Kezdőlap

"Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében,
tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig."
Máté evangéliuma 28,19-20 

Pillanatképek

B í z d  Ú j r a  É l e t e d  K r i s z t u s r a

Aktuális

 • Felhívás (6/1/2019)

  Kedves Testvérek!

  A Szőlőskert Református Óvodába járó gyermekek beadtak egy pályázatot, amelyre az alábbi linkre kattintva a következő képen lehet szavazni:

  1.Linkre kattintás: https://www.dm-egyuttegymasert.hu/hu/nap-gyermekei/palyazatok/
  2. beírni a megjelenő keresőbe: szőlőskert
  3. meg kell nyomni az enter billentyűt

  Ha miénk lenne a legtöbb szavazat 1.000.000.- forintot is nyerhetnénk, udvari játékokra!
  Segítségeket köszönöm, életükre és szolgálatukra Isten áldását kérem!
  Szeretettel: Harkai Ferenc lelkipásztor

 • Hirdetések 2019. június 16. (6/18/2019)

  Aki szeretné a Hirdetéseket emailben is megkapni kérjük, jelezze személyesen a Lelkészi hivatalban.

  Hittanévzáró

  – Hit- és erkölcstanoktatás szolgálatban 10-en vettek részt, mint hittanoktatók: Cseresznyés Ágota, Harkai Ferenc Csabáné, Hevesi Krisztina, Józsa Gábor, Kissné Jakab Olga, Lóránt Krisztián, Marton Marianna, dr. Szente Péterné és Wisinger Andrea. Kérjük Urunkat, hogy erősítse a hittanoktatóinkat a gyermekek nevelésében! Gyermekmisszióban még Sajtos Dóri és Harkai Judit Zsuzsanna vett részt, ők gyermek-istentiszteletek tartásának szolgálatában voltak aktívak.
  Köszöntjük a Szőlőskert Református Óvoda itt levő két dajkáját is, akik az óvoda indulása óta képviselik Egyházközségünket az intézményben: Csáti Gézáné és Mangel-Vályi Gabriella
  Most köszönjük meg a távol levő Dr. Fejes Erzsébetnek is, hogy egész évben folyamatosan segítette Egyházközségünk munkáját, mint oktatási szakértő.
  Szeretettel köszöntjük azokat a gyermekeket is, akik ezen a mai napon eljöttek: egy kis édességgel.
  Isten áldása legyen továbbra is minden gyermekek nevelésében, oktatásában részt vevő munkatársunk életén, hogy Egyházközségünk ezt a szolgálatát Isten dicsőségére tudja betölteni!

  Alkalmak

  – Ma 18 órakor lesz Istentiszteletet, ezen az alkalmon a fenntartásunkban működő Szőlőskert Református Óvoda és az Ady Endre Általános Iskola gyermekeivel, és pedagógusaival zárjuk a tanévet
  – Szerdán 18 órakor Bibliaóra lesz
  – Jövő vasárnap, 10 órakor lesz Istentisztelet itt a Templomban, reménységünk szerint a keresztség sákramentumát is ki fogjuk szolgáltatni: Boglár István és Mészáros Adrienn második gyermekét Botondot, és Juhász Álmos György és felesége Boglár Krisztina második gyermekét Viktort fogjuk megkeresztelni. Hordozzuk imádságban a keresztelőre készülő családokat.
  – Jövő vasárnap 18 órakor is lesz Istentisztelet itt a Templomban, ez lesz az utolsó esti alkalom szeptemberig

  Gyerektábor

  – Gyermekeinkkel ebben az évben is Gyenesdiásra megyünk táborba június 24 és június 30 között. Jövő hétfőn reggel ¾ 9-től van gyülekező itt a gyülekezeti ház előtt, és reménységünk szerint 9 órakor innen fogunk indulni busszal, amely egészen Gyenesdiásra, a táborhelyig fog minket szállítani. Visszafelé terveink szerint 13 óra körül fogunk megérkezni, 30-án vasárnap.
  Kérem, hogy most már, a táborra senki se fizessen, hanem indulás előtt lehet majd a tábordíjat befizetni.
  Részletesebb tájékoztató a kijáratnál kapható!

  Presbiteri gyűlés

  – 2019. június 20-án, csütörtökön 19 órakor Presbiteri gyűlést tatunk, az alagsorban.
  Ezen a gyűlésen Szőlőskert Református Óvoda, és az Ady Endre Református Általános Iskola Intézményfenntartáshoz kapcsolódó aktuális kérdéseket fog megtárgyalni a Presbitérium és szükség szerint döntéseket is fogunk hozni.

  2019. július 1-7-ig Tahiba a Sion hegye konferenciaközpontba megyünk gyülekezeti hétre. Itt is többször voltunk a korábbi években, ez a tábor több, mint 80 fő befogadására alkalmas.

  Ebbe a táborba az elmúlt évek folyamán ifjaink jöhettek önállóan, de voltak családok és egyedül állók is. A hét folyamán a közös igei alkalmak és éneklések után sok más közösségi programunk is volt: foci, strand, bob.

  Kérem, hogy aki erre a Tahi csendes hétre jön, erősítse meg a jelentkezését, vagy a Presbitereknek jelezze a kijáratnál, vagy, a cfharkai.@hu.inter.net mail címre írjon, vagy személyesen jöjjön a Lelkészi hivatalba.

  Énekkari próba

  Pénteken 19 órakor lesz az énekkari próba. Várjuk az énekelni szerető testvéreket, hogy részt vegyenek az alagsorban a közös éneklésen!

  Református Énekek Hangverseny

  – Református Énekek XVII. koncertje lesz 2019. június 29-én, szombaton 19: 30 órakor a MÜPA-ban. A 350 fős kórust, Szotyori Nagy Gábor orgonaművészünk fogja orgonán kísérni
  Jegyárak: 1990, 2850, 3200, 3990, 5000,- Ft. Jegyrendelés a stereokft@gmail.com email címen vagy Böszörményi Gergely mobilján: +36-30-9416-202, illetve a MÜPA pénztáraiban.

  Templomtakarítás

  – Kérjük, hogy akik ezen a héten, pénteken a 17 órától részt tudnak venni a templomtakarítás szolgálatában, ők az Istentisztelet után a Lelkészi Hivatalban jelentkezzenek, hogy tudjuk, kikre számíthatunk.
  Köszönjük azoknak, akik az elmúlt héten segítettek a takarításban.

  Lectio: Márk: 8, 27 – 9, 1
  Textus: 5 Mózes 28, 58-64
  Énekek:151
  Káté: XXIV. Úrnapja
  165: 1-2
  25: 1-2
  471: 1
  167: 1-3
  Igehirdető: Harkai Ferenc

  Délután

  – Szőlőskert Református Óvoda és az Ady Endre Református Általános Iskola Tanévzáró Istentisztelete
  Lectio: János: 15, 1-8, Zsoltárok: 2, 1-12
  Textus: Márk 8, 27-9, 1 és Máté: 6, 21
  Heidelbergi Káté: XXIV. Úrnapja
  Énekek:135: 1
  2: 1
  Szívem csendben az Úrra figyel
  735: 1-2
  356: 1
  90: 1
  Himnusz
  Igehirdető: Harkai Ferenc

A bírák könyve 1,1-15

1 Történt Józsué halála után, hogy Izráel fiai megkérdezték az Urat: Melyikünk vonuljon fel elsőnek a kánaániak ellen, hogy harcoljon ellenük? 2Móz 28,30 ; 4Móz 27,21

2 Az Úr ezt mondta: Júda vonuljon fel, mert kezébe adtam az országot.

3 Akkor Júda ezt mondta testvérének, Simeonnak: Vonulj fel velem együtt a nekem kisorsolt területre, hogy harcoljunk a kánaániak ellen, és én is veled megyek majd a neked kisorsolt területre. És Simeon elment vele.

4 Júda felvonult, az Úr pedig kezükbe adta a kánaániakat és a perizzieket, és megverték őket Bezeknél, tízezer embert.

5 Ott találták Bezekben Adóníbezeket is, harcoltak ellene, és megverték a kánaániakat meg a perizzieket.

6 Adóníbezek futásnak eredt, de ők üldözőbe vették, elfogták, és levágták a hüvelykujjait meg a nagylábujjait.

7 Akkor ezt mondta Adóníbezek: Hetven király szedegetett morzsákat asztalom alatt, akiknek én vágattam le a hüvelykujjait és a nagylábujjait; ahogyan én bántam velük, úgy fizetett meg nekem az Isten. Azután elvitték Jeruzsálembe, és ott halt meg.

8 Azután Jeruzsálemet támadták meg Júda fiai; elfoglalták, lakosait kardélre hányták, a várost pedig lángba borították.

9 Azután lementek Júda fiai, hogy harcoljanak a hegyvidéken, a Délvidéken és a Sefélá-alföldön lakó kánaániak ellen. Józs 10,40

10 Majd a Hebrónban lakó kánaániak ellen fordult Júda. Hebrón neve azelőtt Kirjat-Arba volt. És megverték Sésajt, Ahímant és Talmajt. Józs 15,13-19

11 Onnan Debír lakói ellen vonult. Debír neve azelőtt Kirjat-Széfer volt.

12 Akkor ezt mondta Káléb: Aki megveri és elfoglalja Kirjat-Széfert, annak adom a lányomat, Akszát feleségül.

13 Otníél, Káléb öccsének, Kenaznak a fia foglalta el azt, így neki adta a lányát, Akszát feleségül.

14 Amikor az asszony hozzáment, a férje rábeszélte, hogy kérjen mezőt az apjától. Amikor leszállt a szamárról, Káléb megkérdezte tőle: Mi járatban vagy?

15 Az asszony ezt felelte neki: Ajándékozz meg engem! Ha a Délvidéken adtál férjhez, akkor adj nekem forrásokat is! És neki adta Káléb a Felső-forrásokat meg az Alsó-forrásokat.


Forrás: abibliamindenkie.hu (RÚF)
Márk evangéliuma 11,1-14

1 Amikor közeledtek Jeruzsálemhez, Bétfagéhoz és Betániához, az Olajfák hegyénél Jézus elküldött tanítványai közül kettőt,

2 és így szólt hozzájuk: Menjetek be az előttetek lévő faluba, és amint beértek, találtok egy szamárcsikót megkötve, amelyen még nem ült soha senki: oldjátok el, és hozzátok ide!

3 Ha pedig valaki szólna nektek: Miért teszitek ezt? – mondjátok, hogy az Úrnak van szüksége rá, de azonnal vissza is küldi.

4 Azok elmentek, megtalálták a szamárcsikót az ajtó elé kötve kinn az utcán, és eloldották.

5 Az ott álldogálók közül néhányan megkérdezték tőlük: Mit csináltok, miért oldjátok el a szamárcsikót?

6 Ők pedig úgy válaszoltak, ahogyan Jézus mondta, és elengedték őket.

7 Elvitték tehát Jézushoz a szamárcsikót, ráterítették felsőruhájukat, ő pedig felült rá.

8 Sokan felsőruhájukat terítették az útra, mások a mezőn vágott lombos ágakat;

9 az előtte haladók és az őt követők pedig ezt kiáltották: Hozsánna! Áldott, aki jön az Úr nevében! Zsolt 118,25-26 ; Mt 11,3 ; Lk 7,19

10 Áldott a mi atyánknak, Dávidnak eljövendő országa! Hozsánna a magasságban!

11 Jézus bement Jeruzsálemben a templomba; mikor pedig már mindent megnézett, és mivel már későre járt az idő, kiment Betániába a tizenkettővel.

12 Másnap pedig, amikor Betániából elindultak, megéhezett,

13 és messziről meglátva egy zöldellő fügefát, odament, hátha talál rajta valamit. De amikor odaért, semmit sem talált rajta, csak levelet, mert nem volt fügeérés ideje.

14 Megszólalt, és ezt mondta a fának: Senki ne egyen rólad gyümölcsöt soha többé! A tanítványai is hallották ezt.


Forrás: abibliamindenkie.hu (RÚF)
Napi Ige 2019.06.25.Református Bibliaolvasó Kalauz - Református Kálvin Kiadó
Józsué könyvének a folytatásaként itt a honfoglaló harcok utolsó eseményeiről olvasunk. Az elbeszélő, a kegyetlen részletekre is kitérve, azt akarja megmutatni, hogy minden vállalkozás sikerének az alapja az Istennek engedelmes élet. Ha szavát követjük, rendelkezéseit megtartjuk, ma is bízhatunk áldásában, támogatásában. Vigyázzunk! A földi sikereket ne tévesszük össze a lelki kincsekkel, amelyek a megváltottak igazi jutalma, és imáinak igazi reménye.
25. úrnapjaHeidelbergi Káté - Református Kálvin Kiadó
65. Honnan származik a hit, amely által Krisztusnak és minden jótéteményének részeseivé leszünk?
A Szentlélektől, aki a hitet a szent evangélium hirdetésével szívünkben felébreszti1 és a sákramentumokkal megerősíti.2
1Ef 2,8–9; Jn 3,5 • 2Mt 28,19–20; 1Pt 1,22–23
66. Mik a sákramentumok?
A sákramentumok látható szent jegyek és pecsétek. Isten ezeket azért rendelte, hogy általuk az evangélium ígéretét még jobban megértesse és megpecsételje. Ő ugyanis megígérte, hogy Krisztus egyszeri keresztáldozatáért kegyelemből bűnbocsánatot és örök életet ajándékoz nekünk.
1Móz 17,11; Róm 4,11; 5Móz 30,6; 3Móz 6,18; Zsid 9,8–9.24; Ez 20,12
67. Mi a célja az igének és a sákramentumoknak? Vajon az, hogy hitünket Krisztus keresztáldozatára mint üdvösségünk egyedüli alapjára irányítsák?
Igen, ez a céljuk. Mert a Szentlélek az evangéliumban tanítja, amit a sákramentumokkal meg is erősít, hogy teljes üdvösségünk Krisztus egyszeri keresztáldozatában rejlik.
Róm 6,3; Gal 3,27
68. Hány sákramentumot rendelt Krisztus az Újszövetségben?
Kettőt: a szent keresztséget és az Úr szent vacsoráját.