Kezdőlap

"Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében,
tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig."
Máté evangéliuma 28,19-20 

Pillanatképek

B í z d  Ú j r a  É l e t e d  K r i s z t u s r a

Aktuális

 • Hirdetések 2018. július 08. (7/8/2018)

  Aki szeretné a Hirdetéseket emailben is megkapni kérjük, jelezze a hivatalban.

  Alkalmak

  – Szerdán 18 órakor Bibliaóra lesz.
  – Vasárnap 10 órakor lesz Istentisztelet itt a templomban.

  Temetés

  – Július 4-én, szerdán búcsúztunk a Kispesti új temetőben Varga Gyuláné, született Bak Edit egyháztagunktól, aki 78. évében hunyt el. Isten vigasztalását kérjük lányának, vejének, unokáinak, a közelebbi és távolabbi rokonságnak. A Boldog Feltámadás Reménysége Alatt.

  Tahi tábor

  – Az elmúlt héten összesen 48-an vettek részt a gyülekezeti csendes héten Tahiban a Sion hegye konferenciaközpontban. A konferenciázók most ott tartanak Istentiszteletet.

  Megszületett

  – Örömmel jelentjük, hogy július 6-án, pénteken megszületett Veres Tamás és Lang Erika első gyermeke Liza, a gyermek és az édesanya is jól van.

  Önkormányzati döntés

  – Az Önkormányzat képviselő testülete július 5-én, csütörtökön a KOSIE bizottság javaslata ellenére, Polgármester úr előterjesztését támogatta, így Egyházközségünknek sem kell bérleti díjat fizetnie az általunk fenntartott Ady Endre Református Általános Iskola épületéért.
  Így szeptembertől már a második tanév indulhat az iskolánkban.

  Oktatási bizottság ülése

  – Július 16-án, hétfőn 17 órától meghallgatja az Oktatási bizottság Szentpáli-Oláh Anitát, aki az Ady Endre Általános Iskola igazgató helyettes jelöltje és Rajkiné Sörös Andreát, aki a Szőlőskert Református Óvoda intézményvezető jelöltje.

  Presbiteri gyűlés

  – Július 17-én 19 órakor Presbiteri gyűlést tartunk a Gyülekezeti teremben a következő tárgysorozati pontokkal:
  1. Ady Endre Református Általános Iskola intézményvezető helyettes választása
  2. Szőlőskert Református Óvoda intézményvezető választása
  3. GDPR elfogadása
  4. Óvoda bővítés helyzete
  5. Iskola nyári felújításai

  Templomtakarítás

  – Kérjük, hogy akik ezen a héten, pénteken 17 órától részt tudnak venni a templomtakarítás szolgálatában, ők az Istentisztelet után a Lelkészi Hivatalban jelentkezzenek, hogy tudjuk, kikre számíthatunk.
  Köszönöm azoknak, akik az elmúlt héten segítettek a takarításban.

  Délelőtt

  Lectio: Lukács 6: 20-42
  Textus: Lukács 6: 37
  Énekek:32: 1
  ​Káté: XXVII. Úrnapja
  ​397: 1-5
  ​377: 1; 3
  ​298: 10
  ​196: 1-6

  ​Igehirdető: Borza Ferenc

  Tahitótfalu Sion hegye konferenciaközpont

  Lectio: Lukács: 6, 37-42
  Textus: Lukács: 6, 40
  Énekek:23: 1
  ​23: 2-3
  ​Káté: XXVII. Úrnapja
  ​735: 1-2
  ​459: 1-4​
  ​274: 1-4

  ​Igehirdető: Harkai Ferenc

Józsué könyve 1

1 Mózesnek, az Úr szolgájának halála után ezt mondta az Úr Józsuénak, Nún fiának, Mózes szolgájának: 5Móz 34,5 ; 2Móz 33,11 ; 4Móz 13,16 ; 27,15-23

2 Mózes, az én szolgám meghalt. Most azért indulj, kelj át itt a Jordánon, te és ez az egész nép arra a földre, amelyet Izráel fiainak adok.

3 Nektek adok minden helyet, amelyre lábatokkal léptek, ahogyan megígértem Mózesnek. 5Móz 11,24

4 A pusztától és a Libánontól a nagy folyamig, az Eufrátesz folyamig, nyugat felé pedig a Nagy-tengerig a ti területetek lesz a hettiták egész országa.

5 Senki sem állhat ellened egész életedben. Veled leszek, ahogyan Mózessel is vele voltam. Nem hagylak magadra téged, és nem hagylak el. 5Móz 31,8 ; Zsid 13,5

6 Légy erős és bátor, mert te teszed ezt a népet annak az országnak az örökösévé, amelyről megesküdtem atyáiknak, hogy nekik adom. 5Móz 3,28 ; 31,7

7 Csak légy erős és igen bátor, tartsd meg és teljesítsd mindenben azt a törvényt, amelyet Mózes, az én szolgám parancsolt neked. Ne térj el attól se jobbra, se balra, hogy boldogulj mindenütt, amerre csak jársz. 5Móz 29,8 ; 1Kir 2,3

8 Ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását, arról elmélkedj éjjel-nappal, őrizd meg és tartsd meg mindazt, ami ebben meg van írva. Akkor sikerrel jársz utadon, és boldogulsz. Zsolt 1,2-3

9 Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor. Ne félj, és ne rettegj, mert veled van Istened, az Úr mindenütt, amerre csak jársz.

10 Józsué ezt parancsolta a nép elöljáróinak:

11 Menjetek végig a táboron, és parancsoljátok meg a népnek: Készítsetek magatoknak útravalót, mert három nap múlva átkeltek itt a Jordánon, hogy bemenjetek arra a földre, és birtokba vegyétek azt, amelyet Istenetek, az Úr nektek ad birtokul.

12 A rúbenieknek, a gádiaknak és Manassé törzse felének ezt mondta Józsué: 4Móz 32 ; 5Móz 3,12-20

13 Emlékezzetek arra, amit Mózes, az Úr szolgája parancsolt meg nektek: Istenetek, az Úr nyugalmat ad nektek, és nektek adja ezt a földet.

14 Feleségeitek, gyermekeitek és jószágaitok maradjanak ezen a földön, amelyet nektek adott Mózes a Jordánon túl. Ti pedig mindnyájan, akik vitéz harcosok vagytok, keljetek át harcra készen testvéreitek élén, és segítsétek őket,

15 amíg nyugalmat nem ad az Úr testvéreiteknek éppúgy, mint nektek, és birtokba nem veszik ők is azt a földet, amelyet nekik ad Istenetek, az Úr. Azután visszatérhettek birtokul kapott földetekre, hogy birtokba vegyétek azt, amit Mózes, az Úr szolgája nektek adott a Jordántól napkeletre.

16 Azok pedig így válaszoltak Józsuénak: Megtesszük mindazt, amit parancsoltál, és elmegyünk bárhová, ahová csak küldesz.

17 Mindenben hallgatunk majd rád, ahogyan Mózesre hallgattunk, csak legyen veled is Istened, az Úr, ahogyan Mózessel vele volt.

18 Halállal lakoljon mindenki, aki ellene szegül parancsodnak, és nem hallgat szavadra, bármit is parancsolsz neki. Csak légy erős és bátor!


Forrás: abibliamindenkie.hu (RÚF)
Lukács evangéliuma 8,16-18

16 Aki lámpást gyújt, nem takarja le edénnyel, ágy alá sem rejti, hanem a lámpatartóra teszi, hogy akik bemennek, lássák a világosságot.

17 Mert nincs olyan rejtett dolog, amely napvilágra ne kerülne, és nincs olyan titok, amely ki ne tudódna, és ismertté ne válna. Mt 10,26 ; Lk 12,2

18 Vigyázzatok tehát, hogyan hallgatjátok! Mert akinek van, annak adatik, de akinek nincs, attól még az is elvétetik, amiről azt gondolja, hogy az övé. Lk 19,26 ; Mt 25,29


Forrás: abibliamindenkie.hu (RÚF)
Napi Ige 2018.07.17.Református Bibliaolvasó Kalauz - Református Kálvin Kiadó
Józsué Mózes helyébe lép. Így tölti be a Mózes által megkezdett isteni ígéretet, a föld birtokbavételét. Az eddigiek ismeretében elrettentő a feladat, Isten biztatása viszont erőt ad Józsuénak. „Veled leszek, ahogyan Mózessel is vele voltam. Nem hagylak magadra téged, és nem hagylak el” (5). Ez a buzdítás az Isten szolgálatába álló embert szólítja meg, erőt és bátorságot ad, oszlatja a félelmeket, és arról biztosít, hogy a küldő Isten mindig és mindenütt jelen van az életében! Az ő követése a feladat betöltésének a záloga.
28. úrnapjaHeidelbergi Káté - Református Kálvin Kiadó
75. Miképpen emlékeztet és biztosít téged Isten az Úr szent vacsorájában arról, hogy Krisztus egyszeri keresztáldozatában és minden ajándékában részes vagy?
Krisztus nekem és minden hívőnek meghagyta, hogy egyek a megtört kenyérből s igyak a nekem nyújtott pohárból az ő emlékezetére. Ezzel együtt megígérte, hogy az ő testének feláldozása és megtöretése, vérének kiontása a kereszten értem is éppúgy megtörtént, mint ahogy két szememmel látom, amikor az Úr kenyerét nekem megtörik és a kelyhet nekem odanyújtják. És azt is megígérte, hogy az ő megfeszített teste és kiontott vére olyan bizonyosan táplálja lelkemet az örök életre, mint amilyen valóságosan eszem a kenyérből és iszom a kehelyből, amelyet Krisztus testének és vérének jegyeként az Úr szolgája nekem átad.
Mt 26,26–28; Mk 14,22–24; Lk 22,19–20; 1Kor 10,16–17; 11,23–25; 12,13
76. Mit jelent Krisztus megfeszített testét enni és kiontott vérét inni?
Nem csak azt jelenti, hogy Krisztus szenvedését és halálát hívő szívvel elfogadjuk, és ezáltal bűnbocsánatot és örök életet nyerünk.1 Hanem azt is jelenti, hogy a Szentlélek által, aki Krisztusban és bennünk is lakozik, mi egyre inkább eggyé válunk az ő szent testével2 – bár ő a mennyben, mi pedig a földön vagyunk3 –, testéből való testté és csontjából való csonttá leszünk4 azért, hogy miként a test tagjait egy lélek, minket is a Szentlélek éltessen és kormányozzon.5
1Jn 6,35.40.47–48.50–51.53–54 • 2Jn 6,55–56 • 3ApCsel 3,21; 1Kor 11,26 • 4Ef 3,16–17; 5,29–30.32; 1Kor 6,15.17.19; 1Jn 3,24; 4,13 • 5Jn 14,23; 6,56–58; 15,1–6; Ef 4,15–16
77. Hol ígérte Krisztus, hogy ő a hívőket ugyanúgy táplálja testével és vérével, mint ahogy ők ebből a megtöretett kenyérből esznek és ebből a kehelyből isznak?
Az úrvacsora elrendelésekor, amikor így szólt:1 „Az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondotta: Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely tiérettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta: E pohár amaz új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret és isszátok e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön.” Ezt az ígéretet Pál apostol is megismétli, amikor ezt mondja:2 „A hálaadás pohara, amelyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünk-e? A kenyér, amelyet megtörünk, nem a Krisztus testével való közösségünk-e? Mert egy a kenyér, egy test vagyunk sokan, akik az egy kenyérből részesedünk.”
11Kor 11,23–25; Mt 26,26–28; Mk 14,22–24; Lk 22,19–20 • 21Kor 10,16–17