Kezdőlap

"Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében,
tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig."
Máté evangéliuma 28,19-20 

Pillanatképek

B í z d  Ú j r a  É l e t e d  K r i s z t u s r a

Aktuális

 • Felhívás (6/1/2019)

  Kedves Testvérek!

  A Szőlőskert Református Óvodába járó gyermekek beadtak egy pályázatot, amelyre az alábbi linkre kattintva a következő képen lehet szavazni:

  1.Linkre kattintás: https://www.dm-egyuttegymasert.hu/hu/nap-gyermekei/palyazatok/
  2. beírni a megjelenő keresőbe: szőlőskert
  3. meg kell nyomni az enter billentyűt

  Ha miénk lenne a legtöbb szavazat 1.000.000.- forintot is nyerhetnénk, udvari játékokra!
  Segítségeket köszönöm, életükre és szolgálatukra Isten áldását kérem!
  Szeretettel: Harkai Ferenc lelkipásztor

 • Hirdetések 2019. július 14. (7/15/2019)

  Aki szeretné a Hirdetéseket emailben is megkapni kérjük, jelezze személyesen a Lelkészi hivatalban.

  A Csendes hetek résztvevői köszönik a gyülekezet támogatását.
  A Csendes hetek beszámolóit ide kattintva lehet elolvasni.

  Alkalmak

  – Szerdán 18 órakor lesz Bibliaóra
  – Jövő vasárnap, 10 órakor lesz Istentisztelet itt a Templomban, amikor reménységünk szerint meg fogjuk keresztelni Erdődy Péter és Orbán Renáta Márta kisfiát, Gábort és Tóth Tamás és felesége Pacurar Henriette kislányát, Alexát. Hordozzuk imádságban a keresztelőre készülő családokat.

  Temetés

  – Július 8-án, hétfőn búcsúztunk az Új Köztemetőben Béres Józseftől, aki a Batthyány utcában lakott és életének 85. évében hunyt el június 17-én.
  Isten vigasztalását kérjük feleségének, lányainak és a gyászoló családnak A Boldog Feltámadás Reménysége Alatt.

  Templomtakarítás

  – Kérjük, hogy akik ezen a héten, pénteken 17 órától részt tudnak venni a templomtakarítás szolgálatában, ők az Istentisztelet után a Lelkészi Hivatalban jelentkezzenek, hogy tudjuk, kikre számíthatunk.
  Köszönjük azoknak, akik az elmúlt héten segítettek a takarításban.

  Lectio: Márk: 15, 42-47
  Textus: Márk: 15, 43
  Énekek:135: 1
  Káté: XVI. Úrnapja
  312: 1-4
  358: 1-2
  434: 1
  134: 1-3
  Igehirdető: Harkai Ferenc

A bírák könyve 20,29-48

29 Izráel ezután csapatokat állított lesbe Gibea körül.

30 Majd fölvonultak Izráel fiai a benjáminiak ellen a harmadik napon, és csatarendbe álltak Gibeánál, mint azelőtt.

31 A benjáminiak is kivonultak a néppel szembe, és elszakadtak a várostól. Megint elkezdték vágni a népet, mint azelőtt, és halálra sebeztek mintegy harminc izráeli embert a nyílt mezőn és az országutakon, amelyek közül az egyik Bétel felé, a másik Gibea felé vezet.

32 A benjáminiak már ezt gondolták: Megint megverjük őket, mint először! De Izráel fiai előre megbeszélték: Futamodjunk meg, és szakítsuk el őket így a várostól, ki az országutakra!

33 Ezért az izráeli férfiak mind elhagyták állásaikat, de Baal-Támárnál újra csatarendbe álltak. A lesben álló izráeliek pedig előtörtek állásaikból Gibea közelében,

34 és egészen Gibea elé nyomultak, tízezer válogatott harcos, egész Izráelből. Akkor kemény csata kezdődött, és a benjáminiak nem tudták, hogy milyen veszedelem szakadt is rájuk.

35 Az Úr ugyanis vereséget mért Benjáminra Izráel előtt, és Izráel fiai azon a napon a benjáminiak közül huszonötezer-egyszáz embert pusztítottak el, akik a kardforgatásban mind jártasak voltak.

36 Amikor a benjáminiak látták, hogy vereséget szenvedtek, az izráeliek teret engedtek a benjáminiaknak, bízva azokban, akiket lesbe állítottak Gibeánál.

37 A lesben állók pedig sietve betörtek Gibeába; benyomultak a lesben állók, és kardélre hányták az egész várost.

38 Az izráeliek abban állapodtak meg a lesben állókkal, hogy azok majd füstjelet adnak a városból.

39 Amikor tehát az izráeliek meghátráltak a csata közben, és Benjámin elkezdte vágni őket, és halálra sebzett az izráeliek közül mintegy harminc embert, és már ezt gondolták: Nagyon megverjük őket, mint az első ütközetben! –

40 akkor felszállt a füst a városból. A benjáminiak hátrafordulva látták, hogy a város lángjai már az égig érnek.

41 Erre az izráeliek megfordultak, a benjáminiak pedig megrémültek, mert látták, hogy rájuk szakadt a veszedelem.

42 Ekkor az izráeliek elől a pusztába vezető út felé fordultak, de a harc ott is utolérte őket, és a városból jövők is pusztították a két tűz közé szorult népet.

43 Bekerítették Benjámint, üldözték és tiporták őket pihenés nélkül, egészen messze, Gibeától napkelet felé.

44 Így esett el tizennyolcezer benjámini ember, csupa vitéz férfi.

45 Ekkor irányt változtattak, és a puszta felé menekültek, a Rimmón-sziklához. De még az országutakon is levágtak ötezer embert. Utánuk nyomultak egészen Gidómig, és megint levágtak közülük kétezer embert.

46 Azon a napon tehát Benjáminból összesen huszonötezer kardforgatásban jártas ember esett el, csupa vitéz férfi.

47 Azután hatszáz férfi más irányba fordult, és elmenekült a pusztába, a Rimmón-sziklához, és ott maradtak a Rimmón-sziklánál négy hónapig.

48 Az izráeliek pedig újra a benjáminiak ellen fordultak, és kardélre hányták a városban lakó embereket, állatokat: mindent, amit csak találtak. Az ott található városokat is mind lángba borították. 1Móz 34,25-29 ; 5Móz 13,13-19


Forrás: abibliamindenkie.hu (RÚF)
Az apostolok cselekedetei 2,29-36

29 Testvéreim, férfiak! Hadd szóljak nektek nyíltan ősatyánkról, Dávidról: meghalt, eltemették, és sírja is nálunk van mind a mai napig.

30 De próféta volt, és tudta, hogy Isten esküvel fogadta neki, hogy véréből valót ültet a trónjára, 2Sám 7,12 ; Zsolt 132,11

31 ezért előretekintve, a Krisztus feltámadásáról mondta azt, hogy nem marad a holtak hazájában, és teste sem lát elmúlást.

32 Ezt a Jézust támasztotta fel az Isten, aminek mi valamennyien tanúi vagyunk.

33 Miután tehát felemeltetett az Isten jobbjára, és megkapta az Atyától a megígért Szentlelket, kitöltötte ezt, amint látjátok is, halljátok is. Ez 36,27

34 Mert nem Dávid ment fel a mennyekbe, hiszen ő maga mondja: „Így szól az Úr az én Uramhoz: Ülj a jobb kezem felől, Zsolt 110,1

35 míg ellenségeidet lábad zsámolyává nem teszem.”

36 Tudja meg tehát Izráel egész háza teljes bizonyossággal, hogy Isten Úrrá és Krisztussá tette őt: azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek. Fil 2,11


Forrás: abibliamindenkie.hu (RÚF)
Napi Ige 2019.07.21.Református Bibliaolvasó Kalauz - Református Kálvin Kiadó
„Az Úr ugyanis vereséget mért Benjáminra Izráel előtt...” (35). A testvérháború a végkifejlet felé tart. A benjáminiak kezdeti sikerei ellenére az izráeliek (azaz a többi törzs hadereje) legyőzik a vétkes törzset, amely hamis szolidaritást vállalt a közülük való gibeai bűnösökkel. A szentíró nem hagy kétséget afelől, hogy az Úr győzte le a benjáminiakat. Látnunk kell ma is, hogy csak az Úr szolgáltathat igazságot, s nem az emberek. Ettől féljünk, de ebben reménykedjünk is!
29. úrnapjaHeidelbergi Káté - Református Kálvin Kiadó
78. Átváltozik-e a kenyér és a bor Krisztus valóságos testévé és vérévé?
Nem. Ahogy a keresztség vize sem változik át Krisztus vérévé, és nem az mossa le a bűnöket, hanem csak isteni jegy és zálog.1 Ugyanígy az úrvacsorai kenyér sem változik át Krisztus testévé,2 hanem a sákramentumokra való tekintettel és a Szentlélek közlésmódja3 szerint nevezzük Krisztus testének.
1Mt 26,29; Mk 14,24 • 21Kor 10,16–17; 11,26–28 • 31Móz 17,10–11.14.19; 2Móz 12,27.43.48; Tit 3,5; 1Pt 3,21; 1Kor 10,1–4
79. Akkor miért nevezi Krisztus a kenyeret az ő testének és a poharat az ő vérének, illetve az ő vére általi új szövetségnek? Pál apostol pedig miért beszél a Krisztus testével és vérével való közösségről?
Krisztus alapos okkal mondja ezt. Nemcsak tanítani akar minket, hogy lelkünket úgy táplálja megfeszített testével és kiontott vérével örök életre, ahogyan mi tápláljuk földi testünket kenyérrel és borral,1 hanem ezzel a látható jeggyel és záloggal egészen bizonyossá akar tenni minket, hogy egyrészt a Szentlélek munkája által olyan valóságosan részesedünk az ő testében és vérében, mint amilyen valóságos az, hogy e szent jegyeket az ő halála emlékezetére elfogyasztjuk;2 másrészt, hogy Krisztus szenvedése és engedelmessége annyira a miénk, mintha mi magunk szenvedtünk volna el mindent, és mi magunk tettünk volna eleget a bűnért.
1Jn 6,51.55 • 21Kor 10,16–17