Kezdőlap

"Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében,
tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig."
Máté evangéliuma 28,19-20 

Kedves Látogatók! A hivatkozás az élő adás kezdete előtt 5 perccel  lesz aktív, ha a böngésző nem frissít automatikusan, az F5 billentyűvel frissíthet

Pillanatképek

B í z d  Ú j r a  É l e t e d  K r i s z t u s r a

Aktuális

 • Hirdetések, 2020 október 25. (10/26/2020)

  Aki szeretné a Hirdetéseket emailben is megkapni kérjük, jelezze személyesen a Lelkészi hivatalban.

   

  Alkalmak:

  – Ma 17 órakor is lesz Istentisztelet és ekkor is meg fogjuk teríteni az Úrasztalát és lesz úrvacsorai közösség, hogy akik a járvány idején délután járnak a templomba – elkerülendő a délelőtti zsúfoltságot -, ők is élhessenek a sákramentummal

  – Szerdán 18 órakor Istentisztelet lesz a templomban

  – Jövő vasárnap, 10 órakor lesz Istentisztelet a templomban, és fogunk gyermekistentiszteletet is tartani a gyülekezeti házban, a megszokott rend szerint a gyermekek az igehirdetés előtt mehetnek ki a gyülekezeti házba

  – Jövő vasárnap, 17 órakor is lesz Istentisztelet itt a templomban

   

  Reformáció ünnepe:

  – Október 31-én, szombaton 18 órakor az EVANGÉLIKUS TEMPLOMBAN lesz Istentisztelet a Reformációra emlékezve. Isten igéjét Harkai Ferenc Kispest-Központi református lelkipásztor fogja hirdetni.

   

  Énekkar:

  – Karnagyunk vezetésével az evangélikus és a református kórus tagjai közösen fognak énekelni október 31-én. Az ünnepi Istentiszteletre csütörtökön 19.30 órától fognak készülni az EVANGÉLIKUS TEMPLOMBAN. Aki szívesen énekel, most egyszerűen be tud kapcsolódni ebbe az alkalmi közösségbe

   

  Esküvő:

  – Örömmel jelentem a gyülekezetnek, hogy Galecz Gergő, római katolikus legény eljegyezte Dávid Kinga Anikó református hajadont. Házasságkötésük megáldásának tervezett időpontja 2020. november 14. Hordozzuk imádságban az esküvőre készülő ifjú párt.

   

  Templomtakarítás:

  – Ezen a héten is szeretettel várjuk a testvéreket, pénteken délután 17 órára, hogy kitakarítsuk a templomot. Köszönjük azoknak, akik el nem múló szeretettel jönnek hétről-hétre takarítani, hogy fertőtlenítenek is az istentiszteleti helyünkön, így nagyobb biztonsággal vehetünk részt az alkalmakon!

  Segítségnyújtás:

  – Kérem, jelezzék, amennyiben olyan idős egyháztagunkról tudnak, akinek segítségre van szüksége, ha kérik, szívesen segítünk bevásárlásban, gyógyszerek kiváltásában!

  Kérem azt is jelezzék, ha tudnak olyanról, akinek nincs internet hozzáférése, hogy Egyházközségünk hírei eljussanak hozzá, ha szeretné azokat olvasni.

  Aki kéri, annak szívesen eljuttatjuk a vasárnapi igehirdetéseket nyomtatott formában is!

   

  Lectio: 2 Mózes 20, 2-17 és Máté 22, 37-40

   

  Textus: 2 Korinthus: 5: 20-6, 2

   

  Énekek:

  68: 1

  Heidelbergi Káté: XLIII. Úrnapja

  390: 1-2

  390: 3

  390: 4

  435: 1-2 (210. dallama)

  278: 1, 7-8

  Úv alatt: 436, 460, 461

  Himnusz

  Igehirdető: Harkai Ferenc

  Délután:

   

  Lectio: 2 Mózes 20, 2-17 és Máté 22, 37-40

   

  Textus: 2 Korinthus: 6, 3-10

   

  Heidelbergi Káté: XLIII. Úrnapja

  Énekek:

  68: 1

  390: 1-2

  390: 3-4

  435: 1-2 (210. dallama)

  278: 1, 7-8

  Úv alatt: 436, 460

  Himnusz

  Igehirdető: Harkai Ferenc

   

  A koronavírushoz kapcsolódó intézkedéseink:

   

  Felhívjuk a Testvérek figyelmét, hogy a járványügyi helyzet nem múlt el, sőt újabb megszorításokkal szembesülünk! Az Egyházközség elnökségének, Józsa József kurátor úrnak, és Harkai Ferenc Csaba lelkipásztornak a felelőssége, hogy minden előírás be legyen tartva.

   

  „Amit csak szeretnétek, hogy az emberek tegyenek veletek, mindenben ugyanúgy tegyetek ti is velük, mert ezt tanítja a törvény és a próféták.” Máté 7, 12

  Legfrissebb intézkedések a COVID 19-hez kapcsolódóan:

  Miután a gyülekezeti alkalmunk 15 percnél tovább tart, ezért a jelenlegi járványügyi protokoll következtében,

  aki nem tud minden körülötte ülőtől legalább 2 méter távolságot tartani, köteles a templomban maszkot viselni!

  Ezért kérünk mindenkit, hogy kellő körültekintéssel legyen!

  Hála Istennek többen járunk templomba, így sokan vagyunk együtt!

  Aki nem hozott magával maszkot a szolgálatot teljesítő presbiterek adnak orvosi maszkot mindenkinek, aki azt kéri.

  Kérünk mindenkit a bejáratnál elhelyezett kézfertőtlenítőt használja!

  A fenti módon tudjuk elkerülni, hogy ha valaki fertőzött lesz közöttünk a későbbi kontaktkutatások alkalmával minél kevesebb embernek okozzon kellemetlenséget!

  Megértésükben, együtt működésükben bízva, kérjük!

   

  Egyházközségünkben az elmúlt hetekben, hónapokban is folyamatosan tartottunk Istentiszteleteket a templomban, és így kialakult egy jó rend, amit továbbra is alkalmazunk! Kérem, hogy így vegyék figyelembe az alábbi tájékoztatást, szabályozást!

   

  A templomi –járványügyi- ülésrenddel kapcsolatban kérem, mindenki figyeljen az ajtónál szolgálatot teljesítő presbiterek irányítására.

  Továbbra is a Templomban tartjuk az alkalmainkat. Fogadjuk el, hogy most nem tudunk a megszokott helyünkre ülni, hiszen érkezési sorrendben az első padoktól kezdve tudunk helyet foglalni. A később érkezők, illetve a megengedett létszám fölött érkezők már csak a Gyülekezeti házban tudnak leülni.

  Kérjük, mindenki hozzon magával otthonról Énekeskönyvet. Természetesen most is lehet a templomban a szokott helyről elvenni Énekeskönyvet, amit viszont kérjük, hogy az erre a célra kihelyezett tartóba tegyenek vissza, az Istentisztelet végén, hogy így is csökkentsük az esetleges fertőzés lehetőségét!

   

  Kivonulásnál figyeljünk arra, hogy először az első sorban ülők induljanak el, majd sorban haladjunk a hátsó padok felé, így elkerülhető, hogy a kijáratnál nagyon feltorlódjon a gyülekezet.

   

  Csak a hirdetésben jelzett alkalmak kerülnek megtartásra, amiket online közvetítünk, azért hogy aki szeretné Isten igéjét hallgatni, megtehesse otthonában is!

   

  Mindenki figyelmét felhívjuk arra, hogy felelősséggel tartozunk egymás iránt!

   

  Kérjük a gyakori kézmosás betartását és a száj és orr eltakarását mindenütt, ahol erre előírás van!

   

  Amikor elmúlt a jelenlegi járvány, akkor egy hálaadó Istentiszteletet fogunk tartani, hogy újra élhessünk mindannyian az úrvacsora sákramentumával itt a gyülekezet közösségében.

   

  Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek! A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt! Az Úr közel! Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad,  meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban.” Filippi 4, 4-7

Sámuel második könyve 19,16-31

16 Visszaindult tehát a király, és elérkezett a Jordánhoz. A júdaiak pedig Gilgálba érkeztek, hogy elébe menjenek a királynak, és segítsenek a királynak átkelni a Jordánon.

17 A benjámini Simí, Gérá fia is sietve elment Bahúrímból a júdaiakkal együtt Dávid király elé. 2Sám 16,5-13

18 Ezer benjámini ember volt vele, továbbá Cíbá, Saul házának a szolgája, tizenöt fiával és húsz szolgájával együtt. Még a király előtt odaértek a Jordánhoz, 2Sám 9,2 ; 16,1

19 átkeltek a gázlón, hogy áthozzák a király háza népét, és megtegyék, amit csak jónak lát. Simí, Gérá fia pedig leborult a király előtt, amikor átkelt a Jordánon.

20 Ezt mondta a királynak: Ne rója fel bűnül az én uram, és ne emlékezz arra, hogy milyen bűnt követett el a te szolgád akkor, amikor eltávozott az én uram, királyom Jeruzsálemből! Ne vegye azt szívére a király!

21 Tudja a te szolgád, hogy vétkezett, de látod, én jöttem ma elsőnek József egész házából, hogy elébe menjek az én uramnak, királyomnak!

22 De megszólalt Abísaj, Cerújá fia, és ezt mondta: Hát nem kell Simínek meghalnia azért, hogy szidalmazta az Úr fölkentjét?

23 Dávid azonban ezt mondta: Nem rám és nem rátok tartozik ez, Cerújá fiai! Még kísértésbe visztek ma engem! Miért kellene ma bárkinek is meghalnia Izráelben? Hiszen tudom én, hogy ma lettem ismét Izráel királya! 1Sám 11,13

24 Simínek pedig ezt mondta a király: Nem kell meghalnod! Meg is esküdött neki a király. 1Kir 2,8-9

25 Mefíbóset, Saul fia is elment a király elé. Nem gondozta a lábát, nem gondozta a szakállát, és nem mosatta a ruháját attól fogva, hogy a király elment, egészen addig, amíg békességben meg nem érkezett. 2Sám 9 ; 16,1-4

26 Amikor aztán Jeruzsálemben a király elé érkezett, megkérdezte tőle a király: Miért nem jöttél velem, Mefíbóset?

27 Ő így felelt: Uram, királyom, becsapott engem a szolgám. Mert én, a te szolgád, ezt mondtam: Fölnyergeltetek egy szamarat, felülök rá, és úgy megyek a királlyal, mert béna a te szolgád.

28 Ő azonban rágalmazta szolgádat az én uram, királyom előtt. De az én uram, királyom olyan, mint az Isten angyala. Tégy azért úgy, ahogyan jónak látod! 2Sám 14,17

29 Mert apám egész háza népe nem várhatott mást az én uramtól, királyomtól, mint halált, te mégis azok közé ültetted szolgádat, akik asztalodnál esznek. Mi jogom volna tehát, hogy még panaszkodjam a királynak?

30 Akkor ezt mondta neki a király: Nem is kell többet mondanod! Kijelentem, hogy te és Cíbá osztozni fogtok a mezőn!

31 Mefíbóset ezt felelte a királynak: Akár az egészet is elveheti, csakhogy az én uram, királyom békességben hazajött!


Forrás: abibliamindenkie.hu (RÚF)
Pál második levele a korinthusiakhoz 7,8-16

8 Mert ha megszomorítottalak is titeket azzal a levéllel, nem bánom. Bántam ugyan, látva, hogy az a levél, ha egy kis időre is, megszomorított titeket,

9 de most már örülök. Nem annak, hogy megszomorodtatok, hanem hogy szomorúságotok megtéréshez vezetett: mert Isten szerint szomorodtatok meg, és miattunk semmiben nem vallotok kárt.

10 Mert az Isten szerinti szomorúság megbánhatatlan megtérést szerez az üdvösségre, a világ szerinti szomorúság pedig halált szerez.

11 Mert éppen az, hogy Isten szerint szomorodtatok meg, mekkora buzgóságot keltett bennetek, sőt mentegetőzést, sőt méltatlankodást, sőt félelmet, sőt vágyódást, sőt ragaszkodást, sőt a vétkes megbüntetését! Mindenképpen igazoltátok, hogy ártatlanok vagytok az ügyben.

12 Ha tehát írtam is nektek, nem a sértő miatt és nem is a sértett érdekében írtam, hanem azért, hogy nyilvánvalóvá legyen buzgóságotok, amely Isten színe előtt van bennetek irántunk.

13 Ezért tehát megvigasztalódtunk, de megvigasztalódásunkon túl még jobban örültünk Titusz örömének, hiszen ti mindnyájan megnyugtattátok a lelkét.

14 Mert ha egy kissé eldicsekedtem neki veletek, nem szégyenültem meg, hanem amint mindent az igazsághoz híven mondtunk el nektek, úgy Titusz előtt való dicsekedésünk is igaznak bizonyult.

15 Ő még jobb szívvel gondol rátok, amikor visszaemlékezik mindnyájatok engedelmességére, amint félve és remegve fogadtátok őt.

16 Örülök, hogy minden tekintetben bízhatom bennetek.


Forrás: abibliamindenkie.hu (RÚF)
Napi Ige 2020.10.28.Református Bibliaolvasó Kalauz - Református Kálvin Kiadó
Aki új esélyt kapott, az tud esélyt adni másoknak is. Így tesz Dávid is. Simí, aki Saul házából származott, csúnyán szidalmazta a menekülő királyt és seregét, most pedig az életéért könyörög: „…ne emlékezz arra, hogy milyen bűnt követett el a te szolgád…” (20). Dávid rajta is könyörül. Az új esélyt kapott király senkin nem áll bosszút, hanem megbocsát. A mi Urunk sem áll bosszút, Jézusban mindent megbocsát. Legyünk ma a megbocsátás emberei. Akik új esélyt kaptunk, adjuk mi is azoknak, akik vétkeztek ellened.
43. úrnapjaHeidelbergi Káté - Református Kálvin Kiadó
112. Mit akar Isten a kilencedik parancsolatban?
Azt, hogy senki ellen hamisan ne tanúskodjam,1 szavát ki ne forgassam,2 ne rágalmazzam, hitelét ne rontsam,3 meghallgatása nélkül könnyelműen el ne ítéljem.4 Ha Isten haragját magamra vonni nem akarom,5 kerüljem a hazugságot és a csalást, mint az ördög mesterkedéseit.6 A törvény előtt és más hivatalos eljárásban az igazságot kedveljem, őszintén kimondjam és megvalljam,7 felebarátom tisztességét és jó hírnevét pedig tőlem telhetően megoltalmazzam és előmozdítsam.8
1Péld 19,5.9; 21,28 • 2Zsolt 15,3 • 3Róm 1,29–30 • 4Mt 7,1–2; Lk 6,37 • 5Péld 12,22; 13,5 • 6Jn 8,44 • 71Kor 13,6; Ef 4,25 • 81Pt 4,8