Kezdőlap

"Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében,
tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig."
Máté evangéliuma 28,19-20 

Pillanatképek

B í z d  Ú j r a  É l e t e d  K r i s z t u s r a

Aktuális

 • Hirdetések 2018. június 17. (6/18/2018)

  Aki szeretné a Hirdetéseket emailben is megkapni kérjük, jelezze a hivatalban.

  Alkalmak

  – Ma 18 órakor is lesz Istentisztelet, ez egyben a Szőlőskert Református Óvoda Családi Istentisztelete is lesz.
  – Szerdán 18 órakor Bibliaóra lesz.
  – Csütörtökön 17 órától lesz Ifjúsági óra a Gyülekezeti Házban.
  – Vasárnap 10 órakor lesz Istentisztelet itt a templomban, reménységünk szerint ekkor fogjuk megkeresztelni Borsi József és Neuzer Éva gyermekeit, József Leventét és Vanda Mírát. Hordozzuk imádságban a keresztelőre készülő családot!
  – Jövő vasárnap 18 órakor is lesz Istentisztelet.

  Temetés

  – Június 8-án, pénteken temettük a Kispesti temetőben Sántosi Imréné, született: Szántai Erzsébet asszonytestvérünket, aki 2018. május 24-én, 86 éves korában hunyt el. Isten vigasztalását kérjük lányának és a gyászoló családnak A Boldog Feltámadás reménysége alatt.
  A vigasztalás igéi a koporsó mellett a Róma: 15, 1-5 alapján hirdettettek.
  – Az elmúlt héten június 15-én, pénteken búcsúztunk a Kispesti temetőben Jerabek Lászlóné, született Molnár Judit asszonytestvérünktől, aki 2018. május 25-én, 94 éves korában hunyt el. Isten vigasztalását kérjük fiának, menyének és a gyászoló családnak A Boldog Feltámadás reménysége alatt.
  A vigasztalás igéi a ravatalozóban mellett a János: 5, 24 alapján hirdettettek.

  Gyerektábor

  – Gyermekeinkkel ebben az évben is Gyenesdiásra megyünk táborba június 24 és június 30 között. Jövő vasárnap délután ¾ 2-től van gyülekező itt a gyülekezeti ház előtt, és reménységünk szerint 14 órakor innen fogunk indulni busszal, amely egészen Gyenesdiásra, a táborhelyig fog minket szállítani. Indulás előtt lehet majd a tábordíjat is befizetni.

  Templomtakarítás

  – Kérjük, hogy akik ezen a héten, pénteken a 17 órától részt tudnak venni a templomtakarítás szolgálatában, ők az Istentisztelet után a Lelkészi Hivatalban jelentkezzenek, hogy tudjuk, kikre számíthatunk.
  Köszönöm azoknak, akik az elmúlt héten segítettek a takarításban.

  Délelőtt

  Lectio: Lukács: 1, 57-80
  Textus: Lukács: 1, 68
  Énekek:               96: 1
  329: 2
  Ker.: Sándor Adél Teréz- Zsoltárok: 96: 2
  Szülők: Sándor József és Komódi Flóra
  134: 3
  Káté: XXIV. Úrnapja
  304: 4-6
  304: 8
  304: 9
  423: 1-6
  Igehirdető: Harkai Ferenc 

  Délután: Családi Istentisztelet – Szőlőskert Református Óvoda évzárója

  Textus: 3 Mózes: 5, 20-26 és Ézsaiás: 43:5
  Heidelbergi Káté: XXIV. Úrnapja
  Énekek:                      1: 1
  165: 1, 6
  459: 1
  134: 1-3

  Igehirdető: Harkai Ferenc

   

Mózes harmadik könyve 8

1 Azután így beszélt Mózeshez az Úr: 2Móz 29,1-28

2 Fogd Áront a fiaival együtt, meg a ruhákat és a fölkenéshez való olajat, továbbá a vétekáldozati bikát, a két kost és egy kosár kovásztalan kenyeret,

3 a nép egész közösségét pedig gyűjtsd a kijelentés sátrának bejáratához!

4 Mózes úgy cselekedett, ahogyan megparancsolta neki az Úr. A közösség is odagyűlt a kijelentés sátrának a bejáratához.

5 Akkor Mózes elmondta a közösségnek, hogy mit kell tenni az Úr parancsa szerint.

6 Majd Mózes odavezette Áront és fiait, és megmosta őket vízzel.

7 Ráadta Áronra a köntöst, és felövezte az övvel, azután felöltöztette a palástba, majd ráadta az éfódot, felövezte az éfód övével, és megerősítette azt rajta.

8 Föltette rá a hósent is, a hósenbe pedig beletette az úrímot és a tummímot. 2Móz 28,30

9 A fejére föltette a süveget, a süvegre pedig elöl odatette az arany homlokdíszt, a szent fejdíszt, ahogyan megparancsolta Mózesnek az Úr.

10 Azután fogta Mózes a fölkenéshez való olajat, és fölkente vele a hajlékot és mindazt, ami csak benne volt. Így szentelte föl azokat.

11 Hintett belőle az oltárra is hétszer, majd megkente az oltárt és minden fölszerelését, a medencét is az állványával együtt, hogy fölszentelje azokat. 2Móz 27,1 ; 30,18

12 Azután öntött a fölkenéshez való olajból Áron fejére, és fölkente, hogy fölszentelje őt.

13 Odavezette Mózes Áron fiait is, felöltöztette őket köntöseikbe, és felövezte őket az övekkel, azután felkötötte rájuk a papi süvegeket, ahogyan megparancsolta Mózesnek az Úr.

14 Azután odahozatta a vétekáldozati bikát, Áron és fiai pedig rátették kezüket a vétekáldozati bika fejére.

15 Miután levágta, vette Mózes a vért, és megkente ujjával az oltár szarvait körös-körül. Így mutatott be vétekáldozatot az oltárért. A többi vért pedig az oltár aljára öntötte. Így szentelte föl, engesztelést végezve érte.

16 Majd vette mindazt a kövérjét, ami a beleken volt, meg a májon levő hártyát és a két vesét a rajtuk levő kövérjével együtt, és elfüstölögtette Mózes az oltáron.

17 A bikát magát azonban – annak bőrét, húsát és ganéját – elégette a táboron kívül, ahogyan megparancsolta Mózesnek az Úr. 3Móz 4,11

18 Azután odahozatta az égőáldozati kost, Áron és fiai pedig rátették kezüket a kos fejére. 3Móz 1,10-13

19 Miután levágta, Mózes körös-körül az oltárra hintette a vért.

20 Fölvágta a kost darabjaira, és elfüstölögtette Mózes a fejet, a darabokat és a hájat.

21 A belső részeket meg a lábszárakat megmosta vízben, és elfüstölögtette Mózes az egész kost az oltáron. Égőáldozat volt ez, kedves illatú tűzáldozat az Úrnak, ahogyan megparancsolta Mózesnek az Úr.

22 Azután odavezette a másik kost – a fölavatásra szánt kost –, Áron és fiai pedig rátették kezüket a kos fejére.

23 Miután levágta, vett Mózes a véréből, és megkente azzal Áron jobb fülcimpáját, jobb hüvelykujját és jobb nagylábujját.

24 Odavezette Áron fiait is, és megkente Mózes a vérrel a jobb fülcimpájukat, jobb hüvelykujjukat és jobb nagylábujjukat. A többi vért ráhintette Mózes körös-körül az oltárra.

25 Akkor vette a kövérjét, a farkat és mindazt a kövérjét, ami a beleken van, a májon levő hártyát meg a két vesét a rajtuk levő kövérjével együtt, végül a jobb combot.

26 A kovásztalan kenyerek kosarából pedig, amely az Úr előtt volt, kivett egy kovásztalan lepényt és egy olajos lepényt meg egy lángost, és rárakta a kövérjére meg a jobb combra.

27 Mindezeket Áronnak és fiainak a tenyerébe tette, és ők felmutatták azokat felmutatott áldozatul az Úr színe előtt.

28 Majd kivette azokat a tenyerükből, és elfüstölögtette az oltáron az égőáldozatra téve. Fölavatási áldozat volt ez, kedves illatú tűzáldozat az Úrnak.

29 Akkor fogta Mózes a szegyet, és felmutatta azt felmutatott áldozatul az Úr színe előtt. A fölavatásra szánt kosból ez Mózest illette, ahogyan megparancsolta Mózesnek az Úr.

30 Azután vett Mózes a fölkenéshez való olajból meg az oltáron levő vérből, és ráhintette Áronra és ruhájára meg a vele levő fiaira és fiai ruhájára. Így szentelte föl Áront és ruháját meg a vele levő fiait és fiainak a ruháját.

31 Azután ezt mondta Mózes Áronnak és fiainak: Főzzétek meg a húst a kijelentés sátrának a bejáratánál, és ott egyétek meg azt a fölavatási áldozat kosarában levő kenyérrel együtt, ahogy megparancsoltam: Áron és fiai egyék meg azt.

32 Ami pedig megmarad a húsból és kenyérből, azt égessétek el.

33 Ne távozzatok el a kijelentés sátrának a bejáratától hét napig, addig a napig, amelyen letelnek fölavatásotok napjai. Mert hét napig tart a fölavatásotok.

34 Azt parancsolta az Úr, hogy továbbra is úgy történjék az engesztelés értetek, ahogyan ezen a napon történt.

35 Maradjatok a kijelentés sátrának a bejáratánál hét napon át, éjjel és nappal, és végezzétek tennivalótokat az Úr előtt, hogy meg ne haljatok. Mert ezt a parancsot kaptam.

36 Áron és fiai megtették mindazt, amit az Úr parancsolt Mózes által.


Forrás: abibliamindenkie.hu (RÚF)
Lukács evangéliuma 3,1-20

1 Tibériusz császár uralkodásának tizenötödik évében, amikor Júdea helytartója Poncius Pilátus volt, Galilea negyedes fejedelme Heródes, Iturea és Trakhónitisz tartományának negyedes fejedelme Heródes testvére, Fülöp, Abiléné negyedes fejedelme pedig Liszániász volt,

2 Annás és Kajafás főpapok idején szólt az Úr Jánoshoz, Zakariás fiához a pusztában.

3 Ő pedig bejárta a Jordán egész környékét, és hirdette a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára,

4 ahogyan meg van írva Ézsaiás próféta beszédeinek könyvében: „Kiáltó szava hangzik a pusztában: Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit! Ézs 40,3-5

5 Minden völgyet töltsetek fel, minden hegyet és halmot hordjatok el, legyen a görbe út egyenessé, a göröngyös simává:

6 és meglátja minden halandó az Isten szabadítását.”

7 A sokaságnak tehát, amely kiment hozzá, hogy megkeresztelkedjék, ezt mondta: Ti viperafajzatok! Ki figyelmeztetett titeket, hogy meneküljetek az eljövendő harag elől? Mt 12,34 ; 23,33

8 Teremjetek hát megtéréshez méltó gyümölcsöket, és ne kezdjétek azt mondogatni magatokban: A mi atyánk Ábrahám! Mert mondom nektek, hogy Isten ezekből a kövekből is tud fiakat támasztani Ábrahámnak.

9 A fejsze pedig már a fák gyökerén van: ezért minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágatik és tűzre vettetik.

10 A sokaság pedig megkérdezte tőle: Akkor hát mit tegyünk? ApCsel 2,37

11 János így válaszolt nekik: Akinek két ruhája van, adjon annak, akinek nincs, és akinek van ennivalója, hasonlóan cselekedjék!

12 Vámszedők is mentek hozzá, hogy keresztelje meg őket. Ezek szintén megkérdezték tőle: Mester, mit tegyünk? Mt 21,31-32

13 Nekik ezt mondta: Semmivel se hajtsatok be többet a megszabottnál!

14 Megkérdezték tőle a katonák is: Mi pedig mit tegyünk? Nekik ezt felelte: Senkit ne bántalmazzatok, senkit meg ne zsaroljatok, hanem elégedjetek meg a zsoldotokkal!

15 Mivel a nép reménykedve várakozott, és szívükben mind azt fontolgatták, vajon nem János-e a Krisztus,

16 János így válaszolt mindenkinek: Én vízzel keresztellek titeket, de eljön az, aki erősebb nálam, és én arra sem vagyok méltó, hogy saruja szíját megoldjam: Ő majd Szentlélekkel és tűzzel keresztel titeket,

17 kezében szórólapát lesz, és megtisztítja szérűjét: csűrébe hordja gabonáját, a pelyvát pedig megégeti olthatatlan tűzzel.

18 Sok másra is buzdította őket, és hirdette az evangéliumot a népnek.

19 Amikor pedig megintette Heródes negyedes fejedelmet Heródiásért, a testvére feleségéért, és minden gonosz tettéért, Heródes Mt 14,3-4

20 mindezt még azzal tetézte, hogy börtönbe csukatta Jánost.


Forrás: abibliamindenkie.hu (RÚF)
Napi Ige 2018.06.21.Református Bibliaolvasó Kalauz - Református Kálvin Kiadó
Mózes, később Áron és a papok szerepe volt, hogy megállapítsák egy áldozatról, „kedves illatú” (21.28) és „igen szent”-e (6,10.18.22) vagy pedig „utálatos” (5Móz 17,1). Mi közünk van nekünk mindehhez? Az Újszövetséget olvasva jusson eszünkbe az áldozati törvények gondolatvilága és szóhasználata. Az Újszövetséget gazdagon átszövi az Ószövetség világa, és lelki értelemben használja mindazt, ami itt le van írva. „Éljetek szeretetben, ahogyan Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk áldozati ajándékul, Istennek kedves illatként” (Ef 5,2).
24. úrnapjaHeidelbergi Káté - Református Kálvin Kiadó
62. Jó cselekedetünk miért nem lehet igazsággá vagy annak valamely részévé Isten előtt?
Azért, mert annak az igazságnak, amely Isten előtt megállhat, teljesen tökéletesnek és Isten törvényével minden tekintetben egyezőnek kell lennie.1 Viszont ebben az életben legkiválóbb cselekedeteink is tökéletlenek és bűnnel szennyezettek.2
1Gal 3,10; 5Móz 27,26 • 2Ézs 64,6
63. Hogyhogy nem érdemlünk jó cselekedeteinkért semmit, pedig azokért Isten jutalmat ígért már itt a földön s a jövő életben is?
A jutalmat nem érdem szerint osztja Isten, hanem kegyelemből.
Lk 17,10
64. Nem tesz ez a tanítás könnyelmű és gonosz emberekké?
Nem. Mert lehetetlen, hogy azok, akik igaz hit által Krisztusba vannak oltva, ne teremjék a hálaadás gyümölcseit.
Mt 7,18