Kezdőlap

"Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében,
tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig."
Máté evangéliuma 28,19-20 

Pillanatképek

B í z d  Ú j r a  É l e t e d  K r i s z t u s r a

Aktuális

 • Hirdetések 2018. február 18. (2/18/2018)

  Aki szeretné a Hirdetéseket emailben is megkapni, jelezze kérését a Lelkészi hivatalban.

  Alkalmak

  – Ma 17 órakor is lesz Hálaadó Istentisztelet itt a Templomban.
  – Kedden 10 órakor Imaóra lesz.
  – Szerdán 18 órakor Bibliaóra lesz.
  – Csütörtökön 17 órától lesz Ifjúsági óra a Gyülekezeti Házban.
  – Csütörtökön 19 órakor Fiatal felnőttek Bibliaórája lesz.
  – Jövő vasárnap 10 órakor lesz Istentisztelet itt a Templomban, a gyermekek majd az igehirdetés előtt kimehetnek a Gyülekezeti házba gyermekistentiszteletre.
  – Jövő vasárnap 17 órakor lesz Istentisztelet.

  Énekkari próba

  – Ma 15 órakor lesz énekkari próba.
  Szeretettel várjuk az új tagokat is az énekkarba!

  Felnőtt konfirmáció

  – Márciusban újra indítunk úgynevezett felnőtt konfirmációi előkészítőt, azoknak a felnőtteknek, akik még nincsenek megkeresztelve, vagy nem konfirmáltak, rendszeresen járnak templomba és szeretnének Egyházközségünk felnőtt tagjai lenni és az úrvacsorai közösségnek is részesei kívánnak lenni. A konfirmációs előkészítők első alkalma március 1-jén csütörtökön 18 órakor lesz a Gyülekekezeti Ház alagsorában.

  A gyülekezeti Hittanóráink és konfirmandus óráink a héten a megszokott rendben lesznek.

  Presbiteri Szövetség képzése

  – Február 24-én, szombaton 10 órakor a Budai Református Egyházközségben (1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 3.) lesz a Presbiteri Szövetség Budapest-Déli Területi Szervezetének következő képzése. Illés Dávid esperes úr áhítata után dr. Szűcs Ferenc professzor fog előadást tartani a „Református vagyok” sorozatban: Soli Deo Gloria címmel.
  Szeretettel ajánljuk az alkalmat nem csak presbiter testvéreinknek.

  Templomtakarítás

  – Kérjük, hogy akik ezen a héten, pénteken 17 órától részt tudnak venni a templomtakarítás szolgálatában, ők az Istentisztelet után a Lelkészi Hivatalban jelentkezzenek, hogy tudjuk, kikre számíthatunk.
  Köszönöm azoknak, akik az elmúlt héten segítettek a takarításban.

  Délelőtt

  Lectio: Máté: 16, 13-20
  Textus: Máté: 16, 16
  Énekek:32: 1
  Káté: VII. Úrnapja
  165: 1-3
  396: 1-3
  165: 5
  435: 1-2 (210. dallamára)
  447: 1-2
  Úrvacsora alatt: 440, 458, 459

  Igehirdető: Borza Ferenc

  Délután

  Textus: I. Mózes: 45, 1-28
  Heidelbergi Káté: VII. Úrnapja
  Énekek:116: 1
  235: 1-5
  509: 1-9

  Igehirdető: Harkai Ferenc

Mózes első könyve 50

1 József ekkor apja arcára borult, siratta, és csókolgatta. 1Móz 46,4

2 Azután megparancsolta József az orvosoknak, akik az ő szolgálatában álltak, hogy balzsamozzák be az apját. Az orvosok be is balzsamozták Izráelt.

3 Negyven nap telt el ezzel, mert ennyi ideig tart a bebalzsamozás. Az egyiptomiak pedig hetven napig siratták őt.

4 Amikor letelt a siratás ideje, így szólt József a fáraó háza népéhez: Ha jóindulattal vagytok irántam, beszéljétek el ezt a fáraónak:

5 Apám megesketett, amikor ezt kérte: Én most meghalok, a saját sírboltomba temess el, amelyet Kánaán földjén vájtam ki magamnak! Most azért el kell mennem, hogy eltemessem apámat, de utána visszatérek. 1Móz 23,3-20 ; 47,29-30 ; 49,29

6 A fáraó ezt mondta: Menj el, temesd el apádat, ahogyan megesketett téged!

7 El is ment József, hogy eltemesse az apját, és vele ment a fáraó minden udvari embere, udvarának vénei és Egyiptom összes vénei

8 meg József egész háza népe, testvérei és apjának a háza népe. Csak a gyermekeket meg a juhokat és marhákat hagyták Gósen földjén.

9 Még harci kocsik és lovasok is mentek vele, úgyhogy a menet igen hatalmas volt.

10 Amikor eljutottak Góren-Háátádig, amely a Jordánon túl van, nagy és mélységes gyásszal siratták el ott; hét napig tartó gyászünnepet rendezett apjának József.

11 Amikor az ország lakosai, a kánaániak látták ezt a gyászünnepet Góren-Háátádnál, ezt mondták: Mély gyásza van Egyiptomnak! Ezért nevezték el azt a helyet a Jordánon túl Ábél-Micrajimnak. *Ábél-Micrajim úgy hangzik, mint héberül az, hogy „Egyiptom gyásza”

12 Fiai pedig úgy tettek Jákóbbal, ahogyan megparancsolta nekik:

13 elvitték őt fiai Kánaán földjére, és eltemették Mamréval szemben, a makpélai mezőn levő barlangba, amelyet Ábrahám a mezővel együtt vásárolt meg a hettita Efróntól sírhelynek való birtokul. 1Móz 23,3-20 ; ApCsel 7,16

14 Miután József eltemette apját, visszatért Egyiptomba testvéreivel és mindazokkal együtt, akik elkísérték őt apja temetésére.

15 Amikor József bátyjai látták, hogy meghalt az apjuk, így tanakodtak: Hátha József bosszút forral ellenünk, és megfizet most nekünk mindazért a rosszért, amit vele szemben elkövettünk. 1Móz 37,18-28

16 Ezt üzenték tehát Józsefnek: Apád megparancsolta nekünk halála előtt:

17 Mondjátok meg Józsefnek: Kérünk, bocsásd meg testvéreid hitszegését és vétkét, hogy rosszat követtek el ellened! Bocsásd meg hát azoknak a hitszegését, akik atyád Istenének a szolgái! József sírva fakadt, amikor ezt elmondták neki.

18 Oda is mentek hozzá a testvérei, leborultak előtte, és ezt mondták: Szolgáid vagyunk!

19 De József így szólt hozzájuk: Ne féljetek! Vajon Isten vagyok én?

20 Ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt, hogy úgy cselekedjék, ahogyan az ma van, és sok nép életét megtartsa. 1Móz 45,5-7

21 Most hát ne féljetek, eltartalak én benneteket és gyermekeiteket! Így vigasztalta őket, és szívhez szólóan beszélt velük.

22 József Egyiptomban lakott, mind ő, mind apjának a háza népe. Száztíz esztendeig élt József,

23 és megláthatta József Efraim fiait harmadíziglen. Manassé fiának, Mákírnak is születtek gyermekei, és József saját gyermekeivé fogadta őket. 1Móz 48,5-6

24 Azután József ezt mondta testvéreinek: Én meghalok, de Isten bizonyosan rátok tekint, és majd elvezet benneteket ebből az országból arra a földre, amelyet esküvel ígért meg Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak. 2Móz 12,41 ; 13,19 ; Józs 24,32 ; Zsid 11,22

25 Meg is eskette József Izráel fiait: Bizonyosan rátok tekint Isten, akkor vigyétek majd el innen a csontjaimat!

26 Azután meghalt József száztíz éves korában. Bebalzsamozták, és egy koporsóba helyezték Egyiptomban.


Forrás: abibliamindenkie.hu (RÚF)
Máté evangéliuma 17,22-27

22 Amikor újra együtt voltak Galileában, így szólt hozzájuk Jézus: Az Emberfia emberek kezébe adatik,

23 és megölik őt, de a harmadik napon feltámad. Ekkor igen elszomorodtak.

24 Amikor Kapernaumba értek, odamentek Péterhez azok, akik a templomadót szedik, és megkérdezték tőle: A ti mesteretek nem fizet templomadót? 2Móz 30,13

25 De igen – felelte. És amikor bement a házba, mielőtt még szólt volna, Jézus megkérdezte: Mit gondolsz, Simon, a földi királyok kiktől szednek vámot vagy adót: a fiaiktól vagy az idegenektől?

26 Miután így felelt: Az idegenektől – Jézus ezt mondta neki: Akkor tehát a fiak szabadok.

27 De hogy ne botránkoztassuk meg őket, menj a tengerhez, vesd be a horgot, és fogd ki az első halat, amely ráakad! Amikor felnyitod a száját, találsz benne egy ezüstpénzt, vedd ki, és add oda nekik értem és érted!


Forrás: abibliamindenkie.hu (RÚF)
Napi Ige 2018.02.23.Református Bibliaolvasó Kalauz - Református Kálvin Kiadó
...fogd ki...” (27). Péter tudta Jézusról, hogy most sem fog kibúvót keresni, ezért az Úr szavának engedve elindult. „Kifogás” helyett, „fogd ki”, azaz: légy engedelmes! Ha Jézus szavára hallgatsz, te is megtalálod a megoldást. Kifogod azt a halat, amely a megoldást hordozza – bizonyságul azoknak, akik még nem fogadták el Jézus igazságát.
7. úrnapjaHeidelbergi Káté - Református Kálvin Kiadó
20. Ugyanúgy üdvözül-e Krisztus által minden ember, ahogyan Ádám által elveszett?
Nem. Csak azok üdvözülnek, akiket Isten igaz hit által Krisztusba oltott, s akik az ő jótéteményeit elfogadják.
Jn 1,12; Ézs 53,11; Zsolt 2,12; Róm 11,17.19; Zsid 4,2; 10,39
21. Mi az igaz hit?
Az igaz hit ismeret, amelynél fogva igaznak tartom mindazt, amit Isten az ő igéjében nekünk kijelentett.1 Ám egyúttal szívbéli bizalom is,2 amelyet a Szentlélek ébreszt bennem az evangélium által,3 hogy Isten nemcsak másoknak, hanem nekem is bűnbocsánatot, örök igazságot és üdvösséget ajándékoz,4 ingyen kegyelméből, egyedül Krisztus érdeméért.5
1Zsid 11,1.3; Jak 2,19 • 2Róm 4,16–22; Jak 1,6 • 32Kor 4,13; Róm 10,17 • 4Zsid 10,38; Hab 2,4; Ef 2,7–9; Róm 5,1 • 5Róm 3,24–25; Gal 2,16
22. Mit higgyen a keresztyén ember?
Mindazt, amit Isten az evangéliumban nekünk megígért, s amit az Apostoli Hitvallás keresztyén hitünk egyetemes és szilárd tételeiként összefoglalt.
Jn 20,31; Mt 28,20
23. Hogy szól ez a hitvallás?
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes keresztyén anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen.