Kezdőlap

"Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében,
tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig."
Máté evangéliuma 28,19-20 

Pillanatképek

B í z d  Ú j r a  É l e t e d  K r i s z t u s r a

Aktuális

 • Hirdetések 2018. december 16. (12/17/2018)

  Aki szeretné a Hirdetéseket emailben is megkapni kérjük, jelezze személyesen a Lelkészi hivatalban.

  Alkalmak

  – Ma délután 17 órakor is lesz Istentisztelet itt a templomban
  – Kedden 10 órakor Imaóra lesz
  – Szerdán 18 órakor Bibliaóra lesz
  – Csütörtökön 16 órakor Ady Endre Református Általános Iskola Adventi ünnepsége lesz a Templomban
  – Csütörtökön 19 órakor Bibliaóra lesz
  – Pénteken 18 órakor Bűnbánat Istentisztelet lesz a Gyülekezeti Házban
  Pénteken 17 órától lesz Ifjúsági óra a Gyülekezeti Házban
  – Jövő vasárnap 10 órakor lesz Istentisztelet itt a templomban, amikor a keresztség sákramentumát is ki fogjuk szolgáltatni.
  – Jövő vasárnap 17 órakor is lesz Zenés áhítat lesz itt a templomban, Szotyori Nagy Gábor orgonaművész szolgálatával.

  Próba

  – Gyermekeink ebben az esztendőben is készülnek, a Gyülekezeti Karácsonyra. A gyermekek műsorának próbája december 22-én szombaton 10 órakor lesz, a Templomban. 

  Temetés

  – Az elmúlt héten, december 10-én, hétfőn a Rákoskeresztúri újköztemetőben búcsúztunk Pánczél Ferencné, született Latyák Emma asszonytestvérünktől, aki 2018. október 20-án 81 éves korában hunyt el. Isten vigasztalását kérjük férjének, lányának, unokáinak és gyászoló szeretteinek A Boldog Feltámadás Reménysége Alatt.

  Konfirmáció

  Szerdán 16 órakor lesz, konfirmandus óra azoknak, akik már legalább hetedik osztályosok és még nem jártak eddig előkészítőre, de szeretnének konfirmálni.
  Csütörtökön nem lesz konfirmandus óra

  Éneklés kisgyermekeseknek

  Kedden 16 órától a templomban az óvodásaink énekelnek szüleikkel gyermekdalokat, erre az alkalomra szeretettel várunk olyan kisgyermekes családokat, akiknek a gyermeke nem jár a Szőlőskert Református Óvodába, de szívesen részt vesznek egy ilyen közös, adventi, karácsonyra készülő szülő-gyermek alkalmon. 

  Énekkari próba

  Pénteken 19 órakor énekkari próba lesz. Várjuk az énekelni szerető testvéreket, hogy részt vegyenek az alagsorban a közös éneklésen!

  Rendszeres mozgáslehetőség

  – Ép testben ép lélek, mondja a római eredetű szólás. A mostani feszült világban fontos, hogy Istennel való kapcsolatunk rendben legyen az Ige hallgatása olvasása nyomán. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy a stressz egyik legjobb ellenszere az aktív mozgás. Tehát, aki nyugodtabb Isten Igéjére is jobban tud figyelni!
  Egyik egyháztagunk Szabó Tamás felajánlotta, hogy szívesen segít azoknak, akik ülő, álló munkát végeznek, vagy csupán szívesen mozognak. Szeretettel várjuk elsősorban a 20-60 év közöttieket, de jöhetnek fiatalabbak és idősebbek is. A gyermekekkel szükség szerint külön programot fogunk csinálni.
  December 18-án, kedden 19 órakor az Ady Endre Református Általános Iskolába (Ady E. út 73-75.) várjuk mindazokat, akik szeretnék, hogy lelkük épebb testben legyen.

  Iratterjesztés

  – Megérkeztek a jövő évi Bibliaolvasó Kalauzok, Kálvin Kalendáriumok és Falinaptárok.
  Lehet rendelni egyéb keresztyén naptárakat is. Kérjük, a testvéreket jelezzék, milyet szeretnének, és akkor azokból is fogunk hozni

  Templomtakarítás

  – Kérjük, hogy akik ezen a héten, pénteken 18 órákor kezdődő Istentisztelet után részt tudnak venni a templomtakarítás szolgálatában, az Istentisztelet után a Lelkészi hivatalban jelentkezzenek, hogy tudjuk, kikre számíthatunk.
  Köszönöm azoknak, akik az elmúlt héten segítettek a takarításban.

  Gyülekezeti konferenciák 2019-ben

  – Korábbi évekhez hasonlóan jövőre is három konferenciát tervezünk, amelyekre szeretettel várjuk a testvéreket.
  2019. február 7-10-ig Mátraházára, várjuk azokat, akik szívesen töltenek el egy hétvégét gyülekezeti közösségben. A korábbi években elsősorban kisgyermekes családok voltak, de jöttek velünk egyedülálló és idősebb testvérek is.
  2019. június 23-30-ig Gyenesdiásra megyünk gyerektáborba, ahová az általános iskolás gyermekeket várjuk, akiket az ifjúság szolgáló tagjaival fogunk néhány hittanoktatónkkal együtt elkísérni.
  2019. július 1-7-ig Tahiba a Sion hegye konferenciaközpontba megyünk gyülekezeti hétre. Itt is többször voltunk a korábbi években, de idén az volt a központ kérése felénk, hogy a több, mint 80 fő befogadására alkalmas tábort, akkor vegyük igénybe, ha legalább 60 fővel tudunk menni. Ebbe a táborba az elmúlt évek folyamán ifjaink jöhettek önállóan, de voltak családok és egyedül állók is. A hét folyamán a közös igei alkalmak és éneklések után sok más közösségi programunk is volt: foci, strand, bob.
  Jelentkezni lehet a cfharkai.@hu.inter.net mail címen, vagy személyesen a Lelkészi hivatalban.

  Iskolára felkészítő

  – Szeretettel várjuk a Budapest-Kispest-Központi Református Egyházközség Ady Endre Általános Iskolájába, a nagycsoportos óvodásokat és szüleiket iskola felkészítő foglalkozásokra.
  A következő felkészítő ezen a héten 2019. február 20-án, szerdán 1630-1730 között lesz az Iskolában az Ady Endre út 73-75. szám alatt.

  Délelőtt

  Lectio: Zsidókhoz írt levél: 10, 1-18
  Textus: Ézsaiás: 40, 1-11
  Énekek:8: 1, 9
  Káté: L. Úrnapja
  312: 1-4
  266: 1-4
  166: 4
  398: 1-5

  Igehirdető: Borza Ferenc

  Délután: – Szőlőskert Református Óvoda Családi Istentisztelete

  Textus: Jeremiás: 13, 12-27
  Heidelbergi Káté: L. Úrnapja
  Énekek:23: 1
  165: 1,6
  326: 1-5

  Igehirdető: Harkai Ferenc

Jeremiás próféta könyve 18,1-12

1 Ezt az igét mondta az Úr Jeremiásnak:

2 Indulj, menj el a fazekas házába, mert ott akarom közölni veled igéimet.

3 Elmentem tehát a fazekas házába, aki éppen a korongon dolgozott.

4 De rosszul sikerült az edény, amelyet a fazekas agyagból készített a kezével. Ekkor egy másik edényt készített belőle a fazekas, ahogyan azt jónak látta.

5 Ekkor így szólt hozzám az Úr igéje:

6 Vajon nem bánhatok-e én is úgy veled, Izráel háza, mint ez a fazekas? – így szól az Úr. Hiszen olyanok vagytok a kezemben, Izráel háza, mint az agyag a fazekas kezében. Ézs 45,9 ; Róm 9,21

7 Megtörténik, hogy kimondom egy népről vagy országról, hogy kigyomlálom, lerombolom és elpusztítom. Jer 26,3 ; Ez 33,11 ; Jón 3,10 ; Jer 1,10

8 De ha megtér gonoszságából az a nép, amelyről beszéltem, akkor én is megbánom, hogy veszedelmet akartam zúdítani rá. Jer 26,3.13 ; 36,3 ; 42,10 ; Ez 33,11 ; Jóel 2,13

9 Megtörténik, hogy megígérem egy népnek vagy egy országnak, hogy felépítem és elplántálom. Jer 1,10

10 De ha azt műveli, amit rossznak látok, és nem hallgat a szavamra, akkor megbánom, hogy jót akartam vele tenni. 1Móz 6,6 ; Jer 32,23

11 Most azért mondd meg Júda férfiainak és Jeruzsálem lakóinak, hogy ezt mondja az Úr: Én most veszedelmet készítek, és tervet szövök ellenetek! Térjetek meg azért mindnyájan gonosz útjaitokról, jobbítsátok meg útjaitokat és tetteiteket! 2Kir 17,13-14 ; Jer 3,12 ; 7,3

12 De ők ezt mondták: Ne fáradj! Mert mi csak a magunk feje után megyünk, és megátalkodott, gonosz szívünk szerint élünk! Jer 2,25 ; 6,16


Forrás: abibliamindenkie.hu (RÚF)
A zsidókhoz írt levél 10,19-39

19 Mivel tehát, testvéreim, bízhatunk abban, hogy bemehetünk a szentélybe Jézus Krisztus vére által,

20 azon az új és élő úton, amelyet ő nyitott meg előttünk a kárpit, vagyis az ő teste által;

21 és mivel nagy papunk van az Isten háza felett:

22 járuljunk azért oda igaz szívvel és teljes hittel, mint akiknek a szíve megtisztult a gonosz lelkiismerettől, 3Móz 8,30 ; Ez 36,25

23 a testét pedig megmosták tiszta vízzel. A reménység hitvallásához szilárdan ragaszkodjunk, mert hű az, aki ígéretet tett.

24 Ügyeljünk arra, hogy egymást szeretetre és jó cselekedetre buzdítsuk.

25 Saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogyan egyesek szokták, hanem bátorítsuk egymást annál is inkább, mivel látjátok, hogy közeledik az a nap.

26 Mert ha szándékosan vétkezünk, miután megismertük az igazságot, akkor nincs többé bűneinkért való áldozat,

27 hanem az ítéletnek valami félelmes várása, amikor tűz lángja fogja megemészteni az ellenszegülőket. Ézs 26,11

28 Ha valaki elveti Mózes törvényét, az két vagy három tanú vallomása alapján irgalom nélkül meghal. 5Móz 17,6 ; 19,15

29 Mit gondoltok: mennyivel súlyosabb büntetésre lesz méltó az, aki Isten Fiát lábbal tiporja, a szövetség vérét, amellyel megszenteltetett, közönségesnek tartja, és a kegyelem Lelkét megcsúfolja? 2Móz 24,8

30 Mert ismerjük azt, aki így szólt: „Enyém a bosszúállás, én megfizetek.” És ismét: „Az Úr megítéli az ő népét.” 5Móz 32,35-36

31 Félelmetes dolog az élő Isten kezébe esni.

32 De emlékezzetek a korábbi napokra, amelyekben miután megvilágosodtatok, sok szenvedéssel teljes küzdelmet álltatok ki.

33 Mert gyalázásokkal és gyötrésekkel nyilvánosan megszégyenítettek titeket, és társaikká lettetek azoknak, akikkel ugyanez történt. 1Kor 4,9

34 A foglyokkal is együtt szenvedtetek, és vagyonotok elrablását is örömmel fogadtátok, mivel tudtátok, hogy nektek értékesebb és maradandóbb vagyonotok van.

35 Ne veszítsétek el tehát bizalmatokat, amelynek nagy jutalma van.

36 Mert állhatatosságra van szükségetek, hogy Isten akaratát cselekedjétek, és így beteljesüljön rajtatok az ígéret:

37 „Mert még egy igen-igen kevés idő, és aki eljövendő, eljön, és nem késik. Ézs 26,20

38 Az én igaz emberem pedig hitből fog élni, és ha meghátrál, nem gyönyörködik benne a lelkem.” Hab 2,3-4

39 De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk.


Forrás: abibliamindenkie.hu (RÚF)
Napi Ige 2018.12.17.Református Bibliaolvasó Kalauz - Református Kálvin Kiadó
De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk” (39). Az ígéretnek is fokozatosan kellett alakot öltenie és beteljesednie. Ennek az útját „újnak” és „élőnek” nevezi igénk, amelyet Krisztus nyitott meg előttünk (20). Az élethez táplálkozni és növekedni kell, az úton szüntelenül tovább kell haladnunk. Nem magányosan, hanem együtt a testvérekkel, hogy buzdíthassuk a megfáradókat: bízzatok az Úrban, az igaz ember hitből fog élni!
50. úrnapjaHeidelbergi Káté - Református Kálvin Kiadó
125. Melyik a negyedik kérés?
„Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma." Azaz: adj meg nekünk mindent, amire ebben az életben szükségünk van,1 hogy ezáltal megismerjük, hogy egyedül belőled fakad minden jó,2 és hogy áldásod nélkül sem törődésünk, sem munkánk, sőt adományaid sem válnak hasznunkra.3 Ezért fordítsuk el bizalmunkat minden teremtménytől, és egyedül csak beléd vessük.4
1Zsolt 104,27–28; 145,15–16; Mt 6,25–26 • 2ApCsel 14,17; 17,27–28 • 31Kor 15,58; 5Móz 8,3; Zsolt 37,3–7.16–17 • 4Zsolt 55,23; 62,11