Kezdőlap

"Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében,
tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig."
Máté evangéliuma 28,19-20 

Pillanatképek

B í z d  Ú j r a  É l e t e d  K r i s z t u s r a

Aktuális

 • Hirdetések 2019. november 10. (11/11/2019)

  Aki szeretné a Hirdetéseket emailben is megkapni kérjük, jelezze személyesen a Lelkészi hivatalban.

  Alkalmak:

  – Ma 17 órakor is lesz Istentisztelet itt a Templomban
  – Kedden 10 órakor Imaóra lesz
  – Szerdán 18 órakor Bibliaórát tartunk
  – Csütörtökön 17 órakor lesz Ifjúsági óra
  – Csütörtökön 19 órakor Fiatal felnőttek bibliaóráját tartunk az alagsori Gyülekezeti teremben
  – Jövő vasárnap, 10 órakor lesz Istentisztelet itt a Templomban a gyermekek az Igehirdetés kezdete előtt átmehetnek a Gyülekezeti házba Gyermek-istentiszteletre

  Orgonahangverseny:

  – November 17-én, jövő vasárnap 17 órakor a Református Zenés Esték sorozat keretében Virágh András Gábor orgonaművész-zeneszerző lesz a vendégünk

  Temetés:

  – November 9-én, pénteken a Wekerlei Munkás Szent József Templomban búcsúztunk Herbály Istvántól, aki 76 éves korában október 8-án hunyt el. Isten vigasztalását kérjük feleségének, fiának, lányának és családjának A Boldog Feltámadás Reménysége Alatt. A vigasztalás igéit Kolossé: 3, 23-24 alapján hirdettük.

  Óvodai állás:

  – Lehetőségünk van Egyházközségünk egyik intézményébe a Szőlőskert Református Óvodába még egy nevelés oktatási munkát közvetlenül segítő munkatársat felvenni. Elsősorban olyan egyházközségünkhöz tartozó testvérek jelentkezését várjuk, akik szívesen dolgoznának gyermekek között dajkaként. Jelentkezni Rajkiné Sörös Andrea vezető óvónőnél, vagy a Lelkészi hivatalban lehet.

  Jelentkezés a Szőlőskert Református Óvodába:

  – Szeretettel várjuk Szőlőskert Református Óvodába, azokat a gyermekeket, akik december 31-ig betöltik 2,5 életévüket és még nem jártak, másik óvodába.

  Iskolára felkészítő

  – Szeretettel várjuk a Budapest-Kispest-Központi Református Egyházközség Ady Endre Általános Iskolájába, a nagycsoportos óvodásokat és szüleiket iskola felkészítő foglalkozásokra.
  Az első felkészítő 2019. november 13-án 1630-1730 között lesz az Iskolában az Ady Endre út 73-75. szám alatt.

  Elhunyt:

  – Október 27-én, 77 éves korában elhunyt Keresztesy Ferenc testvérünk. Búcsúztatása november 15-én 12 órakor lesz itt a templomban. Isten vigasztalását kérjük A Boldog Feltámadás Reménysége Alatt a gyászoló családnak.

  Őszi takarítás:

  – November 16-án, szombaton 9 órától a Szőlőskert Református Óvoda udvarának (Esze Tamás utca 65.) takarításához kérjük a testvérek segítségét. Ami szükséges: lombseprű, gereblye, hogy az udvaron és az utcán lehullott faleveleket össze lehessen takarítani.

  Énekkari próba:

  Új időpontban próbál az énekkar! Szeretettel várjuk a közösségben énekelni vágyó testvéreket hétfőn este fél 7-től, az alagsorban próbál az énekkar

  Konfirmáció:

  Szerdán 16 órakor azoknak tartunk konfirmandus órát, akik már legalább hetedik osztályosok és még nem jártak eddig előkészítőre
  Csütörtökön 16 órakor lesz konfirmandus óra azoknak, akik már tavaly is jártak előkészítőre

  Templomtakarítás:

  – Kérjük, hogy akik ezen a héten, pénteken 17 órától részt tudnak venni a templomtakarítás szolgálatában, ők az Istentisztelet után a Lelkészi Hivatalban jelentkezzenek, hogy tudjuk, kikre számíthatunk.
  Köszönjük azoknak, akik az elmúlt héten segítettek a takarításban.

  Koncert:

  -A Pesti vigadóban „KÁRPÁT-MEDENCEI MAGYAGYAROK ZENÉJE 2019” címen november 17-én, vasárnap 17 órakor lesz koncert

   

  Lectio: Kolossé 4, 2-6
  Textus: Kolossé: 4, 2
  Énekek:                     125: 1
  329: 2
  Ker.: Kerekes Diána Panni – Zsoltárok: 125:1
  Szülők: Kerekes Attila és Pallay Melinda Anna
  134: 3
  Heidelbergi Káté: XLV. Úrnapja
  105: 1-3
  475: 1-3
  474:
  274: 1-4
  Igehirdető: Harkai Ferenc

  Délután:

  Textus: Dániel: 5, 1-6, 1
  Heidelbergi Káté: XLV. Úrnapja
  Énekek:                     138: 1
  480: 1-5
  24: 1
  505: 1-6
  Igehirdető: Harkai Ferenc

Dániel próféta könyve 6,19-29

19 Azután a király bement a palotájába, és böjtölve töltötte az éjszakát; nőt sem engedett be magához, és kerülte őt az álom.

20 Pirkadatkor aztán fölkelt gyorsan a király, és az oroszlánok verméhez sietett.

21 Amikor odaért a veremhez, szomorú hangon kiáltott Dánielnek. Így szólt Dánielhez a király: Dániel, aki az élő Isten szolgája vagy! A te Istened, akit olyan állhatatosan tisztelsz, meg tudott-e menteni az oroszlánoktól?

22 Dániel így felelt a királynak: Király, örökké élj! Dán 3,9

23 Az én Istenem elküldte angyalát, és az bezárta az oroszlánok száját, úgyhogy nem bántottak engem. Mert ő ártatlannak talált engem, és téged sem bántottalak meg, ó, király, semmivel. Dán 3,28 ; Zsid 11,33

24 Erre a király nagyon megörült, és megparancsolta, hogy húzzák ki Dánielt a veremből. Ki is húzták Dánielt a veremből, és egyetlen sérülést sem találtak rajta, mert hitt Istenében.

25 Ezután a király odavitette azokat az embereket, akik bevádolták Dánielt, és bedobták őket fiaikkal és feleségeikkel együtt az oroszlánok vermébe. Még a verem fenekére sem értek, máris megragadták őket az oroszlánok, és összezúzták minden csontjukat.

26 Akkor Dárius király ezt írta a birodalmában lakó különböző nyelvű népeknek és nemzeteknek: Békességetek növekedjék!

27 Elrendelem, hogy birodalmam minden tartományában rettegve féljék Dániel Istenét! Ő az élő Isten, aki megmarad mindörökké. Az ő királysága megdönthetetlen, uralkodása végtelen. Dán 2,44

28 Ő megment, megszabadít, jeleket és csodákat tesz égen és földön. Ő mentette meg Dánielt is az oroszlánok karmából.

29 Ennek a Dánielnek aztán jó dolga volt Dárius, majd a perzsa Círus uralkodása alatt. Dán 1,21


Forrás: abibliamindenkie.hu (RÚF)
Pál első levele a thesszalonikaiakhoz 1

1 Pál, Szilvánusz és Timóteus a thesszalonikaiak gyülekezetének az Atya Istenben és az Úr Jézus Krisztusban: kegyelem nektek és békesség. *Egyes kéziratok hozzáteszik: Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól

2 Hálát adunk Istennek mindenkor mindnyájatokért, amikor megemlékezünk rólatok imádságainkban, mert szüntelenül

3 emlegetjük a mi Istenünk és Atyánk színe előtt hitből eredő munkátokat, szeretetből jövő fáradozásotokat és a mi Urunk Jézus Krisztusba vetett reménységetek állhatatosságát;

4 mivel tudjuk, Istentől szeretett testvéreink, hogy választottak vagytok.

5 Mert a mi evangéliumunk nemcsak szavakban jutott el hozzátok, hanem erővel, Szentlélekkel és teljes bizonyossággal is. Ti is tudjátok, hogyan éltünk közöttetek, a ti érdeketekben,

6 ti pedig a mi követőinkké lettetek, és az Úréi, amikor sok zaklatás ellenére a Szentlélek örömével fogadtátok be az igét. ApCsel 17,5-9

7 Példává is lettetek minden hívő számára Makedóniában és Akhájában,

8 mert tőletek terjedt tovább az Úr beszéde, de nemcsak Makedóniába és Akhájába, hanem mindenhová eljutott a ti Istenbe vetett hitetek híre. Szükségtelen is erről bármit mondanunk,

9 mert ők maguk beszélik rólunk, milyen fogadtatásban volt részünk nálatok, és hogyan fordultatok a bálványoktól Istenhez, hogy az élő és igaz Istennek szolgáljatok,

10 és várjátok a mennyből Jézust, az ő Fiát, akit feltámasztott a halottak közül, aki megszabadít minket az eljövendő haragtól.


Forrás: abibliamindenkie.hu (RÚF)
Napi Ige 2019.11.12.Református Bibliaolvasó Kalauz - Református Kálvin Kiadó
„...sok zaklatás ellenére a Szentlélek örömével fogadtátok be az igét” (6). Belegondolunk néha abba, hogy mennyivel könnyebb az igével találkoznunk, mint számtalan embertársunknak a világon? Ma bárki könnyen hozzájuthat a Bibliához, az eredeti szöveghez, fordításokhoz, sőt elektronikus formában is olvashatjuk bárhol a mobilunkon. A thesszalonikai gyülekezet tagjai sok nehézség között találtak reménységet, és mégis tőlük terjedt tovább az evangélium. Néha a nehézség is lehet eszköz, ha nem keményedik meg a szívünk.
45. úrnapjaHeidelbergi Káté - Református Kálvin Kiadó
116. Miért szükséges a keresztyéneknek imádkozniuk?
Azért, mert ez annak a hálaadásnak legfőbb része, amelyet Isten tőlünk megkövetel.1 De azért is, mert Isten csak azoknak adja kegyelmét és Szentlelkét, akik őt erre őszinte szívvel szüntelenül kérik, s ezért hálát adnak neki.2
1Zsolt 50,14–15 • 2Mt 7,7–8; Lk 11,9–10.13; Mt 13,12
117. Mi szükséges ahhoz az imádsághoz, amelyet Isten kedvel és meghallgat?
Először: az egy igaz Istenhez imádkozzunk, aki magát igéjében nekünk kijelentette.1 Tőle szívből kérhetjük mindazt, amit kérnünk parancsolt.2 Másodszor: ismerjük meg alaposan szükségünket és nyomorúságunkat,3 és alázatosan járuljunk felséges színe elé.4 Harmadszor: legyünk szilárdan meggyőződve5 arról, hogy bár méltatlanok vagyunk rá, Isten imádságunkat az Úr Krisztusért bizonyosan meghallgatja,6 amint azt igéjében meg is ígérte nekünk.7
1Jn 4,22–24 • 2Róm 8,26; 1Jn 5,14 • 32Krón 20,12 • 4Zsolt 2,11; 34,19; Ézs 66,2 • 5Róm 10,14; Jak 1,6 • 6Jn 14,13–14; Dán 9,17–18 • 7Mt 7,8; Zsolt 143,1
118. Mit parancsolt Isten, hogy kérjünk tőle?
Mindent, amire testünknek-lelkünknek szüksége van, amit a mi Urunk, Jézus Krisztus belefoglalt abba az imádságba, amelyre ő maga tanított minket.
Jak 1,17; Mt 6,33
119. Hogyan szól ez az imádság?
„Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is; mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól; mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen."
Mt 6,9–13; Lk 11,2–4