Kezdőlap

"Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében,
tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig."
Máté evangéliuma 28,19-20 

Pillanatképek

B í z d  Ú j r a  É l e t e d  K r i s z t u s r a

Aktuális

 • Hirdetések 2019. október 13. (10/14/2019)

  Aki szeretné a Hirdetéseket emailben is megkapni kérjük, jelezze személyesen a Lelkészi hivatalban.

  Hálaadó Istentisztelet

  – Köszönöm mindazoknak, akik az elmúlt héten eljöttek hálát adni óvodánk, a Szőlőskert Református Óvoda első öt évéért. Köszönöm, azoknak, akik segítettek az előkészítésében és a megtartásában ennek az ünnepi alkalomnak. A Hálaadó Istentiszteletre készítettünk egy kis könyvjelzőt és egy beszámolót az óvoda indulásáról. A beszámoló a kijáratnál van, könyvjelzőt a presbiter testvérektől lehet átvenni.

  Alkalmak

  – Ma 18 órakor is lesz Istentisztelet itt a templomban
  – Ezen a héten nem tartunk kedden Imaórát, mert aznap egy missziói konferenciát fogunk tartani
  – Szerdán 18 órakor Bibliaóra lesz
  – Csütörtökön 17 órakor Ifjúsági órára várjuk a fiatalokat
  – Jövő vasárnap, 10 órakor lesz Istentisztelet itt a Templomban. Ezen a vasárnapon a Baár-Madas Református Gimnázium diákjai jönnek közénk, hívogatni az iskolájukba. A diákokat az Istentisztelet után vendégül is látjuk, ezért Szeretetvendégséget is tartunk, kérem a testvéreket, hozzanak süteményt és üdítőt is! Reménységünk szerint a keresztség sákramentumát is ki fogjuk szolgáltatni, mert dr. Mechler András és felesége Nagy Krisztina egyháztagjaink három gyermekét, Dénes, Ábelt és Adélt készülünk megkeresztelni. Hordozzuk imádságban a keresztelőre készülő családot!
  – Jövő vasárnap 18 órakor is lesz Istentisztelet itt a templomban
  – Kettő hét múlva, október 27-én Újbori úrvacsorai közösségünk lesz, előtte csütörtökön, pénteken és szombaton, október 24-26-ig 18 órakor előkészítő alkalmak lesznek a kispesti Református Templomokban.

  Elhunyt

  – Október 9-én, szerdán 93 éves korában elhunyt Balog Margit asszonytestvérünk. Temetése október 28-án lesz a Kispesti temetőben. Isten vigasztalását kérjük A Boldog Feltámadás Reménysége Alatt a gyászoló családnak.

  Jelentkezés a Szőlőskert Református Óvodába

  – Szeretettel várjuk Szőlőskert Református Óvodába, azokat a gyermekeket, akik december 31-ig betöltik 2,5 életévüket és még nem jártak, másik óvodába.

  Énekkari próba

  Új időpontban próbál az énekkar! Szeretettel várjuk a közösségben énekelni vágyó testvéreket hétfőn este fél 7-től próbál az énekkar

  Konfirmáció

  Szerdán 16 órakor azoknak tartunk konfirmandus órát, akik már legalább hetedik osztályosok és még nem jártak eddig előkészítőre
  Csütörtökön 16 órakor lesz konfirmandus óra azoknak, akik már tavaly is jártak előkészítőre

  Templomtakarítás

  – Kérjük, hogy akik ezen a héten, pénteken 17 órától részt tudnak venni a templomtakarítás szolgálatában, ők az Istentisztelet után a Lelkészi Hivatalban jelentkezzenek, hogy tudjuk, kikre számíthatunk.
  Köszönjük azoknak, akik az elmúlt héten segítettek a takarításban.

  Meghívások

  – Ma délután 15 órára a Svábhegyi Református Egyházközség hív bennünket Ünnepi Istentiszteletre, amely keretében a Bárányfelhő Református Óvoda alapkövét is le fogják tenni.
  – Jövő vasárnap, október 20-án a Svábhegyi Református Missziói Gyülekezet hív bennünket 15 órára, Anyaegyházközséggé válásának és Varga Róbert lelkipásztor beiktatásának ünnepére.

  Orgonahangverseny

  – Október 27 én vasárnap 17 órakor a Zenés Áhítatok sorozat keretében Alföldy-Boruss Csilla orgonaművész lesz a vendégünk

  Lectio: 2 Péter: 1, 1-11
  Textus: 2 Péter: 1, 3
  Énekek:123: 1
  329: 2
  Ker.: Chikány Vilmos – Zsoltárok: 123: 2
  Szülők: Chikány Gergely és Goldman Viktória
  134: 3
  Heidelbergi Káté: XLI. Úrnapja
  464: 1-6
  489: 1-4
  139: 1, 14
  357: 1-7

  Igehirdető: Harkai Ferenc

  Délután

  Textus: Malakiás: 1, 1-5
  Heidelbergi Káté: XLI. Úrnapja
  Énekek:118: 1
  234: 1-4
  318: 1-8

  Igehirdető: Harkai Ferenc

Malakiás próféta könyve 1,6-14

6 A fiú tiszteli atyját, a szolga az urát. Ha én atya vagyok, miért nem tisztelnek? Ha én Úr vagyok, miért nem félnek engem? – mondja a Seregek Ura nektek, ti papok, akik megvetitek nevemet.Ti ezt kérdezitek: Mivel vetettük meg nevedet? 2Móz 20,12

7 – Azzal, hogy oltáromra tisztátalan kenyeret hoztok. – Mivel tettük tisztátalanná? – kérdezitek. – Azzal, hogy az Úr asztalát semmibe veszitek. 3Móz 21,6 ; 24,5-9 ; 1Kor 10,21

8 Mert vak állatot hoztok áldozatul, és nem tartjátok rossznak. Sántát vagy bénát hoztok, és nem tartjátok rossznak. De vidd csak azt a helytartódnak: kegyes lesz-e hozzád, és szívesen fogad-e? – mondja a Seregek Ura. 3Móz 22,20.23

9 Esedezzetek csak Istenhez, hogy kegyelmezzen nektek! Ha ilyen ajándék van a kezetekben, szívesen fogadja-e tőletek? – mondja a Seregek Ura.

10 Bárcsak volna valaki köztetek, aki bezárná a templom ajtaját, és ne égne hiába oltáromon a tűz! Nem telik kedvem bennetek – mondja a Seregek Ura –, nem kívánok tőletek áldozatot! Ézs 1,13

11 Hiszen napkelettől napnyugatig nagy az én nevem a népek között, és mindenütt jó illatú áldozatot mutatnak be nevemnek, és az tiszta áldozat! Mert nagy az én nevem a népek között – mondja a Seregek Ura. Ézs 60,1-7 ; 2Thessz 1,12 ; Jel 15,4

12 Ti pedig meggyalázzátok, amikor azt gondoljátok, hogy az Úr asztalát hitvány terménnyel és eledellel tisztátalanná tehetitek. 1Kor 10,21

13 Azt mondjátok: Micsoda fáradság! – és még lihegtek is közben – mondja a Seregek Ura. Pedig lopott állatot hoztok, vagy sántát és bénát. Ha ilyen áldozatot akartok hozni, nem kívánom tőletek! – mondja az Úr.

14 Átkozott a csaló! Van ép hím állat a nyájában, mégis hitványat áldoz az Úrnak, ha fogadalmat tesz. Pedig én nagy király vagyok – mondja a Seregek Ura –, és félik nevemet a népek! 3Móz 22,19 ; Zak 14,9


Forrás: abibliamindenkie.hu (RÚF)
Péter második levele 1,12-21

12 Ezért ezekre mindig emlékeztetni foglak titeket, bár ismeritek mindezt, és a megismert igazsághoz szilárdan ragaszkodtok.

13 De helyesnek tartom, hogy míg ebben a földi porsátorban vagyok, emlékeztetéssel ébresztgesselek titeket. *porsátorban: testben

14 Mert tudom, hogy hamar leteszem porsátoromat, amint a mi Urunk Jézus Krisztus is kijelentette nekem.

15 Igyekszem azonban, hogy elköltözésem után is mindig megemlékezhessetek ezekről.

16 Mert nem kitalált meséket követve ismertettük meg veletek a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmát és megjelenését, hanem úgy, hogy szemtanúi voltunk isteni fenségének. *meséket: Vö. az 1Tim 1,4 jegyzetével

17 Mert amikor az Atya Istentől tisztességet és dicsőséget nyert, és ilyen szózatot intézett hozzá a felséges dicsőség: „Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm”, Mt 17,1-5 ; Mk 9,2-7 ; Lk 9,28-35

18 mi hallottuk ezt a mennyből jött szózatot, mert együtt voltunk vele a szent hegyen.

19 Ezért egészen bizonyosnak tartjuk a prófétai beszédet, amelyre jól teszitek, ha figyeltek, mint sötét helyen világító lámpásra, amíg felvirrad a nap, és felkel a hajnalcsillag szívetekben.

20 Mindenekelőtt tudnotok kell, hogy az Írás egyetlen próféciája sem ered önkényes magyarázatból, *ered önkényes magyarázatból: Más fordítás: magyarázható önkényesen

21 mert sohasem ember akaratából származott a prófécia, hanem a Szentlélektől indíttatva szóltak az Istentől küldött emberek. *az Istentől küldött emberek: Egyes kéziratok szerint: Isten szent emberei


Forrás: abibliamindenkie.hu (RÚF)
Napi Ige 2019.10.14.Református Bibliaolvasó Kalauz - Református Kálvin Kiadó
Az ige tanítása szerint nem helyes az a gondolkodás, hogy „Istennek jó lesz az is”. Istennek a tökéletes jár, mert ő tökéletes – olvassuk Malakiás könyvében. Az Újszövetséget ismerve pedig eszünkbe jut, hogy adhatunk-e úgy bármit Istennek, hogy neki jó lesz az is, miközben tudjuk, hogy ő a legtökéletesebb áldozatot, Jézus Krisztust adta oda értünk. Nyilván nem, mert a szívünk ennek tudatában arra kényszerít, hogy annak, aki mindent nekünk adott, mi is adjunk vissza mindent hálás és szolgálatkész szívvel.
41. úrnapjaHeidelbergi Káté - Református Kálvin Kiadó
108. Mit akar Isten a hetedik parancsolatban?
Azt, hogy a paráznaságot mi is szívből gyűlöljük,1 mivel Isten megátkozta azt,2 és hogy tiszta és fegyelmezett életet éljünk3 akár a szent házasságban, akár azon kívül.4
1Júd 23 • 23Móz 18,27–28 • 31Thessz 4,3–5 • 4Zsid 13,4; 1Kor 7,1–4.25–27
109. Csak házasságtörést és más hasonló gyalázatot tilt Isten ebben a parancsolatban?
Mivel testünk és lelkünk a Szentlélek temploma, Isten azt akarja, hogy mindkettőt tisztán és szentül őrizzük meg. Ezért megtilt minden parázna cselekedetet, viselkedést, beszédet,1 gondolatot, vágyat2 és mindent, ami erre ingerelhetne.3
1Ef 5,3–5; 1Kor 6,18–20 • 2Mt 5,27–32 • 3Ef 5,18; 1Kor 15,33