Kezdőlap

"Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében,
tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig."
Máté evangéliuma 28,19-20 

Pillanatképek

B í z d  Ú j r a  É l e t e d  K r i s z t u s r a

Aktuális

 • Hirdetések 2018. augusztus 12. (8/12/2018)

  Aki szeretné a Hirdetéseket emailben is megkapni kérjük, jelezze a hivatalban.

  Alkalmak

  – Szerdán 18 órakor Bibliaóra lesz.
  – Vasárnap 10 órakor lesz Istentisztelet itt a templomban, reménységünk szerint ekkor fogjuk megkeresztelni Veres Tamás és felesége Lang Erika első gyermekét, Lizát. Hordozzuk imádságban a keresztelőre készülő családot!

  Esküvő

  – Másodszor hirdetjük, hogy Simon Zsolt református bútorasztalos eljegyezte Berze Viktória református laborasszisztenst. Házasságkötésük tervezett időpontja 2018. augusztus 25, mely napon itt a templomban is Isten áldását fogják kérni közös életükre. Hordozzuk imádságban őket!
  – Másodszor hirdetjük, hogy Szabó Marcell János, evangélikus szakács eljegyezte Tóth Enikő református nővért. Házasságkötésük tervezett időpontja 2018. augusztus 25, mely napon Isten áldását is fogják kérni közös életükre. Hordozzuk imádságban őket!

  Templomtakarítás

  – Kérjük, hogy akik ezen a héten, pénteken 17 órától részt tudnak venni a templomtakarítás szolgálatában, ők az Istentisztelet után a Lelkészi Hivatalban jelentkezzenek, hogy tudjuk, kikre számíthatunk.
  Köszönöm azoknak, akik az elmúlt héten segítettek a takarításban.

  Délelőtt

  Lectio: Józsué: 24, 1-33
  Textus: Józsué 24: 18b
  Énekek:100: 1
  329: 2
  Ker.: Medra Csanád Etele – Zsoltárok: 100
  Szülők: Medra László Attila és Orbán Marianna
  134: 3
  ​Káté: XXXII. Úrnapja
  ​457: 1-3
  152 
  459: 1
  ​434: 1-4

  Igehirdető: Harkai Ferenc

A prédikátor könyve 4

1 Láttam azt is, hogy milyen sok elnyomás történik a nap alatt. Láttam az elnyomottak könnyeit, akiknek nincs vigasztalójuk. Elnyomóik erőszakosan bánnak velük, és nincs vigasztalójuk.

2 Ezért boldogabbaknak tartom a halottakat, akik már régen meghaltak, az élőknél, akik még életben vannak. Jób 3,11

3 De mindkettőjüknél jobb annak, aki meg sem született, mert nem látja azokat a gonosz dolgokat, amelyeket elkövetnek a nap alatt.

4 És láttam, hogy minden fáradozást és sikeres munkát az emberek kölcsönös irigysége kísér. Ez is hiábavalóság és hasztalan erőlködés!

5 Az ostoba karba teszi a kezét, és tönkreteszi önmagát. Péld 21,25

6 Jobb egy marokra valót szerezni nyugodtan, mint két marokra valót hajszoltan és hasztalan erőlködéssel.

7 Láttam a nap alatt ilyen hiábavalóságot is:

8 Van egyedülálló ember, akinek nincs senkije, sem fia, sem testvére, még sincs vége fáradozásának; nem elégszik meg a gazdagsággal, és nem mondaná: Ugyan kiért fáradozom, és kiért vonom meg magamtól a jót? Ez is hiábavalóság és elhibázott dolog. Zsolt 39,7

9 Jobban boldogul kettő, mint egy: fáradozásuknak szép eredménye van. 1Móz 2,18

10 Mert ha elesnek, föl tudják segíteni egymást. De jaj az egyedülállónak, mert ha elesik, nem emeli föl senki.

11 Éppígy, ha ketten fekszenek egymás mellett, megmelegszenek; de aki egyedül van, hogyan melegedhetne meg?

12 Ha az egyiket megtámadják, ketten állnak ellent. A hármas fonál nem szakad el egyhamar.

13 Többet ér a szegény, de bölcs gyermek a vén, de ostoba királynál, aki nem ismeri el, hogy figyelmeztetésre szorul.

14 Amaz a fogházból is kikerül, és király lesz, még ha szegénynek született is emennek az uralkodása idején.

15 Láttam, hogy aki csak él, és jár-kel a nap alatt, a másikkal, a gyermekkel tart, aki amannak a helyébe lép.

16 Határtalanul nagy az a nép, amelynek élére kerül. De az utána következők már nem örülnek neki. Mert ez is hiábavalóság és hasztalan erőlködés.

17 Megfontoltan járj, amikor Isten házába mégy! Többet ér, ha hallgatva járulsz oda, mint ha áldozol az ostobák módjára, akik nem tudják, hogy rosszat tesznek! 1Sám 15,22 ; Lk 18,9-14 ; Jak 1,19


Forrás: abibliamindenkie.hu (RÚF)
Lukács evangéliuma 12,41-48

41 Péter ekkor megkérdezte: Uram, nekünk mondod ezt a példázatot, vagy mindenkinek?

42 Az Úr így válaszolt: Ki tehát a hű és okos sáfár, akit az úr a szolgái fölé rendel, hogy idejében kiadja élelmüket?

43 Boldog az a szolga, akit ilyen munkában talál az úr, amikor megérkezik!

44 Bizony mondom nektek, hogy az egész vagyona fölé rendeli őt. Mt 25,21

45 Ha pedig ezt mondaná szívében az a szolga: Késik az én uram – és kezdené verni a szolgákat és szolgálóleányokat, elkezdene enni, inni és részegeskedni;

46 azon a napon jön meg annak a szolgának az ura, amelyen nem várja, és abban az órában, amelyben nem gondolja: kettévágatja, és a hűtlenek sorsára juttatja.

47 Az a szolga, aki ismerte ura akaratát, és nem teljesítette azt, vagy nem cselekedett akarata szerint, sok verést kap; Jak 4,17

48 aki viszont nem ismerte ura akaratát, és úgy cselekedett verést érdemlő dolgokat, az kevés verést kap. Akinek sokat adtak, attól sokat kívánnak, és akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon.


Forrás: abibliamindenkie.hu (RÚF)
Napi Ige 2018.08.16.Református Bibliaolvasó Kalauz - Református Kálvin Kiadó
Jobban boldogul kettő, mint egy... A hármas fonál nem szakad el egyhamar” (9.12). Az Úrtól kaptuk segítőtársként hitvesünket, szüleinket és gyermekeinket is. Vajon összetartja-e harmadik fonálként Istenünk valóságos jelenléte házasságunkat és a többi emberi kapcsolatunkat? Nem az Úr jelenlétének hiánya az oka sok házasság felbomlásának? Szomjazunk-e magára Istenre, vagy megelégszünk „csupán” ajándékaival?
32. úrnapjaHeidelbergi Káté - Református Kálvin Kiadó
86. Ha Isten minden nyomorúságunkból egyedül kegyelemből, minden érdemünk nélkül Krisztus által szabadít meg, akkor miért kell jót cselekednünk?
Azért, mert miután Krisztus minket vérén megváltott, Szentlelkével meg is újít, hogy hozzá hasonlókká legyünk, hogy a sok jóért Isten iránti hálánkat egész életünkben megmutassuk,1 és őt dicsőítsük.2 Továbbá azért, hogy ki-ki a maga igaz hitéről a hit gyümölcseiből bizonyosságot szerezzen.3 Végül azért, hogy istenfélő életünkkel másokat is megnyerjünk Krisztusnak.4
1Róm 6,13; 12,1–2; 1Pt 2,5.9–10; 1Kor 6,20 • 2Mt 5,16; 1Pt 2,12 • 31Pt 1,6–7; Mt 7,17; Gal 5,6.22–23 • 41Pt 3,1–2; Róm 14,19
87. Ezek szerint nem üdvözülhetnek azok, akik hálátlan és bűnben megátalkodott életükből Istenhez meg nem térnek?
Semmiképpen, mert amint az Írás mondja: „sem paráznák, sem bálványimádók, sem házasságtörők, sem bujálkodók, sem fajtalanok, sem tolvajok, sem nyerészkedők, sem részegesek, sem rágalmazók, sem harácsolók nem fogják örökölni Isten országát”.
1Kor 6,9–10; Ef 5,5–6; 1Jn 3,14