Kezdőlap

"Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében,
tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig."
Máté evangéliuma 28,19-20 

Pillanatképek

B í z d  Ú j r a  É l e t e d  K r i s z t u s r a

Aktuális

 • Hirdetések 2018. május 21. (5/21/2018)

  Aki szeretné a Hirdetéseket emailben is megkapni, jelezze kérését a Lelkészi hivatalban.

  Konfirmáció

  – A mai napon konfirmációi fogadalmat tett: Kovácsné Nagy Adrienn Melinda, dr. Mechler András, Molnár Eszter és Soproni János.

  Alkalmak

  – Kedden 10 órakor Imaóra lesz.
  – Szerdán 18 órakor Bibliaóra lesz.
  – Csütörtökön 17 órától lesz Ifjúsági óra a Gyülekezeti Házban.
  – Csütörtökön 19 órakor Fiatal felnőttek Bibliaórája lesz.
  – Jövő vasárnap 10 órakor lesz Istentisztelet itt a Templomban, a gyermekek az igehirdetés előtt kimehetnek a Gyülekezeti házba gyermekistentiszteletre. Reménységünk szerint jövő vasárnap a keresztség sákramentumát is ki fogjuk szolgáltatni: Böröczky Norbert és felesége Katona Katalin egyháztagjaink első gyermekét Richárdot és Marton András és felesége Ulinec Marianna presbiter házaspár második gyermekét Pétert fogjuk megkeresztelni, hordozzuk imádságban a keresztelőre készülő családokat.
  Jövő vasárnap, május 27-én a Református Zenei Fesztivál keretében ÜNNEPI ZENÉS ISTENTISZTELETünk lesz: a Nagykőrösi Arany János Református Gimnázium szolgálatával, akiket Ecsedi Péter fog vezényelni.
  Jövő vasárnap szeretnénk a kórus tagjait is megvendégelni, ezért Szeretetvendégséget fogunk tartani. Kérem, hogy aki szívesen segít az előkészületben már fél 9-re jöjjön, hogy a vendégeinket is rendben tudjuk fogadni.
  – Jövő vasárnap 18 órakor is lesz Istentisztelet.

  Énekkari próba

  – Ezen a héten az énekkar pénteken, a próba helyett a IX. kerületi Bakáts téren 21 órakor kezdődő Zsoltáros fáklyásmeneten vesz részt.

  Szeretettel várjuk az új tagokat is az énekkarba!

  Konfirmáció – hittanoktatás

  – Első évesek konfirmandus órája szerdán 16 órakor lesz.
  – A gyermekeknek a gyülekezeti hittanórák a héten a megszokott rendben lesznek.

  Temetés

  – 2018. április 21-én, 61 éves korában hunyt el Martincsák Éva asszonytestvérünk, aki a Rákóczi utcában lakott, az elmúlt héten május 16-án, szerdán búcsúztunk tőle a Kispesti temetőben. Isten vigasztalását kérjük édesapjának és a gyászoló családnak és a gyászoló gyülekezetnek A Boldog Feltámadás reménysége alatt.

  Szeretethíd

  – Május 25-én és 26-án Egyházközségünk is jelentkezett a Református Szeretetszolgálat Szeretethíd című programjára, amikor a református közösségek környezetükben végeznek jótékonysági tevékenységeket: takarítás, karbantartás.
  A mi tervünk, hogy 26-án, szombaton az Ady Endre Református Iskolában tartanánk egy kis szépítő szolgálatot festéssel, mázolással, takarítással.
  Találkozó 9 órakor az iskola Nagysándor József utcai bejáratánál a két épület között.
  Azoknak, akik eddig mintegy 40-en jelentkeztek a programra még a hét második felében egy részletesebb tájékoztatót fogunk küldeni. Természetesen, ha valaki eddig nem jelentkezett őt is szívesen látjuk.

  Református Zenei Fesztivál

  – Május 24-től 27-ig kerül megrendezésre ebben az esztendőben a Református Zenei Fesztivál.
  Idén is nagyon sok program lesz, amelynek egyik része, hogy nálunk is lesz egy vendégkórus vasárnap.
  Pénteken idén is megrendezésre kerül a Zsoltáréneklő felvonulás 21 órakor: a Bakáts tértől a Kálvin térig, amin az elmúlt években többen is részt vettünk, idén is biztatom a testvéreket, hogy találkozzunk ezen az alkalmon.
  A többi programról a www.rzf.reformatus.hu oldalon, illetve a Templom kijáratánál levő programfüzetből lehet információt kapni.

  Templomtakarítás

  – Kérjük, hogy akik ezen a héten pénteken 17 órától részt tudnak venni a templomtakarítás szolgálatában, ők az Istentisztelet után a Lelkészi Hivatalban jelentkezzenek, hogy tudjuk, kikre számíthatunk.
  Köszönöm azoknak, akik az elmúlt héten segítettek a takarításban.

  Délelőtt

  Lectio: Apostolok cselekedetei: 2, 36-47
  Textus: Róma: 8, 31-39
  Énekek:135: 1
  375: 1-7
  373: 1, 4
  373: 5-6
  373: 7-8
  435: 1-2 (210. dallamára)
  Úrvacsora alatt: 436, 458, 459, 460
  447: 1-2​
  Igehirdető: Harkai Ferenc

A királyok második könyve 9

1 Elizeus próféta magához hívott egy prófétatanítványt, és ezt mondta neki: Övezd fel derekadat, vedd kezedbe ezt az olajoskorsót, és menj el Rámót-Gileádba!

2 Amikor odaérkezel, keresd meg Jéhút, Jósáfát fiát, Nimsí unokáját! Menj oda, hívasd ki a társai közül, és vezesd be a legbelső szobába!

3 Azután fogd az olajoskorsót, önts olajat a fejére, és mondd: Így szól az Úr: Fölkentelek téged Izráel királyává! Azután nyisd ki az ajtót, és fuss el, ne késlekedj! 1Kir 19,16

4 El is ment az ifjú, az ifjú próféta Rámót-Gileádba.

5 Amikor odaért, a haderő parancsnokai éppen együtt voltak. Ő így szólt: Beszédem van veled, parancsnok! Jéhú megkérdezte: Melyikünkkel? Ő így felelt: Teveled, parancsnok!

6 Ekkor fölkelt, és bement a házba, amaz pedig olajat öntött a fejére, és ezt mondta neki: Így szól az Úr, Izráel Istene: Fölkentelek téged az Úr népének, Izráelnek a királyává!

7 Irtsd ki a te urad, Aháb háza népét! Így állok bosszút Jezábelen szolgáimnak, a prófétáknak a véréért és az Úr minden szolgájának a véréért. 1Kir 21,21-24 ; 1Kir 18,4 ; 21,13 ; Jel 19,2

8 Elpusztul Aháb egész háza népe, mert kiirtom Izráelből Aháb férfiutódait, apraját-nagyját. 2Kir 10,11

9 Olyanná teszem Aháb házát, mint Jeroboámnak, Nebát fiának a házát meg Baasának, Ahijjá fiának a házát. 1Kir 15,29 ; 16,3.11

10 Jezábelt pedig a kutyák eszik meg a jezréeli birtokán, és nem fogják eltemetni! Ezután kinyitotta az ajtót, és elfutott.

11 Amikor Jéhú kiment urának embereihez, azok megkérdezték tőle: Rendben van minden? Mit akart tőled ez a bolond? Ő így felelt nekik: Ti is ismeritek az ilyen fecsegőket.

12 De ők azt mondták: Ne beszélj mellé, mondd csak el nekünk! Erre ő ezt mondta: Ilyesfélét mondott nekem: Így szól az Úr: Fölkentelek téged Izráel királyává!

13 Akkor mindnyájan sietve fogták a ruhájukat, leterítették elé a lépcsőre, azután megfújták a kürtöket, és ezt kiáltották: Jéhú a király!

14 Így szőtt összeesküvést Jéhú, Jósáfát fia, Nimsí unokája Jórám ellen. Jórám egész Izráellel együtt Rámót-Gileádot védte Hazáéllel, Arám királyával szemben. 2Kir 8,28-29

15 Majd visszatért Jórám király, hogy Jezréelben gyógyíttassa a sebeit, amelyeket az arámok ejtettek rajta, amikor Hazáél, Arám királya ellen harcolt. Jéhú pedig ezt mondta: Ha velem vagytok, egyetlen szökevény sem juthat ki a városból, nehogy hírt vigyen Jezréelbe!

16 Ekkor Jéhú harci kocsijára szállt, és elment Jezréelbe, mert ott feküdt Jórám. Ahazjá, Júda királya is odament, hogy meglátogassa Jórámot.

17 A Jezréel tornyában álló őrszem meglátta Jéhú közeledő csapatát, és így kiáltott: Egy csapatot látok! Jórám ezt parancsolta: Keríts egy lovast, küldd eléjük, hogy kérdezze meg, békés-e a szándékuk!

18 A lovas elébe ment, és ezt mondta: Azt kérdezi a király, hogy békés-e a szándékotok. Jéhú így felelt: Mit törődsz te a békés szándékkal? Állj mögém! Az őrszem jelentette, hogy a küldött odaért hozzájuk, de nem tért vissza.

19 Elküldött akkor egy másik lovast. Amikor odaért hozzájuk, az is ezt mondta: Azt kérdezi a király, hogy békés-e a szándékotok. Jéhú így felelt: Mit törődsz te a békés szándékkal? Állj mögém!

20 Az őrszem jelentette: Ez is odaért hozzájuk, de nem tért vissza. De aki jön, az úgy hajt, ahogyan Jéhú, Nimsí unokája szokott; éppolyan eszeveszetten hajt.

21 Akkor Jórám megparancsolta, hogy fogjanak be. Amikor befogtak a harci kocsijába, kivonult Jórám, Izráel királya és Ahazjá, Júda királya, mindegyik a maga harci kocsiján. Kivonultak Jéhú elé, és a jezréeli Nábót birtokán találkoztak vele. 1Kir 21

22 Amikor Jórám meglátta Jéhút, ezt kérdezte: Békés-e a szándékod, Jéhú? De ő így felelt: Hogy lehetne békés, amíg anyádnak, Jezábelnek paráznasága és sok varázsolgatása tart?! 5Móz 18,10 ; 1Kir 16,31-33

23 Ekkor Jórám megpróbált elmenekülni. Fordultában még odakiáltotta Ahazjának: Árulás, Ahazjá!

24 Jéhú azonban kezébe kapta az íját, és hátba lőtte Jórámot úgy, hogy a szívén át elöl kijött a nyílvessző, és ő összerogyott a harci kocsiján.

25 Jéhú ezt mondta tisztjének, Bidkarnak: Vedd föl, és dobd oda a jezréeli Nábót birtokára! Mert emlékezz vissza, hogy amikor én és te együtt követtük harci kocsin az apját, Ahábot, ezt a vészes jövendölést jelentette ki róla az Úr: 1Kir 21,19.23.29

26 „Bizony láttam, amikor kiontották Nábótnak és fiainak a vérét, így szól az Úr, azért megfizetek neked ezen a birtokon, így szól az Úr!” Most azért vedd fel, és dobd erre a birtokra, az Úr szava szerint!

27 Amikor Ahazjá, Júda királya ezt látta, megpróbált Bét-Haggán felé elmenekülni, de Jéhú üldözőbe vette, és megparancsolta, hogy őt is öljék meg. Meg is sebesítették a harci kocsiján a Gúr-hágónál, Jibleám mellett. Elmenekült Megiddóba, de ott meghalt.

28 Emberei elvitték harci kocsiján Jeruzsálembe, és eltemették sírjába ősei mellé, Dávid városában.

29 Ahazjá Jórámnak, Aháb fiának tizenegyedik évében lett Júda királya.

30 Azután Jéhú megérkezett Jezréelbe. Amikor Jezábel ezt meghallotta, kifestette a szemét, feldíszítette a haját, és úgy ült ki az ablakba.

31 Amikor Jéhú bement a kapun, Jezábel ezt kérdezte: Békés-e a szándékod, Zimrí, uradnak gyilkosa? 1Kir 16,8-10

32 Ő pedig fölnézve az ablakra így szólt: Ki az, aki velem tart? Akkor kitekintett két-három udvarnok.

33 Ő megparancsolta: Dobjátok le! Le is dobták, úgyhogy vére a falra fröccsent meg a lovakra, amelyekkel áthajtott velük rajta.

34 Jéhú pedig bement, és miután evett és ivott, ezt mondta: Nézzetek utána ennek az átkozottnak, és temessétek el, mert mégiscsak egy király leánya volt! 1Kir 16,31

35 De amikor odamentek, hogy eltemessék, nem találtak belőle mást, csak a koponyáját, a lábait és a két kézfejét.

36 Visszatértek, és jelentették neki, mire ő ezt mondta: Az Úr igéje ez, amelyet kijelentett szolgája, a tisbei Illés által: „A kutyák eszik meg Jezábel testét a jezréeli birtokon. 1Kir 21,23

37 És olyan lesz Jezábel holtteste a jezréeli birtokon, mint a trágya a mezőn; nem mondják meg róla, hogy ez volt Jezábel.”


Forrás: abibliamindenkie.hu (RÚF)
Pál levele a rómaiakhoz 9,6-13

6 Nem mintha Isten igéje erejét vesztette volna. Mert nem tartoznak mind Izráelhez, akik Izráeltől származnak,

7 és nem mindnyájan Ábrahám gyermekei, akik az ő utódai, hanem amint meg van írva: „Aki Izsáktól származik, azt fogják utódodnak nevezni.” 1Móz 21,12

8 Azaz nem a testi származás szerinti gyermekek Isten gyermekei, hanem az ígéret gyermekei számítanak az ő utódainak. Jn 8,31-44

9 Mert így szól az ígéret: „Abban az időben eljövök, és fia lesz Sárának.” 1Móz 18,10

10 Sőt, Rebeka esetében még inkább, aki egy férfitól fogant fiakat, Izsáktól, a mi atyánktól.

11 Amikor ugyanis még meg sem születtek gyermekei, és nem tettek semmi jót vagy rosszat, de hogy Istennek az ő kiválasztáson alapuló elhatározása érvényesüljön,

12 nem a cselekedetek alapján, hanem az elhívó akarata szerint, már akkor megmondatott Rebekának, hogy „a nagyobbik fog szolgálni a kisebbiknek”, 1Móz 25,23

13 amint meg van írva: „Jákóbot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem.” Mal 1,2-3


Forrás: abibliamindenkie.hu (RÚF)
Napi Ige 2018.05.23.Református Bibliaolvasó Kalauz - Református Kálvin Kiadó
...az ígéret gyermekei számítanak az ő utódainak” (8). Ábrahám és Sára történetéből is látjuk, hogy nem az számít, hogy mi mit gondolunk és hiszünk, hanem az, hogy Isten mit mond, mit akar, és valóban tőle van-e egy ígéret. Senki nem bírálhatja, és igazán senki sem érti Isten szuverén döntését. Az az üdvösségre kiválasztott, aki a kiválasztást elfogadja, arra igent mond, és megérti, hogy minden Istentől van.
20. úrnapjaHeidelbergi Káté - Református Kálvin Kiadó
53. Mit hiszel a Szentlélekről?
Hiszem először, hogy ő valóságos és örök Isten az Atyával és a Fiúval.1 Másodszor, hogy ő nekem is adatott,2 engem igaz hit által Krisztusnak és Krisztus minden jótéteményeinek részesévé tesz,3 vigasztal,4 és velem marad örökké.5
11Móz 1,2; Ézs 48,16; 1Kor 3,16; 6,19; ApCsel 5,3–4 • 2Mt 28,19; 2Kor 1,21–22 • 3Gal 3,14; 1Pt 1,2; 1Kor 6,17 • 4ApCsel 9,31 • 5Jn 14,16; 1Pt 4,14