Kezdőlap

"Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében,
tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig."
Máté evangéliuma 28,19-20 

Pillanatképek

B í z d  Ú j r a  É l e t e d  K r i s z t u s r a

Aktuális

 • Hirdetések 2020. március 29. (3/31/2020)

   

  Aki szeretné a Hirdetéseket emailben is megkapni kérjük, jelezze személyesen a Lelkészi hivatalban.

   

  Az Istentisztelet után, annak, aki szeretne van lehetősége a lelkipásztorral beszélni

   

  A koronavírushoz kapcsolódó intézkedéseink:

   

  Csak a hirdetésben jelzett alkalmak kerülnek megtartásra!

  Mindenki figyelmét felhívjuk arra, hogy felelőséggel tartozunk egymás iránt!

  Kérjük a gyakori kézmosás betartását!

  Amennyiben valaki külföldről érkezik haza, akkor tartsa be a két hetes karanténra vonatkozó intézkedéseket, tehát két hétig templomba se jöjjön!

   

  A Lelkészi hivatal minden munkanap 11-13 óráig nyitva tart!

   

  A lelkipásztori látogatások is szünetelnek, de ha valaki szeretné, hogy a vezető-lelkész felkeresse az otthonában, vagy a kórházban, kérjük, jelezze és a lehetőségek szerint igyekszünk kérésének eleget tenni.

   

  Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek! A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt! Az Úr közel! Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban.” Filippi 4, 4-7

   

  Alkalmak:

  – Ma 18 órakor is lesz Istentisztelet itt a templomban

  – Szerdán 18 órakor Istentisztelet lesz a templomban

  – Jövő vasárnap, 10 órakor lesz Istentisztelet itt a Templomban

  Jövő vasárnap 18 órakor is lesz Istentisztelet itt a templomban

   

  Temetés:

  – Március 27-én, pénteken délután itt a Templomban búcsúztunk Kardos Lídia, született Gál Lídia asszonytestvérünktől, aki életének 72. esztendejében, március 8-án hunyt el. Isten vigasztalását kérjük férjének, lányainak, családjának, az őt gyászolóknak A Boldog Feltámadás Reménysége Alatt

   

  Segítségnyújtás:

  – Kérem, jelezzék, amennyiben olyan idős egyháztagunkról tudnak, akinek segítségre van szüksége!

  Kérem azt is jelezzék, ha tudnak olyanról, akinek nincs internet hozzáférése, hogy Egyházközségünk hírei eljussanak hozzá, ha szeretné azokat olvasni.

  Aki kéri annak szívesen eljuttatjuk a vasárnapi igehirdetéseket nyomtatott formában is!

  A jelzéseket a hivatal@kkre.hu mail címre küldjék!

   

  Óvodai, iskolai beiratkozás:

  Prof. Dr. Kásler Miklós az emberi erőforrások minisztere a 7/2020. (III.25.) EMMI határozatban rendelkezett a 2020/2021-es nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról.

   

  A Szőlőskert Református Óvodába a beiratkozás április 2-20 között lehetséges, a felvételről pedig április 20-ig kell döntenünk. Ha fenti lehetőséggel nem élnek, akkor ezt követőn április 21-ig a kötelező felvételt biztosító óvoda hivatalból felveszi a körzetes gyermekeket.

   

  Az Ady Endre Református Általános Iskolába a beiratkozást április 6-24. között tarthatjuk meg, a felvételről, pedig április 27-ig kell döntenünk.

  Ha fenti lehetőséggel nem élnek, akkor április 28-án a körzetes általános iskola felveszi (beíratja), a körzetébe tartozó gyermekeket, akik addig nem jelentkeztek egyházi fenntartású iskolába.

   

  Fontos, hogy sem a Szőlőskert Református Óvoda, sem az Ady Endre Református Általános Iskola nem körzetes felvételt biztosító intézmény. Az előzőekből következik, ha fenti intézményekbe kívánják gyermeküket beíratni, akkor a kijelölt időpontban jelentkezniük kell, különben a lakhely szerinti körzetes intézménybe kerülnek felvételre.

  Ha egy gyermeket az általunk fenntartott Intézményekbe íratnak be a szülők, akkor a Központi Információs Rendszeren (KIR) keresztül mi értesítjük a körzetes intézményeket, így a szülőnek a beiratkozás után ezzel már nem lesz több teendője!

  Az intézményeinkbe való beiratkozás pontos rendjét és időpontját a Szőlőskert Református Óvoda és az Ady Endre Református Általános Iskola honlapján, illetve Facebook oldalán fogjuk közzétenni!

   

  Óvodai, iskolai hírek:

  – Intézményeinkben a Szőlőskert Református Óvodában és az Ady Endre Református Általános Iskolában is alkalmazkodunk a kialakult helyzethez, az érintetteket az intézmények a szokott módon tájékoztatták! Mindkét intézményünkben áttértünk a digitális oktatásra, ami azt jelenti, hogy nemcsak az iskolások kapnak online feladatokat, hanem az óvodások is!

  Köszönjük a pedagógusok fáradozását, hogy gyermekeink nevelése, oktatása a jelen körülmények között is folytatódik!

   

  – Szeretettel várjuk az óvodás korú gyermekeket a Budapest-Kispest-Központi Református Egyházközség Szőlőskert Óvodájába a Templom tér 19. alatt a Gyülekezeti házunkba, működő intézménybe.

  Bátorítjuk a családokat, hogy akik szeretnék gyermeküket beíratni, jelezzék minél előbb, hogy valóban elsőbbséget tudjunk biztosítani a közösségünkből érkező gyermekeknek.

  Ajánlom mindenki figyelmébe az óvoda webes elérhetőségeit: http://kkre.hu/wpm/ovodank/ és https://www.facebook.com/szoloskertovi

  – Szeretettel várjuk a Budapest-Kispest-Központi Református Egyházközség Ady Endre Általános Iskolájába, azokat a nagycsoportos óvodásokat és szüleiket iskola felkészítő foglalkozásokra, akik szeretnék, hogy az általunk fenntartott iskola közösségébe tartozzanak.

  Bátorítok mindenkit arra, hogy ismerje meg a jelenlegi Adyt. Három éve vettük át az iskolát, és szomorúan tapasztaljuk, hogy még sokan úgy gondolják, hogy ez az intézmény még mindig olyan, mint volt, pedig sok pozitív változás történt az elmúlt években.

  Éppen most készítünk elő és valósítunk meg egy olyan modern informatikai oktatást, amilyen egyetlen kispesti iskolában sincs. Sajnálnám, ha éppen az Egyházközségünkhöz tartozó gyermekek nem élhetnének ezekkel a lehetőségekkel, mert máshol kezdik el az általános iskolát szeptembertől.

  Ajánlom mindenki figyelmébe az iskola webes elérhetőségeit: https://ady.kkre.hu/ https://www.facebook.com/AdyEndreReformatusAltalanosIskola/

   

  Konfirmáció:

  Csütörtökön 16 órakor online lesz konfirmandus óra azoknak, akik már tavaly és idén is jártak előkészítőre

  Csütörtökön 18 órakor lesz felnőtt konfirmandus óra

   

  Jótékonysági ruhaakció:

  – Jótékonysági ruhaakciónk a további intézkedésig szünetel!

   

  Templomtakarítás:

  – A templom takarítását is a jelenlegi helyzethez igazodva fogjuk megtenni! Köszönöm, hogy eddig a testvérek ezt hűséggel ellátták!

   

  Lectio: Lukács: 20, 1-8

   

  Textus: Lukács: 20, 2

   

  Énekek:                     130: 1

  Heidelbergi Káté: XIII. Úrnapja

  130: 2-4

  172

  290: 1

  295: 1-2

   

  Igehirdető: Harkai Ferenc

   

  Délután:

   

  Textus: Példabeszédek: 29, 1-27

   

  Heidelbergi Káté: XIII. Úrnapja

   

  Énekek:              130: 1

  294: 1-3

  503: 1-8

   

  Igehirdető: Harkai Ferenc

Józsué könyve 4

1 Amikor az egész nép mindenestül átkelt a Jordánon, azt mondta az Úr Józsuénak:

2 Válasszatok ki a népből tizenkét férfit, törzsenként egyet-egyet,

3 és parancsoljátok meg nekik: Vegyetek föl tizenkét követ innen a Jordán közepéből, ahol a papok lába áll szilárdan, vigyétek azokat magatokkal, és tegyétek le a szálláson, ahol ma éjjel megszálltok.

4 Józsué odahívta azt a tizenkét férfit, akiket Izráel fiai közül kijelölt, törzsenként egyet-egyet,

5 és azt mondta nekik Józsué: Menjetek be a Jordán közepébe, Isteneteknek, az Úrnak ládája elé, és vegyen föl mindegyikőtök egy-egy követ a vállára, Izráel törzseinek a száma szerint.

6 Legyen ez emlékeztető jelül közöttetek! És ha majd megkérdezik fiaitok, hogy miféle kövek ezek, 2Móz 12,26 ; 13,14

7 akkor ezt mondjátok nekik: Kettévált a Jordán vize az Úr szövetségládája előtt, amikor átkelt a Jordánon; kettévált a Jordán vize, és erre emlékeztetik ezek a kövek Izráel fiait mindörökké.

8 Izráel fiai úgy cselekedtek, ahogyan Józsué parancsolta. Fölvettek a Jordán közepéből tizenkét követ Izráel törzseinek száma szerint, ahogyan az Úr mondta Józsuénak. Magukkal vitték a szállásukra, és ott letették azokat.

9 Tizenkét követ állíttatott föl Józsué a Jordán közepén is, azon a helyen, ahol a szövetség ládáját vivő papok lába állt. Ott is vannak mind a mai napig.

10 A ládát vivő papok a Jordán közepén álltak, amíg végbe nem ment mindaz, amit Józsué az Úr parancsára megmondott a népnek. Mindezt már Mózes így parancsolta Józsuénak. A nép pedig sietve átkelt.

11 Miután az egész nép mindenestül átkelt, az Úr ládája is átkelt a papokkal együtt, és a nép élére állt.

12 Rúben fiai, Gád fiai és Manassé törzsének a fele is átkelt harcra készen Izráel fiai élén, ahogyan meghagyta nekik Mózes. 4Móz 32 ; Józs 1,12-18

13 Mintegy negyvenezer fölfegyverzett ember kelt át az Úr színe előtt, hogy harcoljon Jerikó síkságán.

14 Az Úr naggyá tette azon a napon Józsuét egész Izráel szemében: éppúgy tisztelték egész életében, mint ahogyan Mózest tisztelték. Józs 3,7

15 Az Úr azt mondta Józsuénak:

16 Parancsold meg a bizonyság ládáját vivő papoknak, hogy jöjjenek ki a Jordánból!

17 Józsué tehát megparancsolta a papoknak: Jöjjetek ki a Jordánból!

18 Amikor kijöttek az Úr szövetségládáját vivő papok a Jordán közepéből, alighogy szárazra tették a lábukat, visszatért helyére a Jordán vize, és úgy folyt, hogy a medre egészen megtelt éppúgy, mint azelőtt.

19 Az első hónap tizedikén jött ki a nép a Jordánból, és tábort ütött Gilgálban, Jerikó keleti határán.

20 Azt a tizenkét követ, amelyet a Jordánból vettek ki, Gilgálban állíttatta föl Józsué,

21 és ezt mondta Izráel fiainak: Ha majd megkérdezik fiaitok apáiktól, hogy miféle kövek ezek,

22 magyarázzátok el fiaitoknak, hogy szárazon kelt át Izráel itt a Jordánon.

23 Mert Istenetek, az Úr kiszárította a Jordán vizét előttetek, amíg átkeltetek. Így cselekedett Istenetek, az Úr a Vörös-tengerrel is: kiszárította előttünk, amíg átkeltünk rajta, Józs 3,16 ; 2Móz 14,21-22 ; Zsolt 78,13 ; 106,9 ; 114,3 ; Zsid 11,29

24 hogy megtudja a föld minden népe, milyen erős az Úr keze, és hogy féljétek Isteneteket, az Urat mindenkor.


Forrás: abibliamindenkie.hu (RÚF)
Lukács evangéliuma 21,5-19

5 Amikor némelyek azt mondták a templomról, hogy az gyönyörű kövekkel és fogadalmi ajándékokkal van díszítve, ő így szólt:

6 Jönnek majd napok, amikor ezekből, amiket itt láttok, nem marad kő kövön, amit le ne rombolnának.

7 Ekkor azt kérdezték tőle: Mester, mikor lesz ez, és mi lesz annak a jele, hogy ez megtörténik?

8 Ő pedig így válaszolt: Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszenek titeket! Mert sokan jönnek majd az én nevemben, és azt mondják: Én vagyok! – meg azt: Eljött az idő! De ti ne kövessétek őket!

9 Amikor pedig háborúkról és lázadásokról hallotok, ne rettenjetek meg, mert ezeknek előbb meg kell történniük, de ez még nem a vég.

10 Azután így folytatta: Nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad, Ézs 19,2 ; 2Krón 15,6

11 mindenfelé nagy földrengések, járványok és éhínségek lesznek, rettenetes dolgok történnek, és hatalmas jelek tűnnek fel az égen.

12 De mindezek előtt kezet emelnek rátok, és üldöznek titeket, átadnak benneteket a zsinagógáknak, és börtönbe vetnek, királyok és helytartók elé vezetnek titeket az én nevemért.

13 De ez alkalom lesz nektek a tanúságtételre.

14 Határozzátok el szívetekben, hogy nem gondoltok előre a védekezésre,

15 mert én adok nektek szájat és bölcsességet, amelynek nem tud ellenállni vagy ellene mondani egyetlen ellenfeletek sem. Ézs 54,17 ; ApCsel 6,10

16 Kiszolgáltatnak titeket még a szülők, testvérek, rokonok és barátok is, egyeseket meg is ölnek közületek,

17 és mindenki gyűlöl majd titeket az én nevemért.

18 De egyetlen hajszál sem vész el a fejetekről.

19 Állhatatosságotokkal nyeritek meg majd a lelketeket.


Forrás: abibliamindenkie.hu (RÚF)
Napi Ige 2020.04.04.Református Bibliaolvasó Kalauz - Református Kálvin Kiadó
„…ez alkalom lesz nektek a tanúságtételre” (13). Minden élethelyzetünk alkalom arra, hogy Jézus szerint éljük meg azt, tanúságot téve ezzel róla. Ne túlélni vagy megúszni akard a nehéz helyzeteket, hanem ismerd fel az alkalmat! Légy állhatatosan hűséges ma is Jézushoz, hogy így tanúskodj róla. Erre kaptad az életedet, erre kaptad az elhívásodat. Így látod a mai napodat?
13. úrnapjaHeidelbergi Káté - Református Kálvin Kiadó
33. Miért nevezik Krisztust „Isten egyszülött Fiának”, ha mi is Isten gyermekei vagyunk?
Azért, mert egyedül Krisztus örökkévaló és természet szerinti Fia Istennek;1 mi pedig – Krisztusért, kegyelem által – Isten fogadott gyermekei vagyunk.2
1Jn 1,1–3.14.18; Zsid 1,2 • 2Róm 8,15–17; Ef 1,5–6
34. Miért nevezed őt „mi Urunknak”?
Azért, mert saját tulajdonává tett minket azáltal, hogy testünket-lelkünket a bűntől és az ördög hatalmából megváltotta, mégpedig nem holmi ezüstön vagy aranyon, hanem az ő drága vérén.
1Pt 1,18–19; 2,9; 1Kor 6,20; 7,23