Kezdőlap

"Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében,
tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig."
Máté evangéliuma 28,19-20 

Pillanatképek

B í z d  Ú j r a  É l e t e d  K r i s z t u s r a

Aktuális

 • Hirdetések 2019. szeptember 15. (9/17/2019)

  Aki szeretné a Hirdetéseket emailben is megkapni kérjük, jelezze személyesen a Lelkészi hivatalban.

  Alkalmak

  – Ma az Istentisztelet után szeretetvendégséget tartunk
  – Ma 18 órakor is lesz Istentisztelet itt a templomban, ez lesz a Tanévnyitó Istentisztelet Intézményeink a Szőlőskert Református Óvoda és Ady Endre Református Általános Iskola gyermekeinek és az ott dolgozó felnőtteknek. Erre az alkalomra hívjuk a gyülekezetet is, hogy a Fenntartó közösség is jelen legyen ezen az Istentiszteleten. Az Istentisztelet után Szeretetvendégséget is tartunk
  – Kedden 10 órakor Imaóra lesz
  – Szerdán 18 órakor Bibliaóra
  – Csütörtökön 17 órakor lesz Ifjúsági óra
  – Jövő vasárnap, 10 órakor lesz Istentisztelet itt a Templomban, amikor reménységünk szerint meg fogjuk keresztelni Harkai Attila István és felesége Perhócs Petra negyedik gyermekét, Rozina Petrát. Hordozzuk imádságban a keresztelőre készülő családot.
  – Jövő vasárnap, 18 órakor Zenés áhítat lesz, melynek keretében, dr. Jakab Hedvig orgonaművész fogja az orgonánkat megszólaltatni

  Konfirmáció

  Csütörtökön 16 órakor lesz konfirmandus óra azoknak, akik már tavaly is jártak előkészítőre
  – Októbertől, szerdán 16 órakor lesz, majd konfirmandus óra azoknak, akik már legalább hetedik osztályosok és még nem jártak eddig előkészítőre, de szeretnének konfirmálni, kérem, jelentkezzenek a Lelkészi hivatalban

  Felnőtt konfirmáció

  – Többen vannak a vasárnapi igehallgató gyülekezetben olyan felnőttek, akiknek az életében eddig nem történt meg a keresztség, vagy még nem tettek konfirmációi fogadalmat és így nem lehetnek az úrvacsorai közösség tagjai, és nem szerepelhetnek a Választói névjegyzékben sem. Őket hívjuk és várjuk, hogy a konfirmációs tanfolyamra jelentkezzenek. A beszélgetések csütörtökön 18 órakor lesznek. Kérem az érdeklődők jelentkezzenek a Lelkészi hivatalban.

  Jelentkezés az Intézményeinkbe

  Október 1-jéig van lehetőség még átiratkozni az Ady Endre Református Általános Iskolába, illetve beiratkoznia a Szőlőkert Református Óvodába. A Szőlőskert Református Óvodába október 1 után azokat a gyermekeket tudjuk felvenni, akik december 31-ig betöltik 2, 5 életévüket és még nem jártak, másik óvodába.

  Elhunyt

  – Szeptember 2-án életének 83 évében elhunyt Nyakas Ágnes asszonytestvérünk. Temetése szeptember 20-án 13 órakor lesz itt a templomunkban. Isten vigasztalását kérjük Nyakas István presbiterünknek és családjának A Boldog Feltámadás Reménysége Alatt

  Temetés

  – Az elmúlt héten, csütörtökön, szeptember 12-én az Új köztemetőben búcsúztunk Bán Zoltántól, aki a Csokonai utcában lakott és 63 éves korában augusztus 5-én hunyt el. Isten vigasztalását kérjük gyermekeinek és családjának A Boldog Feltámadás Reménysége Alatt. A feltámadás igéit János evangéliumának 14 része alapján hirdettük.
  – Pénteken, szeptember 13-án az Új köztemetőben búcsúztunk Varga Jenő György atyánkfiától, aki a Klapka utcában lakott és augusztus 20-án 77 éves korában hunyt el. Isten vigasztalását kérjük feleségének, leányának és a gyászoló családnak A Boldog Feltámadás Reménysége Alatt. A feltámadás igéit Jelenések könyve 7, 9-17 alapján hirdettük.

  Presbiteri konferencia

  – Köszönöm mindazoknak, akik szombaton a Presbiteri konferencián a vendéglátásban segítettek

  Presbiteri megbeszélés

  – Az Istentisztelet után, a szeretetvendégség közben egy rövid megbeszélésre várjuk a Presbitérium tagjait

  Templomtakarítás

  – Kérjük, hogy akik ezen a héten, pénteken 17 órától részt tudnak venni a templomtakarítás szolgálatában, ők az Istentisztelet után a Lelkészi Hivatalban jelentkezzenek, hogy tudjuk, kikre számíthatunk.
  Köszönjük azoknak, akik az elmúlt héten segítettek a takarításban.

  Lectio: Apostolok cselekedetei: 19, 1-22
  Textus: Apostolok cselekedetei: 19, 9
  Énekek:                     120: 1
  329: 2
  Ker.: Horváth Magor László – Zsoltárok: 120: 1
  Szülők: Horváth László és Varga Zsófia
  134: 3
  Káté: XXXVII. Úrnapja
  1: 1-4
  475: 1-3
  215: 1-2, 6
  261: 1-4

  Igehirdető: Harkai Ferenc

  Délután

  – Szőlőskert Református Óvoda és az Ady Endre Református Általános Iskola Tanévnyitó Istentisztelete
  Lectio: János: 15, 1-8
  Textus: Zsoltárok: 3, 1-9
  Heidelbergi Káté: XXXVII. Úrnapja
  Énekek:                3: 1
  356: 1
  512: 1
  135: 1
  90: 1, 9
  Himnusz

  Igehirdető: Harkai Ferenc

A krónikák második könyve 28

1 Húszéves volt Áház, amikor uralkodni kezdett, és tizenhat évig uralkodott Jeruzsálemben. De nem azt tette, amit ősatyja, Dávid, amit helyesnek lát az Úr,

2 hanem Izráel királyainak az útján járt, sőt istenszobrokat is csináltatott a Baaloknak.

3 Tömjénezett a Ben-Hinnóm-völgyben, és még a fiait is elégette áldozatul azoknak a népeknek az utálatos szokása szerint, amelyeket kiűzött az Úr Izráel fiai elől. 5Móz 18,9-12

4 Áldozott és tömjénezett az áldozóhalmokon, a dombokon és minden zöldellő fa alatt. 1Kir 14,22-23

5 Ezért Arám királyának a kezébe adta őt Istene, az Úr. Megverték, sok foglyot hurcoltak el tőle, és Damaszkuszba vitték őket. Izráel királyának is a kezébe került, és az is nagy vereséget mért rá.

6 Pekah, Remaljá fia ugyanis levágott Júdában egyetlen nap alatt százhúszezer embert, akik mind bátor harcosok voltak, de elhagyták őseik Istenét, az Urat.

7 Zikrí, egy efraimi vitéz pedig meggyilkolta Maaszéját, a király fiát, Azríkámot, a palota felügyelőjét és Elkánát, a király helyettesét.

8 Az izráeliek fogságba vittek honfitársaik közül kétszázezer asszonyt, fiút és leányt. Gazdag zsákmányt is szereztek tőlük, és a zsákmányt elvitték Samáriába.

9 De volt ott az Úrnak egy prófétája, név szerint Ódéd; ez kiment a Samáriához érkező sereg elé, és ezt mondta: Őseitek Istene, az Úr haragra gerjedt Júda ellen, és a kezetekbe adta őket, ti pedig sokat levágtatok közülük eget verő indulatotokban. 3Móz 19,18 ; 2Kir 6,22

10 Ezért most azt gondoljátok, hogy leigázhatjátok a júdaiakat és a jeruzsálemieket, hogy a rabszolgáitok és a rabszolganőitek legyenek, pedig vétkesekké teszitek magatokat ezzel Istenetek, az Úr előtt.

11 Azért most hallgassatok rám: Engedjétek vissza a honfitársaitok közül ejtett foglyokat, különben az Úr izzó haragja fordul ellenetek!

12 Akkor előállt néhány efraimi főember: Azarjá, Jóhánán fia, Berekjá, Mesillémót fia, Jehizkijjá, Sallúm fia és Amászá, Hadlaj fia azokkal szemben, akik a hadjáratból jöttek,

13 és ezt mondták nekik: Ne hozzátok ide a foglyokat, mert amit ti akartok, az a mi vétkünk lesz az Úr előtt, és a mi bűneinket és vétkeinket szaporítja, pedig úgyis sok a vétkünk, és az Úr izzó haragja fenyegeti Izráelt.

14 Otthagyták azért a fegyveresek a foglyokat és a zsákmányt a vezető emberek és az egész gyülekezet előtt.

15 Ekkor a fent nevezett férfiak előálltak, és gondjaikba vették a foglyokat: a mezteleneket mind felöltöztették a zsákmányból, ruhát és sarut, ételt és italt adtak nekik, és bekenték őket olajjal. A gyengéket szamarakon szállították, és elvitték őket honfitársaikhoz Jerikóba, a pálmák városába; azután visszatértek Samáriába.

16 Abban az időben követeket küldött Áház király Asszíria királyához, hogy segítse meg őt.

17 Még az edómiak is betörtek, megverték Júdát, és foglyokat ejtettek,

18 a filiszteusok pedig a Sefélá-alföld városaiban és Júda déli tartományában fosztogattak. Elfoglalták Bét-Semest, Ajjálónt, Gedérótot, Szókót és falvait, Timnát és falvait, Gimzót és falvait, és oda települtek.

19 Bizony, megalázta Júdát az Úr Áház júdai király miatt, mert támogatta az erkölcstelenséget Júdában, és mert az Úr ellen egyre több hűtlenséget követett el.

20 Rátört azért Tiglat-Pileszer, Asszíria királya, és megostromolta ahelyett, hogy támogatta volna.

21 Mert Áház kifosztotta ugyan az Úr házát és a király meg a vezető emberek palotáját, és Asszíria királyának adta, de ez sem segített rajta.

22 De Áház király nyomorúsága idején sem hagyott fel hűtlenségével az Úr iránt.

23 Damaszkusz isteneinek áldozott, akik megverték őt, de ezt mondta: Mivel Arám királyait megsegítik isteneik, ezért nekik áldozom, és így majd engem is megsegítenek! Pedig ezek okozták bukását, és egész Izráelét is!

24 Összeszedte Áház Isten házának a fölszerelését, és összetörette Isten házának a fölszerelését, az Úr háza ajtóit pedig bezáratta. Azután oltárokat csináltatott magának Jeruzsálemben minden utcasarkon.

25 Júda minden egyes városában áldozóhalmokat csináltatott, és más isteneknek tömjénezett. Így bosszantotta ősei Istenét, az Urat.

26 Egyéb dolgai és egész életútja elejétől a végéig meg van írva a Júda és Izráel királyairól szóló könyvben.

27 Azután Áház pihenni tért őseihez, és eltemették őt a fővárosban, Jeruzsálemben, de nem Izráel királyainak a temetőjébe vitték. Utána a fia, Ezékiás lett a király. 2Krón 21,20


Forrás: abibliamindenkie.hu (RÚF)
Az apostolok cselekedetei 20,1-6

1 Miután megszűnt a zavargás, magához hívatta Pál a tanítványokat, bátorította őket, és elköszönve tőlük elindult Makedóniába.

2 Bejárta annak vidékeit, számos beszédben bátorította őket, majd elment Görögországba.

3 Három hónapig maradt ott, mivel azonban a zsidók merényletet terveztek ellene, amikor hajóra akart szállni Szíria felé, úgy döntött, hogy Makedónián át tér vissza.

4 Elkísérte őt a béreai Szópatrosz, Pirrosz fia, a thesszalonikaiak közül pedig Arisztarkhosz és Szekundusz, a derbéi Gájusz és Timóteus, valamint az ázsiai Tikhikosz és Trofimosz. *ázsiai: vö. a 2,9 jegyzetével

5 Ezek előre mentek, és Tróászban vártak ránk.

6 Mi pedig a kovásztalan kenyerek napjai után elhajóztunk Filippiből, és öt nap múlva érkeztünk hozzájuk Tróászba, ahol hét napot töltöttünk.


Forrás: abibliamindenkie.hu (RÚF)
Napi Ige 2019.09.17.Református Bibliaolvasó Kalauz - Református Kálvin Kiadó
„...nem azt tette..., amit helyesnek lát az Úr” (1). Túlságosan sokszor és fájdalmasan visszatérő mondat Izráel történetének áttekintésekor, hogy nem azt cselekedték, ami helyes az Úr szemei előtt. Isten látja és ismeri a nemzedékek tetteit, hűségét vagy hűtlenségét. E mai napon is törekedjem arra, hogy azt tegyem, úgy szóljak, akként viselkedjem, ami helyes Isten előtt. A helyes úton való járás ajándékát kérjük az Úrtól.
37. úrnapjaHeidelbergi Káté - Református Kálvin Kiadó
101. Esküdhetünk-e istenfélő módon is Isten nevére?
Igen, ha a hatóság vagy valamilyen szükség követeli, hogy hiteles tanúvallomásunk mellett és az igazság érdekében esküt tegyünk, mert ezzel Isten dicsőségét és felebarátunk javát szolgáljuk. Isten igéje megengedi az ilyen esküt,1 s az ószövetségi és az újszövetségi szentek is gyakorolták ezt.2
15Móz 6,13; 10,20; Ézs 48,1; Zsid 6,16 • 21Móz 21,24; 31,53–54; Józs 9,15.19; 1Sám 24,23; 2Sám 3,35; 1Kir 1,28–30; Róm 1,9; 2Kor 1,23
102. Szabad-e szentekre vagy más teremtményekre esküdni?
Nem, mert aki törvény előtt esküszik, az Isten nevét hívja segítségül, aki a szívek egyedüli vizsgálója, hogy ő tanúskodjék az igazság mellett, és büntessen meg, ha hamisan esküszöm.1 Ez a megtiszteltetés teremtményt nem illet meg.2
12Kor 1,23 • 2Mt 5,34–36; Jak 5,12