az igemagyarázat felkészültséget kíván. Minderre csak gyülekezetben van lehetőség. Ezért jó, ha rendszeresen járunk Istentiszteletre.

Mi az az Istentisztelet?

A református Istentisztelet - Isten és a gyülekezet párbeszéde. Attól kezdve, ahogy bementünk a templomba, addig, amíg ki nem jövünk, zajlik ez a közös párbeszéd. Ebben a dialógusban a gyülekezet megszólítja Istent: már akkor, amikor egyéni imádságokat mondunk. De nagyon fontos a gyülekezet közös hálaadása, Isten dicsőítése, a bűneink miatti bánkódás megfogalmazása, kéréseink tolmácsolása akár a közös éneklésben, a közösen elmondott Miatyánkban, akár a lelkipásztor valamennyiünket egybefogó, valamennyiünket képviselő imádságában. Isten pedig válaszol a gyülekezet megszólalásaira. Isten válaszát halljuk a Bibliából felolvasott hosszabb és rövidebb szakaszban, az Ő üzenetét halljuk a lelkipásztor igehirdetésében. Ezt az üzenetet visszük magunkkal, amikor hazatérünk a Templomból. Az Istentiszteletekhez alkalmanként hozzátartoznak a sákramentumok is. Két sákramentum van egyházunkban, a keresztség és az úrvacsora, amelyek Isten kegyelmi ígéreteinek látható jegyei. Az Istentisztelet elején következhet a kisgyermekek megkeresztelése, nagy ünnepeken pedig az Istentisztelet végén szolgáltatja ki a lelkipásztor az úrvacsorát.

Mikor van Istentisztelet?

Istentiszteletek vasárnap 10 órától és 18 órától vannak Templomunkban. Nagy ünnepek másodnapján 10 órakor is tartunk Istentiszteletet mindkét délelőttön úrvacsoraosztással.
A téli időszámítás idején a vasárnap délutáni Istentiszteletek 17 órakor kezdődnek.
A nyári időszakban nincs esti Istentisztelet, a kezdő lapon található naptár és hirdetések adnak tájékoztatást az alkalmakról.
A Gyermekistentiszteleteket vasárnaponként a délelőtti felnőtt Istentisztelettel egy időben tartjuk. Így lehetőség van arra, hogy a családok együtt érkezzenek a Templomba.
Az aktuális Istentiszteleti rend az alkalmaink között megtalálható.

Milyen ruhában kell jönni templomba?

Amikor az Úr házába megyünk, az Úr színe elé járulunk. Ehhez illő ruhát vegyünk fel.

Hogyan köszönjek?

A köszönés nálunk reformátusoknál így hangzik: „Áldás, békesség!” Ezt viszonozhatjuk is, de felelhetünk úgy is, hogy „Istennek dicsőség!”.

Hogyan szólíthatom a lelkipásztort?

A lelkipásztort „nagytiszteletű úrnak” - lelkésznők esetében "nagytiszteletű asszonynak" - szólítjuk. A „nagytiszteletű” megszólítás az egyházközségi és egyházmegyei testületeket is megilleti. A püspököket, professzorokat, egyházkerületi és zsinati testületeket "főtiszteletű" címzéssel illetjük. A teológiára beiratkozott személyeket, amíg önálló szolgálatukat meg nem kezdik, "tiszteletes úrnak vagy tiszteletes nőnek" szólítjuk..

Hová ülhetek a Templomban?

A szószék melletti jobboldali pad, az ún. „Mózes-pad” a lelkipásztoroknak van fenntartva. A baloldalon lévő padot nálunk a kórustagok szokták elfoglalni, ha szolgálnak az Istentisztelet alatt. Egyébként nincsenek „foglalt helyek”, bárhova leülhetünk. Udvariasságból azonban megkérdezhetjük, hogy valaki mellett helyet foglalhatunk-e.

Hogyan kell viselkedni a Templomban?

A Templomba érkezés után illetve a távozás előtt halk imádságot mondunk. A kezdésig jó, ha csöndben maradunk. Némítsuk el a telefonjainkat. Az utánunk jövőnek szeretettel adjunk helyet. A közös énekben lehetőleg vegyünk részt: ne húzzuk vagy ne siettessük az éneket. Imádságos lélekkel figyeljünk az Igére, amelyben Isten hozzánk szól s közli velünk akaratát, amit általunk szándékozik megvalósítani. Megjegyzéseinket csak a prédikáció után mondjuk el az igehirdetőnek, vagy egymásnak. Ne műélvezetet, szórakozást keressünk, hanem Igét. Ne távozzunk el az Istentisztelet vége előtt. Viseljük el szeretettel azt is, ha a kisgyermekek néha hangoskodnak. Bibliát, énekeskönyvet, adományt lehetőleg hozzunk magunkkal. Viselkedésünk nemcsak a templomban kell, hogy megváltozzék. Az Ige hatását ne engedjük megrontani se a templom előtt, se a templom után keresztyénhez nem illő beszédekkel. Hazaérve, ha csak tehetjük, olvassuk el újra a hallott Igét, s ha van rá mód, családunkkal beszélgessünk a hallottakról. Legyünk szeretetreméltóak, lássák meg rajtunk, hogy Jézussal voltunk. Egész héten az Ige irányítsa gondolatainkat, munkánkat és életünket. Törekedjünk arra, hogy ne múljon el vasárnap, hogy valaki előtt hitünkről bizonyságot ne tegyünk.

Mi történik, ha elkéstem?

Készüljünk arra, hogy templomba megyünk. Imádkozzunk az Ige áldásáért, az Ige hirdetőjéért és a gyülekezetért. Ha lehet, ne késsünk el a templomból, mert ez tiszteletlenség az Igével és a gyülekezettel szemben és zavarja az áhítatot. Ha mégis elkésünk, csak az éneklés alatt keressünk helyet.

Mire való a perselypénz?

A perselypénz: hálaáldozat. Isten iránti hálából adjuk, az egyház és a gyülekezet szükségleteinek fedezésére. Ne haladjunk el részvétlenül a persely mellett, mert az Istentiszteletünk áldozat nélkül csonka marad.