Kezdőlap

"Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében,
tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig."
Máté evangéliuma 28,19-20 
Az adás alatt itt egy link látható, amelyre kattintva tekintheti meg az adást.

Pillanatképek

B í z d  Ú j r a  É l e t e d  K r i s z t u s r a

Aktuális

 • 2017. december 10. (12/10/2017)

  Aki szeretné a Hirdetéseket emailben is megkapni kérjük, jelezze a hivatalban.

  Alkalmak

  – Ma délután 17 órakor lesz Hálaadó Istentisztelet itt a Templomban a mostani úrvacsorai közösségért.
  – Kedden 10 órakor Imaórát tartunk a Gyülekezeti Házban.
  – Szerdán 18 órakor Bibliaóra lesz a Gyülekezeti Házban.
  – Csütörtökön 17 órakor Ifjúsági óra lesz a Gyülekezeti Házban.
  – Csütörtökön 19 órakor Fiatal Felnőttek Bibliaórája lesz a Gyülekezeti Házban.
  Csütörtökön 17 órakor lesz Ifjúsági óra a Gyülekezeti házban.
  – Jövő vasárnap 10 órakor lesz Istentisztelet itt a templomban, a gyermekek az igehirdetés előtt kimehetnek gyermekistentiszteletre a Gyülekezeti házba.
  – Jövő vasárnap az Istentisztelet után SZERETETVENDÉGSÉGet tartunk, amire kérjük a testvéreket, hogy hozzanak süteményt, üdítőt.
  – Jövő vasárnap délután CSALÁDI ISTENTISZTELETünk lesz 17 órától, majd utána szintén lesz szeretetvendégség.

  Énekkari próba

  – Énekkar próbája vasárnap 9 órakor van az alagsorban. Szeretettel várjuk az énekelni szerető testvéreket.

  Karácsonyi kézműves

  December 15-én, pénteken délután 4 órától karácsonyi kézműves foglalkozásra várjuk a gyermekeket az alagsorba.

  Konfirmáció

  Szerdán 16 órakor lesz konfirmandus óra azoknak, akik már legalább hetedik osztályosok és még nem jártak eddig előkészítőre, de szeretnének konfirmálni.
  Csütörtökön 16 órakor lesz konfirmandus óra azoknak, akik már tavaly is jártak előkészítőre.

  Iskolai takarítói állás

  – Az Ady Endre Református Általános Iskolába keresünk munkatársakat takarítói állás betöltésére. A részletekről a lelkipásztornál lehet érdeklődni.

  Templomtakarítás

  – Kérjük, hogy akik ezen a héten pénteken 17 órától részt tudnak venni a templomtakarítás szolgálatában, ők az Istentisztelet után a Lelkészi Hivatalban jelentkezzenek, hogy tudjuk, kikre számíthatunk.
  Köszönöm azoknak, akik az elmúlt héten segítettek a takarításban.

  Iratterjesztés

  – Megérkeztek a jövő évi Bibliaolvasó Kalauzok, Kálvin Kalendáriumok és Falinaptárak.
  Lehet rendelni egyéb keresztyén naptárakat is. Kérjük a testvéreket jelezzék, milyet szeretnének és akkor azokból is fogunk hozni.

  Egy doboznyi szeretet

  – Egyházközségünk is csatlakozik idén a Magyar Református Szeretetszolgálat karácsonyi jótékonysági akciójához, amelynek a célja, hogy egy dobozba tartós élelmiszereket, tisztítószereket gyűjtsünk, amit eljutatunk a Szeretetszolgálathoz és ők szétosztják rászoruló családok között.
  Aki szívesen él ezzel az adományozási lehetőséggel, kérjük, hogy jövő vasárnap az Istentisztelet után helyezze el a dobozokba adományát.
  Az akcióról részletesen itt lehet olvasni: http://jobbadni.hu/szeretetdoboz

  Megemlékezés

  – Egy éve 2016. december 1-jén 82 éves korában hunyt el Sós Lászlóné, született Bauer Magdolna tanárnő. Szeretettel emlékeznek Magdi nénire volt tanítványai és kollégái a Semmelweis Ignác Egészségügyi Szakközépiskolából. Emlékét szívükben őrzik A Boldog Feltámadás Reménysége Alatt.

  Délelőtt

  Lectio: Kolossé: 3, 18-4-9
  Textus: Kolossé: 3, 5-6
  Énekek:32: 1
  ​Káté: L. Úrnapja
  ​​32: 4, 6
  ​​312: 1-4
  ​​445: 1-2
  ​​447: 1-2
  Úrvacsora alatt: 445: 3-6, 462, 463, 464, 465, 466
  Igehirdető: Harkai Ferenc

  Délután

  Textus: Ezékiel: 39, 21-29
  Heidelbergi Káté: L. Úrnapja
  Énekek:30: 1-2
  ​​483: 1, 10-11
  ​​448: 1-3
  ​​448: 4-7
  Igehirdető: Harkai Ferenc

Ezékiel próféta könyve 40,1-47

1 Fogságunk huszonötödik évében, az év elején, a hónap tizedikén – tizennégy évvel azután, hogy bevették a várost, ugyanazon a napon – megragadott, és elvitt engem az Úr.

2 Isteni látomásban elvitt engem Izráel országába, letett egy igen magas hegyre, amelynek a déli oldalán egy városhoz hasonló építmény volt. Jel 21,10

3 Odavitt engem, és egy férfit láttam, amint állt a kapuban. Olyannak látszott, mintha ércből lett volna; kezében lenzsinór és mérőnád volt. Zak 2,5 ; Ez 47,3 ; Jel 21,15

4 Ez a férfi így szólt hozzám: Emberfia! Nyisd ki jól a szemedet, és hallgass meg mindent figyelmesen! Jól figyeld meg mindazt, amit mutatok neked, mert azért kellett idejönnöd, hogy meglásd ezeket a dolgokat. Mindazt, amit látsz, mondd el aztán Izráel házának! Ez 44,5

5 A templomon kívül körös-körül várfal húzódott. A férfi kezében egy hatkönyöknyi mérőnád volt (ez a könyök a szokásosnál egy tenyérrel hosszabb volt). Megmérte az építményt: egy mérőnád széles és egy mérőnád magas volt. 1Kir 6

6 Azután a keletre néző kapuhoz ment, fölment a lépcsőjén, és megmérte a kapu küszöbét: egy mérőnád széles volt, és a másik küszöb is egy mérőnád széles.

7 Egy-egy őrszoba egy mérőnád hosszú és egy mérőnád széles volt; az őrszobák közötti tér öt könyök, a kapu küszöbe pedig, a kapu csarnoka mellett, a templom felől egy mérőnád volt.

8 Megmérte a kapu csarnokát a templom felől: egy mérőnád széles volt.

9 Megmérte a kapu csarnokát: nyolc könyök volt, pillérei pedig két könyök vastagok voltak. A kapu csarnoka a templomra nézett.

10 A keleti kapunak mind a két oldalán három-három őrszoba volt, mind a három azonos méretű, és a pillérek is azonos méretűek voltak mind a két oldalon.

11 Azután megmérte a kapunyílás szélességét: tíz könyök volt, a kaputér pedig tizenhárom könyök.

12 Az őrszobák előtti terület egy könyök volt, és egykönyöknyi terület volt a másik oldalon is. Mindegyik őrszoba hat könyök volt az egyik oldalon, és hat könyök a másik oldalon is.

13 Azután megmérte a kaput az egyik őrszoba hátsó falától a másiknak a hátsó faláig: huszonöt könyök széles volt, ahol egyik bejárat a másikkal szemben volt.

14 Így járt el a csarnoknál is: az húsz könyök volt, a kapu csarnokát pedig udvar vette körül.

15 A bejárati kapu elejétől a kapu csarnokának a végéig a távolság ötven könyök volt.

16 Az őrszobákon kőkeretes ablakok voltak, meg a pilléreiken is belül, a kapu felé körös-körül. Ugyanilyen ablakai voltak a csarnoknak is befelé körös-körül. A pilléreken pálmadísz volt.

17 Azután bevitt engem a külső udvarba. Ott kamrák voltak: az udvarnak körös-körül volt egy kikövezett része, és harminc kamra volt a kikövezett részen.

18 A kövezet a kapuk oldaláig ért, és szélessége megfelelt a kaputér hosszának. Ez volt az alsó kövezet.

19 Azután megmérte a szélességet az alsó kapu homlokzatától a belső udvar kapujának külső homlokzatáig: száz könyök volt. Amilyen volt keleten, olyan volt északon is.

20 Megmérte a külső udvar északra néző kapujának a hosszúságát és szélességét is.

21 Ennek is volt három-három őrszobája mind a két oldalon, továbbá pillérei és előcsarnoka, az első kapu méretei szerint: ötven könyök volt a hosszúsága, huszonöt könyök a szélessége.

22 Ablakai, pillérei és pálmadíszei is megfeleltek a keletre néző kapu méreteinek. Hét lépcsőfok vezetett föl oda, ezek felől volt az előcsarnok.

23 Az északi kapuval szemben is volt a belső udvarnak egy kapuja, ugyanúgy, mint a keleti kapunál. Egyik kaputól a másikig a távolságot száz könyöknek mérte.

24 Azután déli irányba vezetett, ott volt a déli kapu. Megmérte a pilléreit és az előcsarnokát: ezek is ugyanolyan méretűek voltak.

25 Ennek is meg az előcsarnokának is ugyanolyan ablakai voltak körös-körül, mint amazok az ablakok. A kapu hosszúsága ötven könyök, szélessége huszonöt könyök volt.

26 Följáratának hét lépcsőfoka volt, ezek felől volt az előcsarnoka. Pálmadíszek is voltak a pillérein mind a két oldalon.

27 A belső udvarnak dél felé is volt egy kapuja. Egyik kaputól a másikig a távolságot dél felé is száz könyöknek mérte.

28 Azután bevitt engem a belső udvarba, a déli kapuhoz, és megmérte a déli kaput: méretei ugyanazok voltak, mint a külsőknek.

29 Őrszobáinak, pilléreinek és előcsarnokának ugyanazok voltak a méretei. Ennek is meg előcsarnokának is voltak ablakai körös-körül. A kapu hosszúsága ötven könyök, szélessége huszonöt könyök volt.

30 Körös-körül csarnokok voltak: hosszúságuk huszonöt könyök volt, szélességük pedig öt könyök.

31 A kapu előcsarnoka a külső udvarra nézett, pillérein pálmadíszek voltak, és följáratának nyolc lépcsőfoka volt.

32 Azután elvitt engem a belső udvarban kelet felé, és megmérte a kaput: méretei ugyanazok voltak.

33 Őrszobáinak, pilléreinek és előcsarnokának is ugyanazok voltak a méretei. Ennek és az előcsarnokának is voltak ablakai körös-körül. Ötven könyök volt a hosszúsága, huszonöt könyök a szélessége.

34 Előcsarnoka a külső udvarra nézett, pillérein pálmadíszek voltak mind a két oldalon, és följáratának nyolc lépcsőfoka volt.

35 Azután elvitt engem az északi kapuhoz, és megmérte: méretei ugyanazok voltak.

36 Ennek is voltak őrszobái, pillérei és előcsarnoka, ablakai is voltak körös-körül. Ötven könyök volt a hosszúsága, huszonöt könyök a szélessége.

37 Előcsarnoka a külső udvarra nézett, pálmadíszek voltak a pillérein mind a két oldalon, és följáratának nyolc lépcsőfoka volt.

38 Volt egy kamra is, amelynek az ajtaja a kapu csarnokára nézett. Ott mosták meg az égőáldozatot.

39 A kapu csarnokának egyik oldalán is meg a másik oldalán is volt két asztal. Azokon darabolták föl az égőáldozatot, a vétekáldozatot és a jóvátételi áldozatot.

40 A külső oldalon, az északi kapu bejáratához vezető lépcsőnél is volt két asztal, meg a kapu csarnokának másik oldalán is volt két asztal.

41 Egyik oldalon is meg a másik oldalon is négy asztal volt a kapu mellett, összesen nyolc asztal: ezeken darabolták föl az áldozatokat.

42 Az égőáldozat számára négy asztal volt faragott kőből: másfél könyök hosszú, másfél könyök széles és egy könyök magas. Ezekre tették azokat az eszközöket, amelyekkel az égőáldozatot és a véresáldozatot földarabolják.

43 A peremük egytenyérnyi volt, befelé hajlóan odaerősítve körös-körül. Az asztalokra tették az áldozati húst.

44 A belső kapu mellett volt két kamra a belső udvarban, az egyik az északi kapu oldalán dél felé nézett, a másik a déli kapu oldalán észak felé.

45 Akkor így szólt hozzám az a férfi: Ez a kamra, amely dél felé néz, azoké a papoké, akik a templomban végzik tennivalójukat.

46 Az a kamra pedig, amely északra néz, azoké a papoké, akik az oltárnál végzik tennivalójukat: ezek Cádók leszármazottai. A léviták közül ezek járulhatnak az Úrhoz a szent szolgálat végzésére. 1Kir 1,8.39 ; 2,35 ; 1Krón 5,34 ; Ez 44,15 ; 48,11

47 Azután megmérte az udvart: hosszúsága száz könyök, szélessége is száz könyök, tehát négyzet alakú volt. A templom előtt volt az oltár.


Forrás: abibliamindenkie.hu (RÚF)
Jakab levele 1,1-8

1 Jakab, Istennek és az Úr Jézus Krisztusnak szolgája üdvözletét küldi a szórványban élő tizenkét törzsnek. Mt 13,55 ; Mk 6,3 ; ApCsel 15,13 ; Gal 1,19

2 Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, Mt 5,11-12

3 tudva, hogy hitetek próbája állhatatosságot eredményez. 1Pt 1,7

4 Az állhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek, minden fogyatkozás nélkül.

5 Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja. Péld 2,3-6

6 De hittel kérje, semmit sem kételkedve, mert aki kételkedik, az olyan, mint a tenger hulláma, amelyet a szél sodor és ide-oda hajt.

7 Ne gondolja tehát az ilyen, hogy bármit is kaphat az Úrtól,

8 a kétlelkű és minden útján állhatatlan ember.


Forrás: abibliamindenkie.hu (RÚF)
Napi Ige 2017.12.11.Református Bibliaolvasó Kalauz - Református Kálvin Kiadó
Van úgy, hogy körülöttünk minden homályos, zavaros és valószerűtlen. A Szentírás olyan képet fest itt le, mintha éppen egy kusza álomból ébrednénk fel. Ám Isten az övéit az ilyen zavaros összefüggéseken keresztül is vezetheti. "Nyisd ki jól a szemedet, és hallgass meg mindent figyelmesen!" (4).
50. úrnapjaHeidelbergi Káté - Református Kálvin Kiadó
125. Melyik a negyedik kérés?
„Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma." Azaz: adj meg nekünk mindent, amire ebben az életben szükségünk van,1 hogy ezáltal megismerjük, hogy egyedül belőled fakad minden jó,2 és hogy áldásod nélkül sem törődésünk, sem munkánk, sőt adományaid sem válnak hasznunkra.3 Ezért fordítsuk el bizalmunkat minden teremtménytől, és egyedül csak beléd vessük.4
1Zsolt 104,27–28; 145,15–16; Mt 6,25–26 • 2ApCsel 14,17; 17,27–28 • 31Kor 15,58; 5Móz 8,3; Zsolt 37,3–7.16–17 • 4Zsolt 55,23; 62,11