Kezdőlap

"Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében,
tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig."
Máté evangéliuma 28,19-20 

Pillanatképek

B í z d  Ú j r a  É l e t e d  K r i s z t u s r a

Aktuális

 • Hirdetések 2018. szeptember 23. (9/23/2018)

  Aki szeretné a Hirdetéseket emailben is megkapni kérjük, jelezze a hivatalban.

  Alkalmak

  – Ma 18 órakor is tartunk Istentiszteletet
  – Kedden 10 órakor Imaóra lesz
  – Szerdán 18 órakor Bibliaóra lesz
  – Új időpontban pénteken 17 órától lesz Ifjúsági óra a Gyülekezeti Házban
  – Jövő vasárnap 10 órakor lesz Istentisztelet itt a templomban, ekkor reménység szerint a keresztség sákramentumát is ki fogjuk szolgáltatni: Balázsi László és felesége Kvárini Alexandra Piroska kisfiát, Milánt készülünk megkeresztelni. Hordozzuk imádáságban a keresztelőre készülő családot.
  – Jövő vasárnap 18 órakor is lesz Istentisztelet itt a templomban

  Baba-mama kör

  – Ebben a tanévben is fogunk Baba-mama kört tartani a Gyülekezeti ház emeletén. Az első alkalom október 3-án lesz.

  Énekkari próba

  – Folytatódnak az énekkar próbái is pénteken 19 órától várjuk az énekelni szerető régi és új tagokat.
  Szeretettel várjuk az új tagokat is az énekkarba!

  Zenei esték

  Szeptember 30-án, vasárnap 18 órakor Deák László a Pesti Ferences Templom orgonaművésze fogja megszólaltatni orgonánkat. További orgonahangversenyeink október és november utolsó vasárnapjain lesznek további orgonaművészek vendégjátékával.

  Konfirmáció

  Csütörtökön 16 órakor lesz konfirmandus óra azoknak, akik már tavaly is jártak előkészítőre.
  Október 3-án, szerdán 16 órakor lesz majd konfirmandus óra azoknak, akik már legalább hetedik osztályosok és még nem jártak eddig előkészítőre, de szeretnének konfirmálni, kérem jelentkezzenek a Lelkészi hivatalban.

  Felnőtt konfirmáció

  – Többen vannak a vasárnapi igehallgató gyülekezetben olyan felnőttek, akiknek az életében eddig nem történt meg a keresztség, vagy még nem tettek konfirmációi fogadalmat és így nem lehetnek az úrvacsorai közösség tagjai, és nem szerepelhetnek a Választói névjegyzékben sem. Őket hívjuk és várjuk, hogy a konfirmációs tanfolyamra jelentkezzenek. A beszélgetések csütörtökön 18 órakor lesznek. Kérem az érdeklődők jelentkezzenek a Lelkészi hivatalban.

  Állások az iskolában és az óvodában

  – Az általunk fenntartott Ady Endre Református Általános Iskolában szükség van új technikai dolgozókra. Szükség lenne az iskolában portás és takarító munkatársakra is. Kérem, hogy aki tud a fenti állások betöltésében segíteni jelezze a Lelkészi hivatalban vagy az Iskolában.
  A Szőlőskert Református Óvodába is keresünk egy dajkát. Egyik munkatársunk el fog menni, így az ő helyére várunk jelentkezőt. Szeretnénk, ha egyháztagjaink közül jelentkezne valaki, aki be tudná tölteni a majdan megüresedő állást. Amikor az óvodát elindítottuk, az volt a cél, hogy a dajkák egyháztagjaink legyenek, szeretnénk ezt a rendet megőrizni. Aki szívesen jönne, jelentkezzen Lelkészi Hivatalban vagy az Óvodában.

   

  Templomtakarítás

  – Kérjük, hogy akik ezen a héten, pénteken 17 órától részt tudnak venni a templomtakarítás szolgálatában, ők az Istentisztelet után a Lelkészi Hivatalban jelentkezzenek, hogy tudjuk, kikre számíthatunk.
  Köszönöm azoknak, akik az elmúlt héten segítettek a takarításban.

  Presbiteri konferencia

  – Szeretettel hívunk minden érdeklődőt következő területi presbiteri alkalmára szeptember 29-én, szombaton 10 órára a Budai Református Egyházközség gyülekezeti termébe (Budapest I. Szilágyi Dezső tér).
  Áhítattal és előadással Illés Dávid esperes úr szolgál, továbbá Dr. Szilágyi Sándor, a MRPSz tiszteletbeli elnöke is tart előadást.

  Alapkőletétel

  – Ma 15 órakor a Mátyás király téren a Pesterzsébet-Szabótelepi Református Egyházközség új Makovecz-templomának teszik le alapkövét.

  Délelőtt

  Lectio: Apostolok cselekedetei 26: 1-19
  Textus: Apostolok cselekedetei 26: 9-16
  Énekek:138: 1-2
  ​Káté: XXXVIII. Úrnapja
  ​445: 1-6
  ​173
  ​467: 1-5
  ​426: 1-4

  ​Igehirdető: Borza Ferenc

  Délután

  Textus: Zakariás: 8, 1-23
  Heidelbergi Káté: XXXVIII. Úrnapja
  Énekek:136: 1-2
  ​136: 23-26
  ​225: 1-2
  ​500: 1-8

  ​Igehirdető: Harkai Ferenc

Zakariás próféta könyve 10

1 Kérjetek esőt az Úrtól a tavaszi eső idején! Az Úr alkot viharfelhőket, ő ad záporesőt és mezei növényeket mindenkinek. Jóel 2,23-24

2 De a házibálványok hazug kijelentést adnak, a jósok rászednek látomásaikkal, haszontalan álmokat beszélnek el, és amivel vigasztalnak, mit sem ér. Ezért széledt el népem, mint egy nyáj, nyomorúságra jutott, mert nem volt pásztora. Ézs 44,9-10 ; Mt 9,36 ; Jer 23,1-2 ; Ez 34,5-11

3 Fellángolt haragom a pásztorok ellen, megbüntetem a nyáj élén járókat. Gondja lesz a Seregek Urának nyájára, Júda házára, fölékesíti őket, mint a harci paripát.

4 Közülük való a sarokkő, közülük a sátorcövek, közülük való a harci íj, közülük kerül ki minden elöljáró is. Jer 30,21

5 Olyanok lesznek, mint a hősök, az utca sarába tapossák az ellenséget a harcban. Harcolnak, mert velük van az Úr, még a lovasokat is megszégyenítik. Mal 3,21

6 Hatalmassá teszem Júda házát, és József házát megsegítem. Hazahozom őket, irgalmas leszek hozzájuk, és olyanok lesznek, mintha nem is vetettem volna el őket. Mert én, az Úr vagyok az Istenük, és meghallgatom őket.

7 Olyan lesz Efraim, mint a hős, szíve vidám lesz, mint aki bort ivott. Látják ezt fiai, és vigadnak, örvendezve gondolnak az Úrra.

8 Idehívom, összegyűjtöm őket, mert megváltottam őket, és annyian lesznek, mint régen.

9 Bár szétszórtam őket a népek közé, ők a távolban is gondolnak rám, életben maradnak, és visszatérnek fiaikkal együtt. Jer 29,4-6.14

10 Hazahozom őket Egyiptomból, az Asszíriában levőket is összegyűjtöm, elviszem őket Gileád és Libánon földjére is, de még az sem lesz nekik elég.

11 Aggódva kelnek át a tengeren, de az Úr megveri a tenger hullámait, egészen kiszárad a Nílus mély vize. Letűnik Asszíria gőgös uralma, vége lesz Egyiptom hatalmának. 2Móz 14,16 ; Ézs 11,15-16

12 Hatalmassá lesznek az Úr által, és az ő nevében bízva élnek – így szól az Úr. Mik 4,5


Forrás: abibliamindenkie.hu (RÚF)
Lukács evangéliuma 20,9-19

9 Azután ezt a példázatot mondta a népnek: Egy ember szőlőt ültetett, és munkásoknak adta bérbe, majd hosszú időre idegenbe távozott. Ézs 5,1-5

10 És amikor eljött az ideje, elküldött a munkásokhoz egy szolgát, hogy adják oda neki a részét a szőlő terméséből. De a munkások megverték, és üres kézzel küldték el. 2Krón 36,15-16

11 Azután egy másik szolgát küldött, de azt is megverték, megalázták, és üres kézzel küldték vissza.

12 Majd egy harmadikat is küldött, de ezt is megsebesítették és kidobták.

13 Akkor így szólt a szőlő gazdája: Mit tegyek? Elküldöm szeretett fiamat, őt talán meg fogják becsülni.

14 De mikor meglátták őt a munkások, így tanakodtak egymás között: Ez az örökös! Öljük meg őt, hogy mienk legyen az örökség!

15 És kidobták a szőlőből, majd megölték. Vajon mit fog velük tenni a szőlő ura?

16 Eljön, és elpusztítja ezeket a munkásokat, a szőlőt pedig másoknak adja. Amikor ezt hallották, így szóltak: Ez nem történhet meg!

17 Ő azonban rájuk nézett, és ezt mondta: Akkor mit jelent az Írásnak ez a szava: „A kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő”? Zsolt 118,22

18 Aki erre a kőre esik, összezúzódik, akire pedig ez a kő ráesik, szétmorzsolja azt. Ézs 8,14-15 ; Dán 2,34.44

19 Az írástudók és főpapok már abban az órában el akarták őt fogni, de féltek a néptől, mert megértették, hogy róluk mondta ezt a példázatot.


Forrás: abibliamindenkie.hu (RÚF)
Napi Ige 2018.09.25.Református Bibliaolvasó Kalauz - Református Kálvin Kiadó
Kérjetek esőt az Úrtól a tavaszi eső idején!” (1). Miért akkor kell kérni valamit az Úrtól, amikor az egyébként is bőven adatik? Miért nem aszályos vagy száraz időben kell buzgóbban fohászkodni esőért? Mert Isten ad mindent. Ahogy a káténk is fogalmaz: „…eső és aszály, termő és terméketlen idők... az ő hűséges atyai kezéből származik” (HK 27). A viharfelhőket is ő adja, és a záporesőt is. Úgy fogjuk-e fel az életet, hogy minden az ő kezéből jön? Azt is, ami ma ér minket?
38. úrnapjaHeidelbergi Káté - Református Kálvin Kiadó
103. Mit akar Isten a negyedik parancsolatban?
Először azt, hogy tartsuk fenn az igehirdetés szolgálatát és az iskolákat.1 Én magam pedig – különösen a nyugodalom napján – Isten gyülekezetébe szorgalmasan eljárjak,2 Isten igéjét tanuljam,3 a sákramentumokkal éljek,4 az Urat a szentek közösségében nyilvánosan segítségül hívjam,5 és keresztyéni módon adakozzam.6 Továbbá, hogy gonosz cselekedeteimmel életem minden napján felhagyjak, és engedjem, hogy az Úr Szentlelke által bennem munkálkodjék, és így az örökkévaló szombatot már ebben az életben megkezdjem.7
1Tit 1,5; 1Tim 3,1–13; 4,13–14; 5,17; 1Kor 9,11.13–14; 2Tim 2,2; 3,15 • 2Zsolt 40,10–11; 68,27; ApCsel 2,42.46 • 31Kor 14,19.29.31 • 41Kor 11,33 • 51Tim 2,1–3.8; 1Kor 14,16 • 61Kor 16,2 • 7Ézs 66,23