Kezdőlap

"Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében,
tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig."
Máté evangéliuma 28,19-20 

Pillanatképek

B í z d  Ú j r a  É l e t e d  K r i s z t u s r a

Aktuális

 • Hirdetések 2019. augusztus 18. (8/19/2019)

  Aki szeretné a Hirdetéseket emailben is megkapni kérjük, jelezze személyesen a Lelkészi hivatalban.

  Alkalmak

  – Szerdán 18 órakor lesz Bibliaóra
  – Jövő vasárnap, 10 órakor lesz Istentisztelet itt a Templomban, amikor reménységünk szerint meg fogjuk keresztelni Tenke Máté presbiter és felesége Molnár Eszter harmadik gyermekét, Sebestyént. Hordozzuk imádságban a keresztelőre készülő családokat.

  Állások

  – Az általunk fenntartott Ady Endre Református Általános Iskolában az elmúlt héten váratlanul kilépett két tanító ezért most szükséges egy kis átszervezés. Most emiatt is várjuk új tanítók jelentkezését. Aki szívesen tanítana református iskolában, az a Lelkészi hivatalban, vagy az Iskolában érdeklődhet.

  Augusztus 20.

  – Kedden augusztus 20-án 18 órakor a Nyugdíjas ház kertjében lesz Kispest városának megemlékezése az államalapítás emlékére. Ezen az alkalmon el fogjuk helyezni az Egyházközség, a Szőlőskert Református Óvoda és az Ady Endre Általános Iskola koszorúját is, szeretettel hívunk mindenkit a részvételre.

  Külmisszió támogatása

  – Szatmári Alexandra, aki a Timóteus társaságban végez szolgálatot, kérte támogatásunkat. Firenzébe készül, hogy ott az egyetemisták között tegyen bizonyságot Jézus Krisztusról. Ehhez a szolgálathoz kéri imádságunkat és anyagi támogatásunkat. Aki erről bővebben szeretne hallani, a templomban kaphat szórólapot vagy a Lelkészi hivatalban érdeklődhet, ahol ifjú testvérünk elérhetőségét is megkaphatja egy személyes találkozó egyeztetésére, ahol még bővebben hallhat erről a szolgálatról.

  Elhunyt

  – Július 31-én elhunyt 74 éves korában Vass Anna Mária asszonytestvérünk, aki Bécsben élt, és temetése is ott lesz augusztus 20-án. Leánya és az ő családja Egyházközségünk tagjai, hordozzuk imádságban gyászoló testvéreinket.

  Templomtakarítás

  – Kérjük, hogy akik ezen a héten, pénteken 17 órától részt tudnak venni a templomtakarítás szolgálatában, ők az Istentisztelet után a Lelkészi Hivatalban jelentkezzenek, hogy tudjuk, kikre számíthatunk.
  Köszönjük azoknak, akik az elmúlt héten segítettek a takarításban.

  Lectio: Apostolok cselekedetei: 8, 51-60
  Textus: Apostolok cselekedetei: 8, 1-3 és 11, 19-26
  Énekek: 156
  Káté: XXXIII. Úrnapja
  65: 1-3
  370: 1
  435: 1-2 (210. dallamára)
  447: 1-2
  Úrvacsora alatt: 436, 459, 460, 461
  Igehirdető: Harkai Ferenc

A krónikák első könyve 28

1 Dávid összegyűjtötte Jeruzsálembe Izráel összes főemberét, a törzsek vezetőit, a király szolgálatára álló csapatok parancsnokait, az ezredeseket, a századosokat, a király és fiai minden vagyonának és jószágának a kormányzóit, az udvarnokokkal, a testőrökkel és az összes kiváló vitézzel együtt. 1Krón 23,1-2

2 Ekkor fölállt Dávid király, és így szólt: Hallgassatok meg, testvéreim és népem! Én magam szerettem volna házat építeni az Úr szövetségládájának, Istenünk lába zsámolyának az elhelyezésére. Elő is készítettem az építést. 1Krón 17,1-14 ; 22,6-10 ; Zsolt 99,5 ; 132,7

3 De Isten így szólt hozzám: Nem építhetsz házat az én nevem tiszteletére, mert háborúskodó ember voltál, és sok vért ontottál. 1Kir 5,17

4 Mégis engem választott ki Izráel Istene, az Úr atyám egész háza népéből, hogy Izráel királya legyek mindvégig. Mert Júdát választotta ki a fejedelemségre, Júda házából pedig az én atyám háza népét, apámnak a fiai között pedig bennem telt öröme, hogy egész Izráel királyává tegyen. 1Móz 49,10 ; 1Sám 16,1-13 ; 1Krón 5,2 ; 11,1-3

5 Valamennyi fiam közül – pedig az Úr sok fiút adott nekem – Salamon fiamat választotta ki, hogy ő üljön az Úr királyságának a trónjára Izráelben. 1Kir 1,30 ; 1Krón 17,14 ; 23,1 ; 29,1

6 És ezt mondta nekem: Fiad, Salamon építi majd föl házamat és udvaraimat, mert kiválasztottam őt, hogy fiam legyen, én pedig atyja leszek. 2Sám 7,13-16

7 Örökre megszilárdítom királyságát, ha állhatatosan teljesíti parancsolataimat és törvényeimet, ahogyan eddig tette.

8 Most azért egész Izráelnek, az Úr gyülekezetének a szeme láttára és Istenünk füle hallatára mondom: Tartsátok meg és kutassátok Isteneteknek, az Úrnak minden parancsolatát, hogy birtokotokban maradjon ez a jó föld, és örökségül hagyhassátok utódaitokra örökre! 5Móz 28

9 Te pedig, fiam, Salamon, ismerd meg atyád Istenét, és szolgálj neki teljes szívvel és készséges lélekkel, mert megvizsgál az Úr minden szívet, és megismer minden szándékot és indulatot. Ha keresed, megtalálhatod. De ha elhagyod őt, akkor félreállít téged végleg. 5Móz 4,29 ; Jer 29,13-14 ; 2Krón 15,2 ; 24,20

10 Lásd meg azért, hogy téged választott ki az Úr, hogy házat építs szentélyül. Légy hát erős, és készítsd el! 1Krón 22,13.16

11 Akkor átadta Dávid a fiának, Salamonnak a csarnoknak és épületeinek, a kincstárnak, a felső szobáknak, a belső szobáknak és az engesztelés helyének a tervrajzát, 2Móz 25,9

12 mindazét, amit a Lélek adott neki: az Úr háza udvarainak és körös-körül valamennyi kamrának meg az Isten háza kincstárainak és a szent ajándékok kincstárainak a tervrajzát, 2Móz 35,31

13 továbbá a papok és léviták beosztásának, az Úr házában végzendő istentisztelet minden teendőjének és az Úr házában szükséges összes istentiszteleti fölszerelésnek a tervezetét.

14 Minden egyes istentiszteleti aranyeszközt az arany súlymértéke szerint, minden egyes istentiszteleti ezüsteszközt pedig annak súlymértéke szerint adott meg. 1Krón 29,2-5 ; 2Krón 4,7-22

15 Ugyanígy az arany lámpatartók és aranymécsesek súlyát, minden egyes lámpatartónak és mécseseiknek a súlya szerint; az ezüst lámpatartóknál is a lámpatartó és mécsesei súlya szerint, a különböző lámpatartók rendeltetése szerint.

16 Megadta, hogy mennyi legyen az arany súlya a sorba rakott kenyerek asztalánál asztalonként és az ezüsté az ezüstasztaloknál;

17 továbbá a villákhoz, hintőedényekhez és kancsókhoz való színaranynak meg az aranykelyheknek a súlyát kelyhenként meg az ezüstkelyheknek a súlyát kelyhenként,

18 az illatáldozati oltárhoz szükséges tiszta arany súlyát, az aranykerúbok kocsijának a tervrajzát, akik kiterjesztett szárnyakkal befedték az Úr szövetségládáját. 2Móz 25,18-20 ; 2Krón 5,7-8

19 Minderre, a tervrajzban előírt valamennyi munkára az Úr kezéből származó írás oktatott ki engem. 2Móz 24,12 ; 25,8

20 Ezek után Dávid azt mondta fiának, Salamonnak: Légy erős és bátor, és fogj hozzá! Ne félj, és ne rettegj, mert az Úristen, az én Istenem veled van, nem hagy cserben és nem hagy el, amíg be nem fejezed mindazt a munkát, amely az Úr házában végzett szolgálathoz szükséges. 5Móz 31,6 ; Józs 1,5-9 ; 1Krón 22,13.16

21 Nézd, itt vannak a papok és a léviták csapatai az Isten házában végzendő mindenféle szolgálatra. Veled vannak, készen bármilyen munkára, értenek mindenféle szolgálathoz. A vezetők meg az egész nép is mindenben a rendelkezésedre áll! 2Móz 35,10 ; 1Krón 22,15.17-19


Forrás: abibliamindenkie.hu (RÚF)
Az apostolok cselekedetei 11,27-30

27 Ezekben a napokban próféták jöttek le Jeruzsálemből Antiókhiába.

28 Előállt egyikük, név szerint Agabosz, és a Lélek által megjövendölte, hogy nagy éhínség lesz az egész földön. Ez be is következett Klaudiusz idejében. *Claudius, római császár ApCsel 21,10

29 A tanítványok pedig valamennyien elhatározták, hogy aszerint, amint kinek-kinek módjában áll, valami segítséget küldenek a Júdeában lakó testvéreknek.

30 Ezt meg is tették, és elküldték Barnabással és Saullal a gyülekezet elöljáróihoz.


Forrás: abibliamindenkie.hu (RÚF)
Napi Ige 2019.08.19.Református Bibliaolvasó Kalauz - Református Kálvin Kiadó
„...ismerd meg atyád Istenét, és szolgálj neki teljes szívvel és készséges lélekkel, mert megvizsgál az Úr minden szívet, és megismer minden szándékot és indulatot. Ha keresed, megtalálhatod. De ha elhagyod őt, akkor félreállít téged végleg” (9). De jó lenne, ha minden keresztyén szülő ilyen tanáccsal látná el gyermekeit. Dávid, az idős édesapa és sokan mások ezt tették. Most rajtunk a sor! Attól függetlenül, hogy idősek vagy fiatalok vagyunk, neveljük így gyermekeinket. Imádkozzunk a szülőkért, hogy fontosnak tartsák Isten félelmében nevelni gyermekeiket!
33. úrnapjaHeidelbergi Káté - Református Kálvin Kiadó
88. Hány részből áll az igazi bűnbánat, vagyis az ember megtérése?
Kettőből: az óember megöldökléséből és az új ember megelevenítéséből.
Róm 6,4–6; Ef 4,22–24; Kol 3,5–10; 1Kor 5,7
89. Mi az óember megöldöklése?
Az, hogy bűneinket szívből fájlaljuk, egyre jobban gyűlöljük és kerüljük azokat.
Róm 8,13; Jóel 2,13
90. Mi az új ember megelevenítése?
Istenben való szívbeli öröm Krisztus által,1 és az Isten akarata szerinti jó cselekedetekben gyönyörködő szeretet.2
1Róm 5,1; 14,17; Ézs 57,15 • 2Róm 6,10–11; Gal 2,20
91. Melyek a jó cselekedetek?
Csak azok, amelyek igaz hitből fakadnak,1 Isten törvényének megfelelnek2 és az ő dicsőségére történnek;3 nem pedig azok, amiket mi tartunk jónak, vagy amelyek emberi meghagyáson alapulnak.4
1Róm 14,23 • 21Sám 15,22; Ef 2,10 • 31Kor 10,31 • 45Móz 13,1; Ez 20,18–19; Ézs 29,13; Mt 15,9
92. Hogyan szól Isten törvénye?
Megszólalt Isten, és ezeket az igéket mondta: Első parancsolat: „Én, az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Ne legyen más istened rajtam kívül!” Második parancsolat: „Ne csinálj magadnak semmiféle istenszobrot azoknak a képmására, amik fenn az égben, lenn a földön, vagy a föld alatt a vízben vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én, az Úr, a te Istened féltőn szerető Isten vagyok! Megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat is harmad- és negyedízig, ha gyűlölnek engem. De irgalmasan bánok ezerízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják parancsolataimat.” Harmadik parancsolat: „Ne mondd ki hiába Istenednek, az Úrnak a nevét, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül, ha valaki hiába mondja ki a nevét!” Negyedik parancsolat: „Emlékezzél meg a szombat napjáról, és szenteld meg azt! Hat napon át dolgozz, és végezd mindenféle munkádat! De a hetedik nap a te Istenednek, az Úrnak szombatja. Semmiféle munkát ne végezz azon, se te, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgálód, se állatod, se a kapuidon belül tartózkodó jövevény. Mert hat nap alatt alkotta meg az Úr az eget, a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megpihent. Azért megáldotta és megszentelte az Úr a szombat napját.” Ötödik parancsolat: „Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet Istened, az Úr ad neked!” Hatodik parancsolat: „Ne ölj!” Hetedik parancsolat: „Ne paráználkodj!” Nyolcadik parancsolat: „Ne lopj!” Kilencedik parancsolat: „Ne tanúskodj hamisan felebarátod ellen!” Tizedik parancsolat: „Ne kívánd felebarátod házát! Ne kívánd felebarátod feleségét, se szolgáját, se szolgálóját, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a felebarátodé!”
2Móz 20,1–17; 5Móz 5,6–21