Kezdőlap

"Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében,
tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig."
Máté evangéliuma 28,19-20 
Az adás alatt itt egy link látható, amelyre kattintva tekintheti meg az adást.

Pillanatképek

B í z d  Ú j r a  É l e t e d  K r i s z t u s r a

Aktuális

 • (10/15/2017)

  Aki szeretné a Hirdetéseket emailben is megkapni, kérjük, jelezze a hivatalban.

  Alkalmak

  az Istentisztelet után szeretetvendégséget tartunk, melyre szeretettel hívunk mindenkit a templomból.
  – Ma 18 órakor is lesz Istentisztelet itt a Templomban.
  – Kedden 10 órakor Imaóránk lesz a Gyülekezeti ház alagsorában.
  – Szerdán 18 órakor lesz Bibliaóra a Gyülekezeti házban.
  – Csütörtökön 17 órakor lesz Ifjúsági óra a Gyülekezeti házban.
  – Jövő vasárnap 10 órakor lesz Istentisztelet itt a templomban, a gyermekek pedig majd az igehirdetés előtt kimehetnek gyermekistentiszteletre a Gyülekezeti házba.

  Zenei esték

  Ma 18 órakor a Magyarországi Református Egyház Központi Kórusa fog Templomunkban énekelni. Szeretettel hívjuk a testvéreket erre az alkalomra, és kérem, hogy készüljünk süteményekkel is, hogy a koncert után a kórus tagjait is vendégül tudjuk látni.

  Reformáció hete

  Október 22-én, vasárnap 18 órakor Wekerlén Ünnepi Hangverseny lesz, ahol Alföldy-Boruss Eszter és Alföldy-Boruss Csilla fognak közreműködni.
  Október 24-én, kedden 18 órakor Rózsatéren lesz Istentisztelet, október 25-én, szerdán nálunk lesz Istentisztelet.
  Október 29-én mindhárom kispesti református templomban megterítjük az Úrasztalát. Részletes program itt.

  Énekkari próba

  – Énekkar próbája vasárnap 9 órakor van az alagsorban. Szeretettel várjuk az énekelni szerető testvéreket.

  Konfirmáció

  Szerdán 16 órakor lesz konfirmandus óra azoknak, akik már legalább hetedik osztályosok és még nem jártak eddig előkészítőre, de szeretnének konfirmálni.
  Csütörtökön 16 órakor lesz konfirmandus óra azoknak, akik már tavaly is jártak előkészítőre.

  Felnőtt konfirmáció

  – Többen vannak a vasárnapi igehallgató gyülekezetben olyan felnőttek, akiknek az életében eddig nem történt meg a keresztség, vagy még nem tettek konfirmációi fogadalmat és így nem lehetnek az úrvacsorai közösség tagjai, és nem szerepelhetnek a Választói névjegyzékben sem. Őket hívjuk és várjuk, hogy a konfirmációs tanfolyamra jelentkezzenek. A beszélgetések csütörtökön 18 órakor lesznek.

  Presbiteri gyűlés

  Október 17-én, kedden 18 órakor Presbiteri Gyűlést tartunk a Gyülekezeti teremben három tárgysorozattal:
  1. Presbitérium hozzájárulása, hogy a lelkipásztor az Ady Endre Református Általános Iskolában az iskolalelkészi állást betölthesse;
  2. November 12-iki presbiterválasztás előkészítése: jelöltek, szavazás módja jóváhagyása;
  3. Hitvalló nyilatkozat.

  Temetés

  – Az elmúlt héten szerdán, október 11-én temettük a Kispesti temetőben Somogyi Károly Antal testvérünket, aki október 2-án 87 éves korában hunyt el és a Kosárfonó utcában lakott. Isten vigasztalását kérjük családjának A Boldog Feltámadás Reménysége Alatt.

  Templomtakarítás

  – Kérjük, hogy akik ezen a héten pénteken 17 órától részt tudnak venni a templomtakarítás szolgálatában, ők az Istentisztelet után a Lelkészi Hivatalban jelentkezzenek, hogy tudjuk, kikre számíthatunk.
  Köszönöm azoknak, akik az elmúlt héten segítettek a takarításban.

  Délelőtt

  Lectio: János: 15, 7-17
  Textus: János: 15,9
  Énekek: 116: 1, 9
  ​​Káté: XLII. Úrnapja
  ​​373: 1, 7-8
  ​​438: 1, 7-8
  ​​395: 1-3
  ​​199: 1-4

  Igehirdető: Harkai Ferenc

  Délután

  A Református Központi Kórus Hangversenye
  Textus
  : Példabeszédek: 31, 1-9
  Énekek:134: 1-3
  ​​264: 1

  ​​Igehirdető: Harkai Ferenc

Ezékiel próféta könyve 2,1-3,3

1 Ezt mondta nekem: Emberfia, állj a lábadra, beszélni akarok veled! ApCsel 14,10 ; 26,16

2 Miközben beszélt, lélek áradt belém, talpra állított, én pedig hallottam, hogy beszél hozzám.

3 Ezt mondta nekem: Emberfia, elküldelek téged Izráel fiaihoz, a lázadó néphez, amely fellázadt ellenem. Hűtlenek voltak hozzám ők is, őseik is egészen a mai napig.

4 A makacs és konok szívű fiakhoz küldelek. Mondd nekik: Így szól az én Uram, az Úr!...

5 Akár hallgatnak rá, akár nem törődnek vele – hiszen engedetlen nép ez –, majd megtudják, hogy próféta volt közöttük.

6 Te pedig, emberfia, ne félj tőlük, beszédüktől se félj! Ha csalán és tövis szurkál is téged, ha skorpiók közt ülsz is, akkor se félj beszédüktől, ne rettegj tőlük, hiszen engedetlen nép ez. Jer 1,8

7 Hirdesd nekik az én igéimet, akár hallgatnak rá, akár nem törődnek vele; hiszen engedetlen nép ez!

8 Te pedig, emberfia, hallgasd meg, amit mondok neked! Ne légy engedetlen, mint ez az engedetlen nép! Nyisd ki a szád, és edd meg, amit adok neked! Jel 10,9

9 Láttam, hogy egy kéz nyúlt felém, és egy irattekercs volt benne. Jel 5,1

10 Kiterítette előttem, és az tele volt írva mindkét oldalán. Siratóének, sóhaj meg jajszó volt ráírva.

1 Ezt mondta nekem: Emberfia, edd meg, amit itt találsz! Edd meg ezt a tekercset, azután menj, és szólj Izráel házához! Zsolt 119,103 ; Jel 10,9-10

2 Kinyitottam a számat, ő pedig megetette velem azt a tekercset.

3 Ezt mondta nekem: Emberfia, rakd tele a hasadat, töltsd meg a gyomrodat ezzel a tekerccsel, amelyet adok neked! Meg is ettem, és olyan édes volt a számban, mint a méz.


Forrás: abibliamindenkie.hu (RÚF)
János evangéliuma 16,16-23a

16 Egy kis idő még, és nem láttok engem, de ismét egy kis idő, és megláttok engem.

17 A tanítványai közül némelyek ezt kérdezték egymástól: Mi az, amit mond nekünk: Egy kis idő, és nem láttok engem, de ismét egy kis idő, és megláttok engem, és ez: Mert én elmegyek az Atyához?

18 Ezt kérdezgették: Mi az a kis idő, amiről szól? Nem tudjuk, mit beszél.

19 Jézus észrevette, hogy meg akarják kérdezni, és ezt mondta nekik: Arról kérdezősködtök egymás között, hogy ezt mondtam: Egy kis idő még, és nem láttok engem, de ismét egy kis idő, és megláttok engem?

20 Bizony, bizony, mondom nektek, hogy ti sírni és jajgatni fogtok, a világ pedig örül; ti szomorkodtok, de szomorúságotok örömre fordul.

21 Amikor az asszony szül, fájdalma van, mert eljött az ő órája, de amikor megszülte gyermekét, nem emlékszik többé a gyötrelemre az öröm miatt, hogy ember született a világra. Ézs 26,17-18 ; Mik 4,9-10

22 Így most ti is szomorúak vagytok, de ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog a szívetek, és örömötöket senki sem veheti el tőletek:

23 és azon a napon nem kérdeztek éntőlem semmit. Jn 14,13 ; 15,16


Forrás: abibliamindenkie.hu (RÚF)
Napi Ige 2017.10.18.Református Bibliaolvasó Kalauz - Református Kálvin Kiadó
"Miközben beszélt, lélek áradt belém, talpra állított, én pedig hallottam, hogy beszél hozzám" (2). Aki Isten szavát olvassa vagy hallgatja, nagy változásokat élhet át. Lélek árad bele saját lelkének keserűsége, önvádja helyett. Talpra áll, még ha előtte összeroskadt, összetört állapotban volt is. Ha eddig számára minden csak a múltról, a veszteségekről szólt, az igét hallva olyan erők érik, amelyben felsejlik valami egészen új. Erre van szükségünk!
42. úrnapjaHeidelbergi Káté - Református Kálvin Kiadó
110. Mit tilt Isten a nyolcadik parancsolatban?
Isten nem csak azt a lopást1 és rablást2 tiltja, amelyet a hatóság is büntet. Lopásnak nevez minden olyan mesterkedést és cselfogást, amely révén – akár erővel, akár a jogszerűség látszatával – felebarátunk javait próbáljuk megszerezni.3 Ilyen a hamis súly4 és a hamis mérték,5 a hitvány áru és a hamis pénz, az uzsora,6 vagy bármi más eszköz, amelyet Isten megtiltott. Ideszámítjuk a fösvénységet7 és Isten ajándékainak tékozlását is.8
11Kor 6,10 • 21Kor 5,10 • 3Lk 3,14; 1Thessz 4,6 • 4Péld 11,1; 16,11 • 5Ez 45,9–10; 5Móz 25,13–15 • 6Zsolt 15,5; Lk 6,35 • 71Kor 6,10 • 8Péld 5,16
111. Mit követel tőled Isten e parancsolatban?
Azt, hogy felebarátom hasznát tőlem telhetően elősegítsem, vele úgy cselekedjem, amint akarnám, hogy mások cselekedjenek velem,1 és kitartóan és hűségesen munkálkodjam, hogy mások szükségében is segíteni tudjak.2
1Mt 7,12 • 2Ef 4,28