Kezdőlap

"Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében,
tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig."
Máté evangéliuma 28,19-20 

Pillanatképek

B í z d  Ú j r a  É l e t e d  K r i s z t u s r a

Aktuális

 • Hirdetések 2018. április 15. (4/15/2018)

  Aki szeretné a Hirdetéseket emailben is megkapni, jelezze kérését a Lelkészi hivatalban.

  Alkalmak

  – Ma 18 órakor is lesz Istentisztelet itt a Templomban.
  – Kedden 10 órakor Imaóra lesz.
  – Szerdán 18 órakor Bibliaóra lesz.
  – Csütörtökön 17 órától lesz Ifjúsági óra a Gyülekezeti Házban.
  – Jövő vasárnap 10 órakor lesz Istentisztelet itt a Templomban, a gyermekek majd az igehirdetés előtt kimehetnek a Gyülekezeti házba gyermekistentiszteletre.
  – Jövő vasárnap 18 órakor is lesz Istentisztelet.

  Énekkari próba

  – Márciustól kezdve az énekkar új időpontban: pénteken 19 órától próbál!
  Szeretettel várjuk az új tagokat is az énekkarba!

  Felnőtt konfirmáció

  – Azoknak a felnőtteknek, akik járnak gyülekezeti alkalmainkra, de még nincsenek megkeresztelve, vagy nem tettek konfirmációi fogadalmat a református egyházban, konfirmáció előkészítőt tartunk kedden 18 órától a Gyülekezeti Ház alagsorában.

  Gyülekezeti hittan

  – A gyermekeknek a gyülekezeti hittanóráink a héten a megszokott rendben lesznek.

  Konfirmáció

  – Az első évesek konfirmandus órája szerdán a megszokott időben lesz.
  A második éveseknek a héten több órája is lesz: a megszokottól eltérően kedden és szerdán is várjuk őket.

  Ady Endre Református Általános Iskola és Szőlőskert Református Óvoda

  Csütörtökön és pénteken megtörténtek a jelentkezések az Iskolába, bízunk benne, hogy a héten a felvételi határozatok is el fognak készülni.
  – Április 17-én, kedden 17-18 óráig úgynevezett ISKOLAKOSTOLGATÓ foglalkozás lesz az általunk fenntartott Ady Endre Református Általános Iskolában.

  – A Szőlőskert Református Óvodában is várjuk azoknak a családoknak a jelentkezését, akik szeretnék, ha szeptembertől az általunk fenntartott intézménybe járna gyermekük. Ebben az esztendőben is elsőbbséget kínálunk az Egyházközségünkhöz tartozó gyermekeknek, így biztatjuk a szülőket akár gyülekezeti alkalmak után a lelkipásztortól, akár munkanapokon 7-17 óráig az óvoda munkatársaitól lehet Jelentkezési lapot kérni.

  Túra

  – Tegnap többen is részt vettünk egy túrán, melyen a Gyadai tanösvény egy részét jártuk be. A séta és a szalonnasütés után a Zsoltárok könyve 23. részét olvastuk és énekeltük, ezért hangzott el ez a Zsoltár most a templomban is, hogy a tegnapi és a mai gyülekezet között ilyen formán is közösség legyen.

  Templomtakarítás

  – Kérjük, hogy akik ezen a héten, pénteken 17 órától részt tudnak venni a templomtakarítás szolgálatában, ők az Istentisztelet után a Lelkészi Hivatalban jelentkezzenek, hogy tudjuk, kikre számíthatunk.
  Köszönöm azoknak, akik az elmúlt héten segítettek a takarításban.

  Délelőtt

  Lectio: Zsoltárok: 24, 1-10 és 2 Korinthus: 7, 2-16
  Textus: 2 Korinthus: 7, 8-10
  Énekek:90: 1
  329: 2
  Ker.: Angyal Róza Sára – Zsoltárok: 90: 12
  Szülők: Angyal Attila és Kis Noémi
  134: 3
  ​Káté: XV. Úrnapja
  23: 1-3
  90: 7-9
  295: 1-2
  396: 1-3

  Igehirdető: Harkai Ferenc

  Délután

  Textus: 1 Királyok: 6, 1–38
  Heidelbergi Káté: XV. Úrnapja
  Énekek:​118: 1, 11
  167: 1-3
  510: 1-6

  Igehirdető: Harkai Ferenc

A királyok első könyve 10

1 Sába királynője hallotta a hírét Salamonnak és az Úr nevének, ezért eljött, hogy próbára tegye őt találós kérdésekkel. 1Kir 5,14 ; Mt 12,42

2 Megérkezett Jeruzsálembe igen tekintélyes kísérettel és tevékkel, amelyek balzsamot, igen sok aranyat és drágakövet hoztak. Elment Salamonhoz, és beszélt vele mindenről, amit kigondolt.

3 De Salamon megfelelt minden szavára; nem volt egyetlen olyan rejtvény sem, amelyikre a király ne tudott volna megfelelni.

4 Amikor Sába királynője látta Salamon nagy bölcsességét és a palotát, amelyet építtetett,

5 az asztalán levő ételeket, az udvari emberek ülésrendjét, a felszolgálók magatartását és öltözetét, pohárnokait, valamint égőáldozatát, amelyet az Úr házában szokott bemutatni, még a lélegzete is elállt,

6 és ezt mondta a királynak: Igaz volt, amit országomban hallottam dolgaidról és bölcsességedről,

7 de nem hittem azoknak a beszédeknek, míg magam el nem jöttem, és saját szememmel meg nem láttam. Még a felét sem mondták el nekem: bölcsességed és gazdagságod felülmúlja azokat a híreket, amelyek hozzám eljutottak.

8 Boldogok az embereid, és boldogok azok a szolgák, akik állandóan előtted állnak, és hallgatják bölcs szavaidat! Lk 10,23

9 Áldott legyen Istened, az Úr, aki kedvét lelte benned, és Izráel trónjára ültetett! Mivel az Úr örökké szereti Izráelt, azért tett királlyá téged, hogy jogot és igazságot szolgáltass. 1Kir 5,21

10 Azután adott a királynak százhúsz talentum aranyat, igen sok balzsamot és drágakövet. Sohasem hoztak annyi balzsamot, mint amennyit Sába királynője adott Salamon királynak.

11 Hírám hajói, amelyek aranyat hoztak Ófírból, igen sok ébenfát meg drágakövet is hoztak Ófírból. 1Kir 9,27-28

12 A király az ébenfából oszlopokat készíttetett az Úr templomába és a királyi palotába, az énekeseknek pedig citerákat és lantokat. Sohasem hoztak, és nem is láttak annyi ébenfát azóta mind a mai napig.

13 Salamon király is adott Sába királynőjének mindent, ami megtetszett neki, és amit csak kért, még azon kívül, amit Salamon királyi módon ajándékozott neki. Azután visszatért országába szolgáival együtt.

14 Annak az aranynak a súlya, amely Salamonhoz évente befolyt, hatszázhatvanhat talentum volt,

15 azon kívül, ami az árusoktól és a kereskedők jövedelméből, valamint az arab királyoktól és a birodalom helytartóitól befolyt.

16 Csináltatott Salamon király kétszáz hosszú pajzsot vert aranyból: mindegyik hosszú pajzshoz hatszáz sekel aranyat használtak fel,

17 továbbá háromszáz kerek pajzsot vert aranyból: mindegyik kerek pajzshoz három mina aranyat használtak fel; ezeket a király a Libánon-erdő palotában helyezte el. 1Kir 7,2

18 Csináltatott a király egy nagy elefántcsont trónt, és bevonatta színarannyal.

19 Hat lépcső vezetett a trónhoz. A trón háttámlája felül kerek volt, az ülőhely két oldalán pedig karfák voltak, és két oroszlánszobor állt a karfáknál.

20 Tizenkét oroszlánszobor állt a hat lépcső mindkét oldalán. Nem készült ilyen egyetlen más országban sem.

21 Salamon király minden ivóedénye aranyból volt, a Libánon-erdő palota minden edénye is tiszta aranyból volt, nem ezüstből, mert azt semmire sem becsülték Salamon idejében.

22 A király Tarsís-hajói ugyanis a tengeren Hírám hajóival jártak. Háromévenként érkeztek vissza a Tarsís-hajók, és aranyat, ezüstöt, elefántcsontot, majmokat meg pávákat hoztak.

23 Salamon király felülmúlta gazdagságban és bölcsességben a föld összes királyát. 1Kir 3,12-13

24 Az egész földről igyekeztek Salamonhoz eljutni, hogy hallhassák bölcsességét, amelyet Isten adott a szívébe.

25 Ajándékot is hozott mindenki: ezüst- és aranytárgyakat, díszes ruhákat és fegyvereket, balzsamot meg lovakat és öszvéreket. Így ment ez évről évre.

26 Gyűjtött Salamon harci kocsikat és lovasokat. Ezernégyszáz harci kocsija és tizenkétezer lova lett, amelyeket a harci kocsik városaiba meg maga mellé, Jeruzsálembe rendelt a király. 1Kir 5,6 ; 9,19

27 A király elérte, hogy annyi lett Jeruzsálemben az ezüst, mint a kő, és annyi lett a cédrus, mint amennyi vadfügefa van az alföldön.

28 Salamonnak Egyiptomból, méghozzá Kevéből hozták a lovakat. A király kereskedői megszabott áron szerezték Kevéből:

29 egy harci kocsit hatszáz ezüstért hoztak el Egyiptomból, egy lovat pedig százötvenért. Ugyancsak az ő közvetítésükkel szállították tovább ezeket a hettita királyoknak és az arám királyoknak.


Forrás: abibliamindenkie.hu (RÚF)
Pál második levele a korinthusiakhoz 11,16-33

16 Megint csak azt mondom, senki se tartson esztelennek, ha pedig mégis annak gondoltok, akkor esztelenként is fogadjatok el, hogy egy kissé én is dicsekedhessem.

17 Amit mondok, nem az Úr szerint mondom, hanem szinte esztelenül, a dicsekedésnek ezzel a merészségével.

18 Minthogy sokan dicsekednek test szerint, én is dicsekedni fogok.

19 Hiszen ti okosak vagytok, és szívesen eltűritek az eszteleneket:

20 mert eltűritek, ha valaki leigáz titeket, ha valaki élősködik rajtatok, ha valaki zsákmányul ejt titeket, ha valaki hatalmaskodik rajtatok, ha valaki arcul üt benneteket.

21 Szégyenkezve szólok, minthogy ehhez mi gyengék voltunk. De ha valaki merész valamiben – esztelenül szólok –, merész vagyok én is.

22 Héberek ők? Én is. Izráeliták? Én is. Ábrahám utódai? Én is. Fil 3,4-6

23 Krisztus szolgái? Esztelenül szólok: én még inkább, hiszen többet fáradoztam, többször börtönöztek be, igen sok verést szenvedtem el, sokszor forogtam halálos veszedelemben.

24 Zsidóktól ötször kaptam egy híján negyven botütést, 5Móz 25,3 ; ApCsel 16,22

25 háromszor megvesszőztek, egyszer megköveztek, háromszor szenvedtem hajótörést, egy éjt és egy napot hányódtam a tenger hullámain.

26 Gyakran voltam úton, veszedelemben folyókon, veszedelemben rablók között, veszedelemben népem között, veszedelemben pogányok között, veszedelemben városban, veszedelemben pusztaságban, veszedelemben a tengeren, veszedelemben áltestvérek között,

27 fáradozásban és vesződségben, gyakori virrasztásban, éhezésben és szomjazásban, gyakori böjtölésben, hidegben és mezítelenségben.

28 Ezeken kívül még ott van naponkénti zaklattatásom és az összes gyülekezet gondja.

29 Ki erőtlen, hogy vele együtt ne volnék én is erőtlen? Ki botránkozik meg, hogy ne égnék én is?

30 Ha dicsekednem kell, a gyengeségeimmel fogok dicsekedni.

31 Az Úr Jézus Istene és Atyja, aki áldott örökké, tudja, hogy nem hazudok.

32 Damaszkuszban Aretász király helytartója őriztette a damaszkusziak városát, hogy elfogjanak engem. ApCsel 9,23-25

33 Ablakon át kosárban eresztettek le a falon, és megmenekültem a kezéből.


Forrás: abibliamindenkie.hu (RÚF)
Napi Ige 2018.04.22.Református Bibliaolvasó Kalauz - Református Kálvin Kiadó
Ha dicsekednem kell, a gyengeségeimmel fogok dicsekedni” (30). Egy testi értelemben gyenge fizikumú lelkipásztor vallott így az 1970-es években, amikor szolgálatának eredményességéről kérdezték kollégái: gyengeségem miatt nekem sokkal többet kell imádkoznom, sokkal többet kell Istenre bíznom, és íme, még mindig ő csinálja a legjobban! Gyengeségünkben az Úrral dicsekedjünk (1Kor 1,31), és neki adjunk dicsőséget!
16. úrnapjaHeidelbergi Káté - Református Kálvin Kiadó
40. Miért kellett Krisztusnak a halált is elszenvednie?
Azért, mert Isten igazságossága és igazsága miatt1 mással nem lehetett eleget tenni az ember bűnéért, csak Isten Fiának halálával.2
11Móz 2,17 • 2Zsid 2,9.14–15
41. Miért temették el?
Azért, mert ez bizonyítja, hogy valóban meghalt.
Mt 27,59–60; Lk 23,52–53; Jn 19,38–42; ApCsel 13,29
42. Ha Krisztus meghalt értünk, miért kell nekünk is meghalnunk?
Azért, mert a mi halálunk nem bűneinkért való megfizetés, hanem csak meghalás a bűnnek és átmenetel az örök életre.
Jn 5,24; Fil 1,23; Róm 7,24
43. Mi hasznunk van még Krisztus áldozatából és kereszthalálából?
Halálának erejével óemberünk ővele együtt megfeszíttetik, megöletik és eltemettetik,1 hogy a test gonosz indulatai ne uralkodjanak többé rajtunk,2 hanem hálaáldozatul neki szenteljük magunkat.3
1Róm 6,6–7.11; Kol 2,12 • 2Róm 6,12 • 3Róm 12,1
44. Miért teszed hozzá: „alászállt a poklokra”?
Azért, hogy nagy fájdalmaim és súlyos kísértéseim között is biztos legyek abban, hogy Krisztus, az én Uram kimondhatatlan félelmével, fájdalmaival és rettegéseivel, amelyeket lelkében is elszenvedett a keresztfán és annak előtte, megszabadított a pokol félelmétől és gyötrelmeitől.
Ézs 53,10; Mt 27,46