Kezdőlap

"Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében,
tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig."
Máté evangéliuma 28,19-20 

Kedves Látogatók! A hivatkozás az élő adás kezdete előtt 5 perccel  lesz aktív, ha a böngésző nem frissít automatikusan, az F5 billentyűvel frissíthet

Pillanatképek

B í z d  Ú j r a  É l e t e d  K r i s z t u s r a

Aktuális

 • Hirdetések 2020. május 24. (5/24/2020)

  Aki szeretné a Hirdetéseket emailben is megkapni kérjük, jelezze személyesen a Lelkészi hivatalban.

   

  A koronavírushoz kapcsolódó intézkedéseink:

   

  Felhívom a Testvérek figyelmét, hogy a járványügyi helyzet nem múlt el! Az Egyházközség elnökségének, Józsa József kurátor úrnak, és Harkai Ferenc Csaba lelkipásztornak a felelőssége, hogy minden előírás be legyen tartva. Erre a héten Illés Dávid esperes úr is felhívta a figyelmünket, és el kellett küldeni, hogy milyen szabályokat alkalmazunk jelenleg az egyházi alkalmakon.

  Egyházközségünkben az elmúlt hetekben, hónapokban is folyamatosan tartottunk Istentiszteleteket a templomban, és így kialakult egy jó rend, amit továbbra is alkalmazunk! Kérem, hogy így vegyék figyelembe az alábbi tájékoztatást, szabályozást!

   

  A templomi –járványügyi- ülésrenddel kapcsolatban kérem, mindenki figyeljen az ajtónál szolgálatot teljesítő presbiterek irányítására.

  Továbbra is a Templomban tartjuk az alkalmainkat. Az előírásoknak megfelelően 100 főnél többen nem lehetünk a templomban, ezért kérek mindenkit, hogy időben érkezzünk az alkalmakra. A később érkezők, illetve a megengedett létszám fölött érkezők már csak a Gyülekezeti házban tudnak leülni.

  Kérjük, mindenki hozzon magával otthonról Énekeskönyvet. Természetesen most is lehet a templomban a szokott helyről elvenni Énekeskönyvet, amit viszont kérjük, hogy az erre a célra kihelyezett tartóba tegyenek vissza, az Istentisztelet végén, hogy így is csökkentsük az esetleges fertőzés lehetőségét!

   

  Csak a hirdetésben jelzett alkalmak kerülnek megtartásra, amiket online közvetítünk, azért hogy aki szeretné Isten igéjét hallgatni, megtehesse otthonában is!

   

  Mindenki figyelmét felhívjuk arra, hogy felelősséggel tartozunk egymás iránt!

   

  Kérjük a gyakori kézmosás betartását és a száj és orr eltakarását mindenütt, ahol erre előírás van!

   

  A Lelkipásztort a 06-1-357-6107-es, vagy a 0630-636-5840-es telefonszámon lehet elérni!

  A lelkipásztori látogatások is szünetelnek, de ha valaki szeretné, hogy a vezető-lelkész felkeresse az otthonában, vagy a kórházban, kérjük, jelezze és a lehetőségek szerint igyekszünk kérésének eleget tenni.

  Amikor elmúlt a jelenlegi járvány, akkor egy hálaadó Istentiszteletet fogunk tartani, hogy újra élhessünk mindannyian az úrvacsora sákramentumával itt a gyülekezet közösségében

   

  Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek! A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt! Az Úr közel! Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban.” Filippi 4, 4-7

   

   

  Alkalmak:

  – Szerdától péntekig 19 órakor Bűnbánati Istentiszteletek lesznek itt a Templomban

  – Jövő vasárnap, Pünkösd első napján 10 órakor lesz ünnepi Istentisztelet itt a Templomban

  – Jövő vasárnap 18 órakor is lesz Istentisztelet itt a Templomban

  – Pünkösd második napján 10 órakor tartunk ünnepi Istentiszteletet itt a Templomban

   

  Temetés:

  – Az elmúlt héten, május 19-én, kedden búcsúztunk a Rákoskeresztúri Újköztemetőben, Takács Lajos testvérünktől, aki 72 évesen április 21-én hunyt el. Az 1 Korinthus: 13 és Máté: 6, 25-27 verseivel kértük Isten vigasztalását feleségének, fiának, menyének és a gyászoló gyülekezetnek A Boldog Feltámadás Reménysége Alatt

   

  Segítségnyújtás:

  – Kérem, jelezzék, amennyiben olyan idős egyháztagunkról tudnak, akinek segítségre van szüksége, ha kell szívesen segítünk bevásárlásban, gyógyszerek kiváltásában!

  Kérem azt is jelezzék, ha tudnak olyanról, akinek nincs internet hozzáférése, hogy Egyházközségünk hírei eljussanak hozzá, ha szeretné azokat olvasni.

  Aki kéri annak szívesen eljuttatjuk a vasárnapi igehirdetéseket nyomtatott formában is!

  A jelzéseket a hivatal@kkre.hu mail címre küldjék!

   

  Óvodai, iskolai hírek:

  – Intézményeinkben a Szőlőskert Református Óvodában és az Ady Endre Református Általános Iskolában is alkalmazkodunk a kialakult helyzethez, az érintetteket az intézmények a szokott módon tájékoztatták! Mindkét intézményünkben áttértünk a digitális oktatásra, ami azt jelenti, hogy nemcsak az iskolások kapnak online feladatokat, hanem az óvodások is!

  Köszönjük a pedagógusok fáradozását, hogy gyermekeink nevelése, oktatása a jelen körülmények között is folytatódik!

   

  Csendes hét gyermekeknek, ifjaknak:

  – Ebben az évben is megtartjuk a gyermekeknek az „ottalvós” csendes hetet, 2020. június 29-július 5 között.

  Részletes tájékoztatót itt olvashatnak

  https://drive.google.com/file/d/1qBZd5cBTWRxiDOfWQUek7VL_-2Q84EXr/view?usp=sharing

   

  Jelentkezni pedig itt lehet:

  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBW5yZD1f5J25-TSjajNJEkEnshPYgy80Lkkj4mEyhDh7jiQ/viewform?usp=sf_link  

   

  Lectio: 2 Mózes 20, 2-17 és Máté 22, 37-40

  Textus: Máté: 8, 1-13

  Énekek:

  65: 1

  Heidelbergi Káté: XXI. Úrnapja

  381: 1-2, 9

  485: 1, 2

  395: 1

  395: 2-3

  Igehirdető: Harkai Ferenc

  Délután:

   

  Textus: 1 Mózes: 24, 1-27

   

  Heidelbergi Káté: XXI. Úrnapja

   

  Énekek:

  130: 1

  423: 1-6

  500: 1-8

  Igehirdető: Harkai Ferenc

Mózes első könyve 25

1 Ábrahám ismét megnősült, feleségének Ketúrá volt a neve. 1Krón 1,32-33

2 Ő szülte neki Zimránt, Joksánt, Medánt, Midjánt, Jisbákot és Súahot.

3 Joksán nemzette Sábát és Dedánt. Dedán fiai lettek az assúriak, a letúsiak és a leummiak.

4 Midján fiai pedig: Éfá, Éfer, Hanók, Abídá és Eldáá. Ezek mind Ketúrá leszármazottjai.

5 Ábrahám azonban Izsáknak adta mindenét, 1Móz 24,36

6 a fiaknak, akiket másodfeleségei szültek Ábrahámnak, Ábrahám csak ajándékokat adott, és még életében eltávolította őket fia, Izsák mellől kelet felé, egy keleti országba.

7 Ábrahám életkora, amit megért, százhetvenöt év volt.

8 Akkor elhunyt Ábrahám, meghalt késő vénségében, öregen, betelve az élettel, és elődei mellé került. 1Móz 15,15

9 Fiai, Izsák és Izmael temették el a makpélai barlangban, Efrónnak, a hettita Cóhar fiának a szántóföldjén, Mamréval szemben, 1Móz 23,16-18

10 azon a szántóföldön, amelyet Ábrahám a hettitáktól vett meg. Ott temették el Ábrahámot, ahol Sárát, a feleségét.

11 Ábrahám halála után megáldotta Isten az ő fiát, Izsákot. Izsák a Lahajrói-kútnál lakott. 1Móz 16,14 ; 24,62

12 Ez Ábrahám fiának, Izmaelnek a nemzetsége, akit az egyiptomi Hágár, Sára szolgálóleánya szült Ábrahámnak. 1Móz 16,15

13 Így hívták Izmael fiait nevük és nemzetségük szerint: Izmael elsőszülöttje volt Nebájót, azután következett Kédár, Adbeél és Mibszám, 1Krón 1,29-31

14 továbbá Mismá, Dúmá és Masszá,

15 Hadad, Témá, Jetúr, Náfís és Kédmá.

16 Ezek Izmael fiai, és ez a nevük falvaik és sátortáboraik szerint: tizenkét fejedelem, törzseiknek megfelelően.

17 Izmael életkora százharminckét esztendő volt. Akkor elhunyt, meghalt, és elődei mellé került.

18 Izmael utódai Havílától Súrig tanyáztak, amely Egyiptomtól keletre, Assúr felé van. Szembeszálltak a testvértörzsekkel is. 1Móz 16,12

19 Ez Izsáknak, Ábrahám fiának a nemzetsége: Ábrahám nemzette Izsákot.

20 Izsák negyvenesztendős volt, amikor feleségül vette Rebekát, az arám Betúél leányát, az arám Lábán húgát Paddan-Arámból. 1Móz 24,67

21 És Izsák könyörgött az Úrnak feleségéért, mert meddő volt. Az Úr pedig engedett könyörgésének, úgyhogy teherbe esett Rebeka, a felesége.

22 De fiai tusakodtak a méhében. Akkor ezt mondta Rebeka: Ha így van, minek is élek? Elment azért, hogy megkérdezze az Urat.

23 Az Úr pedig ezt mondta neki: Két nép van méhedben, két nemzet válik ki belsődből: az egyik nemzet erősebb lesz a másiknál, de a nagyobbik szolgál a kisebbnek. Róm 9,12

24 Elérkezett szülésének a napja, s íme, ikrek voltak a méhében.

25 Világra jött az első: vöröses volt, és mindenütt szőrös, mint a daróc. Ezért Ézsaunak nevezték el. *Ézsau másik két neve Edóm és Széír. Az első jelentése: „vörös”, a másodiké: „szőrös”, vö. 25,30; 36,8

26 Azután világra jött a testvére, kezével Ézsau sarkába kapaszkodva. Ezért őt Jákóbnak nevezték el. Izsák hatvanesztendős volt, amikor ezek megszülettek. *Jákób neve a héberben hasonlít a „sarok” és a „rászed” szavakra, vö. 27,36 Hós 12,4

27 Amikor a fiúk felnőttek, Ézsau a vadászathoz értő, szabadban élő ember lett, Jákób ellenben a szokásokat tisztelő sátorlakó.

28 Ezért Izsák Ézsaut szerette, mert ízlett neki a vad, Rebeka viszont Jákóbot szerette.

29 Egyszer Jákób valami főzeléket főzött, amikor Ézsau fáradtan megjött a mezőről.

30 Ézsau azt mondta Jákóbnak: Hadd egyem ebből a vörös ételből, mert fáradt vagyok! Ezért nevezték el őt Edómnak. *Edóm azt jelenti: „vörös”, vö. 25,25

31 De Jákób azt felelte: Add nekem érte azonnal az elsőszülöttségi jogodat!

32 Ézsau ezt mondta: Mindjárt éhen halok; mit számít nekem az az elsőszülöttségi jog?

33 Jákób azt felelte: Akkor esküdj meg nekem azonnal! Ézsau megesküdött neki, és eladta az elsőszülöttségi jogát Jákóbnak. 1Móz 27,36 ; Zsid 12,16

34 Jákób ekkor adott neki kenyeret és lencsefőzeléket. Ézsau evett, ivott, azután fölkelt, és elment. Ennyire semmibe vette Ézsau az elsőszülöttségi jogot.


Forrás: abibliamindenkie.hu (RÚF)
Máté evangéliuma 8,23-34

23 Amikor beszállt a hajóba, követték őt a tanítványai.

24 És íme, nagy vihar támadt a tengeren, úgyhogy a hajót elborították a hullámok. Ő pedig aludt. ApCsel 27,8-37

25 Tanítványai odamentek hozzá, felébresztették, és ezt mondták: Uram, ments meg minket, elveszünk!

26 De ő így szólt hozzájuk: Mit féltek, ti kicsinyhitűek? Ekkor felkelt, ráparancsolt a szelekre és a tengerre, és minden elcsendesült.

27 Az emberek pedig elcsodálkoztak, és ezt mondták: Ki ez, hogy a szelek is, a tenger is engedelmeskednek neki?

28 Amikor a túlsó partra, a gadaraiak földjére ért, két megszállott ment elé, akik a sírboltokból jöttek elő; annyira veszedelmesek voltak, hogy senki sem mert azon az úton járni.

29 És egyszerre felkiáltottak: Mi dolgod velünk, Isten Fia? Azért jöttél ide, hogy idő előtt meggyötörj minket?

30 Tőlük távolabb egy nagy disznónyájat legeltettek.

31 Az ördögök pedig ezt kérték tőle: Ha kiűzöl minket, küldj a disznónyájba!

32 Ő pedig ezt mondta nekik: Menjetek! Akkor azok előjöttek, és belementek a disznókba. És íme, a meredekről a tengerbe rohant az egész nyáj, és beleveszett a vízbe.

33 A legeltetők pedig elfutottak, és a városba érve elhíreszteltek mindent, azt is, ami a megszállottakkal történt.

34 Ezután az egész város kiment Jézus elé, és amikor meglátták, kérték, hogy menjen el a határukból.


Forrás: abibliamindenkie.hu (RÚF)
Napi Ige 2020.05.26.Református Bibliaolvasó Kalauz - Református Kálvin Kiadó
„Ezért Izsák Ézsaut szerette, …Rebeka viszont Jákóbot szerette” (28). Mekkora gond forrása, ha lelki törésvonal, személyválogatás alakul ki egy családban! „Mert Isten nem személyválogató” (Róm 2,11). A számodra nehezebben szerethető családtagjaidra, a gyülekezeti tagokra és ismerősökre tekints Jézus Krisztuson keresztül, aki még az őt megfeszítőkért is könyörgött. Imádkozz értük!
21. úrnapjaHeidelbergi Káté - Református Kálvin Kiadó
54. Mit hiszel az egyetemes keresztyén Anyaszentegyházról?
Hiszem, hogy Isten Fia1 a világ kezdetétől a világ végezetéig2 az egész emberi nemzetségből3 Szentlelke és igéje által4 az igaz hitben megegyező,5 örök életre kiválasztott gyülekezetet6 gyűjt magának, ezt oltalmazza és megtartja.7 Hiszem, hogy ennek a gyülekezetnek én is élő tagja vagyok,8 és örökké az is maradok.9
1Jn 10,11 • 2Zsolt 71,18; 1Kor 11,26 • 31Móz 26,4 • 4Ézs 59,21; Róm 1,16; 10,14–17; Ef 5,26 • 5ApCsel 2,46; Ef 4,3–6 • 6Róm 8,29–30; Ef 1,10–13 • 7Mt 16,18; Jn 10,28–30; 1Kor 1,8–9 • 81Jn 3,21 • 91Jn 2,19.27
55. Mit értesz a „szentek közösségén”?
Először azt, hogy a hívők együtt és egyenként is tagjai az Úr Krisztusnak, és részesei minden javának és ajándékának.1 Másodszor: mindenki tekintse kötelességének, hogy ajándékaival a többi tag javára és üdvösségére készséggel és örömmel szolgáljon.2
11Jn 1,3; 1Kor 1,9; Róm 8,32 • 21Kor 12,12–13.21; 13,5; Fil 2,4–6
56. Mit hiszel a bűnök bocsánatáról?
Hiszem, hogy Isten Krisztus elégtételéért1 soha többé meg nem emlékezik sem bűneimről, sem bűnös természetemről, amelyek ellen egész életemben harcolnom kell,2 hanem kegyelméből Krisztus igazságával megajándékoz engem, hogy soha többé ítéletre ne jussak.3
11Jn 2,2; 2Kor 5,19.21 • 2Jer 31,34; Zsolt 103,3–4.10.12; Róm 7,24–25; 8,1–4 • 3Jn 3,18