Kezdőlap

"Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében,
tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig."
Máté evangéliuma 28,19-20 

Pillanatképek

B í z d  Ú j r a  É l e t e d  K r i s z t u s r a

Aktuális

 • Hirdetések 2019. február 17. (2/18/2019)

  Aki szeretné a Hirdetéseket emailben is megkapni kérjük, jelezze személyesen a Lelkészi hivatalban.

  Alkalmak

  – Ma 17 órakor is lesz Istentisztelet lesz itt a templomban
  – Kedden 10 órakor Imaóra lesz
  – Szerdán 18 órakor Bibliaóra lesz
  – Jövő vasárnap 10 órakor lesz Istentisztelet itt a templomban, és fogunk Gyermek-istentiszteletet is tartani a Gyülekezeti házban
  – Jövő vasárnap 17 órakor is lesz Istentisztelet itt a templomban 

  Világ imanap

  – Különleges alkalomra hívjuk a testvéreket: két hét múlva, 2019. március 1-jén pénteken csatlakozunk az úgynevezett világ imanapi rendezvényhez, aminek keretében 17 órakor mi is fogunk egy Istentiszteletet tartani itt a templomban.

  Énekkari próba

  Pénteken 19 órakor énekkari próba lesz. Várjuk az énekelni szerető testvéreket, hogy részt vegyenek az alagsorban a közös éneklésen!

  Konfirmáció előkészítők, Gyülekezeti hittanórák

  A héten a szokott rendben lesznek

  Felnőtt konfirmáció

  – Ezen a héten újra indítunk úgynevezett felnőtt konfirmációi előkészítőt, amit csütörtökönként 18 órakor fogunk tartani a Gyülekezeti ház alagsorában.

  Azokat a felnőtteket várjuk, akik még nincsenek megkeresztelve, vagy nem konfirmáltak, rendszeresen járnak templomba és szeretnének Egyházközségünk felnőtt tagjai lenni és az úrvacsorai közösségnek is részesei kívánnak lenni.

   

  Óvodai, iskolai hírek

  – Szeretettel várjuk az óvodás korú gyermekeket a Budapest-Kispest-Központi Református Egyházközség Szőlőskert Óvodájába a Templom tér 19. alatt a Gyülekezeti házunkban.

  Iskolára felkészítő

  – Szeretettel várjuk a Budapest-Kispest-Központi Református Egyházközség Ady Endre Általános Iskolájába, a nagycsoportos óvodásokat és szüleiket iskola felkészítő foglalkozásokra.

  A következő felkészítő 2019. február 20-án, szerdán 1630-1730 között lesz az Iskolában az Ady Endre út 73-75. szám alatt.

  Rendszeres mozgáslehetőség

  – Ép testben ép lélek, mondja a római eredetű szólás. A mostani feszült világban fontos, hogy Istennel való kapcsolatunk rendben legyen az Ige hallgatása olvasása nyomán. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy a stressz egyik legjobb ellenszere az aktív mozgás. Tehát, aki nyugodtabb Isten Igéjére is jobban tud figyelni!

  Egyik egyháztagunk Szabó Tamás felajánlotta, hogy szívesen segít azoknak, akik ülő, álló munkát végeznek, vagy csupán szívesen mozognak. Szeretettel várjuk elsősorban a 20-60 év közöttieket, de jöhetnek fiatalabbak és idősebbek is. A gyermekekkel szükség szerint külön programot fogunk csinálni.

  Legközelebb február 19-én, kedden 19 órakor az Ady Endre Református Általános Iskolába (Ady E. út 73-75.) várjuk mindazokat, akik szeretnék, hogy lelkük épebb testben legyen.

  Templomtakarítás

  – Kérjük, hogy akik ezen a héten, pénteken 17 órától részt tudnak venni a templomtakarítás szolgálatában, ők az Istentisztelet után a Lelkészi Hivatalban jelentkezzenek, hogy tudjuk, kikre számíthatunk.

  Köszönöm azoknak, akik az elmúlt héten segítettek a takarításban.

  Gyülekezeti konferenciák 2019-ben

  2019. június 24-30-ig Gyenesdiásra megyünk gyerektáborba, ahová az általános iskolás korú gyermekeket várjuk, akiket az ifjúság szolgáló tagjaival fogunk néhány hittanoktatónkkal együtt elkísérni.
  2019. július 1-7-ig Tahiba a Sion hegye konferenciaközpontba megyünk gyülekezeti hétre. Itt is többször voltunk a korábbi években, de idén az volt a központ kérése felénk, hogy a több, mint 80 fő befogadására alkalmas tábort, akkor vegyük igénybe, ha legalább 60 fővel tudunk menni. Ebbe a táborba az elmúlt évek folyamán ifjaink jöhettek önállóan, de voltak családok és egyedül állók is. A hét folyamán a közös igei alkalmak és éneklések után sok más közösségi programunk is volt: foci, strand, bob.

  A Gyenesdiási gyerektáborra és a Tahi csendes hétre, jelentkezni lehet a cfharkai.@hu.inter.net mail címen, vagy személyesen a Lelkészi hivatalban.

  Presbiteri gyűlés

  – Tegnap február 16-án, szombaton Presbiteri gyűlést tartottunk a Gyülekezeti házban, két tárgysorozati ponttal:
  1. A Presbitérium támogatta Zsinati hivatal Missziói irodájával és a HEKS svájci segélyszervezettel való együttműködést
  2. Tájékoztatás köznevelési intézményeinkről

  Iskola szépítése

  – Szükséges egy kicsit csinosítani az iskolánk épületét, ezért kérjük a testvérek segítségét! Március 2-án 9-12 óráig szeretnénk önkéntes szolgálatot végezni az iskolában. Kérem, aki szívesen részt vesz ebben a kijáratnál a Presbiter testvéreknél jelezze szándékát, hogy tudjuk hány főre számíthatunk és így jobban tudjuk tervezni a feladatokat!

  Presbiterképzés

  – Szeretetettel hívjuk a testvéreket a Presbiteri Szövetség Budapest-Déli Területi Szervezetének következő alkalmára.

  Február 23-án, szombaton 10 órakor presbiterképzés lesz nem csak presbitereknek, a Pasaréti Református Egyházközségben (II. kerület, Torockó tér 1.) Az áhítatot, és az előadást Horváth Géza nagytiszteletű úr, pasaréti lelkipásztor fogja tartani. 

  Megszületett

  – Pénteken február 15-én megszületett Tenke Máté és Molnár Eszter presbiterházaspár harmadik gyermeke Sebestyén!
  Együtt örülünk Szotyori Nagy Gábor orgonaművészünk és feleségének Molnár Eszter oboaművésznek is megszületett első gyermeke Dániel Gábor.
  Isten áldja mindkét család életét!

  Délelőtt

  Lectio: János: 7, 31-39
  Textus: János: 7, 40-52
  Énekek:46: 1
  Káté: VII. Úrnapja
  172
  235: 1-5
  236: 1-4
  236: 5-7

  Igehirdető: Harkai Ferenc 

  Délután

   Lectio: Haggeus: 1
  Textus: Ezsdrás: 5
  Heidelbergi Káté: VII. Úrnapja
  Énekek:8: 1
  238: 1-5
  238: 6-10
  504: 1-5

  Igehirdető: Harkai Ferenc

Ezsdrás könyve 7,11-28

11 Ez a szövege annak a levélnek, amelyet Artahsasztá király adott Ezsdrásnak, az írástudó papnak, aki írástudó volt, jártas az Úr parancsolatainak igéiben és rendelkezéseiben, amelyeket Izráelnek adott:

12 „Artahsasztá, a királyok királya, Ezsdrás papnak, aki a menny Istenének törvényében tökéletesen jártas írástudó.

13 Parancsot adok, hogy mindenki, aki országomból önként el akar menni Jeruzsálembe Izráel népe, papjai és lévitái közül, az elmehet veled.

14 Mivel te a királynak és hét tanácsosának a küldöttje vagy, vizsgáld meg Júdát és Jeruzsálemet Istened törvénye szerint, amely a kezedben van.

15 És vidd el azt az ezüstöt és aranyat, amelyet a király és tanácsosai önként ajándékoznak Izráel Istenének, akinek a hajléka Jeruzsálemben van,

16 továbbá mindazt az ezüstöt és aranyat, amelyet Babilónia tartományaiban kapsz, a nép és a papok önkéntes adományával együtt, amelyet önként adományoznak Istenük jeruzsálemi házának a javára.

17 Vásárolj ezért gondosan ezen a pénzen bikákat, kosokat és bárányokat meg a hozzájuk tartozó étel- és italáldozatokhoz valót, és mutasd be azokat Istenetek házának az oltárán Jeruzsálemben.

18 A megmaradó ezüsttel és arannyal pedig azt tegyétek, amit Istenetek akarata szerint jónak láttok megtenni, te és testvéreid.

19 Az edényeket pedig, amelyeket átadnak neked Istened házának a használatára, add át Isten előtt Jeruzsálemben! Ezsd 8,25-27

20 Istened házának egyéb szükségletét pedig, amelyet még fedezned kell, fedezd a királyi kincstárból!

21 Én, Artahsasztá király, parancsot adok minden kincstárnoknak a Folyamon túl: Mindazt pontosan teljesítsétek, amit kér tőletek Ezsdrás pap, aki a menny Istenének törvényében jártas írástudó:

22 ezüstöt száz talentumig, búzát száz kórig, bort száz batig, olajat száz batig, sót pedig akármennyit.

23 Mindent pontosan teljesíteni kell a menny Istenének parancsából a menny Istene házának javára, hogy meg ne haragudjék a királynak és fiainak az országára. Ezsd 6,10

24 Tudatjuk még veletek, hogy a papokra, lévitákra, énekesekre, kapuőrökre, templomszolgákra és az Isten házának munkásaira senkinek se legyen szabad adót, beszolgáltatást vagy vámot kivetnie.

25 Te pedig, Ezsdrás, Istenednek benned levő bölcsessége szerint rendelj ítélőbírákat, hogy ők bíráskodjanak az egész Folyamon túli nép felett, mindazok felett, akik ismerik Istened törvényeit. Aki pedig nem ismeri, azt tanítsátok meg rá!

26 Mindazokra, akik nem teljesítik Istened és a király törvényét, pontosan szabják ki az ítéletet: vagy halált, vagy száműzetést, vagy pénzbüntetést, vagy börtönt!” Ezsd 10,8

27 Áldott az Úr, őseink Istene, aki arra indította a király szívét, hogy fölékesítse az Úr házát Jeruzsálemben.

28 Kiterjesztette rám a királynak, tanácsosainak és a király minden befolyásos tisztjének a szeretetét. Én pedig megerősödtem, mert Istenemnek, az Úrnak a hatalma volt velem, és családfőket gyűjtöttem Izráelből, hogy jöjjenek velem.


Forrás: abibliamindenkie.hu (RÚF)
János evangéliuma 8,30-36

30 Amikor ezeket mondta, sokan hittek benne.

31 Így szólt akkor Jézus azokhoz a zsidókhoz, akik hittek benne: Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok;

32 megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket.

33 Ők ezt kérdezték tőle: Ábrahám utódai vagyunk, és soha nem voltunk szolgái senkinek. Hogyan mondhatod hát: Szabadok lesztek?

34 Jézus így válaszolt nekik: Bizony, bizony, mondom nektek, hogy aki bűnt cselekszik, az a bűn szolgája.

35 A szolga pedig nem marad a házban örökre: a fiú marad ott örökre.

36 Ha tehát a Fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek.


Forrás: abibliamindenkie.hu (RÚF)
Napi Ige 2019.02.21.Református Bibliaolvasó Kalauz - Református Kálvin Kiadó
„Ha tehát a Fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek” (36). Miből és mire kell, hogy megszabadítson bennünket Jézus? A régi természetünkből az új életre, a kárhozatból az üdvösségre. A látszatszabadságból a valódi szabadságra, a magam vagy más emberek uralma alól az ő uralma alá tartozásra. „A bűn szolgája gyáva rab, a Krisztusé szabad” (RÉ 467). Ne a Sátán egyik megkötözöttségéből a másikba, hanem Jézus uralma alá meneküljünk!
7. úrnapjaHeidelbergi Káté - Református Kálvin Kiadó
20. Ugyanúgy üdvözül-e Krisztus által minden ember, ahogyan Ádám által elveszett?
Nem. Csak azok üdvözülnek, akiket Isten igaz hit által Krisztusba oltott, s akik az ő jótéteményeit elfogadják.
Jn 1,12; Ézs 53,11; Zsolt 2,12; Róm 11,17.19; Zsid 4,2; 10,39
21. Mi az igaz hit?
Az igaz hit ismeret, amelynél fogva igaznak tartom mindazt, amit Isten az ő igéjében nekünk kijelentett.1 Ám egyúttal szívbéli bizalom is,2 amelyet a Szentlélek ébreszt bennem az evangélium által,3 hogy Isten nemcsak másoknak, hanem nekem is bűnbocsánatot, örök igazságot és üdvösséget ajándékoz,4 ingyen kegyelméből, egyedül Krisztus érdeméért.5
1Zsid 11,1.3; Jak 2,19 • 2Róm 4,16–22; Jak 1,6 • 32Kor 4,13; Róm 10,17 • 4Zsid 10,38; Hab 2,4; Ef 2,7–9; Róm 5,1 • 5Róm 3,24–25; Gal 2,16
22. Mit higgyen a keresztyén ember?
Mindazt, amit Isten az evangéliumban nekünk megígért, s amit az Apostoli Hitvallás keresztyén hitünk egyetemes és szilárd tételeiként összefoglalt.
Jn 20,31; Mt 28,20
23. Hogy szól ez a hitvallás?
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes keresztyén anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen.