Kezdőlap

"Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében,
tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig."
Máté evangéliuma 28,19-20 

Pillanatképek

B í z d  Ú j r a  É l e t e d  K r i s z t u s r a

Aktuális

 • Hirdetések 2020. február 16. (2/17/2020)

  Aki szeretné a Hirdetéseket emailben is megkapni kérjük, jelezze személyesen a Lelkészi hivatalban.

  Alkalmak:

  – Ma 17 órakor is lesz Istentisztelet itt a templomban
  – Kedden 10 órakor Imaórát tartunk
  – Szerdán 18 órakor Bibliaóra lesz
  – Csütörtökön 17 órakor Ifjúsági órára várjuk a fiatalokat
  – Csütörtökön 19 órakor Fiatal felnőttek bibliaórája lesz
  – Jövő vasárnap, 10 órakor lesz Istentisztelet itt a Templomban. Reménységünk szerint a keresztség sákramentumát is ki fogjuk szolgálni, mert Kurucz Bálint és felesége Balla Beatrix első gyermekét Bálint Sándort készülünk megkeresztelni. Az igehirdetés kezdete előtt a gyermekek kimehetnek gyermek-istentiszteletre
  – Jövő vasárnap 17 órakor is lesz Istentisztelet itt a templomban

  Énekkari próba:

  – Szeretettel várjuk a közösségben énekelni vágyó testvéreket hétfőn este fél 7-től, énekkarunk az alagsorban próbál

  Iskolára felkészítő

  – Szeretettel várjuk a Budapest-Kispest-Központi Református Egyházközség Ady Endre Általános Iskolájába, azokat a nagycsoportos óvodásokat és szüleiket iskola felkészítő foglalkozásokra, akik szeretnék, hogy az általunk fenntartott iskola közösségébe tartozzanak.
  A következő felkészítő 2020. február 19-én, szerdán 1630-1730 között lesz az Iskolában az Ady Endre út 73-75. szám alatt.

  Felnőtt konfirmáció:

  – Februárban újra indítunk úgynevezett felnőtt konfirmációi előkészítőt, azoknak a felnőtteknek, akik még nincsenek megkeresztelve, vagy nem konfirmáltak, de szeretnének az úrvacsorai közösség tagjai is lenni illetve szerepelni szeretnének a Választói névjegyzékben. Az alkalmak februárban fognak kezdődni és csütörtökönként 18 órakor lesznek. Az első alkalom ezen a héten, február 20-án, csütörtökön lesz. Jelentkezni a lelkipásztornál lehet!

  Konfirmáció, gyülekezeti hittan:

  Szerdán 16 órakor azoknak tartunk konfirmandus órát, akik már legalább hetedik osztályosok és még nem jártak eddig előkészítőre
  Csütörtökön 16 órakor lesz konfirmandus óra azoknak, akik már tavaly is jártak előkészítőre
  Pénteken délután a szokott rendben lesznek a gyülekezeti hittanórák

  Temetés:

  – Február 12-én, szerdán búcsúztunk a Pestszenterzsébeti temetőben Tóbi Tamásné, született: Dancs Gizellától, aki január 8-án 75 éves korában hunyt el. Isten vigasztaló szavát Ézsaiás: 55, 6 alapján hirdettük: „Keressétek az Urat, amíg megtalálható! hívjátok segítségül, amíg közel van” Isten vigasztalását kérjük családjának A Boldog Feltámadás Reménysége Alatt

  Rendszeres mozgáslehetőség:

  – Ép testben ép lélek, mondja a római eredetű szólás. A mostani feszült világban fontos, hogy Istennel való kapcsolatunk rendben legyen az Ige hallgatása olvasása nyomán. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy a stressz egyik legjobb ellenszere az aktív mozgás. Tehát, aki nyugodtabb Isten Igéjére is jobban tud figyelni!

  Egyik egyháztagunk Szabó Tamás felajánlotta, hogy szívesen segít azoknak, akik ülő, álló munkát végeznek, vagy csupán szívesen mozognak. Szeretettel várjuk elsősorban a 20-60 év közöttieket, de jöhetnek fiatalabbak és idősebbek is. A gyermekekkel szükség szerint külön programot fogunk csinálni.
  Legközelebb február 18-án, kedden 19 órakor az Ady Endre Református Általános Iskolába (Ady E. út 73-75.) várjuk mindazokat, akik szeretnék, hogy lelkük épebb testben legyen.

  Templomtakarítás:

  – Kérjük, hogy akik ezen a héten, pénteken 17 órától részt tudnak venni a templomtakarítás szolgálatában, ők az Istentisztelet után a Lelkészi Hivatalban jelentkezzenek, hogy tudjuk, kikre számíthatunk.

  Beiktatás:

  – Február 23-án 15 órakor lesz nagytiszteletű Háromszéki Botond lelkipásztor úr beiktatása a Budapest-Pestszentlőrinc-Kossuth téri Református Egyházközségben

  Lectio: Lukács: 7, 11-35
  Textus: Lukács: 7, 19b
  Énekek:  74: 1
  74: 11-12
  Heidelbergi Káté: VII. Úrnapja
  232: 1-6
  161: 1-6
  30: 1-2
  231: 1-4
  Igehirdető: Harkai Ferenc 

  Délután:

  Textus: Ézsaiás: 59, 1-21
  Heidelbergi Káté: VII. Úrnapja
  Énekek: 50: 1
  235: 1-5
  509: 1-9
  Igehirdető: Harkai Ferenc

Ézsaiás próféta könyve 61

1 Uramnak, az Úrnak lelke nyugszik rajtam, mert felkent engem az Úr. Elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, bekötözzem a megtört szíveket, szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsátást a megkötözötteknek. Ézs 11,2-4 ; Mt 11,5 ; Lk 4,18-19 ; 7,22 ; ApCsel 10,38

2 Hirdetem az Úr kegyelmének esztendejét, Istenünk bosszúállásának napját, vigasztalok minden gyászolót. 3Móz 25,10-13 ; Ézs 63,4 ; Jer 46,10 ; Jóel 2,11

3 Hamu helyett fejdíszt adok Sion gyászolóinak, gyászfátyol helyett illatos olajat, csüggedés helyett öröméneket. Igazság fáinak nevezik őket, az Úr ültetvényének: őt ékesítik. Zsolt 23,5 ; 45,8 ; Ézs 60,21 ; Lk 7,46

4 Felépítik az ősi romokat, helyreállítják a régi omladékokat, újjáépítik a lerombolt városokat, amelyek nemzedékeken át romokban hevertek. Ézs 58,12 ; Ám 9,11

5 Jelentkeznek majd az idegenek, hogy legeltessék nyájaitokat, és más népek fiai lesznek földműveseitek és szőlőmunkásaitok. Ézs 14,2 ; 60,10

6 Titeket pedig az Úr papjainak neveznek, Istenünk szolgáinak mondanak. A népek gazdagságát élvezitek, kincseikkel büszkélkedhettek. 2Móz 19,6 ; Ézs 60,5-7.16-17 ; 1Pt 2,5.9 ; Jel 1,6 ; 5,10 ; 20,6

7 A kétszeres szégyen és gyalázat után ujjongani fognak osztályrészüknek, mert kétszer annyi jut mindenkinek az országban, örökké tartó örömben lesz részük. Ézs 35,10 ; 40,2 ; Mt 5,5

8 Mert én, az Úr, szeretem az igazságot, gyűlölöm a rablást és az álnokságot. Megadom munkájuk megérdemelt jutalmát, és örök szövetséget kötök velük. Ézs 54,10 ; 55,3 ; Jer 32,40

9 Híresek lesznek utódaik a népek között, és leszármazottaik a nemzetek között. Bárki látja őket, fölismeri, hogy ezt a népet megáldotta az Úr.

10 Nagy örömöm telik az Úrban, víg örömre indít Istenem, mert az üdvösség ruhájába öltöztetett, az igazság palástját terítette rám, mint vőlegényre, ki fölteszi fejdíszét, mint menyasszonyra, ki fölrakja ékszereit. Mt 22,11-12 ; Jel 19,8 ; 21,2

11 Mert ahogyan a föld növényeket hajt, és a kert veteményeket sarjaszt, úgy sarjaszt majd igazságot az én Uram, az Úr is, és öröméneket minden nép hallatára. Zsolt 85,12 ; Ézs 4,2


Forrás: abibliamindenkie.hu (RÚF)
Lukács evangéliuma 8,1-15

1 Ezután városról városra és faluról falura járt, és hirdette az Isten országának evangéliumát. Vele volt a tizenkettő

2 és néhány asszony, akiket gonosz lelkektől szabadított meg, és betegségekből gyógyított meg: Mária, akit Magdalainak neveztek, akiből hét ördög ment ki,

3 Johanna, Kúzának, Heródes egyik főemberének felesége, és Zsuzsanna, de sok más asszony is, akik vagyonukból támogatták őket.

4 Amikor pedig nagy sokaság gyűlt össze, és városról városra sokan csatlakoztak hozzá, egy példázatot mondott nekik:

5 Kiment a magvető vetni. Vetés közben némely mag az útfélre esett, és eltaposták, vagy megették az égi madarak.

6 Némelyik a köves helyre esett, és alighogy kihajtott, elszáradt, mert nem kapott nedvességet.

7 Némelyik a tövisek közé esett, és amikor vele együtt felnőttek a tövisek is, megfojtották.

8 Némelyik pedig a jó földbe esett, és amikor felnövekedett, százszoros termést hozott. Amikor ezeket elmondta, így kiáltott: Akinek van füle a hallásra, hallja!

9 Megkérdezték tőle a tanítványai, hogy mit jelent ez a példázat.

10 Ő ezt mondta: Nektek megadatott, hogy ismerjétek az Isten országának titkait, de a többieknek példázatokban adatik, hogy akik látnak, ne lássanak, és akik hallanak, ne értsenek. Ézs 6,9-10

11 A példázat pedig ezt jelenti: A mag az Isten igéje.

12 Akiknél az útfélre esett, azok meghallották az igét, de azután jön az ördög, és kiragadja a szívükből, hogy ne higgyenek, és ne üdvözüljenek.

13 Akiknél a köves helyre esett, azok amikor hallják, örömmel fogadják az igét, de nem gyökerezik meg bennük: ezek hisznek egy ideig, de a megpróbáltatás idején elbuknak.

14 A tövisek közé esett mag: ezek azok, akik hallották az igét, de mikor elmennek, az élet gondjai, gazdagsága és élvezetei megfojtják őket, és nem érlelnek termést.

15 A jó földbe esett mag: ezek pedig azok, akik igaz és jó szívvel hallgatják az igét, meg is tartják, és termést hoznak állhatatossággal.


Forrás: abibliamindenkie.hu (RÚF)
Napi Ige 2020.02.18.Református Bibliaolvasó Kalauz - Református Kálvin Kiadó
Jézus korában az asszonyoknak nem volt tekintélye, de Jézustól testi-lelki gyógyulást nyertek, és követték őt. Akik hálás szívvel vették tőle a gyógyulást és követték őt, újabb ajándékot kaptak, hiszen ők találkoztak először a feltámadás csodájával. A feltámadás hitéhez a bűnbánat, és Jézus követése vezet.
7. úrnapjaHeidelbergi Káté - Református Kálvin Kiadó
20. Ugyanúgy üdvözül-e Krisztus által minden ember, ahogyan Ádám által elveszett?
Nem. Csak azok üdvözülnek, akiket Isten igaz hit által Krisztusba oltott, s akik az ő jótéteményeit elfogadják.
Jn 1,12; Ézs 53,11; Zsolt 2,12; Róm 11,17.19; Zsid 4,2; 10,39
21. Mi az igaz hit?
Az igaz hit ismeret, amelynél fogva igaznak tartom mindazt, amit Isten az ő igéjében nekünk kijelentett.1 Ám egyúttal szívbéli bizalom is,2 amelyet a Szentlélek ébreszt bennem az evangélium által,3 hogy Isten nemcsak másoknak, hanem nekem is bűnbocsánatot, örök igazságot és üdvösséget ajándékoz,4 ingyen kegyelméből, egyedül Krisztus érdeméért.5
1Zsid 11,1.3; Jak 2,19 • 2Róm 4,16–22; Jak 1,6 • 32Kor 4,13; Róm 10,17 • 4Zsid 10,38; Hab 2,4; Ef 2,7–9; Róm 5,1 • 5Róm 3,24–25; Gal 2,16
22. Mit higgyen a keresztyén ember?
Mindazt, amit Isten az evangéliumban nekünk megígért, s amit az Apostoli Hitvallás keresztyén hitünk egyetemes és szilárd tételeiként összefoglalt.
Jn 20,31; Mt 28,20
23. Hogy szól ez a hitvallás?
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes keresztyén anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen.